ประชาคมอาเซียน

download report

Transcript ประชาคมอาเซียน

ภิรมย์ ลูกตาก 1
จุดมุง
่ หมายของนโยบายร ัฐบาล
ิ วัตร
นโยบายรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชน
มีจด
ุ มุง่ หมาย 3 ประการ
1.นาประเทศไทยไปสูโ่ ครงสร้างเศรษฐกิจที่
สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
้
ภายในประเทศมากขึน
ั
่ งคมที
2.นาประเทศไทยสูส
ม
่ ค
ี วามปรองดอง
สมานฉ ันท์
่ ารเป็นประชาคม
3.นาประเทศไทยไปสูก
ี นในปี 2558 อย่างสมบูรณ์
อาเซย
ี น (ASEAN)
อาเซย
Association for South East
Asian Nations
หรือ
ี
ประชาคมประชาชาติเอเชย
ตะว ันออกเฉียงใต้
ASEAN
COUNTRIES
Thailand
Laos
Vietnam
Cambodia
Malaysia
Myanmar
Brunei
Philippine
Indonesia
Singapore
ิ อาเซย
ี น : พม่า (สาขาผลิตภัณฑ์เกษตรและสาขาประมง), มาเลเซยี (สาขา
สมาชก
ี (สาขายานยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม ้), ฟิ ลป
ผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสงิ่ ทอ), อินโดนีเซย
ิ ปิ นส ์
(สาขาอิเล็กทรอนิกส)์ , สงิ คโปร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาสุขภาพ), ไทย (สาขาการ
ท่องเทีย
่ วและสาขาการบิน)
+3 : จีน เกาหลีใต้ ญีป
่ ่น
ุ และ
ี ลนด์ (บวกสาม แล้วบวกอีกสาม)
+6 : ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซแ
THE ASEAN CHARTER
Association of Southeast Asian Nations
ี น
อ ัตล ักษณ์ของอาเซย
ี นต้องสง
่ เสริมอ ัตล ักษณ์รว่ มก ันของตน
อาเซย
ึ เป็นสว
่ นหนึง่ ในหมูป
และความรูส
้ ก
่ ระชาชน
ของตน เพือ
่ ให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และ
ี น
คุณค่าร่วมก ันของอาเซย
ี น
คาขว ัญของอาเซย
ั ัศน์เดียว อ ัตล ักษณ์เดียว
วิสยท
ประชาคมเดียว
ASEAN
External
Relations
ASEAN
Centrality
(ASEAN+6)
ASEAN at the Centre
ASEAN ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ
(Bangkok Declaration) เมือ่ 8 สิงหาคม
1967 (พ.ศ. 2510)
ี น
สาขาความร่วมมือของอาเซย
ด้านการเมืองและความมน
่ ั คง
ด้านเศรษฐกิจ
ั
ด้านสงคมและว
ัฒนธรรม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศภายนอก
ี น
ประชาคมอาเซย
3 เสาหล ัก
ี น
ประชาคมความมน
่ ั คงอาเซย
ี น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ั
ประชาคมสงคมและว
ัฒนธรรม
ั
ว ัฒนธรรม
เสาสงคม
เสาเศรษฐกิจ
่ ั คง
เสาการเมือง ความมน
ึ ษาจะเป็นกลไกสาค ัญ
การศก
ในการข ับเคลือ
่ นทงั้ 3 เสาหล ัก
เราจะเตรียมคนอย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่
เด็กและเยาวชนไทย
่ ระชาคมอาเซย
ี น ในปี 2558
เพือ
่ สูป
โครงสร้างประชากรประเทศไทย
ชาย
2543
หญิง
ชาย
2563
หญิง
ั
ี น
แผนงานจ ัดตงประชาคมส
ั้
งคมและว
ัฒนธรรมอาเซย
(A Blueprint for ASEAN Social-Cultural Community)
้ ทางการคมนาคมไร้พรมแดน
เสน
้ ทางขนถ่ายสน
ิ ค้า
เสน
และการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว ประหย ัด
เส้ นทาง “ระเบียงเศรษฐกิจ
หนานหนิง-กรุ งเทพฯ”
(R9)ระยะทางประมาณ 1,900 กว่า
กิโลเมตร
รายละเอียดเส้ นทางเริ่ มต้น
จากนครหนานหนิง -– กรุ ง
ฮานอย (ถนนหมายเลข 1) จ.
