Transcript Document

บทบาทขาราชการฝ
้
่ ายปกครอง
กับการเขาสู
้ ่ ประชาคมอาเซียน
นางสาวลดาวัลย์ คาภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแหงชาติ
(สศช.)
่
วันพฤหัสบดีท ี่ 19 ธันวาคม 2556
ประเด็นนำเสนอ
1. การเขาสู
่ มโยงกับ
้ ่ ประชาคมอาเซียนเชือ
นโยบายชาติอยางไร
่
2. บทบาทจังหวัด/กลุมจั
่ งหวัดในการพัฒนา
พืน
้ ทีใ่ นช่วงทีผ
่ านมา
่
3. บทบาทและแนวทางการดาเนินงานใน
อนาคต
2
ประเด็นนำเสนอ
1. การเขาสู
่ มโยงกับ
้ ่ ประชาคมอาเซียนเชือ
นโยบายชาติอยางไร
่
2. บทบาทจังหวัด/กลุมจั
่ งหวัดในการพัฒนา
พืน
้ ทีใ่ นช่วงทีผ
่ านมา
่
3. บทบาทและแนวทางการดาเนินงานใน
อนาคต
3
ื่ มโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับอาเซย
ี น
ความเชอ
ยุทธศาสตร์ 1
การสร ้างความเป็ นธรรม
ในสงั คม
• การเพิม
่ ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน
• การพัฒนามาตรฐานระบบการคุ ้มครองผู ้บริโภค
ยุทธศาสตร์ 2
่ งั คม
การพัฒนาคนสูส
แห่งการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ 3
• การพัฒนาคุณภาพคนไทยให ้มีภม
ู ค
ิ ุ ้มกันต่อการเปลีย
่ นแปลง
• การพัฒนากาลังแรงงานให ้มีความรู ้และสมรรถนะ
• การสร ้างค่านิยมให ้คนไทยภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย
ความเข ้มแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงอาหารและพลังงาน
ิ ค ้าเกษตรและอาหาร
• การสง่ เสริมให ้ไทยเป็ นศูนย์กลางในการแปรรูปเพือ
่ เพิม
่ มูลค่าสน
• การสง่ เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทัง้ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ยุทธศาสตร์ 4
การปรับโครงสร ้าง
่ ารเติบโต
เศรษฐกิจสูก
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
แผนฯ
11
ยุทธศาสตร์ 5
ื่ มโยง
กำรสร้ำงควำมเชอ
ก ับประเทศในภูมภ
ิ ำค
ิ ธิภาพด ้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสูต
่ ลาดใหม่ทม
• การเสริมสร ้างประสท
ี่ ศ
ี ักยภาพ
ี ในตลาดต่างประเทศ
• การเพิม
่ บทบาทของสกุลเงินเอเชย
ี น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ประชาคมสงั คมและ
ี น
วัฒนธรรมอาเซย
ประชาคมการเมืองและความ
ี น
มัน
่ คงอาเซย
• ร่วมเป็นหุน
้ ส่วนทำงเศรษฐกิจในภูมภ
ิ ำคโดยพ ัฒนำทร ัพยำกร
มนุษย์ / เคลือ
่ นย้ำยแรงงำน / ส่งเสริมแรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศ
• มีสว่ นร่วมในกำรป้องก ันภ ัยจำกกำรก่อกำรร้ำยและ
อำชญำกรรม ยำเสพติด ภ ัยพิบ ัติ กำรแพร่ระบำดโรค
• สร้ำงควำมร่วมมือเพือ
่ สน ับสนุนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
่ ผลต่อสิง่ แวดล้อม
อย่ำงมีจริยธรรม ไม่สง
้ ระโยชน์จำกข้อตกลงกำรค้ำเสรีทม
้ ล้ว
