********* PowerPoint - ระบบสำนักงานอัตโนมัติ จังหวัดปทุมธานี

download report

Transcript ********* PowerPoint - ระบบสำนักงานอัตโนมัติ จังหวัดปทุมธานี

แนวทางและข ้อเสนอแนะในการ
ปร ับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 25592560
สรุปมติ อ.ก.น.จ. เกีย
่ วก ับการพ ัฒนาระบบการบริหารงานจ ังหว ัดและ
กลุม
่ จ ังหว ัดแบบบูรณาการ ครงที
ั้ ่ 1/2557 เมือ
่ ว ันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่
จ ังหว ัด (พ.ศ. 2557 – 2560)
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของ
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
2
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวน
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
3
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ
ทิศทางการพัฒนาภาค
่ ท่องเทีย
ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด ้าน เชน
่ ว อุตสาหกรรม
การเกษตร น้ า ความมน
่ ั คง
มุง
่ เน้นการทางานแบบเครือข่าย
ร่วมก ันทุกภาคสว่ น
• ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ร ับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจ ังหว ัด
จังหวัดและกลุม
่ จังหวัดให ้
รวมทัง้ มีการรวบรวมความคิดเห็นจากอาเภอ
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพ
(ประมวลแผนชุมชนและแผนท ้องถิน
่ ) โดยอาจใช ้ อ.ก.อ.
ของจังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
• สนั บสนุนการขับเคลือ
่ นแผนฯ
ให้ความสาค ัญก ับ
แผนพ ัฒนากลุม
่ จ ังหว ัด
ให้มก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่
จ ังหว ัด
ภายใต ้ชว่ งระยะเวลา 4 ปี ของแผน หรือ ตามที่
ก.น.จ. กาหนด เป็ นประจาทุกปี เพือ
่ ให ้แผนทัน
สถานการณ์และมีการยืดหยุน
่ ต่อการเปลีย
่ นแปลง
มากขึน
้
โดยครงนี
ั้ ้ เป็น ฉบ ับ 2557-2560 (ปร ับปรุง) 4
•
•
•
•
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนา
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด (พ.ศ. 2557 – 2560)
ขอบเขตของแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/ กลุม
่ จ ังหว ัด
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด
ึ่ ตอบสนองต่อ ความ
มุ่ง เน้น การพ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพช ีว ต
ิ สร้า งโอกาสและอาช ีพ ซ ง
ั
ต้องการของประชาชนในจ ังหว ัด โดยเลือกดาเนินการจากศกยภาพของจ
ังหว ัด ซงึ่
ได้จากผลการวิเคราะห์ขอ
้ มูลแบบองค์รวมทีค
่ รอบคลุมทุกมิต ิ ทงในด้
ั้
านเศรษฐกิจ
ั
้ วรเห็ นผลได้ภายใน
สงคม
ทร ัพยากรธรรมชาติ สงิ่ แวดล้อมและความมน
่ ั คง ทงนี
ั้ ค
รอบระยะเวลาของแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด
แผนพ ัฒนากลุม
่ จ ังหว ัด
ั
มุง
่ เน้นการพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจ สงคม
และด้านทร ัพยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล้อม เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งข ันของกลุม
่ จ ังหว ัด และนาไปสู่
การกระตุน
้ ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุม
่ จ ังหว ัดหรือเพือ
่
แก้ไขปัญหาร่วมก ันของกลุม
่ จ ังหว ัด
5
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
(3/5)
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการจ ัดทาแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ื่ มโยงก ับนโยบายของร ัฐบาล
1.สอดคล้องเชอ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ รวมทงั้
ั
ศกยภาพ
โอกาส สภาพปัญหาและความ
้ ที่
ต้องการของประชาชนในพืน
ั
3.มีความชดเจน
/เป็นเหตุเป็น
ผล/สอดคล้อง
ื่ มโยงก ัน
เชอ
ั ัศน์
ตงแต่
ั้
วส
ิ ยท
จนถึงแผนงาน/
โครงการ
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัด
2. นาด ัชนีชวี้ ัดการ
พ ัฒนาจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัดทีจ
่ ัดทา
โดย สศช. มาใช ้
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
พิจารณา (ถ้ามี)
4. ให้ ผวจ. นาร่างแผนพ ัฒนาจ ังหว ัดร ับฟังความคิดเห็ นตามมาตรา 19 แห่ง
พรบ. บริหารงานจ ังหว ัดฯ และนาเสนอ ก.บ.จ. เพือ
่ ปร ับปรุงให้สมบุรณ์
5. ให้ ผวจ. ในกลุม
่ จ ังหว ัดนาร่างแผนพ ัฒนากลุมจ ังหว ัดร ับฟังความคิดเห็น
ตามมาตรา 19 แห่ง พรบ. บริหารงานจ ังหว ัดฯ และนาเสนอ ก.บ.ก. เพือ
่
ปร ับปรุงให้สมบูรณ์
6
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
(4/5)
องค์ประกอบของแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ข้อมูลสภาพทว่ ั ไป
ของจ ังหว ัด/กลุม
่
จ ังหว ัด
1.1 ความเป็ นมา
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.3 ข ้อมูลการปกครอง/ประชากร 1.4 ข ้อมูลเศรษฐกิจ
1.5 ลักษณะทางสงั คม
1.6 โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม
1.8 ข ้อมูลเชงิ สถิตท
ิ ส
ี่ าคัญเชงิ พืน
้ ที่
1.9 ข ้อมูลสรุปผลการดาเนินการตามแผนฯทีผ
่ า่ นมา
2.1 ข ้อมูลการวิเคราะห์ความต ้องการและศักยภาพของ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ั
ศกยภาพ
ยุทธศาสตร์
ประชาชนในท ้องถิน
่
2.2 ข ้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ
1)ด ้านเศรษฐกิจ
2)ด ้านเกษตร
3)ด ้านอุตสาหกรรม
4)ด ้านการท่องเทีย
่ ว
5)ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม
6)ด ้านความมัน
่ คง
2.3 SWOT
ั ทัศน์
3.1 วิสย
3.2 เป้ าประสงค์รวม
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้ าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชวี้ ด
ั และค่าเป้ าหมาย
3.6 กลยุทธ์
3.7 บัญชรี ายการชุดโครงการ
7
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
(5/5)
่ ผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของ
การแปลงโครงการจากแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัดสูแ
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัด 4 ปี
แผนปฏิบ ัติ
ราชการประจาปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
โครงการ
1.โครงการของจังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
1.1 โครงการ A
1.2 โครงการ B
…
…
โครงการ
1.โครงการของจังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
1.1 โครงการ A
กิจกรรม …
กิจกรรม …
1.2 โครงการ B
กิจกรรม …
กิจกรรม …
2. โครงการของกระทรวง/กรม
2.1 โครงการ C
2.2 โครงการ D
…
3. โครงการของอปท.