กวางบิงห์ (ถนนหมายเลข 9) –
ด่ านสะหวันนะเขต – ด่ าน
มุกดาหาร – จ.ขอนแก่ น – กทม.
เราเตรียมอะไรให้
เด็ก
ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะว ันออกตะว ันตก
East
–
West Economic
Corridor
เราเตรียมอะไร
ให้เด็กแล้วบ้าง?
เด็กไทยจะต้องรูก
้ ภ
ี่ าษา
จึงอยูร่ อดได้ในโลกว ันนี้
เราเตรียมอะไรให้เด็กแล้วบ้าง?
้ ทาง
แผนทีเ่ สน
ไฮสปี ดเทรน
คุนหมิง-สงิ คโปร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
แพทย์
วิศวกรรม
พยาบาล
ทันตแพทย์
สถาปัตยกรรม
นักบัญชี
การสารวจ
ณ ปัจจุบนั
ใน
ระบบ
นอก
ระบบ
การจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบนั
หลักสู ตร/โครงสร้าง
การเตรี ยมความพร้อมด้าน
การศึกษาของปท. ในอาเซียน
ความสัมพันธ์ไทยกับปท.
อาเซียน
ทิศทาง
โลก
คนไทยทีค
่ วรจะเป็ น
ASEAN Community
ทิศทาง
ประเทศ
ไทย
ทิศทาง
อาเซียน
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน ประชาคมอาเซียน ในทุกมิติ
 มีศกั ยภาพทั้งในด้านความรู ้ทาง
วิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ/
ภาษาอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีระบบคิดแบบสมานฉันท์ โดยไม่
ลืมรากเหง้าความเป็ นไทย: รู้จกั ความ
หลากหลายและอยูร่ ่ วมกับความ
หลากหลายอย่างสมานฉันท์
เพื่อเตรี ยมพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน
ี น”
่ งึ ประสงค์ ในยุค “อาเซย
 คนไทยทีพ

ึ ษาเพือ
ี น”
การจ ัดการศก
่ เตรียมร ับมือ “ประชาคมอาเซย

ี น”
การสร้างความรูค
้ วามเข้าใจในเรือ
่ ง“อาเซย
ั
ในสงคมไทย
ควรเป็นอย่างไร ใชเ้ ครือ
่ งมือใด

การเสริมสร้างรากเหง้าความเป็นไทยในยุค
ี น” เพือ
“อาเซย
่ การอยูอ
่ ย่างสมานฉ ันท์ และ
ไม่ลม
ื รากเหง้า
ึ ษาธิการก ับการเตรียม
กระทรวงศก
่ ระชาคมอาเซย
ี น
ความพร้อมสูป
มีคณะกรรมการระด ับชาติเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นความร่วมมือ
ึ ษาในอาเซย
ี นสูก
่ ารบรรลุเป้าหมายการจ ัดตงั้
ด้านการศก
ี น ภายในปี 2558
ประชาคมอาเซย
โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน
1. เผยแพร่ความรูข
้ อ
้ มูลข่าวสารเกีย
่ วก ับ
ี น เพือ
อาเซย
่ สร้างความตระหน ัก และเตรียม
ความพร้อมครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ึ ษา น ักเรียน และประชาชน
ศก
ั
ึ ษา น ักเรียน
2. การพ ัฒนาศกยภาพ
น ักศก
และประชาชน ให้มท
ี ักษะเตรียมความพร้อม
่ ภาษาอ ังกฤษ และภาษาเพือ
เชน
่ นบ้าน
ึ ษา เพือ
่ เสริม
3. พ ัฒนามาตรฐานการศก
่ สง
ึ ษาและครูใน
การหมุนเวียนของน ักศก
ี น ยอมร ับคุณสมบ ัติรว่ มก ับ และ
อาเซย
่ เสริม Education Hub
สง
4. การเตรียมความพร้อม
ึ ษาในอาเซย
ี น
เพือ
่ เปิ ดเสรีการศก
5. การพ ัฒนาเยาวชน เพือ
่ เป็น
่ ระชาคม
ทร ัพยากรในการเข้าสูป
ี น
อาเซย
ท ัศนคติและความตระหน ักรู ้
ี น”
เพือ
่ ก้าวไปสู่ “อาเซย
บทสรุปข้อค้นพบจากการสารวจข้อมูล
ิ อาเซย
ี นทงส
ิ
ประเทศสมาชก
ั้ บ
ึ ษาจานวน 2,170 คน
สารวจน ักศก
ั้ าในประเทศสมาชก
ิ อาเซย
ี นทงส
ิ
จากมหาวิทยาล ัยชนน
ั้ บ
ึ ว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซย
ี น
ผม/ฉ ันรูส
้ ก
(I feel that I am a citizen of ASEAN)
1. ลาว
2. ก ัมพูชา
3. เวียดนาม
ี
4. มาเลเซย
5. บรูไน
ี
6. อินโดนีเซย
7. ฟิ ลิปปิ นส ์
8. ไทย
9. พม่า
10. สงิ คโปร์
96.0%
92.7%
91.7%
86.8%