• เร่งร ัดกำรใชป
ี่ ผ
ี ลบ ังค ับใชแ
• ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนธุรกิจในเอเชียและสน ับสนุนบทบำทของ
องค์กรระหว่ำงประเทศทีไ่ ม่แสวงหำกำไร
• ปร ับปรุงและสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีกำรพ ัฒนำในท้องถิน
่
ยุทธศาสตร์ 6
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืน
• การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศ
• การเพิม
่ บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกรอบความตกลงด ้าน
่
ิ
สงแวดล ้อมระหว่างประเทศ
• การควบคุมและลดมลพิษ
4
ี น
นโยบำยร ัฐบำลด้ำนกำรพ ัฒนำควำมร่วมมือก ับประเทศในอำเซย
นโยบำยเร่งด่วน
ั ันธ์และพ ัฒนำควำมร่วมมือก ับ
เร่งฟื้ นฟูควำมสมพ
ประเทศเพือ
่ นบ้ำนและนำนำประเทศ เพือ
่ สนั บสนุ น
การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ในภู ม ิภ าคร่ ว มกั น
โดยเฉพาะการเร่งแก ้ไขปั ญหากระทบกระทั่งตามแนว
พรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพืน
้ ฐานของ
ส น ธิ สั ญ ญ า แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข อ
้ ง แ ล ะ เ ร่ ง
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ตำ ม ข้ อ ผู ก พ น
ั ใ น ก ำร ร ว มต ว
ั เ ป็ น
ี นในปี 2558 ทงในมิ
ประชำคมอำเซย
ั้
ตเิ ศรษฐกิจ
ั
ื่ มโยง
ส ง คม และควำมม น
่ ั คง ตลอดจนกำรเช อ
เส ้น ท ำง คมนำคมขนส ่ ง ภำยใ นแ ละภำยนอก
ภูมภ
ิ ำค (ข ้อ 1.6)
นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
่ เสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอำเซย
ี น เพือ
 สร้ำงควำมสำม ัคคีและสง
่ ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรจ ัดตงประชำคม
ั้
ี นและสง่ เสริมความร่วมมือกับประเทศอืน
ี ภายใต ้กรอบความร่วมมือด ้านต่าง ๆ และเตรียมควำมพร้อมของ
อำเซย
่ ๆ ในเอเชย
ั
่ นในกำรเข้ำสูป
่ ระชำคมอำเซย
ี นในปี พ.ศ. 2558 ทงในด้
ทุกภำคสว
ั้
ำนเศรษฐกิจ สงคมและว
ัฒนธรรม และควำม
มนคง
่ั
(ข ้อ 7.2)
้ ระโยชน์จำกโครงข่ำยคมนำคมขนสง
่ ในภูมภ
ี นและอนุภม
 ใชป
ิ ำคอำเซย
ู ภ
ิ ำคให ้เป็ นประโยชน์ตอ
่ การขยายฐานเศรษฐกิจ
ทัง้ การผลิตและการลงทุน โดยให ้ความสาคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทีอ
่ ยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมือง
ชายแดน(ข ้อ 7.8)
5
ี น ปี 2558
ยุท ธศำสตร์ก ำรเข้ำ สู่ป ระชำคมอำเซ ย
ื่ มโยง
• ความเชอ
• ความสามารถในการรองรับ (capacity)
ิ ค ้า/ผู ้โดยสาร
• กฎ/ระเบียบการขนสง่ สน
• การคุ ้มครองแรงงาน
• สวัสดิการสงั คม
• สภาพแวดล ้อม
• ศักยภาพการผลิต
ิ ค ้า
• มาตรฐานสน
บริการ
• ตลาด
2.การพัฒนา
คุณภาพชวี ต
ิ
และการ
คุ ้มครอง
