แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ.2553 – 2556 ( สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล )

download report

Transcript แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน พ.ศ.2553 – 2556 ( สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล )

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
พ.ศ.2553 – 2556
( สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
สตู ล )
1
วิเคราะห ์สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นแหล่งศู นย ์กลางอาหารฮาลาลของภู มภ
ิ าค ศู นย ์รวมการคมนาคม
ขนส่งของภาคและ
่
่ อมระหว่
่
เชือมโยงสู
ร
่ ะดับภู มภ
ิ าค เนื่องจากมีเส้นทางทีเชื
างฝั่ งตะวันออกตะวันตกของ
่
่
ภู มภ
ิ าค รวมถึงท่าเรือน้ าลึกทีสามารถเชื
อมโยงนานาชาติ
ได้
2. มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เหมาะก ับการค้าการลงทุน
่ น
3. เป็ นศู นย ์กลางการเพาะปลู กและแปรรู ปยางพาราและไม้ยางพารา ซึงเป็
พืชเศรษฐกิจ
4. มีว ัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทหลากหลาย
ี่
โดยเน้นภู มป
ิ ั ญญา
่
ท้องถิน
้
่
5. มีบุคลากร องค ์กร โครงสร ้างพืนฐานด้
านการกีฬา ทีสามารถรองร
ับการ
จัดการแข่งขันกีฬา
่
ระดับนานาชาติ และการพัฒนาด้านการท่องเทียวได้
่
6. มีสถาบันและบุคลากรทางการศึกษาพร ้อมทีจะพั
ฒนาไปสู ร
่ ะดับภู มภ
ิ าค
และสากล
้ ติ
่ ดต่อทะเล เหมาะกับการประมงและยังพบน้ ามันและก๊าช
7. มีเขตพืนที
ธรรมชาติแถบจังหวัดสงขลา
2
วิเคราะห ์สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• จุดอ่อน (Weaknesses)
่ ลค่าในสินค้าภาค
1. ขาดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาดและการเพิมมู
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
่
2. การสนับสนุ นและส่งเสริมภาคบริการการท่องเทียวจากภาคร
ัฐยังมี
ข้อจากัด
่
3. ต้นทุนทางเศรษฐกิจสู งทาให้ขด
ี ความสามารถในการแข่งขันตา
่
4. สภาพชีวต
ิ ความเป็ นอยู ่อยู ่ในระดับตา
่
่
5. ระดับการศึกษาของประชาชนในกลุ่มจังหวัดอยู ่ในระดับตากว่
าค่าเฉลียใน
่ ได้
ด้านอ ัตราประชากรทีไม่
ร ับการศึกษา อัตราการเข้าเรียน และการบริการทางการศึกษา
้ ขาดโอกาสและความมั
่
่
6. ประชาชนในพืนที
นคงในการท
างาน
่
่
่ ง
7. การคมนาคมและการสือสารในท้
องถินไม่
สะดวกและทัวถึ
่
8. ประชาชนบางส่วนยังไม่รู ้และไม่นิยมใช้ภาษาไทยสาหร ับการสือสารใน
ชุมชน
้ นพืนที
้ ไกลจากศู
่
9. ประชาชนยังมีปัญหาสุขภาพอนามัย อีกทังเป็
นย ์กลาง
่
ของประเทศมากทีสุด ทาให้
้
โอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณะของภาคร ัฐยากขึน
3
่ นบางส่วนเสือมโทรมไม่
่
้
10. ทร ัพยากรทีดิ
เหมาะต่อการเพาะปลู ก มีดน
ิ เปรียว
วิเคราะห ์สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• โอกาส (Opportunities)
1. การเข้าร่วมโครงการ IMT-GT สามารถเป็ นศู นย ์กลางการค้า การลงทุน
่
การส่งออกสินค้าสู ป
่ ระเทศเพือนบ้
าน
2. สร ้างฐานการแปรรู ปสินค้าเกษตรกรรม
่
่
3. ประชาสัมพันธ ์การท่องเทียวที
หลากหลายวัฒนธรรม
่
4. นโยบายของร ัฐบาลในการพัฒนาการท่องเทียว