3.1 โครงการ E
3.2 โครงการ F
2. โครงการของกระทรวง/กรม
2.1 โครงการ C
2.2 โครงการ D
…
3. โครงการของอปท.
3.1 โครงการ E
3.2 โครงการ F
8
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทา
แผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
9
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
1.
สอดคล้องก ับ
ว ัตถุประสงค์และทิศ
ทางการพ ัฒนา
ตามแผนพ ัฒนา
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
รวมทงกรอบของ
ั้
แผนงาน/โครงการ
ทีก
่ าหนดไว้
4.
ให้จ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด
เสนอโครงการและคาขอ
งบประมาณของจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัดภายใต้กรอบ
วงเงินไม่เกิน 3เท่าของ
วงเงินจ ัดสรรของจ ังหว ัด
และกลุม
่ จ ังหว ัด
2.
กาหนดโครงการทีจ
่ าเป็น
ต้องดาเนินการในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์
3.
 มีการจ ัดลาด ับความ
สาค ัญของโครงการ
 มีคณ
ุ ภาพ ด ังนี้
ความสอดคล้องและ
ื่ มโยง
เชอ
ความจาเป็น
ความเหมาะสมและ
เป็นไปได้
ความคุม
้ ค่า
ล ักษณะโครงการ
1.
5.
ล ักษณะโครงการทีจ
่ ะนามา
จ ัดทา เป็นคาของบประมาณ
จ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด
มีความเชื่อมโยงตงแต่
ั้
ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
้ สดุ
2. ไม่เป็นการจ ัดซือว
ั ครุภ ัณฑ์เพือ
่ แจกจ่ายประชาชนโดยตรง
3. ไม่มวี ัตถุ ประสงค์หล ักเกีย
่ วก ับการศึกษา ฝึ กอบรม ดู งาน
4. ไม่เป็นโครงการทีเ่ ป็นกิจกรรมย่อย
5. โครงการบางประเภทต้องดาเนินการตามทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้ หรือมติคณะร ัฐมนตรีได้
่ั
ให้นโยบายหรือสงการ
6. หากเป็นโครงการทีต
่ ้องเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีก ิจกรรมทีม
่ ข
ี อ
้ ผูกพ ันก ับต่างประเทศ
7. มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร ์มที่ ก.น.จ. กาหนด
8. มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยทีพ
่ จ
ิ ารณาความเหมาะสมได้
9. กรณีงบลงทุน หรือรายจ่ายทีม
่ ผ
ี ลให้เกิดภาระด้านงบประมาณทุกปี ให้แสดงหน่วยร ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ
่ ะเกิดขนในปี
ึ้
ต่อไป และมีรา่ งบ ันทึกข้อตกลงระหว่างจ ังหว ัดก ับหน่วยงานทีข
่ อตงั้
งบประมาณ
10. กรณีโครงการก่อสร้าง ต้องระบุ ความพร้อมของพื้นทีด
่ าเนินงาน และรูปแบบรายงาน พร้อมเอกสารยืนย ันว่าสามารถดาเนินโครงการได้
11. ต้องกาหนดหน่วยร ับผิดชอบโครงการทีเ่ ป็นหน่วยดาเนินโครงการนนจร
ั้
ิง ๆ
ั ว่ นงบประมาณทีจ
กาหนดสดส
่ ะเสนอเป็นคาของบประมาณของจ ังหว ัด โดยเป็ น
• โครงการทีต
่ อบสนองทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร ้อยละ 80
• โครงการทีแ
่ ก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนหรือตอบสนองความต ้องการของประชาชนในพืน
้ ที่
ร ้อยละ 20
10
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ล ักษณะโครงการทีจ
่ ะนามาจ ัดทาเป็นคาของบประมาณจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ื่ มโยงตงแต่
1. แผนงาน/โครงการต้องมีความเชอ
ั้
ตน
้ นา้ -กลางนา้ -ปลายนา้ โดยในสว่ นโครงการของกลุม
่ จ ังหว ัดควรเป็น
โครงการกลางนา้ หรือปลายนา้ เพือ
่ สร้างมูลค่าเพิม
่ ให ้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลของกลุม
่ จังหวัด
2. โครงการจะต ้องมีรายละเอียดข้อมูลทีค
่ รบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กาหนด
้ า่ ย หากไม่มจ
3. โครงการจะต ้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใชจ
ี ะไม่ได ้รับการพิจารณา
้ า่ ยทีจ
4. กรณีเป็ นการขออนุมัตงิ บลงทุน หรือรายจ่ายอืน
่ ใดทีม
่ ผ
ี ลให ้เกิดภาระด ้านงบประมาณในลักษณะของค่าใชจ
่ ะต้องตงั้
้ า่ ยทีจ
้ ในปี ต่อไป
งบประมาณทุกปี ให ้จังหวัด/กลุม
่ จังหวัดแสดงถึงหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบค่าใชจ
่ ะเกิดขึน
้ ทีด
5. กรณีเป็ นโครงการก่อสร ้างจะต ้องระบุความพร้อมของพืน
่ าเนินงานรวมทงแบบรู
ั้
ปรายการ พร ้อมด ้วยเอกสารยืนยันว่า
สามารถดาเนินโครงการได ้ทันทีหลังจากได ้รับการจัดสรรงบประมาณ
6. การจัดทาโครงการจะต ้องกาหนดหน่วยงานร ับผิดชอบโครงการทีเ่ ป็ นหน่วยดาเนินโครงการนั น
้ จริงๆ
้ื ว ัสดุครุภ ัณฑ์เพือ
ื้ นั น
7. ไม่เป็ นการจ ัดซอ
่ แจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว ้นในกรณีของครุภัณฑ์ทจ
ี่ ัดซอ
้ เป็ นสว่ นหนึง่ ของ
กิจกรรมภายใตโครงการทีส