ทางสงั คม
1. การเสริม
สร ้างความสามารถ
การแข่งขัน
ิ ค ้า บริการ
ของสน
การค ้า และ
การลงทุน
• เมืองหลวง
• เมืองอุตสาหกรรม
• เมืองท่องเทีย
่ ว/บริการ
• เมืองการค ้าชายแดน
8. การเพิม
่
ศักยภาพของ
เมืองเพือ
่
ื่ มโยงโอกาส
เชอ
ี น
จากอาเซย
3. การพัฒนา
โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานและ
โลจิสติกส ์
• ทักษะภาษาอังกฤษ
• ทักษะฝี มอ
ื แรงงาน/ผู ้ประกอบการ
• มาตรฐานฝี มอ
ื
ึ ษา
• หลักสูตรการศก
• เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศ
ิ
สมาชก
4. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์
ั ัศน์
วิสยท
ประเทศไทยเป็น
ิ ทีเ่ ข้มแข็ง
สมำชก
และสน ับสนุน
คุณภำพชวี ต
ิ ทีด
่ ี
ของประชำชน
ี นร่วมก ัน
อำเซย
7. การ
เสริมสร ้างความ
มั่นคง
5. การพัฒนา
กฎหมาย กฎ
และระเบียบ
6. การ
สร ้างความรู ้
ความเข ้าใจและ
ตระหนัก
ถึงการเป็ น
ประชาคม
ี น
อาเซย
• ความร่วมมือระหว่างประเทศ
• อาชญากรรม/ภัยพิบัต ิ
• การจัดการพืน
้ ทีช
่ ายแดน
• ธรรมาภิบาล
• พันธกรณี
• อานวยความสะดวก
ทางการค ้า
• ปกป้ องผลประโยชน์
ของประเทศ
• ตระหนักรู ้ทุกกลุม
่ ทุกวัย
ี น
• องค์ความรู ้อาเซย
• วัฒนธรรมระหว่าง
ิ
ประเทศสมาชก
6
ยุทธศำสตร์ประเทศ
Growth &Competitiveness
inclusive Growth
GreenGrowth
7
่ ระชำคมอำเซย
ี นปี 2558
เรือ
่ งเร่งด่วนทีต
่ อ
้ งดำเนินกำรก่อนเข้ำสูป
ประชำคมเศรษฐกิจ


พั ฒ นาโครงสร ้างพื้น ฐานและระบบโลจิส ติก ส ์ โดยให ้ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบการ
ิ ธิภาพด่านทีเ่ ป็ นประตูเชอ
ื่ มโยงการค ้าอาเซย
ี น เร่งรัดการทา
คมนาคมขนสง่ การพัฒนาประสท
ิ ค ้าข ้ามแดน รวมทัง้ เร่ง เช อ
ื่ มโยงข ้อมูล ระหว่า ง National Single
ความตกลงการขนส ่ง ส น
Window กับระบบภายในหน่วยราชการ
เร่งผลั กดั นการออก/ปรั บปรุ งกฏหมายเพื่อ สร ้างความสามารถในการแข่งขั นในประเทศ เช ่น
กฏหมายเพือ
่ รองรับการดาเนินงานตามความตกลงว่าด ้วยการขนสง่ ข ้ามแดนในอนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ น้ าโขง
ั ญาซอ
ื้ ขายระหว่างประเทศ
กฏหมายเกีย
่ วกับการแข่งขันทางการค ้า หลักประกันทางธุรกิจ สญ
ั
ประชำคมสงคมและว
ัฒนธรรม




ให ้ความคุ ้มครองทางสั ง คม จั ด บริก ารสาธารณะและปรั บ ระบบสวั ส ดิก ารสัง คมที่จ าเป็ นแก่
แรงงานต่างด ้าวอย่างเท่าเทียม
้
ี น
พัฒนาทักษะการใชภาษาอั
งกฤษและภาษาสาคัญอืน
่ ๆในอาเซย
ี น รวมทัง้ จั ดท าแผนการผลิต
นาร่อ งการยอมรั บ มาตรฐานหลัก สูต รร่ว มกัน กับ ประเทศอาเซย
ี น
บุคลากรเพือ
่ ตอบสนองตลาดแรงงานอาเซย
ร่ ว มมือ กั บ ประเทศในภู ม ิภ าคเพื่อ หาแนวทางการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สงิ่ แวดล ้อมร่วมกัน
