คุณค่าระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

download report

Transcript คุณค่าระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

Enhancing the Economics of Biodiversity and
Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia
(ECO-BEST)
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการ
เศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
Enhancing the Economics of Biodiversity and
Ecosystems Services in Thailand / South-East Asia
ECO-BEST
ปิ ยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
พันธมิตรของโครงการ
องค์ กรร่ วม
สหภาพยุโรป (European Union)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รัฐบาลเยอรมัน
ศูนย์วิจยั สิง่ แวดล้ อมเฮล์มฮอลทซ์ (UFZ)
ระยะเวลา
มีนาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2558 (รวม 4 ปี )
เป้าหมายรวม ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
ประโยชน์สขุ ของชุมชนท้ องถิ่น
วัตถุประสงค์
• พัฒนากรอบนโยบายหรื อเงื่อนไขทางกฎหมายในการนาเครื่ องมือเศรษฐศาสตร์ มา
ใช้ ในพื ้นที่อนุรักษ์ และพื ้นที่กนั ชน
• สนับสนุนการอนุรักษ์ ในพื ้นที่นาร่องโดยใช้ เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็ น
ต้ นแบบการบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการนาเครื่ องมือ
เศรษฐศาสตร์ มาใช้ ในการอนุรักษ์ ระบบนิเวศ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
• นาผลการศึกษา เศรษฐศาสตร์ ของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (TEEB) มาปรับใช้ ในบริบทไทย และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้บทเรี ยนทีเ่ กิดข ้น
• มีข้อเสนอเพื่อปรั บปรุ งข้ อกฎหมายและนโยบายเพื่อนาเครื่ องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ มาใช้ ในประเทศไทย
• มีค่ ูมือประเมินมูลค่ าเศรษฐศาสตร์ แก่ พนื ้ ที่ค้ ุมครอง เพื่อใช้ กาหนดเครื่ องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์
• นาร่ องการใช้ เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ อย่างเป็ นรูปธรรม
• จัดให้ มีสถานที่ฝกอบรมเพื่อสร้ างความตระหนักและพัฒนาเครื อข่าย โดยการ
พัฒนาศูนย์อบรมและเวทีอื่นๆ ในภูมิภาค
• ให้ เกิดแหล่งทุนสนับสนุนการดาเนินการด้ านต่างๆ เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องให้ ความสาคัญ
กับเครื่ องมือเศรษฐศาสตร์
โครงสร้ างการบริหาร ECO-BEST
“Shortlisted”
sites
เศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
The Economics of Ecosystems
and Biodiversity
(TEEB)
คุณค่ าระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 4 มิติ
1. การเป็ นแหล่ งเสบียง (Provisioning services)
เช่น อาหาร ไม้ ของป่ า น ้า สมุนไพร
2. การควบคุมกลไกของระบบ (Regulating Services)
เข่น ร่มเงา ฟอกอากาศ กันภัยพิบตั ิ กรองน ้า ยดเกาะดิน ผสมเกสร
กาจัดศัตรูพืช
3. การเป็ นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสิ่งมีชีวติ (Habitat or Supporting
Services) เข่น ถิ่นอาศัย ที่หาอาหารของสิง่ มีชีวิต
แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งพันธุกรรม
4. ด้ านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural and social Services)
เช่น การท่องเที่ยว การสร้ างผลงานทางศิลปะ
รู ปแบบและแนวคิดของ TEEB
1. คุณค่ าที่ได้ รับการยอมรั บ (Recognizing value)
a feature of all human
societies and communities
2. คุณค่ าที่พส
ิ ูจน์ ได้
Demonstrating value:
in economic terms,
to support decision making
3. คุณค่ าที่ประเมินค่ าได้ Capturing value:
introduce mechanisms that incorporate the values of
ecosystems into decision making
ขั้นตอนที่เสนอโดย TEEB
1. ระบุชแ
ี้ ละประเมินบริการทีไ่ ดรั
้ บ
จากระบบนิเวศและกลุมคนที
่
่
เกีย
่ วของในทุ
กดาน
้
้
3. กาหนดมูลคาของ
่
บริการระบบนิเวศ แลว
้
คนหากลไกที
เ่ ป็ นคาตอบ
้
2. ประมาณการและแสดงผล
ถึงคุณประโยชนของบริ
การ
์
จากระบบนิเวศตางๆ
่
Enhancing the Economics of Biodiversity and
Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia
(ECO-BEST)
ขอบคุณ