่ อดคล ้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด /กลุม
่ จังหวัด
ึ ษา ฝึ กอบรม ดูงาน (เว ้นแต่ฝึกอบรมด ้านอาชพ
ี ด ้านความมั่นคง และวิจัยเพือ
8. ไม่มวี ัตถุประสงค์หล ักเกีย
่ วก ับศก
่ แก ้ไขปั ญหา
ั พันธ์กับการพัฒนาจังหวัด/กลุม
้
ทีส
่ าคัญของพืน
้ ที่ หรือการทาแผนแม่บทซงึ่ มีความสม
่ จังหวัด ซงึ่ ต ้องใชองค์
ความรู ้จาก
ึ ษา)
สถาบันการศก
9. ไม่เป็ นโครงการในล ักษณะของกิจกรรมย่อย (ควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเข ้าด ้วยกันเป็ น
ิ ธิผล)
โครงการ เพือ
่ ให ้เกิดการแก ้ไขปั ญหาเชงิ บูรณาการอย่างมีประสท
10. โครงการทีเ่ ป็ นการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะต ้องเป็ นกิจกรรมทีม
่ ข
ี ้อผูกพันกับต่างประเทศในเรือ
่ งการเจรจาด ้าน
ั พันธ์กบ
การค ้าและการลงทุนการท่องเทีย
่ ว และการเสริมสร ้างความสม
ั ประเทศเพือ
่ นบ ้าน ทัง้ นี้ จังหวัด/กลุม
่ จังหวัดจะต ้องมี
แผนการดาเนินงานทีส
่ ะท ้อนถึงประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศ อย่างเป็ นรูปธรรม
11
มติ ก.น.จ. :
้ า่ ยงบบริหารจ ัดการจ ังหว ัด/กลุม
ว ัตถุประสงค์ของค่าใชจ
่ จ ังหว ัดแบบบูรณาการ
1) การจัดประชุมปรึกษาหารือเพือ
่ จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
่ จังหวัดกับภาค
สว่ นต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ
2) การจัดประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ./ ก.บ.ก.
ึ ษาเพือ
3) การศก
่ พัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
4) การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดฯ
ิ ธิภาพในการบริหารจัดการ เชน
่ การเสริมสร ้างความรู ้ความ
5) การพัฒนาประสท
เข ้าใจแก่ ก.บ.จ./ก.บ.ก. บุคลากร การจัดทาระบบฐานข ้อมูล ฯลฯ
ั พันธ์ เพือ
6) การเผยแพร่ประชาสม
่ ให ้เกิดความรู ้ความเข ้าใจแก่ภาคสว่ นต่างๆ เพือ
่
เข ้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนฯ รวมทัง้ เพือ
่ สนับสนุนในการขับเคลือ
่ นการ
ดาเนินการตามแผน
7) การติดตามประเมินผล
12
หล ักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนพ ัฒนากลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัด
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทว่ ั ไปของจ ังหว ัด
ั
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ั ัศน์
3.1 วิสยท
3.2 เป้าประสงค์รวม
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
3.5 ต ัวชวี้ ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บ ัญชรี ายการชุดแผนงานภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม
คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100
13
ปฏิทน
ิ การทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด และการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลาด ับ
1.
ว ัน เดือน ปี
ขนตอน
ั้
30 ธ ันวาคม 2557 - จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด จั ด ส่ง แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ม จั ง หวั ด ฉบั บ
ทบทวน (พ.ศ. 2557 - 2560) และแผนปฏิบั ต ิร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให ้ ก.น.จ.
- จั ง หวัด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ส่ง ข ้อมู ล โครงการตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /
กลุ่ม จั งหวัด ฉบั บ ทบทวน (พ.ศ. 2557 - 2560) และแผนปฏิบั ต ิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ต อ
้ งการขอรั บ การ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร เ พื่ อ ใ ห ส
้ ่ ว น ร า ช ก า ร เ ป็ น ข อ
้ มู ล
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณของสว่ นราชการ
- อ.ก.น.จ. ด ้านแผนและด า้ นงบประมาณ พิจ ารณาแผนพั ฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ของจั งหวัด/
กลุม
่ จังหวัด
2.
16 มกราคม 2558
3.
23 มกราคม 2558
- ก.น.จ. พิจารณาให ้ความเห็นชอบแผนฯ
4.
27 มกราคม 2558
- คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาอนุมัต ิ
5.
- ก.น.จ. สง่ แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ฯ ที่ ครม. เห็นชอบให ้สานั ก
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ถื อ ว่ า จั ง ห วั ด /ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ไ ด ย
้ ื่ น ค า ข อ
18 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณต่อสานักงบประมาณ
ภายใน
14
1.
2.
3.
4.
5.
1.
6.
2.
3.
4.
5.
