นโยบายรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ๑”

download report

Transcript นโยบายรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ๑”

ปีท่ี ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๔
ฉลองศักดิ ์ จัตุรสั พันธ์
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๑
๐๘-๘๓๓๙-๖๖๕๕, E-Mail: [email protected]
เป้าหมาย
ทำให้คนไทยมีรำยได้เพิ่มขึน
้
บรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย
ลดควำมเหลื่อมลำ้ ทำงสังคม
เป้ ำหมำยเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๕ ให้
ขยำยตัวเพิ่มขึน้ อีก ๑%
นโยบายแบ่งเป็ น ๒ ระยะ
๑. ระยะเร่งด่วนในปี แรก
๑๖ ข้อ
๒. นโยบำยต่อเนื่ อง ๔ ปี
ตำมอำยุรฐั บำล ๗ ข้อ
๑. ระยะเร่งด่วนในปี แรก ๑๖ ข้ อ
นโยบำยเศรษฐกิจ ลดภำระ
ประชำชน
๑. ชะลอกำรเก็บเงินเข้ำกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบำง
ประเภทชัวครำว
่
จัดให้มีบตั รเครดิตพลังงำนสำหรับรถ
โดยสำรสำธำรณะ แก้ไขปัญหำค่ำครองชีพ ดูแลรำคำ
สินค้ำ เพิ่มรำยได้ ป้ องกันและแก้ไขกำรผูกขำด
- พักหนี้ ครัวเรือนเกษตรกรรำยย่อย และผูม้ ีรำยได้น้อย
ที่มีหนี้ ตำ่ กว่ำ ๕ แสนบำท อย่ำงน้ อย ๓ ปี
- ปรับโครงสร้ำงหนี้ สำหรับผูท้ ี่มีหนี้ เกิน ๕ แสนบำท
- แรงงำนมีรำยได้ไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ บำทต่อวัน และ
ปริญญำตรีมีรำยได้เดือนละไม่น้อยกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท
.
๒. ยกระดับคุณภำพชีวิต เพิ่มกำลังซื้อภำยในประเทศ
.
- จัดให้มีเบีย้ ยังชีพรำยเดือนแบบขัน้ บันได
สำหรับผูส้ งู อำยุ
๖๐-๖๙ ปี ๖๐๐ บำท
๗๐-๗๙ ปี ๗๐๐ บำท
๘๐-๘๙ ปี ๘๐๐ บำท
๙๐ ปี ขึน้ ไป ๑,๐๐๐ บำท
- ลดภำษี บำ้ นหลังแรกและรถยนต์คนั แรก
.
๓. ปรับลดภำษี เงินได้นิติบคุ คลให้เหลือร้อยละ
๒๓ ในปี ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ ๒๐
ในปี ๒๕๕๖
๔. ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน เช่น
เพิ่มเงินกองทุนหมู่บำ้ นละ ๑ ล้ำนบำท และ
งบกองทุนพัฒนำศักยภำพ SML อีก ๓-๕
แสนบำท ตำมลำดับขนำดของหมู่บำ้ น
.
ยกระดับสินค้ำเกษตร โดยนำระบบรับจำนำ
สินค้ำเกษตรมำใช้ ข้ำวเปลือกรำคำเกวียนละ
๑๕,๐๐๐ บำท ข้ำวหอมมะลิรำคำเกวียนละ
๒๐,๐๐๐ บำท
๖. เร่งเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ประกำศให้
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็ นปี “มหัศจรรย์ไทย
แลนด์” พระรำชพิธีมหำมงคล ๒๕๕๔-๒๕๕๕
๕.
.
๗. สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพื่อสร้ำงเอกลักษณ์
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรหนึ่ งตำบล
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ให้มีศกั ยภำพ
๘. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำ
กำร
นโยบายสังคม-การต่างประเทศ
๙. สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ตำมแนวทำง
ของ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำ
ควำมจริงเพื่อควำมปรองดองแห่งชำติ (คอป.)
ตัง้ แต่ช่วงปลำยรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
๑๐.กำรกำหนดให้กำรแก้ไขและป้ องกันปัญหำยำเสพ
ติด เป็ นวำระแห่งชำติ
.
๑๑.กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ โปร่งใส ธรรมำภิ
บำล แก้ไขกฎหมำย
๑๒.นำสันติสขุ ปลอดภัย สู่จงั หวัดชำยแดน
ภำคใต้
๑๓.เร่งฟื้ นฟูและพัฒนำควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน นำนำประเทศ
.
๑๔. พัฒนำระบบประกันสุขภำพ ๓๐ บำทรักษำ
ทุกโรค
๑๕. จัดหำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
นำร่อง สำหรับ ชัน้ ป.๑ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๕
๑๖. เร่งรัดผลักดันกำรปฏิรปู กำรเมือง ประชำชน
มีส่วนร่วม มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ ออกเสียง
ประชำมติ
๒. นโยบายต่อเนื่อง ๔ ปี ๗ ข้ อ
๑. นโยบำยควำมมันคง
่
๒. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ มหภำค สร้ำงรำยได้ ปรับโครงสร้ำง
อุตสำหกรรม เกษตร ระบบมวลชนพืน้ ฐำน ประชำชนเข้ำถึง
แหล่งเงินทุน ปรับโครงสร้ำงภำษี รักษำวินัยกำรคลัง ปรับปรุง
โครงสร้ำงรัฐวิสำหกิจ กำรพัฒนำระบบรำง รถรำงคู่เชื่อม
ชำนเมือง หัวเมืองหลัก รถไฟควำมเร็วสูง กทม. เชียงใหม่
นครรำชสีมำ หัวหิน รถไฟฟ้ ำ ๑๐ สำย ใน กทม. และ
ปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้ำงได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่ำบริกำร ๒๐
บำทตลอดสำยทัง้ ระบบ
.
- เพิ่มควำมสำมำรถท่ำอำกำศสุวรรณภูมิ จำก
ปี ละ ๔๕ ล้ำนคน เป็ นปี ละ ๖๕ ล้ำนคนขึน้ ไป
๓. นโยบำยกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้เข้ำถึงทุกกลุ่ม จัดโครงกำรเงินกู้เพื่อ
กำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพประกันสังคม
พัฒนำคุณภำพชีวิตตัง้ แต่ตงั ้ ครรภ์ถึงวัย
ชรำ สร้ำงหลักประกันควำมมังคงใน
่
ศักด์ ิ ศรีควำมเป็ นมนุษย์
.
๔. นโยบำยที่ดิน อนุรกั ษ์ฟื้นฟูป่ำไม้
๕.นโยบำยวิทยำศำสตร์
สร้ำงนักวิทย์ นักวิจยั ครู
วิทย์ สนับสนุนกำรวิจยั และ
พัฒนำ
.
๖. นโยบำยกำรต่ำงประเทศ และเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ พัฒนำควำมสัมพันธ์ ส่งเสริม
ผลประโยชน์ ของชำติในองค์กรระหว่ำงประเทศ
๗. นโยบำยกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พัฒนำระบบ
รำชกำร คุณธรรมจริยธรรม ธรรมำภิบำล ปฏิรปู
ระบบกฎหมำย พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม
สอดคล้องหลักประชำธิปไตย
.