่
่
่
5. ความสามารถในการเชือมโยงการท่
องเทียวกับประเทศเพื
อนบ้
าน
่
6. เป็ นศู นย ์กลางการเชือมโยงโลกมุ
สลิมในภู มภ
ิ าค เป็ นศู นย ์กลางการศึกษา
่
ศาสนาอิสลามและศู นย ์กลางการผลิต เครืองแต่
งกายมุสลิม
7. สนับสนุ นและส่งเสริมการอนุ ร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาติ
4
วิเคราะห ์สภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มจังหวัด
• ภัยคุกคาม (Threats)
้ อการค้า การท่องเทียว
่ การ
1. ระเบียบ กฎหมาย ข้อตกลงบางประเด็นไม่เอือต่
้
ลงทุน ทังในและนอกประเทศ
่ งผลต่อราคาสินค้าใน
2. การลักลอบขนสินค้าหนี ภาษีตามแนวชายแดน ซึงส่
้ ่ ทาให้สน
้ เสี
่ ยราคา
พืนที
ิ ค้าในพืนที
่ วโลก
่
3. ภาวะเศรษฐกิจตกตาทั
้ ่ มีปัญหาการก่อการร ้าย ส่งผลกระทบทังใน
้
4. สภาพความไม่สงบในพืนที
เศรษฐกิจและสังคม
5. กลุ่มผู ก
้ อ
่ ความไม่สงบใช้จุดอ่อนทางการศึกษาเป็ น
6. การเกิดภัยธรรมชาติ
5
วิสย
ั ทัศน์กลุ่มจ ังหวัด
“ศู นย ์กลางการผลิตและ
ส่งออก ยางพารา
ผลิตภัณฑ ์ฮาลาล การศึกษา
การค้าชายแดน
่
การท่องเทียวของภาคใต้
่
6
พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ ์ยางพารา,ไม้ยางพารา
แรงงาน
และการวิจยั (R&D)
2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจยั
ผลิตภัณฑ ์ฮาลาล
3. ส่งเสริมและพัฒนาปร ับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยไม่แบ่งแยก
4. สร ้างความเข็มแข็งด ้านการบริหารจัดการด ้านการค ้า
ชายแดน
7
่
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การคุม
้ ครองความปลอดภัย การ
่
อานวยความเป็ นธรรมเพือ
่ นใน
่
เสริมสร ้างความเชือมั
อานาจร ัฐ
และสร ้างภู มค
ิ ม
ุ ้ กัน
่
แก่ คนกลุ่มเสียง
่
ยุทธศาสตร ์ที่ 2 การเสริมสร ้างความมันคงทางอาชี
พ
และรายได้แก่ผูม
้ รี ายได้น้อย
ให้พงตนเองได้
ึ่
่
ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพือสร
้าง
8
โอกาส ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 1 การคุม
้ ครองความปลอดภัย
การอานวยความเป็ นธรรม
่
่ นในอ
่
เพือเสริ
มสร ้างความเชือมั
านาจร ัฐ และสร ้าง
่
ภู มค
ิ ม
ุ ้ ก ันแก่คนกลุ่มเสียง
เป้ าประสง
ค์
1. กลุ่มผู ไ้ ด้ร ับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ ได้ร ับการ
ช่วยเหลือและพัฒนา
่
ให้สามารถพึงตนเอง
่
่
2. กลุ
ได้่มคนทีมีความเสียง
ต่อการถู กช ักจู งให้
่
เข้าไปเกียวข้
องกับ
ปั ญหาความ ไม่สงบ
ได้ร ับการดู แลป้ องกัน
และมี
กระบวนการพัฒนา
ให้ปลอดจากภาวะ
่
เสียงได้
อย่างถาวร
้
ตัวชีวัด/ค่
า
เป้ าหมาย
1. ผู ไ้ ด้ร ับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่
สงบ ได้ร ับการ
เยียวยาตามเกณฑ ์ที่
่
2.กลุ
เสียงในระดับ
ก่ม
าหนดอย่
างครบถ้วน
หมู
่บา้ น/ตาบลได้ร ับ
100%
การดู แลและมีส่วน
ร่วมใน
กระบวนการพัฒนา
ให้ปลอดภัยจากความ
่
เสียงไม่
น้อยกว่าละ 50
กลยุทธ ์
่
่ นใน
่
1. เพิมความเชื
อมั
ความปลอดภัยให้คนใน
้ ่ โดยการมีส่วนร่วม
พืนที
ของประชาชน
2. ปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรม ปร ับทัศนคติ
ฟื ้ นฟู และพัฒนา
ความสัมพันธ ์ของคนใน
3.