82.2%
73.0%
69.6%
67.0%
59.5%
49.3%
ถาม ความรู้ เกีย่ วกับอาเซียน
• รู้จกั ธงอาเซียน
• รู้วา่ อาเซียนก่อตังเมื
้ ่อใด
1. Brunei
2. Indonesia
3. Laos
4. Myanmar
5. Singapore
6. Vietnam
7. Malaysia
8. Cambodia
9. Philippines
10.THAILAND
1. Laos
2. Indonesia
3. Vietnam
4. Malaysia
5. Singapore
6. Brunei
7. Philippines
8. Cambodia
9. Myanmar
10. THAILAND
98.5%
92.2%
87.5%
85.0%
81.5%
81.3%
80.9%
63.1%
38.6%
38.5%
68.4%
65.6%
64.7%
53.0%
47.8%
44.3%
37.8%
36.6%
32.5%
27.5%
ี นจาก …..
คุณรูเ้ กีย
่ วก ับอาเซย
1. โทรท ัศน์ 78.4%
2. โรงเรียน 73.4%
ื พิมพ์70.7%
3. หน ังสอ
ื
4. หน ังสอ
65.0%
5. อินเตอร์เน็ ต 49.9%
6. วิทยุ
40.3%
7. กีฬา
34.1%
8. โฆษณา
31.6%
9. เพือ
่ น ๆ 27.6%
10. ครอบคร ัว 18.2%
11. การเดินทาง 13.3%
12. ภาพยนตร์ 12.1%
13. ดนตรี
9.2%
ี
14. งาน/อาชพ
6.1%
• กาหนดภาพเด็กไทย ใน ASEAN
• Education Hub school (14 โรง)
• Spirit Of ASEAN
- Sister/partner school (30 โรง)
- Buffer school (24 โรง)
(มีเครือข่ าย มากกว่ า 500 โรง)
• ASEAN Focus School (14 โรง)
• Connecting classroom : พัฒนาการเรียนการสอนร่ วมกับประเทศ
อาเซียน และประเทศอืน่ ๆ
จุดเน้ นของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสู่ ประชาคมอาเซียน
• Link with member countries school (Connecting
Classroom)
• School Curriculum that focuses on English, ASEAN
Language, ICT for Learning, Multi-Culture Community,
etc
• Design & Implement Global Issues/Learning with
partner school
• School Curriculum that goes beyond it’s boundary
• Member Countries Language
• Multi-Cultural living
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานกับการเตรียมสู่ ASEAN
• แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ สู่ ประชาคมอาเซียน
• แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่ ประชาคมอาเซียน สาหรับ
ประถมศึกษา
• แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่ ประชาคมอาเซียน สาหรับ
มัธยมศึกษา
• แนวทางการจัดค่ ายอาเซียน
การจัดค่ ายอาเซียน วันที่ 11-18 ธันวาคม 2553
ผู้แทนประเทศเข้ าคารวะ ท่ าน รมว.ศธ
1. พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ให้ สอดคล้องกับคุณวุฒวิ ชิ าชีพอาเซียน
เพือ่ รองรับการเคลือ่ นตัวของแรงงานฝี มือ
2. พัฒนาขีดความสามารถด้ านภาษาอังกฤษให้ นักศึกษาอาชีวะ
3. เตรียมการเปิ ดหลักสู ตรนานาชาติและหลักสู ตร 2 ภาษา (English
Program) เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
1. AUN (Asean University Network) ซึ่งประเทศไทยเป็ นสานักงาน
เลขาธิการ
2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ เกีย่ วกับ ASEAN อาทิ
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิ ดศูนย์ เตรียมความพร้ อมสู่ ประชาประชาคม
อาเซียน
- จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิ ด ศูนย์ อาเซียนศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา และมหาวิยาลัยสุ ราษฎธานี เปิ ดศูนย์ การ
อบรมการท่ องเที่ยวเพือ่ ประชาคมอาเซียน
- มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
จังหวัดของท่ านจะมีผลกระทบอย่ างไรจากการเป็ นประชาคมอาเซียน ?