จุดแข็ง (Strength)
่ งเหมำะสม
้ั
ทำเลทีต
เป็ นศู นย ์กลำงกำรผลิต
่ ำค ัญ
สินค้ำส่งออกทีส
้
โครงสร ้ำงพืนฐำนด้
ำนกำรคมนำคมส่งผลต่อ
้ ควำมเจริ
่
พืนที
ญทำงอุตสำหกรรม
้
่
มีควำมพร ้อมในด้ำนสำธำรณู ปโภคพืนฐำนที
รองร ับกำรขยำยต ัวของชุมชนเมืองและ
โรงงำนอุตสำหกรรม
มีตลำดกลำงกระจำยสินค้ำกำรเกษตรของ
ประเทศ (ตลำดไท และตลำด 4 มุมเมือง)
่ องเทียว
่
มีควำมหลำกหลำยของสถำนทีท่
โดยเฉพำะด้ำนแหล่งเรียนรู ้ทำงวิทยำศำสตร ์
้ ำนว ัฒนธรรมและ
และธรรมชำติวท
ิ ยำรวมทังด้
ประเพณี โอกำส (Opportunity)
ในกำรพันฒ
นำระบบกำร
มีนโยบำยภำคร
มหำวิทยำลัยัฐและสถำบั
ทำงวิ
ชำกำรหลำย
้ั
้ ง โดยเฉพำะกำรขนส่
่ งหว ัดเป็ นแหล่งสนังบระบบ
คมนำคม
แห่
งตงอยู
่ใขนส่
นพืนที
จั
สนุ น
รำง
เชิ
งวิชำกำรในกำรวิจย
ั และพัฒนำจังหว ัด
เป็ นศูนย ์กลำงกำรกระจำยสินค้ำกำรเกษตร
และสินค้ำอุตสำหกรรม
กำรเข้ำสู เ่ ศรษฐกิจประชำคมอำเซียน (AEC)
้
ช่วยส่งเสริมกำรค้ำขำยในภู มภ
ิ ำคมำกขึน
่
ภำพลักษณ์เชิงบวกในด้ำนว ัฒนธรรมท้องถิน
่
นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเทียวในประเทศของ
ร ัฐบำล
จุดอ่อน (Weakness)
1. ปริมาณและคุณภาพของแรงงานไม่ตรงตาม
ความต ้องการของภาคการผลิต โดยเฉพาะการ
ผลิตอุตสาหกรรม
2. มีปัญหาสงั คมค่อนข ้างมาก โดยเฉพาะปั ญหา
อาชญากรรมค่อนข ้างสูง เนือ
่ งจากเป็ นเมืองทีม
่ ี
การเจริญเติบโตด ้านเศรษฐกิจและสงั คมสูง
3. มีปัญหาแรงงานต่างด ้าว
4. การนาภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ มาพัฒนาในเชงิ
ิ ค ้า OTOP) ของจังหวัด
เศรษฐกิจยังมีน ้อย (สน
ค่อนข ้างกระจุกตัว)
ื่ มโทรม
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมเสอ
ี
โดยเฉพาะขยะและน้ าเสย
ภัขั
ยด
คุมากเนื
กคำม อ
6. การจราจรติด
่ (Threat)
งจากเป็ นจังหวัด
1. ปริ
การชะลอตั
ว
ของเศรษฐกิ
จประเทศคู
ค
่ ้าสาคัอ
มณฑลมีการเจริญเติบโตของเมื
องและที
่ ญยู่
ของไทย
ัยอย่างรวดเร็ว
อาศ
2. การแข่งขันทางการค ้าทีม
่ ค
ี วามรุนแรงมากขึน
้
ิ ค ้าเกษตร
3. ความผันผวนด ้านราคาสน
4. การเปลีย
่ นแปลงกระแสโลกกระทบต่อวิถก
ี าร
ดาเนินชวี ต
ิ ของประชาชน
ี่ งจากภัยพิบัตธิ รรมชาติ โดยเฉพาะ
5. ความเสย
อุทกภัย และโรคระบาด
้
6. เป็ นเสนทางผ่
านและจุดพักยาเสพติด
แผนพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2559 –
2560
่
วิสย
ั ทัศน์: ปทุมธำนี เป็ นเมืองสิงแวดล้
อมสะอำด อำหำร
่ เรียนรู ้และพักผ่อนหย่อนใจ
ปลอดภัย แหล่งท่องเทียว
ของอำเซียน สังคมอยู ่เย็นเป็ นสุข
่
เป้ ำประสงค ์. 1. กำรผลิตและบริกำรได้มำตรฐำน สร ้ำงสรรค ์ และเป็ นมิตรกับสิงแวดล้
อม
2. อำหำรปลอดภัยและสินค้ำชุมชมได้มำตรฐำนและมีศ ักยภำพเชิงธุรกิจ 3. ประชำชน
่ ยงขึ
้
มีคุณภำพชีวต
ิ ทีดี
ิ่ น
ประเด็น
ยุทธศำ
สตร ์
กำร
พัฒนำ
จังหวัด
25572560
่
1. ส่งเสริมกำรจด
ั กำรสิงแวดล้
อมแบบมีส่วนร่วม
2. เสริมสร ้ำงควำมเข้มแข็งระบบอำหำรปลอดภัยอย่ำง
ครบวงจร
่
่
3. ส่งเสริมกำรสร ้ำงมู ลค่ำเพิมจำกกำรท่
องเทียว
4. สร ้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ ของ
ชุมชน
16
่
: “ปทุมธำนี เป็ นเมืองสิงแวดล้
อมสะอำด อำหำรปลอดภัย
่ เรียนรู ้และพักผ่อนหย่อนใจของอำเซียน สังคมอยู ่เย็น
แหล่งท่องเทียว
ำประสงค
์รวม/วัตถุประสงค ์
เป็เป้นสุ
ข”
(Objective)
เป้ าประสงค์
รวม
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรวม 4 ปี
่
1. สิงแวดล้
อม 1. คุณภาพสงิ่ แวดล ้อม
สะอำด เป็ นไป ไม่ตา่ กว่าเกณฑ์
ตำมมำตรฐำน มาตรฐาน
2. เศรษฐกิจ
1. อัตราขยายตัวของ
เจริญเติบโต
เศรษฐกิจจังหวัด
อย่ำงมี
เพิม
่ ขึน
้ 20 %
เสถียรภำพ
2. อัตราขยายตัวรายได ้