ประชำคมกำรเมืองและควำมมน
่ ั คง





ื่ ถือและส่งเสริมการเข ้าถึง ระบบ
พัฒ นาระบบยุตธ
ิ รรมและปรับ ปรุงกฏหมาย ให ้มีค วามน่ าเช อ
ยุตธิ รรมของประชาชน
สง่ เสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน
แก ้ปั ญหายาเสพติด และต่อต ้านการก่อการร ้ายและอาชญากรรมข ้ามชาติ
เร่งพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐให ้เป็ น E-Government และการให ้บริการประชาชนในรูปแบบ E-Service
เร่งจัดตัง้ ASEAN Unit และพัฒนาบุคลากร ในส ่วนกลางและสว่ นภูมภ
ิ าคทีม
่ เี ขตติดต่อกับ
ี นโดยเฉพาะ
ประเทศเพือ
่ นบ ้าน เพือ
่ ประสานงานเรือ
่ งอาเซย
8
ื่ มโยงยุทธศำสตร์ประเทศและยุทธศำสตร์อำเซย
ี น
กำรเชอ
่ ำรปฏิบ ัติในระด ับพืน
้ ที่
สูก
ยุทธศำส
ตร์
ประเทศ
และ
ยุทธศำส
ตร์
ี น
อำเซย
แผนพ ัฒน
ำ
กลุม
่
จ ังหว ัด/
จ ังหว ัด
กำรนำ
แผนปฏิบ ัติ
กำร
ยุทธศำสตร์
ประเทศ
่ ำรปฏิบ ัติ
สูก
้ ที่
ในระด ับพืน
อย่ำงมี
ิ ธิภำพ
ประสท
9
ศั กยภาพและบทบาทการพัฒนากลุมจั
่ งหวัด
10
ประเด็นนำเสนอ
1. การเขาสู
่ มโยงกับ
้ ่ ประชาคมอาเซียนเชือ
นโยบายชาติอยางไร
่
2. บทบาทจังหวัด/กลุมจั
่ งหวัดในการพัฒนา
พืน
้ ทีใ่ นช่วงทีผ
่ านมา
่
3. บทบาทและแนวทางการดาเนินงานใน
อนาคต
11
ื่ มโยงก ับประชำคมอำเซย
ี น
กรอบกำรพ ัฒนำจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัดให้เชอ
ิ ค้ำ ด้ำนกำรท่องเทีย
พ ัฒนำฐำนกำรผลิต ท งในด้
ั้
ำนกำรผลิตส น
่ ว และด้ำนระบบโลจิสติกส ์ โดยคำนึงถึง
ั
ี น
้ ทีใ่ นจ ังหว ัดและกลุม
ศกยภำพและโอกำสของพื
น
่ จ ังหว ัด เพือ
่ ให้สำมำรถแข่งข ันได้ในตลำดอำเซย
และตลำดโลก
้ ำรข บ
้ ทีร
ใช ก
ั เคลือ
่ นกำรพ ฒ
ั นำเมือ งศู น ย์ก ลำงบริก ำรหล ก
ั พืน
่ ะเบีย งเศรษฐกิจ เมือ ง
ชำยแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองเครือข่ำย เป็นเครือ
่ งมือสน ับสนุนกำรพ ัฒนำกำรค้ำ
ื่ มโยงก ับประชำคมอำเซย
ี น ชงึ่ จะมีกำรลงทุนเพือ
กำรลงทุน และกำรท่องเทีย
่ วเชอ
่ พ ัฒนำ
่ ระบบโลจิสติกส ์ มำตรฐำนกำรให้บริกำร และกำรอำนวยควำมสะดวก
ระบบคมนำคมขนสง
บริเวณจุดผ่ำนแดน
้ ที่ ได้แก่ กบจ. กบก.
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ งกลไกกำรพ ัฒนำระด ับพืน
้ ที่
กรอ.จ ังหว ัด และกรอ.กลุม
่ จ ังหว ัด รวมทงหน่
ั้
วยงำนด้ำนควำมมน
่ ั คงในพืน
โดยกำรพ ัฒนำองค์ควำมรูแ
้ ละสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลีย
่ นเรียนรูโ้ ดยเฉพำะใน
ื่ มโยง
กำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพ ัฒนำระด ับจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัดให้เชอ
ี น
ก ับยุทธศำสตร์ประเทศและประชำคมอำเซย
้
่ ระชาคมอาเซย
ี น สศช.