จังหวัดของท่ านจะดาเนินการเตรียมคนทุกระดับอย่ างไร ?
จัดการศึกษา/ให้ ความรู้ อย่ างไร ด้ วยวิธีการใด ?
เมื่อเป็ นอาเซียนแล้ ว ความเป็ นไทยและท้ องถิ่นจะเข้ มแข็งได้ อย่ างไร ?
ึ ษาขนพื
้ ฐาน
หล ักสูตรการศก
ั้ น
•
จะให้มหาวิทยาล ัย สพฐ. สกอ.ได้หา
ึ ษาร่วมก ัน
ข้อสรุปในการจ ัดการศก
มหาวิทยาล ัยจะลงไปจ ัดทาหล ักสูตรและ
่ ยสอนในม ัธยมฯซงึ่ จะทาให้เด็กได้เรียน
ชว
หล ักสูตรเดียวก ับมหาวิทยาล ัยตงแต่
ั้
ม ัธยมฯ
ึ ษาขนพื
้ ฐานให้
จะมีการปร ับหล ักสูตรการศก
ั้ น
แบ่งตามกลุม
่ อ ัจฉริยภาพของเด็ก ให้สอดคล้อง
ั
ก ับสภาพเศรษฐกิจและสงคม
5 กลุม
่ ได้แก่
1) เกษตรกรรม
2) อุตสาหกรรม
3) พาณิชยกรรม
4) วิชาการ
5) ความคิดสร้างสรรค์
ึ ษาล้มเหลว
น ักวิชาการ ยา้ ปฏิรป
ู การศก
•
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
ึ ษา (กกอ.)
อุดมศก
การ
ึ ษา 10 ปี ทีผ
การปฏิรป
ู การศก
่ า
่ นมาล้มเหลว
และย ังไม่มใี ครรูว้ า
่ เป้าหมายของการ ปฏิรป
ู
ึ ษาคืออะไร แต่ทเี่ ห็นเป็นรูปธรรมทีส
การศก
่ ด
ุ จากการปฏิรป
ู คือ
โครงสร้าง แต่โครงสร้างทีป
่ ร ับเปลีย
่ นนนกล
ั้
ับมีปญ
ั หา จนปัจจุบ ัน
่ ป
่ การแยกเขตพืน
ึ ษา
้ ทีก
ต้องกล ับไปสูร
ู แบบเดิม เชน
่ ารศก
ึ ษา และเขตพืน
ึ ษาม ัธยมศก
ึ ษา การกระจาย
้ ทีก
ประถมศก
่ ารศก
อานาจทีย
่ ังไม่เป็นระบบ
ทีส
่ าค ัญการนาทบวงมหาวิทยาล ัยมารวมก ับ
ึ ษาธิการ ก็ถอ
กระทรวงศก
ื ว่าผิดพลาดมห ันต์ เพราะยิง่ ทาให้การ
บริหารงานไม่มค
ี วามคล่องต ัว ด ังนนตนคิ
ั้
ดว่าน่าจะแยกสาน ักงาน
ึ ษา (สกอ.) ออกจาก ศธ. โดยอาจจะ
คณะกรรมการการอุดมศก
้ เพราะถือ
แยกเป็นกระทรวง และเพิม
่ ภาระงานด้านวิจ ัยให้มากขึน
ึ ษา
เป็นงานหล ักของอุดมศก