้ แก้่ ไขปั ญหายาเสพติด
พืนที
่
และผู ม
้ อ
ี ท
ิ ธิพลทีมี
่
ผลกระทบกับความมันคง
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ ที่
้ ่
ดีของประชาชนในพืนที
9
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 2 การเสริมสร ้างความมันคง
ทางอาชีพและรายได้แก่ผูม
้ ี
รายได้น้อยให้พงตนเองได้
ึ่
เป้ าประสง
ค์
้ ได้
่ ร ับการ
คนในพืนที
พัฒนาอย่างเต็ม
้
ศ ักยภาพทังทาง
ร่างกาย จิตใจ ความรู ้
ทักษะการประกอบ
อาชีพ และ มีความ
่
มันคงในการ
่
ดารงชีวต
ิ ทีจะน
าไปสู ่
ความเข้มแข็งของ
ครอบคร ัว ชุมชน และ
เกิดความสมานฉันท ์
ของสังคม
้
ตัวชีวัด/ค่
า
เป้ าหมาย
1. ร ้อยละอ ัตราการมี
่ น
้
งานทาเพิมขึ
ร ้อยละ 5 ต่อปี
2. ร ้อยละจานวน
่ รายได้
คร ัวเรือนทีมี
่ ากว่
่
เฉลียต
าเกณฑ ์
จปฐ. ลดลง
ร ้อยละ 25 ต่อปี
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการผลิตแบบ
ครบวงจร
่
่
เพือสร
้างมู ลค่าเพิม
2. ขยายช่
องทางการจั
ด
ทางเศรษฐกิ
จ
จาหน่ ายไปยังตลาด
้
ใหม่ ๆ ทังภายในและ
3. ส่
มเกษตรกร และ
ต่งาเสริ
งประเทศ
ผู ผ
้ ลิต ในการผลิต
ว ัตถุดบ
ิ และแปรรู ป
อาหารฮาลาล
ตามมาตรฐานสากล
4. สร
มับใน
แข็ง
่
ให้้างความเข้
เป็ นทียอมร
ให้
ัฐ
่
กลุก
่มับบุ
ผู บ
้ คริลากรภาคร
โภคทัวโลก
และผู ป
้ ระกอบการ
10
ภาคเอกชน
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพือ
สร ้างโอกาสและยกระดบ
ั
คุณภาพชีวต
ิ
เป้ าประสง
ค์
1. สถาบันครอบคร ัวและ
ชุมชน
มีความเข้มแข็ง
2. ประชาชนมีคุณภาพ
่
ชีวต
ิ ทีดี
3. การเป็ นศู นย ์กลาง
การศึกษา
ของภาคใต้
้
ตัวชีวัด/ค่
า
เป้ าหมาย
1. ร ้อยละของประชากรที่
ได้ร ับการ
้
ศึกษาทังในและนอก
ระบบการศึกษา
2. เพิ
ได้มขึ
่โรงเรี
้ ย
น
รนตาดี
้อยละ ก5า ต่อ
แกนน
า 5 จังหว ัด
ปี
่ น
้ ร ้อยละ 2
เพิมขึ
3. คร
ต่อัวเรื
ปี อนมีคุณภาพ
ชีวต
ิ ตามเกณฑ ์
จปฐ. ไม่น้อยกว่าร ้อย
ละ 90
กลยุทธ ์
1. สร ้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในด้าน
วิชาการและการบริหาร
2. ส่สถานศึ
งเสริมการพั
กษา ฒนาคุณภาพ
ชีวต
ิ ความสมานฉันท ์และ
การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการ
่ นเมืองทีดี
่
3. เพิ
กษาใน
บ้ามโอกาสทางการศึ
ทุกระด ับ
่ าเร็จ
4. สนับสนุ นบัณฑิตทีส
การศึกษาให้มงี านทาและ
่
นาความรู ้ไปปร ับใช้เพือ
5. ส่งเสริมและสนับสนุ
น
ให้
่
พัฒนาท้องถิน
่
ประชาชนได้ร ับการศึกษาทีมี
คุณภาพเหมาะสมตามศ ักยภาพ
ต่อเนื่อง
11
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 4 เสริมสร ้างความเข้มแข็ง
้ และ
่
ฐานเศรษฐกิจของพืนที
การพัฒนาความร่วมมือกบ
ั ต่างประเทศ
เป้ าประสง
ค์
1. พัฒนา
เศรษฐกิจให้มฐ
ี านที่
เข้มแข็งมีความสมดุล
เป็ นธรรม สามารถเติบโต
่
อย่างมันคงในระด
ับที่
่
่
เหมาะสม เพือเพิ
ม
โอกาสการพัฒนาอาชีพ
การมีงานทา และรายได้
สร ้างความหว ังแก่
่ ลค่ม
2. การเพิ
มมู
าค
ประชาชนให้
ี วาม
่
่
้ ่ ที่
ผลิ
ตภัณ
ฑ ์มวลรวมภาค
มันใจที
จะอยู
่ในพืนที
เกษตรและอุ
จะนาไปสู ส
่ น
ั ตติสาหกรรม
สุขของ
3. สัภาคธุ
งคม รกิจ การค้า การ
่
ท่องเทียว
และการ
บริการ มีการขยายต ัว
่ ้ ลค่า
4. เพิ
เพิ
่ มมู
มขึ
น
ผลิตภัณฑ ์ฮาลาล
้
ตัวชีวัด/ค่
า
เป้ าหมาย
่ มขึ
่ นของ
้
1. ร ้อยละทีเพิ
