1#powerpoint 221257

Download Report

Transcript 1#powerpoint 221257

พ ัฒนาสุขภาพกลุม
่ ว ัยทางาน
นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
สานั กโรคไม่ตด
ิ ต่อ กรมควบคุมโรค
กรอบแนวคิดการพ ัฒนาสุขภาพกลุม
่ ว ัยทางาน
ลดการ
บริโภค
เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์
10 %
ลดการ
บริโภคยาสูบ
30 %
ลดการขาด
กิจกรรม
ทางกาย
10 %
ลดการ
บริโภค
เกลือ/
โซเดียม
30%
สร้างเสริมสุขภาพ
และวิถช
ี วี ต
ิ ในประชากร
ลดภาวะความ
ดันโลหิตสูง
25 %
ภาวะเบาหวาน
และอ ้วนไม่ให ้
เพิม
่
ป้องก ันการเกิดโรค
ี่ งสูง
ในกลุม
่ เสย
ี่ งในประชากร
ลดพฤติกรรม/ปัจจ ัยเสย
-ตำบลจัดกำรสุขภำพ
-กำรบังคับใช้ กฎหมำย
เป้ำหมำย ปี 2568
ี่ งสูง
ผู ้ทีเ่ สย
ต่อ CVD
ได ้รับยาและ
คาปรึกษา
50%
ยาและ
เทคโนโลยีท ี่
จาเป็ น
ครอบคลุม
80%
ลดตายก่อน
วัยอันควร
จากโรค
NCDs 25%
ป้องก ันและชะลอการดาเนินโรค
้ นและการเป็นซา้
่ าวะแทรกซอ
สูภ
พ ัฒนาคลินก
ิ บริการและการจ ัดการโรค
-คลินิก NCD คุณภำพ
DHS + system manager ระด ับจ ังหว ัด/อาเภอ
1.
2.
3.
4.
WHO 9 เป้าหมาย
สุขภาพดีวถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ไทย
โครงการสนองนา้ พระราชหฤท ัย
ปิ งปอง 7 ส ี
PopScreening
(DM,HT)
ปกติ
ี่ ง
เสย
Approach
Population
Individual
Community
Hospital
(ตาบล/
(คลินก
ิ NCD
สถานทีท
่ างาน) คุณภาพ)
3 อ. 2 ส.
ป่ วย
ป่ วย +
complication
DPAC
NCD clinic
คัดกรอง ตา ไต
เท ้า
CVD risk ass.
Information/
ทะเบียน Registry
NCD Board/กรรมการ Service plan
-------------------------------HR: System manager/ Case manager
--------------------------------Value Chain บูรณาการทุกกรม
DHS
การปร ับระบบบริการ
ในคลินก
ิ NCD คุณภาพ
เป้าหมาย
• ปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรม
• จ ัดการตนเอง
• ควบคุมสภาวะของโรคได้
ผูม
้ าร ับบริการในคลินก
ิ
ี่ ง
ประเมินปัจจ ัยเสย
อ้วน CVD risk สุขภาพจิต บุหรี่ สุรา
การร ักษาด้วยยา
การปร ับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
รพศ./
รพท.
รพช./
รพ.สต
DPAC
Psychosoci
al clinic
เลิกบุหรี่
สุรา
โภชนบาบัด
(อาหารเฉพาะโรค
บูรณาการ/ one stop service
มาตรฐาน
ี
วิชาชพ
Service
Plan
แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ ยง
ตอการเกิ
ดโรคหัวใจและหลอด
่
เลือด
ขัน
้ ตอนที่ 5 เลือกช่วงอายุ
ขัน
้ ตอนที่ 6 เลือกคา่ systolic blood pressure
ขัน
้ ตอนที่ 7 คา่ cholesterol กรณีทราบคา่
cholesterol
กำรแปลผล
ขัน
้ ตอนการบริการหลังประเมินในกลุมป
่ ่ วย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง (DM, HT)
เป้าหมายผลลัพธการบริ
การและจัดการตนเองเพือ
่ ล
์
1
2
3
4
5
6
7
ี่ ง CVD ด ้วยวาจา 9 ข ้อ
การประเมินปั จจัยเสย
1. การกินผัก ผลไม ้ ไม่เพียงพอ
2. การมีวถ
ิ ช
ี วี ต
ิ นั่งๆนอนๆ
3. สูบหรี่
4. ดัชนีมวลกาย และ รอบเอว
5. มีอต
ั ราสว่ นของ Chol. ต่อ HDL > 5 หรือ ประวัตไิ ขมันผิดปกติ
6. มีประวัต ิ IHD และ/หรือ Stroke
7. มีประวัต ิ HT
8. มีประวัต ิ DM
9. ประวัตค
ิ รอบครัวเคยป่ วยด ้วย CVD
ตารางสี ท ี่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholest
erol) ในเลือด
ระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน DM&HT
ด้ วยปิ งปองจราจรชีวิต 7 สี
ตำบลจัดกำรสุขภำพ
คลินิก NCD คุณภำพ
Multidrug Rx