จากการท่องเทีย
่ วของ
จังหวัด เพิม
่ ขึน
้ 60 %
่ ด
3. เพิมขี
3.อัตราการขยายตัว
ควำมสำมำรถ ของผลิตภาพแรงงาน
ในกำรแข่งขัน เพิม
่ ขึน
้ 20 %
เป้ าหมายรายปี
ข ้อมูลค่าฐาน 255 2560 2561 2562
9
4.9
5%
(ค่าเฉลีย
่ ปี
50-54)
15.4
15
(ค่าเฉลีย
่ ปี %
56-57) *
5.0
5%
(ค่าเฉลีย
่ ปี
50-54)
10
%
15 % 20 %
30
%
45 % 60 %
10
%
15 % 20 %
17
่
ส่งเสริมกำรจัดกำรสิงแวดล้
อมแบบมีสว
่ นร่วม
กลยุทธ ์
1. สร ้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้ าระวังคุณภาพสงิ่ แวดล ้อมแบบมีสว่ นร่วม
ตัง้ แต่ระดับชุมชน
2. ปรับระบบการบริหารจัดการไปสูโ่ รงงานอุตสาหกรรมสเี ขียว /อุตสาหกรรมเชงิ นิเวศ
3. สง่ เสริมการผลิตและบริการทีส
่ ร ้างสรรค์ระดับชุมชน
4. สง่ เสริมธรรมาภิบาลสงิ่ แวดล ้อมในสถานประกอบการและชุมชน
5. สง่ เสริมการบริการจัดการขยะอย่างเป็ นระบบและมีประสท
ิ ธิภาพ
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรายปี
เป้ าประสงค์เชงิ
ข ้อมูลค่า
2559 2560 2561 2562
เป้ าหมายรวม 4
ยุทธศาสตร์
ฐาน
ปี
1. รักษาระดับ
คุณภาพน้ า (ค่า
DO )ในแหล่ง
น้ าสายหลักให ้
ไม่ตา่ กว่าเดิม
2. จานวนสถาน
ประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์
อุตสาหกรรมส ี
เขียว (Green
Industry)
ร ้อยละ
45
ร ้อยละ
50
300
300
ร ้อยละ
55
ร ้อยละ 60
18
”
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ (VC) และปั จจัยแห่ง
ควำมสำเร็จ (CSF) “กำรบริหำรจัดกำร
่
สิงแวดล้
อม
VC 2
VC 1
กำรบริหำร
VC 3
VC 4
VC 5
้
โครงสร ้ำงพืนฐำน
จัดกำรและสร ้ำงกำรมี
กำรบำบัดและ
กำรแปรรู ปและ
กำรฟื ้ นฟู ตรวจสอบ
และกำรวิจย
ั พัฒนำ
ส่วนร่วม
พัฒนำเทคโนโลยีบำบัด กำรนำกลับมำใช้ใหม่
และประเมินผล
ของทุกภำคส่วน
CSF1 การ
พัฒนาองค์ความรู ้
ด ้านการบริหาร
จัดการสงิ่ แวดล ้อม
CSF 2 แผน
แม่บทการ
บริหารจัดการ
สงิ่ แวดล ้อมของ
จังหวัด
CSF 3 การสร ้าง
จิตสานึก
รับผิดชอบของทุก
ภาคสว่ นต่อ
สCSF
งิ่ แวดล
้อม
4 สง่ เสริมการ
ลดปริมาณขยะมูล
ี และ
ฝอยน้ าเสย
มลพิษอืน
่ ๆจาก
ครัวเรือน/ชุมชนและ
สถานประกอบการ
CSF 5 การเพิม
่ ขีด
ความสามารถในการ
ี
กาจัดขยะ น้ าเสย
และมลพิษอืน
่ ๆ
CSF 6 การเพิม
่
ิ ธิภาพในการ
ประสท
รวบรวมและกาจัด
ี และ
ขยะ น้ าเสย
มลพิษอืน
่ ๆ
CSF7 การนา
ขยะและวัสดุเหลือ
้
ใชมาแปรรู
ปใช ้
ประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ
CSF8 การนาเศษ
วัสดุทาง
การเกษตรและ
วัชพืชในน้ ามาแปร
้ การจัดการ
รูCSF9
ปใชประโยชน์
ขยะ (Recycle)
่ ลังงาน
มุง่ สูพ
CSF10 การ
ฟื้ นฟูพน
ื้ ทีบ
่ อ
่ ขยะ
และแหล่งน้ าเน่า
ี
เสย
CSF11 การ
ตรวจสอบและเฝ้ า
ระวังคุณภาพ
สงิ่ แวดล ้อม
CSF12 การ
ตรวจสอบ
เครือ
่ งมือ/
เทคโนโลยีในการ
จัดการ
CSF13
ดทา
สงิ่ แวดลจั้อม
ระบบประเมินผล
การดาเนินงาน
ป้ องกันและแก ้ไข
่
ส่งเสริมกำรจัดกำรสิงแวดล้
อมแบบมีสว
่ นร่วม
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
กลยุทธ ์ใหม่
1. สร ้างระบบและกลไกในการควบคุม
เฝ้ าระวังคุณภาพสงิ่ แวดล ้อมแบบมีสว่ น
ส่งเสริมกำร
ร่วมตัง้ แต่ระดับชุมชน
จัดกำร
่
สิงแวดล้
อมแบบ 2. ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่
มีส่วนร่วม
โรงงานอุตสาหกรรมสเี ขียว /
อุตสาหกรรมเชงิ นิเวศ
3. สง่ เสริมการผลิตและบริการที่
สร ้างสรรค์ระดับชุมชน
4. สง่ เสริมธรรมาภิบาลสงิ่ แวดล ้อมใน
สถานประกอบการและชุมชน
5. สง่ เสริมการบริการจัดการขยะอย่าง
ิ ธิภาพ
เป็ นระบบและมีประสท
่ ำคญ
แผนงำน/โครงกำรทีส
ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
แผนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยะ
โดยชุมชน (ทสจ.)