มู ลค่ายางพารา
่ ตได้เทียบก ับ
ทีผลิ
่ มขึ
่ นของ
้
2. ร ้อยละที
เพิ
ราคาคงที
ร่ ้อยละ
3
ผลิตภัณฑ ์มวลรวมภาค
เกษตร ร ้อยละ 2
่ น
้
3. ร ้อยละรายได้ทเพิ
ี่ มขึ
ของรายได้
จาก
่
การท่องเทียว ร ้อยละ 2
4. มู ลค่าการค้าระหว่าง
่ น
้
ประเทศเพิมขึ
ร ้อยละ 2
่ มขึ
่ นของ
้
5. ร ้อยละทีเพิ
มู ลค่าสินค้าอาหารฮา
ลาล ร ้อยละ 3
่ มขึ
่ นของ
้
6. ร ้อยละทีเพิ
ผลิตภัณฑ ์ฮาลาล
ร ้อยละ 5
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมกิจกรรม และอานวย
ความสะดวก ในการขยาย
โอกาสทางการตลาดในทุกๆ
2. ส่ด้
งเสริ
าน มการผลิตแบบครบ
่
่
วงจรเพือสร
้างมู ลค่าเพิม
ทางเศรษฐกิจ
3.ส่งเสริมเกษตรกรและผู ผ
้ ลิตใน
การผลิตตามมาตรฐานและ
กระบวนการ การผลิต
อาหารฮาลาลให้เป็ นที่
4. สร
้างความเข้
ให้
ก ับ
ยอมร
ับในกลุม่มแข็
ผู บ
้ งริ
โภค
่
บุ
ัฐและ
มุค
สลากรภาคร
ลิมทัวโลก
ผู ป
้ ระกอบการภาคเอกชนใน
การลงทุนและพัฒนาการ
้
5. สนั
บสนุปน
โครงสร ้างพืนฐาน
แปรรู
อาหารฮาลาลใน
้ ่
ในการรองร
ับการขยายต ัว
พืนที
่
12
ทางการท่องเทียวในกลุ
่ม
จังหว ัด
แผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี งบประมาณ
2553
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจ ังหว ัดภาคใต้ชายแดน
แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร ์ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
จานวน 42 โครงการ งบประมาณ
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 1 การคุม
้ ครองความปลอดภั
ย การอานวยความเป็ นธรรมเพือ
304,631,290 บาท
่ นในอ
่
่
เสริมสร ้างความเชือมั
านาจร ัฐ และสร ้างภู มค
ิ ม
ุ ้ กันแก่คนกลุ่มเสียง
จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 2 การเสริมสร ้างความมันคงทางอาชี
พและรายได้แก่ผูม
้ รี ายได้
น้อยให้พงตนเองได้
ึ่
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,011,400 บาท
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนเพือสร
้างโอกาสและยกระดับคุณภาพ
ชีวต
ิ
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 54,573,700 บาท
้ และการ
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 4 เสริมสร ้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืนที
พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
13
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจ ังหว ัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 1 : การคุม
้ ครองความปลอดภัย การอานวยความเป็ นธรรมเพือ
เสริมสร ้าง
่ นในอ
่
่
ความเชือมั
านาจร ัฐ และสร ้างภู มค
ิ ม
ุ ้ ก ันแก่คนกลุ่มเสียง
จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท
ลาดับ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1
โครงการมหกรรมเยาวชนร ักบ ้านเกิด
2,500,00 สนง.ประชาสัมพันธ ์จังหวัด 5
0
จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
2
่
โครงการพัฒนาเยาวชนเพือเสริ
มสร ้างสันติ
สุข
37,780,0 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 5
00
จังหวัดภาคใต ้
3
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานบริการ
การแพทย ์ฉุ กเฉิ น
้ เสี
่ ยงภั