ทีม
่ า : เสนทางประเทศไทยสู
ป
12
ภำพรวมกำรดำเนินกำรของจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด
ภำยใต้แผนพ ัฒนำจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัดทีผ
่ ำ
่ นมำ
กำรจ ัดทำ
แผนพ ัฒนำ
และแผนงำน/
โครงกำร
• การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
่ จังหวัดทีผ
่ า่ นมายังมีบางกลุม
่ ขาดแนวทางการเตรียมการ
่ ระชาคมอาเซย
ี นทีช
ั เจน
และแผนรองรับการเข ้าสูป
่ ด
• การดาเนินการตามแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี ทผ
ี่ า่ นมา ยังเป็ นการแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า และการ
พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานของจังหวัด
• โครงการของจังหวัดและกลุม
่ จังหวัดทีผ
่ า่ นมายังมีข ้อจากัดในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ระหว่างจังหวัด กลุม
่ จังหวัด หน่วยงานสว่ นกลาง และท ้องถิน
่ จึงควรมีการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการจัดทาให ้มีขน
ั ้ ตอนการบูรณาการระหว่างภาคสว่ นต่างๆ เพือ
่ ให ้แผนงาน/โครงการเกิด
ื่ มโยงระหว่างกัน หรือสอดคล ้องในห่วงโซก
่ จิ กรรมตัง้ แต่ต ้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
ความเชอ
ิ ค ้าและ
• กำรพ ัฒนำทีผ
่ ำ่ นมำ จังหวัด/กลุม
่ จังหวัดได ้ดาเนินการพัฒนาสร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับสน
บริการ ในภาคการผลิตต่างๆ พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานรองรับการขยายตัวทางการค ้า การลงทุนกับ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
ประเทศเพือ
่ นบ ้าน และการพัฒนาบุคลากรเพือ
่ เตรียมความพร ้อมเข ้าสูป
ผลกำร
ดำเนินงำนของ
• ปัญหำอุปสรรค ขาดการวางระบบผังเมืองทีด
่ เี พือ
่ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
จ ังหว ัด/กลุม
่
ื่ มโยง
พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอเพือ
่ รองรับการเชอ
จ ังหว ัดทีผ
่ ำ
่ นมำ
ี น นอกจากนีย
การผลิต การค ้า การลงทุนกับประเทศในกลุม
่ อาเซย
้ ังประสบภัยธรรมชาติทม
ี่ ี
้ ด
แนวโน ้มรุนแรงมากขึน
้ ทาให ้เกิดปั ญหาต่างๆ ได ้แก่ การใชที
่ น
ิ ทีไ่ ม่เหมาะสม ปั ญหาจราจร
เพือ
่ เตรียมควำม
ติดขัด ปั ญหาสงิ่ แวดล ้อม อุทกภัย และภัยแล ้ง เป็ นต ้น
พร้อมร ับกำรเข้ำ
ิ ธิภาพการผลิตสน
ิ ค ้าและบริการให ้ได ้
• กำรพ ัฒนำทีค
่ วรให้ควำมสำค ัญ การพัฒนาเพิม
่ ประสท
่ ระชำคม
สูป
มาตรฐานสากลและเป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อม การวางระบบผังเมือง การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ี น
อำเซย
และสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆเพือ
่ เอือ
้ ต่อการขยายตัวของภาคการผลิต การค ้า การลงทุน
ื่ มโยงกับประเทศในกลุม
ี น ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
เชอ
่ อาเซย
ิ ธิภาพ
สงิ่ แวดล ้อมอย่างมีประสท
13
ประเด็นนำเสนอ
1. การเขาสู
่ มโยงกับ
้ ่ ประชาคมอาเซียนเชือ
นโยบายชาติอยางไร
่
2. บทบาทจังหวัด/กลุมจั
่ งหวัดในการพัฒนา
พืน
้ ทีใ่ นช่วงทีผ
่ านมา
่
3. บทบาทและแนวทางการดาเนินงานใน
อนาคต
14
ผลกระทบและกำรปร ับต ัวของภำครำชกำร
่ ระชำคมอำเซย
ี น
จำกกำรเข้ำสูป
ี น
• ต ้องตืน
่ ตัวและรับรู ้เรือ
่ งเกีย
่ วกับอาเซย
มากขึน
้
้
• เกิดควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆเพิม
่ มำกขึน
• กำรติดต่อรำชกำรต่ำงๆในประเทศ
ิ ประชำคมอำเซย
ี นมำกขึน
้
สมำชก
้
• ต ้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ
่ ใชใน
การพบปะเจรจาและประชุมหารือร่วมกัน
ั พันธ์อน
• ต ้องสร ้างความสม
ั ดีกบ
ั ประเทศ
ึ ษาเรียนรู ้
เพือ
่ นบ ้าน ตลอดจนต ้องศก
เข ้าใจภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศเพือ
่ นบ ้าน
ิ ธิภาพการทางานและ
• ต ้องปรับปรุงประสท
เปิ ดกว ้างการมีสว่ นร่วมของภาคสว่ นต่างๆ
ี น รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี)
(อ ้างอิงจากความรู ้เรือ
่ งประชาคมอาเซย
15
บทบำทสำค ัญของข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครอง
(จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด ท้องถิน
่ )
• ปรับทัศนคติตอ
่ ประเทศ
เพือ
่ นบ ้านในเชงิ บวก เป็ น
่ ัตรู
มิตรไม่ใชศ
ั มนาเพือ
• การประชุม/สม
่
แก ้ปั ญหาและพัฒนาร่วมกัน
่ ปั ญหายาเสพติด
เชน
ปั ญหาการลักลอบนา
แรงงานเข ้าประเทศโดยผิด
กฏหมาย และความร่วมมือ
การค ้าขายชายแดน เป็ นต ้น
• การพัฒนาจุดผ่านแดน
• ฯลฯ
ประชาคม
ี น
อาเซย
ั พันธ์ทด
สร ้างความสม
ี่ ี
กับประเทศเพือ
่ นบ ้าน
้
• ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เพิม
่ ขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการ
พืน
้ ที่ และยกระดับคุณภาพการ
ให ้บริการประชาชน
• ปรับปรุงการทางานเน ้นความเสมอภาค
โปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้ในทุกขัน
้ ตอน
มท.