โครงกำรแปรรู ปผักตบชวำเป็ น
สำรปรุงดิน (ทสจ.)
โครงกำรจัดกำรแผนแม่บทใน
กำรจ ัดกำรน้ ำเสียจ ังหว ัด
ปทุมธำนี (ทสจ.)
โครงกำรพัฒนำโรงงำนให้เป็ น
โรงงำนสีเขียว (สอจ.)
โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
เชิงนิ เวศ (สอจ.)
โครงกำรส่งเสริมภำคเอกชน
ลงทุนจัดกำรขยะ (ทส.)
20
เสริมสร ้ำงควำมเข้มแข็งระบบอำหำรปลอดภัยอย่ำงครบ
วงจร
กลยุทธ ์
1. สง่ เสริมการผลิตอาหารสูร่ ะบบมาตรฐานปลอดภัย
ิ ธิภาพด ้านการตลาดและระบบการกระจายสน
ิ ค ้า
2. ลดต ้นทุนการผลิต เพิม
่ ประสท
ิ ค ้าชุมชนให ้มีมาตรฐาน
3. พัฒนาผู ้ประกอบการสน
4. เพิม
่ ขีดความสามารถเชงิ ธุรกิจของผู ้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
เป้ าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรวม 4 ปี
1. รายได ้จากการ
ิ ค ้า OTOP
จาหน่ายสน
(บาท)
2. ร ้อยละของจานวน
แปลงฟาร์มทีผ
่ า่ นการ
ประเมินความพร ้อม
เบือ
้ งต ้นของจานวนแปลง
ฟาร์มทีส
่ มัคร (PGAP)
3. จานวนสถาน
ประกอบการทีผ
่ า่ นเกณฑ์
ร ้านอาหารปลอดภัย
(Clean Food Good
Safety)
ข ้อมูลค่า
ฐาน
เป้ าหมายรายปี
2559 2560 2561 2562
Mandate
ปี 58
+11%
21
VC 1 กำรผลิตวัตถุดบ
ิ
่ คุณภำพ
ทีมี
่ น
่
VC 3 กำรสร ้ำงควำมเชือมั
่ มำตรฐำน
VC 2 กำรแปรรู ปทีได้
ให้ก ับผู บ
้ ริโภคและ
่ วนแบ่งทำงกำรตลำด
เพิมส่
CSF 1 การมีมาตรฐานการ
ผลิต
สินค ้าเกษตรปลอดภัย
CSF 4 การมีมาตรฐาน
การแปรรูปอาหารปลอดภัย
CSF 7 การมีมาตรฐาน
สถานทีจ่ าหน่ ายและแหล่ง
สะสมอาหารปลอดภัย
CSF 2 ส่งเสริมผลผลิตสินค ้า
เกษตรปลอดภัย
CSF 5 การถ่ายทอดองค ์
ความรู ้และเทคโนโลยีการแปร
รูป/ถนอม อาหารปลอดภัย
CSF 8 มีระบบการตรวจสอบ
และการประกันคุณภาพ
CSF 3 การประชาสัมพันธ ์
ข ้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สาหร ับเกษตรปลอดภัย
CSF 6การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์
่ นค ้า
และการสร ้างชือสิ
CSF 9 สง่ เสริมการรวมกลุม
่ /
การจัดตัง้ สหกรณ์ของกลุม
่
ี เพือ
อาชพ
่ สนับสนุนการผลิต
และการตลาด
CSF 10 ศูนย ์จาหน่ าย/ตลาด
กลาง
สินค ้าเกษตรปลอดภัย
CSF 11 การประชาสัมพันธ ์และ
่ องทางการตลาด
การเพิมช่
เสริมสร ้ำงควำมเข้มแข็งระบบอำหำรปลอดภัยอย่ำงครบ
วงจร
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
กลยุทธ ์ใหม่
1.
เสริมสร ้ำงควำม
2.
เข้มแข็งระบบ
อำหำรปลอดภัย
อย่ำงครบวงจร
3.
4.
สง่ เสริมการผลิตอาหารสูร่ ะบบ
มาตรฐานปลอดภัย
ลดต ้นทุนการผลิต เพิม
่
ิ ธิภาพด ้านการตลาดและ
ประสท
ิ ค ้า
ระบบการกระจายสน
ิ ค ้าชุมชน
พัฒนาผู ้ประกอบการสน
ให ้มีมาตรฐาน
เพิม
่ ขีดความสามารถเชงิ ธุรกิจของ
ผู ้ประกอบการและสถาบัน
เกษตรกร
่ ำคญ
แผนงำน/โครงกำรทีส
ั
1.
2.
3.
โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภค
อำหำรปลอดภัย (กษจ. สอจ.