่ ย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ในพืนที
720,000 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรน
ิ
ธร
จังหวัดยะลา
4
่
โครงการเพิมประสิ
ทธิภาพในการป้ องกัน
วัตถุระเบิดและ
ยาเสพติด
5
โครงการสนับสนุ นกิจกรรมชุมชนของ
คณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัด
12,000,0 ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา/สตูล/
00
ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส
่ าการปกครอง 5 จังหวัด
6,000,00 ทีท
0
ชายแดนภาคใต ้
14
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจ ังหว ัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 2 : การเสริมสร ้างความมันคงทางอาชี
พและรายได้แก่ผูม
้ รี ายได้
น้อยให้พงตนเองได้
ึ่
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,011,400 บาท
ลาดับ
ที่
โครงการ
งบประมา
ณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและ
คุณภาพให ้กับ
แรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต ้
2,011,4 สนง.เกษตรและสหกรณ์
00
จังหวัดสงขลา
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ชุมชน
่
เพือรองร
ับตลาด
่
การท่องเทียว
5,000,0 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
00
สตูล และ
สงขลา
รวมงบประมาณ
7,011,4
00
15
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจ ังหว ัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนเพือสร
้างโอกาสและยกระดับคุณภาพ
ชีวต
ิ
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 54,573,700 บาท
งบประมา
ณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ลาดั
บ
ที่
โครงการ
1
้ ่
ชุดโครงการการพัฒนาคุณภาพครูในพืนที
พิเศษเขตภาคใต ้
สู่ความเป็ นมืออาชีพในการพัฒนาเยาวชน
ให ้มีคณ
ุ ลักษณะที่
พึงประสงค ์
5,520,00 คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
0
ทักษิณ
2
โครงการฝึ กอบรมผูฝ
้ ึ กสอนกีฬาฟุตบอลใน
โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
480,000 คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
โครงการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต ้
ชายแดน
1,105,00 สานักบริหารยุทธศาสตร ์กลุ่ม
0
จังหวัดภาคใต ้
ชายแดน(OSM)
4
โครงการต ้นกล ้าเยาวชนชายแดนใต ้
เสริมสร ้างครอบคร ัว
อบอุน
่
4,038,70 สนง.พัฒนาสังคมและความ
่
0
มันคงของ
มนุ ษย ์ 5 จังหวัดชายแดน
16
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจ ังหว ัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนเพือสร
้างโอกาสและยกระดับคุณภาพ
ชีวต
ิ
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 54,573,700 บาท
ลาดั
บ
ที่
6
โครงการ
งบประมา
ณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
5,280,0 สนง.พัฒนาชุมชน 5 จังหวัด
00
ชายแดน
ภาคใต ้
7
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
่
ผลิตภัณฑ ์เครือง
แต่งกายมุสลิม
้
โครงการศักยภาพการเพาะเลียงปลา
้ ดเศรษฐกิจ
นาจื
่ ยนรู ้สู่
บริเวณชายฝั่งทะเล เพือเรี
เยาวชนชายแดนใต ้
8
โครงการปร ับปรุงหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก
11,000, คณะแพทย ์ศาสตร ์ ม.