บริหารจัดการพืน
้ ทีแ
่ ละ
ให ้บริการประชาชน
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
และได ้มาตรฐานสากล
จัดทาแผน/ประสานแผน
ให ้มีความสอดคล ้อง
ื่ มโยงกับยุทธศาสตร์
เชอ
ประเทศและยุทธศาสตร์
ี น
อาเซย
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
และประชาชนให ้พร ้อม
รับการเข ้าสู่ AC
• สว่ นราชการ
• จังหวัด
• ท ้องถิน
่
• ภาษา
ี น
• ความเข ้าใจอาเซย
วัฒนธรรม
• สร ้างการมีสว่ นร่วม
• ฯลฯ
16
่ ระชำคมอำเซย
ี น
ประเด็นกำรข ับเคลือ
่ นเพือ
่ เตรียมควำมพร้อมเข้ำสูป
1)
2)
3)
4)
5)
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
17
จ.พิจิตร
้ ทำงคมนำคม และระบบ Logistics อาทิ ขยาย
(1) ปร ับปรุงเสน
ทางหลวงและแก ้ปั ญหาจุดตัดทางแยกบนทางหลวงสายหลัก
ื่ มโยงระหว่างเมือง จัด
จัดระบบขนสง่ มวลชนเขตเมืองและเชอ
ิ ค ้าเพือ
ิ ธิภาพและลด
พืน
้ ทีแ
่ ละระบบกระจายสน
่ ให ้เกิดประสท
ต ้นทุน
้ ด
(2) จ ัดกำรใชท
ี่ น
ิ ให้เหมำะสม โดยเฉพาะพืน
้ ทีส
่ าหรับเศรษฐกิจ
และการลงทุนใหม่ เพือ
่ ไม่ให ้เกิดผลกระทบต่อพืน
้ ทีอ
่ นุรักษ์
ประวัตศ
ิ าสตร์และการท่องเทีย
่ ว รวมทัง้ พืน
้ ทีก
่ ารเกษตรทีส
่ าคัญ
(3) บริหำรจ ัดกำรทร ัพยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดล้อมเพือ
่ กำร
พ ัฒนำเมืองอย่ำงยง่ ั ยืน โดยเน ้นการวางผังเมือง และการ
ฟื้ นฟูพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมเมือง
(4) พ ัฒนำทร ัพยำกรมนุษย์ โดยพัฒนาและยกระดับคุณภาพด ้าน
ึ ษา โดยเฉพาะด ้านภาษา การสอ
ื่ สาร และการบริหาร
การศก
จัดการเพือ
่ รองรับการขยายตัวทางด ้านการค ้า การลงทุน และ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
การเข ้าสูป
้
่ ระชาคมอาเซย
ี น สศช.