ควบคุมสภำวะโรคได้ ดี
ปกติ
+
0
CVD risk > 30%
1
2
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่ม
ป่ วย
3
มีภำวะแทรกซ้ อน
ตาบลจ ัดการสุขภาพ
เครือข่าย
พ ัฒนาทีม
ระด ับ
้ ฐาน
พืน
พ ัฒนา
ดี
ดีมาก
ดีเยีย
่ ม
4
เฝ้าระว ัง/
ค ัดกรอง
1
2
3
แผนสุขภาพ
ตาบล
กิจกรรม
ผลล ัพธ์ นว ัตกรรม/
การพ ัฒนา ศูนย์เรียนรู ้
• อสม.
• แผนสุขภาพตาบล กิจกรรมสุขภาพ
• การมีสว่ นร่วมของ อปท.
แผนงาน/ กิจกรรม เป้าหมายลดNCD ,อุบ ัติเหตุ
5
ื่ สารด้าน
สอ
สุขภาพใน
ชุมชนเพือ
่ ปร ับ
พฤติกรรม
-3อ 2ส
-3ม 2ข 1ร
6
ปร ับเปลีย
่ น
สภาพแวดล้อม
้ สุขภาพดี
-เอือ
ี่ ง
-ลดจุดเสย
อ ันตราย
7
กาหนด
มาตรการ
ั
สงคม/
ข้อตกลงร่วม
กิจกรรม
เฝ้าระว ัง /
ค ัดกรอง
4
ื่ สารเพือ
สอ
่
ปร ับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
5
ต ัวอย่าง -การบูรณาการดาเนินงานในตาบลจ ัดการสุขภาพ
1. มีการเฝ้ าระวังด ้วยตนเอง : รอบเอว น้ าหนัก อ ้วน ความดันโลหิต
การออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร
2. ระบบเฝ้ าระวังในชุมชน
3. การคัดกรองเชงิ รุก
ี่ ง กลุม
• การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดกรองกลุม
่ เสย
่ ป่ วย ด่าน
ชุมชน
• สนับสนุนแกนนาชุมชน อสม.ดูแลติดตามอย่างต่อเนือ
่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
มีข ้อมูลพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในตาบล
ื่ ประชาสม
ั พันธ์ สอ
ื่ สารความรู ้สุขภาพ
สอ
ื่ สารเตือนภัย (Risk communication)
รณรงค์และสอ
แนะนาการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม 3อ 2ส , 3ม 2ข 1ร โดย จนท.
สธ./อสม./นักจัดการสุขภาพ
สนับสนุนระบบพีเ่ ลีย
้ ง/เพือ
่ นชว่ ยเพือ
่ นเพือ
่ ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
ถ่ายทอดและแลกเปลีย
่ นความรู ้ เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
ผลักดันให ้มีบค
ุ คลต ้นแบบ ชุมชนต ้นแบบ
ติดตามความรับรู ้ ความตระหนัก / ความตัง้ ใจทีจ
่ ะปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพ
กิจกรรม
ปร ับเปลีย
่ น
สภาพแวดล้อม
้ ต่อสุขภาพ
ทีเ่ อือ
ี่ ง
/ลดจุดเสย
อ ันตราย
6
กาหนด
มาตรการทาง
ั
สงคม
หรือ
ข้อตกลงร่วม
7
ต ัวอย่าง-การบูรณาการดาเนินงานในตาบลจ ัดการสุขภาพ
1. มีสถานทีอ
่ อกกาลังกาย/ชมรมออกกาลังกาย /ชมรมผู ้สูงอายุ
2. มีศน
ู ย์แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ของชุมชน
่ เครือ
3. มีอป
ุ กรณ์ในการติดตามพฤติกรรมสุขภาพตนเอง เชน
่ งวัด
ความดันโลหิต เครือ
่ งชงั่ น้ าหนัก ทีป
่ ระชาชนเข ้าถึงได ้ง่าย
4. มีแปลงสาธิตในการปลูกผักปลอดสารพิษ / สง่ เสริมให ้มีตลาดผัก
ปลอดสารพิษ
5. สง่ เสริมศาสนกิจในชุมชน
6. สถานทีส
่ าธารณะปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา
ี่ ง จุดอันตราย จุดทีอ
7. แก ้ไขจุดเสย
่ บ
ุ ต
ั เิ หตุบอ
่ ย
ี่ ง
1. กาหนดข ้อตกลงร่วมกันของชุมชน ตาบล ในการลดพฤติกรรมเสย
•
ลดการบริโภคน้ าปลา เกลือ เครือ
่ งปรุงรสในครัวเรือน
้ ช/สมุนไพรแทนเครือ
•
ใชพื
่ งปรุงรสในครัวเรือน
•
งดเหล ้า/ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม /งดชากาแฟ ในงานศพ
และงานบุญ
•
สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขบ
ั ขับไม่เร็ว
ั เจน
2. ให ้รางวัลบุคคลทีม
่ ก
ี ารปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมทีด
่ ข
ี น
ึ้ อย่างชด