000
สงขลานครินทร ์
9
โครงการพัฒนาโรงเรียนต ้นแบบ
2,000,0 คณะศึกษาศาสตร ์
00
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
โครงการชุด การส่งเสริมพัฒนา
2,500,0 คณะวิทยาศาสตร ์และ
00
เทคโนโลยี
ม.สงขลานครินทร ์วิทยาเขต
ปัตตานี
15,000, คณะศึกษาศาสตร ์
17
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจ ังหว ัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
้ และการ
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 4 : เสริมสร ้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืนที
พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
งบประมา
ณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ลาดั
บ
ที่
โครงการ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มจังหวัด
รองร ับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่ าย
ไทย-มาเลเซียอินโดนี เซีย (IMT-GT)
5,000,00 สานักบริหารยุทธศาสตร ์กลุ่ม
0
จังหวัดภาคใต ้
ชายแดน
2
โครงการศึกษาแนวทางป้ องกันและแก ้ไข
ปัญหาราคายาง
2,000,00 สศก.เขต 9
0
3
โครงการการสารวจและขยายลู่ทางตลาด
ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ ์ยาง
3,668,50 สนง.พาณิ ชย ์จังหวัดสงขลา
0
4
โครงการบริหารจัดการด ้านยางพารา
5
โครงการจัดทาฉลากคาร ์บอนสาหร ับ
926,280 สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสงขลา
18
3,000,00 สนง.พาณิ ชย ์จังหวัดสงขลา
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจ ังหว ัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
้ และการ
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 4 : เสริมสร ้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืนที
พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
ลาดับ
ที่
7
8
9
โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
่
การค ้าชายแดนเพือ
อานวยความสะดวกแก่ผูป้ ระกอบการและ
ประชาชน
่
โครงการจัดงานแสดงสินค ้าเพือขยายช่
องทาง
การตลาดและ
่
เชือมโยงธุ
รกิจในต่างประเทศ
่
โครงการพัฒนาการค ้าเพือการส่
งออก 5
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
งบประมาณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
9,500,000 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
2,800,000 สนง.พาณิ ชย ์ จังหวัดนราธิวาส
6,000,000 สนง.พาณิ ชย ์ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
10
โครงการผลักดันให้ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่ วยงาน
่ ยวข
่
ทีเกี
้อง
่ เวณ
ส่งเสริมให ้เกิด One Stop Service ทีบริ
ด่านชายแดนในกลุ่ม
่ ้ผูป้ ระกอบการสามารถเดินพิธก
จังหวัดเพือให
ี าร
ส่งออกและนาเข ้า
ได ้สะดวกมากขึน้
500,000 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
11
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของร ัฐและ
630,000 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดน
19
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
้ ่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 4 : เสริมสร ้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืนที
และการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
โครงการ
13
่
โครงการสนับสนุ นการสร ้างมูลค่าเพิมจาก
ยางพาราและการ
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานสากลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
่ ฒนาผลิตภัณฑ ์
โครงการศึกษาวิจยั เพือพั
ไม้ยางพารา
้
โครงการต ้นแบบการจัดตังโรงงานแปรรู
ป
้
นายางข
้นใน
สถาบันเกษตรกร
3,000,00 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
0
สงขลา/ยะลา
โครงการส่งเสริมการปลูกยางพันธุ ์ดีใน
้ ว่่ างเปล่า
พืนที
9,473,36 สนง.กองทุนสงเคราะห ์การทา
สวนยาง
0
20
้
ทัง 5 จชต.
14
15
16
งบประมา
ณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ลาดั
บ
ที่
3,100,00 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
0
45,550,0 สนง.สหกรณ์จงั หวัดสตูล
00
่ ความสาคัญตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553
โครงการทีมี
้ ่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 4 : เสริมสร ้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพืนที
และการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวน 24 โครงการ งบประมาณ 183,046,190 บาท
ลาดับ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารทะเล
แปรรูปฮาลาล
้
่
โครงการเลียงแกะรองร
ับอาหารฮาลาล เพือการ
้ ่
ส่งออกในพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
15,600,00 ศูนย ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
0
21
โครงการสร ้างผูป้ ระกอบการเยาวชนธุรกิจฮา
ลาล 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
5,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
22
โครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ ์และ
ส่งเสริมการตลาด
่
ท่องเทียวเชิ
งรุก ปี งบประมาณ 2553
่
โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเทียว
กลุ่มจังหวัดสงขลา
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ปี งบประมาณ
2553
่
8,000,000 สานักงานการท่องเทียวและกี
ฬา
จังหวัดสตูล
19
20
23
16,238,05 สนง.สุขศาสตร ์สัตว ์และสุขอนามัยที่
0
9
่
8,000,000 สานักงานการท่องเทียวและกี
ฬา
จังหวัดสตูล
21
จบการนาเสนอ
สานักบริหารยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(OSM)
E-mail : [email protected]
22