ทีม
่ า : เสนทางประเทศไทยสู
ป
18
18
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
(1)
้ ฐำน (ทำงถนน ทำงนำ้ ทำงอำกำศ) และสงิ่
พ ัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน
่ เพือ
ื่ มโยงพืน
อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนสง
่ เชอ
้ ที่ และอานวยความ
สะดวกในการเดินทางและขนสง่ (Connectivity and Mobility) และพัฒนา
่ ารขนสง่ หลายรูปแบบ (Multimodal) เพือ
ไปสูก
่ ประหยัดพลังงาน เป็ นมิตรกับ
สงิ่ แวดล ้อม และลดต ้นทุนการขนสง่
(2)
พ ัฒนำด้ำนระเบียบพิธก
ี ำรทำงศุลกำกร กฎระเบียบกำรค้ำ กำรลงทุน
่ ย เพือ
ให้มค
ี วำมท ันสม ัย และมีกำรนำเทคโนโลยีสม ัยใหม่มำชว
่ อานวย
ความสะดวกการค ้า และการขนส่ง ข ้ามพรมแดน อาทิ การพั ฒ นาด่า น 24
ชวั่ โมงเพือ
่ ชว่ ยลดความยุง่ ยากทางด ้านเอกสารและระยะเวลาดาเนินการ
(3)
ิ ค้ำ เพื่อ รองรั บ การขนส่ง ในเส นทางหลั
้
พฒ
ั นำศู น ย์ก ระจำยส น
ก และ
ิ ค ้าจากระเบียงเศรษฐกิจสูก
่ ารพัฒนาศักยภาพของเมือง โดยการ
กระจายสน
พัฒนาทางด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐานเพือ
่ สนั บสนุ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
เพิม
่ ศัก ยภาพของเมือ งเพื่อ เพิม
่ ความสามารถในการแข่ง ขัน เช งิ พื้น ที่ และ
ื่ มโยงกับประเทศเพือ
เชอ
่ นบ ้าน
(4)
่ เสริมภำคเอกชนให้เข้ำมำมีบทบำทมำกขึน
้ ในด้ำนกำรลงทุน ในแนว
สง
้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ และกำรพ ัฒนำควำมร่วมมือของผูป
พืน
้ ระกอบกำร
ธุรกิจภำยในประเทศ เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการต่อรองกับต่างประเทศและ
ั ยภาพในการแข่งขันตลอดห่วงโซอ
่ ป
ศก
ุ ทาน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือ
่ งทางการตลาดและ
กับผู ้ประกอบการในต่างประเทศ เพือ
่ ชว่ ยในการพัฒนาชอ
ิ ค ้า
สร ้างมูลค่าเพิม
่ ของสน
้
่ ระชาคมอาเซย
ี น สศช.
ทีม
่ า : เสนทางประเทศไทยสู
ป
19
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
(1)
พ ัฒนำระบบคมนำคมขนส ่ง ระบบโลจิส ติก ส ์ มำตรฐำนกำรให้บ ริก ำร
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกบริเ วณจุ ด ผ่ ำ นแดน เพื่ อ สนั บสนุ น การ
ื่ มโยงกับประชาคมอาเซย
ี น
พัฒนาการค ้า การลงทุน และการท่องเทีย
่ วเชอ
(2)
เสริม สร้ำ งและขยำยโอกำสกำรพ ัฒนำเขตประกอบกำรอุต สำหกรรม
ตำมแนวชำยแดน โดยการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยบริก ารพื้ น ฐานและ
สงิ่ แวดล ้อมบริเวณชายแดนให ้เป็ นระบบ สอดคล ้องกับความต ้องการลงทุนของ
่ นิคมอุตสาหกรรม คลังสน
ิ ค ้า ระบบการบริหารจัดการน้ าเพือ
ภาคเอกชน เชน
่
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
(3)
ึ ษา และการ
ขยำยกำรบริก ำรต่ำ งๆ อาทิ การบริก ารด ้านการเงิน การศ ก
สาธารณสุข เพือ
่ ให ้เกิดความสะดวกสบายในการประกอบธุรกิจ
(4)
้ ทีเ่ มืองและชุมชนชำยแดน รองร ับกำรขยำยต ัว
สน ับสนุนกำรจ ัดกำรพืน
ั โดยเฉพาะ
ทงในด้
ั้
ำ นกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย
่ ว และทีพ
่ ักอำศ ย
สนั บ สนุ น การวางผั ง เมือ งรวมเมือ ง/ชุม ชนชายแดน เพื่อ จั ด ระเบีย บการใช ้
ื่ มโยงโครงข่ายคมนาคมขนสง่ ให ้มี
ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ให ้เหมาะสม และพัฒนาเชอ
ิ ธิภาพ
ประสท
(5)
ิ ธิภำพกำรจ ัดกำรชำยแดน อาทิ แรงงานต่างด ้าว ปั ญหา
เร่งปร ับปรุงประสท
ยาเสพย์ตด
ิ การค ้ามนุษย์ ฯลฯ และเร่งสร ้างความร่วมมือกับประเทศเพือ
่ นบ ้าน
ในจุดผ่านแดนถาวร 12 แห่ง (ไทย-เมียนมาร์ 3 แห่ง, ไทย-สปป.ลาว 5 แห่ง
ี 3 แห่ง)
ไทย-กัมพูชา 1 แห่ง และไทย-มาเลเซย
้
่ ระชาคมอาเซย
ี น สศช.