พณ)
โครงกำรอำหำรปลอดภัยจำก
เกษตรปลอดภัย
โครงกำรสินค้ำมำตรฐำน
ปทุมธำนี
23
่
่
ส่งเสริมกำรสร ้ำงมู ลค่ำเพิมจำกกำรท่
องเทียว
กลยุทธ ์
1. พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและสงิ่ อานวยความสะดวกด ้านการท่องเทีย
่ ว
2. ฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย
่ วเดิม พัฒนาแหล่งแหล่งท่องเทีย
่ วใหม่ให ้ได ้มาตรฐานการ
ท่องเทีย
่ ว
ิ ปวัฒนธรรมและการท่องเทีย
3. สง่ เสริมการท่องเทีย
่ วด ้านศล
่ วด ้านวิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติวท
ิ ยา
4. พัฒนาบุคลากรและสง่ เสริมการมีสว่ นร่วมเพือ
่ พัฒนาการท่องเทีย
่ ว
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรายปี
ั พัลนค่ธ์าและการตลาดการท่องเทีย
ชงิ
ข ้อมู
5.เป้ าพัประสงค์
ฒนาขีดเความสามารถด
้านการประชาส
ม
่ ว
2559 2560 2561 2562
เป้ าหมายรวม 4
ยุทธศาสตร์
ฐาน
ปี
1. รายได ้จากการ
ท่องเทีย
่ ว(ล ้าน
บาท)
28,516.8
3
28,516.83
+growth
เฉลีย
่ ย ้อนหลัง
3 ปี
2. ร ้อยละของ
จานวนนักท่องเทีย
่ ว
และนักทัศนาจรที่
เพิม
่ ขึน
้
24
VC 1
้
โครงสร ้ำงพืนฐำน
่
ด้ำนกำรท่องเทียว
CSF 1 การมี
แหล่ง
ท่องเทีย
่ วทีม
่ ี
ั
ศกยภาพ
VC 2
พัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำร
่
กำรท่องเทียว
CSF 2
ศูนย์ข ้อมูลเพือ
่
การท่องเทีย
่ ว
CSF 3 การ
กาหนดขีด
ความสามารถ
ในการรองรับ
นักท่องเทีย
่ ว
(Carrying
Capacity)
VC 3
พัฒนำ
ศ ักยภำพ
บุคลำกร
ด้ำนกำร
่
ท่องเทียว
CSF 4 พัฒนา
มาตรฐาน
มัคคุเทศก์ /
ผู ้นาเทีย
่ ว
CSF 5 พัฒนา
ศักยภาพ
แรงงาน
ี และ
วิชาชพ
บุคลากรด ้าน
การท่องเทีย
่ ว
CSF 6
สง่ เสริมการ
รวมกลุม
่ ผู ้
ประกอบ การ
ท่องเทีย
่ ว
VC 4
พัฒนำ
ปั จจยั
้
พืนฐำนด้ำน
่
ท่องเทียว/
ทร ัพยำกร
CSF 7 การ
สง่ เสริม/
อนุรักษ์ /ฟื้ นฟู/
บูรณะ/พัฒนา
แหล่ง
ท่องเทีย
่ ว
CSF 8 การ
จัดการคุณภาพ
สงิ่ แวดล ้อม
เพือ
่ การท่อง
เทีย
่ วทีย
่ ั่งยืน
CSF 9 สร ้าง
ื่ มั่น
ความเชอ
ด ้านความ
ปลอดภัยใน
ชวี ต
ิ และ
ิ
ทรัพย์สน
CSF 10
สง่ เสริมการมี
สว่ นร่วมของ
ชุมชน
VC 5
กิจกรรม
่
ท่องเทียว
CSF 11 การ
สร ้างสรรค์
กิจกรรมการ
ท่องเทีย
่ ว
รูปแบบใหม่ๆ /
การกาหนด
ื่ มโยง
การเชอ
้
เสนทางการ
ท่องเทีย
่ วใน
จังหวัดและ
กลุม
่ จังหวัด
VC 6
พัฒนำ
ธุรกิจ
บริกำร
่
กำรท่องเทียว
CSF 12
พัฒนาธุรกิจ
บริการทีเ่ กีย
่ ว
เนือ
่ งกับการ
ท่องเทีย
่ ว
อาทิร ้าน
อาหาร,
ของทีร่ ะลึก
CSF 13
ิ ค ้า
พัฒนาสน
ของฝากและ
ของทีร่ ะลึก
โดยเฉพาะ
ิ ค ้า OTOP
สน
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ
VC 7
พัฒนำ
กำรตลำด
และ
ประชำสัมพันธ ์
CSF 14 การ
ทาการ ตลาด
กลุม
่
นักท่องเทีย
่ ว
คุณภาพ
CSF 15
การประชา
ั พันธ์สร ้าง
สม
ภาพลักษณ์
CSF 16
การตลาด
เชงิ รุก/
การตลาดผ่าน
ื่ สมัยใหม่
สอ
่
่
ส่งเสริมกำรสร ้ำงมู ลค่ำเพิมจำกกำรท่
องเทียว
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
กลยุทธ ์ใหม่
1.
ส่งเสริม
กระบวนกำร
ผลิตและบริกำร
่ นมิตรกับ
ทีเป็
่
สิงแวดล้
อม
2.
3.
4.
5.
พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและสงิ่
อานวยความสะดวกด ้านการ
ท่องเทีย
่ ว
ฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย
่ วเดิม พัฒนา
แหล่งแหล่งท่องเทีย
่ วใหม่ให ้ได ้
มาตรฐานการท่องเทีย
่ ว
สง่ เสริมการท่องเทีย
่ วด ้าน
ิ ปวัฒนธรรมและการท่องเทีย
ศล
่ ว
ด ้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ
วิทยา
พัฒนาบุคลากรและสง่ เสริมการมี
สว่ นร่วมเพือ
่ พัฒนาการท่องเทีย
่ ว
พัฒนาขีดความสามารถด ้านการ
ั พันธ์และการตลาดการ
ประชาสม
ท่องเทีย
่ ว
่ ำคญ
แผนงำน/โครงกำรทีส
ั
1.
2.
3.
4.
5.