ทีม
่ า : เสนทางประเทศไทยสู
ป
20
เมืองชำยแดนทีส
่ ำค ัญ ได้แก่
ตำก เชียงรำย หนองคำย มุกดำหำร สระแก้ว
กำญจนบุร ี สงขลำ และนรำธิวำส
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
้ ทีเ่ ป้ำหมำยในระยะแรก 11 แห่ง
พืน
แม่สาย เชียงแสน
เชียงของ
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
จ.หนองคาย
จ.บึงกาฬ
จ.หนองคาย
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
จ.นครพนม
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
จ.มุกดาหาร
แม่สอด
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
จ.กาญฯ
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
จ.สระแก ้ว
ึ ษำแผนยุ ท ธศำสตร์ก ำรพ ฒ
(1) ศ ก
ั นำเขตเศรษฐกิจ
พิเ ศ ษ เ พื่ อ ก ำ ห น ด ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ก ำ ร พ ฒ
ั นำเขต
้ ทีใ่ น
เศรษฐกิจ พิเ ศษในระด บ
ั ประเทศและระด บ
ั พืน
1 1 พื้ น ที่ ห ล ัก ร ว ม ท ั้ง พิ จ ำ ร ณ ำ จ ัด ท ำ เ ก ณ ฑ์
้ ทีจ
มำตรฐำนสำหร ับพืน
่ ะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2) ศ ึ ก ษ ำ เ พื่ อ ก ำ ห น ด แ น ว ท ำ ง ก ำ ร พ ั ฒ น ำ พื้ น ที่
ก ำ ญ จ น บุ ร ี แ ล ะ บ ริเ ว ณ ใ ก ล้ เ คีย ง เ พื่ อ เ ปิ ด ป ร ะ ตู
เศรษฐกิจด้ำนตะว ันตก
้ ทีเ่ ทศบำลแม่ส อด
(3) จ ด
ั ท ำแผนแม่บ ทกำรพ ฒ
ั นำพืน
เพื่อ รองร บ
ั กำรเป็ นองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
รูปแบบพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะเดา
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
จ.นราธิวาส
้
่ ระชาคมอาเซย
ี น สศช.
ทีม
่ า : เสนทางประเทศไทยสู
ป
21
21
กำรข ับเคลือ
่ นกำรพ ัฒนำ
้ ฐำนและระบบโลจิส ติก ส ์ เพื่อ สร ้าง
(1) พ ฒ
ั นำโครงสร้ำ งพืน
ื่ มโยงและสนั บสนุนบทบาทการพัฒนาเมืองในแต่ละ
ความเชอ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
กลุม
่ รองรับการเข ้าสูป
(2) พ ัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่ง ขั น ของเมือ งเครือ ข่า ยทั ง้ ด ้านการเกษตร อุต สาหกรรม
ท่อ งเที่ย วและบริก าร อาทิ การพั ฒ นา ยโสธร สุร ิน ทร์ และ
บุรีรั ม ย์เป็ นเมืองเกษตรอินทรีย ์ ลาพูนเป็ นเมือ งอุต สาหกรรม
ี งใหม่ และ
และรองรั บ การขยายตั วการบริการของจั งหวัด เชย
ปั ตตานีเป็ นเมืองอุตสาหกรรมอาหารทะเลและแปรรูป
(3) บริหำรจ ัดกำรทร ัพยำกรธรรมชำติ และสงิ่ แวดล้อม เพื่อ
การพั ฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยเน ้นการวางผังเมืองและการ
ฟื้ นฟูพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมเมือง
(4) พ ฒ
ั นำทร พ
ั ยำกรมนุ ษ ย์ โดยพั ฒ นาและยกระดั บ คุณ ภาพ
ด ้านการศ ึก ษา โดยเฉพาะด า้ นภาษา การส ื่อ สาร และการ
บริห ารจั ด การ เพื่อ รองรั บ การขยายตั ว ทางด ้านการค ้า การ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
ลงทุน และการเข ้าสูป
้
่ ระชาคมอาเซย
ี น สศช.
ทีม
่ า : เสนทางประเทศไทยสู
ป
22
ขอบคุณ
www.nesdb.go.th