โครงกำรอำสำสมัครกำร
่
ท่องเทียว
่
โครงกำรเปิ ดทริปพำสือ
่
โครงกำรเรือท่องเทียว
โครงกำรร ักษำควำมปลอดภัย
่
สำหร ับนักท่องเทียว
่
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเทียว
สำหร ับคนพิกำร
26
สร ้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ ของชุมชน
กลยุทธ ์
1. พัฒนาชุมชนและเสริมสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทีด
่ ท
ี างสงั คมด ้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
2. สง่ เสริมความร่วมมือทุกภาคสว่ นเข ้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลผู ้ประสบปั ญหาทาง
ี น
สงั คมและโอกาสจากประชาคมสงั คมและวัฒนธรรมอาเซย
ั ยภาพผู ้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
3. พัฒนาศก
ตัวชวี้ ัด/
เป้ าหมายรายปี
เป้ าประสงค์เชงิ
ข ้อมูลค่า
25 256 25 256
เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
ฐาน
59 0 61 2
รวม 4 ปี
จานวนคดี
อุจฉกรรจ์
ต่อประชากร
ทีล
่ ดลง
2. จานวน
หมูบ
่ ้าน/
ชุมชน
เข ้มแข็ง
1.
26 ของ
ประเทศ
1
2
3
4
27
VC 1
VC 2
กำรมีควำมเสมอภำคในกำร
เข้ำถึง
กำรมีงำนทำ
VC 3
VC 4
VC 5
่
่ ่
กำรมีควำมมันคงในที
อยู
กำรมีควำมปลอดภัยใน ครอบคร ัวอบอุน
่ และ
อำศ ัยภำยใต้สงแวดล้
ิ่
อม
และมี
ก
ำรกระจำยรำยได้
้
ชีวต
ิ และทร ัพย ์สิน สังคมอยู เ่ ย็นเป็ นสุข
โครงสร ้ำงพืนฐำน/บริ
กำร
่
ทีดี
่
ทีดี
ภำคร ัฐ
การส่งเสริม
การศึกษาสูงกว่า
การศึกษาภาคบังคับ
CSF 2 การมีระบบ
ประกันสุขภาพ การ
เฝ้ าระวังโรคและการ
โภชนาการที่
เหมาะสม
CSF 3 การมีระบบ
่
ขนส่งและการสือสาร
่ ่วถึง
โทรคมนาคมทีทั
CSF 4 การได ้รับ
บริการ
่ ้
สาธารณู ปโภคทีได
มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง
CSF1
5 การส่งเสริม
การมีงานทาของ
กาลังแรงงาน
่
CSF 6 การเพิม
รายได ้/อาชีพเสริม
แก่กลุม
่ ผูม้ รี ายได ้
น้อย เช่น เกษตรกร
ผูใ้ ช ้แรงงาน
ผูป้ ระกอบการ
สินค ้าชุนชน
CSF
่ี ่
7 การมีทอยู
่ ่นคง
อาศัยทีมั
ปลอดภัย
CSF 8 การพัฒนา
้ แหล่
่
่
พืนที
งเสือม
โทรม/ชุมชนแออัด
CSF
9 การมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
้ สี
่ เขียวที่
พืนที
เหมาะสมเพียงพอ
CSF 10 การปลอด
จากมลพิษและการมี
่
คุณภาพสิงแวดล
้อม
่
ทีดี
CSF
11 การบังคับใช ้
กฎหมาย และมี
ระบบการเฝ้ าระวัง
่
เพือลดปั
ญหา
CSF
12 การป้ องกัน/
อาชญากรรม
ปราบปรามยาเสพ
ติด 13 การรณรงค ์
CSF
16 ส่งเสริม
กิจกรรมสร ้างความ
อบอุน
่ ในครอบครัว
CSF 17 ส่งเสริม
กิจกรรมสร ้าง
ศีลธรรม จริยธรรม
ในครอบครัว
CSF
CSF
ประชาสัมพันธ ์ การ
บังคับใช ้กฎหมายและ
่
ระบบเฝ้ าระวังเพือลด
CSF 18 ส่งเสริม
กิจกรรมการร ักความ
สามัคคีและสร ้างความ
เข ้มแข็งของชุมชน/
่
ท ้องถิน
อุบต
ั เิ หตุบนท ้องถนน
CSF 14 การมีสว
่ น
ร่วมของประชาชน
ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยชีวต
ิ
และทรัพย ์สินใน
CSF15 การเตรียม
ชุ
มชนร่ว้อมในการ
มกัน
ความพร
รับมือกับอุบต
ั ภ
ิ ยั และ
ภัยธรรมชาติ และการมี
ระบบการแจ ้งเหตุ/
่
เตือนภัยทีมี
ประสิทธิภาพ
สร ้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ ของชุมชน
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
กลยุทธ ์ใหม่
1.
สร ้ำงควำม
เข้มแข็งและ
พัฒนำคุณภำพ 2.
ชีวต
ิ ของชุมชน
3.
พัฒนาชุมชนและเสริมสร ้าง
ภูมค
ิ ุ ้มกันทีด
่ ท
ี างสงั คมด ้วย
กระบวนการมีสว่ นร่วม
สง่ เสริมความร่วมมือทุกภาคสว่ น
เข ้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลผู ้
ประสบปั ญหาทางสงั คมและ
โอกาสจากประชาคมสงั คมและ
ี น
วัฒนธรรมอาเซย
ั ยภาพผู ้ประกอบการ
พัฒนาศก
เศรษฐกิจชุมชน
่ ำคญ
แผนงำน/โครงกำรทีส
ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
โครงกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำ
ยำเสพติด
โครงกำรปรองดอง
่
โครงกำรควำมมันคงทำงสั
งคม
่
่
โครงกำรห้องสมุดเคลือนที
(กศน.)
โครงกำรโรงเรียนวิธไี ทยวิธธ
ี รรม
่
โครงกำรขับเคลือนส่
งเสริม
ศีลธรรม
่
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเทียว
ศำลำแดงเหนื อ
โครงกำรหมู ่บำ้ นศีลห้ำ
โครงกำรลดปั ญหำกำรทะเลำะ
ของนักเรียน
29