Powerpoint : ชี้เจงโครงการฯ - สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

download report

Transcript Powerpoint : ชี้เจงโครงการฯ - สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

กรอบแนวคิดการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
กลุ่มปกติ
- FCG < 100
- BP < 120/80
พฤติกรรมสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงสูง
Pre-DM/Pre-HT
- ภาวะอ้ วน (BMI  25 กก./ม.2)
- การดื่มสุรา สูบบุหรี่
- การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม
- ออกกาลังกายน้ อย
พิการ
- FCG 100 - 125
- BP 120/80 – 139/89
ป่ วย
- FCG ,FPG > 126
- BP >140/90
ป่ วยมีภาวะแทรกซ้ อน
- ตา
- ไต
-เท้ า
-สมอง
-หัวใจ
เป้าหมายการดาเนินงาน
1. ลดป่ วย
2. ควบคุมโรค
(good control)
ลดพฤติกรรม
เสี่ยง
ปรั บพฤติกรรม 3อ. + 2ส.
ลดภาวะแทรกซ้ อน
หมู่บ้านต้นแบบ (SRM)
ลดพิการ
คุณภาพชีวติ ที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา
2. เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้ านสุขภาพของประชาชน
ตลอดจนกระตุ้นให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพ
ตนเอง
3. เพื่อกาหนดมาตรการเชิงรุ กและบริการที่เหมาะสมแก่ กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่ วย และกลุ่มป่ วยที่มีภาวะแทรกซ้ อน ( ลดป่ วย
ลดภาวะแทรกซ้ อน ลดตาย )
4. เพื่อสร้ างกระแสให้ ประชาชนใส่ ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
5. เพื่อให้ มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยง
ตัวชี้วดั ผลสาเร็จของโครงการ
ระดับกิจกรรม
จัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุ ก เพื่อ
ป้องกันโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
จานวนหมู่บ้าน / ชุมชนต้ นแบบการ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง อาเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน
ร้ อยละ 90 ของประชาชนอายุ 35 ปี
ขึน้ ไปได้ รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานที่
กาหนด
ระดับผลผลิต
 ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่ อเบาหวาน
ป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
ไม่ เกินร้ อยละ 5
อัตราเพิ่มของการเข้ ารั บการรั กษา
ตัวในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ลดลงร้ อยละ 3
กลยุทธ์ / มาตรการ
1. มาตรการหลัก
2. มาตรการสนับสนุน
1.1 การพัฒนาระบบบริการ
(Individual approach)
ก. การตรวจสุขภาพเชิงรุ ก
ข. การให้ บริการในสถานบริการ
2.1 การขับเคลื่อนทางสังคมและ
สื่อสารสาธารณะ
2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และชุมชน และทาคู่มือต่ างๆ
1.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
(Community approach) โดยใช้
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ : SRM
( Strategic Route Map )
2.3 การจัดระบบการติดตาม
ประเมินผล เช่ น NCD Board
2.4 การจัดระบบฐานข้ อมูล
การ
Approach
Outlet
รพท./รพศ.
Individual
approach
รพช.
ประชากร
ป่วย +
้ น
ภาวะแทรกซอ
กรมวิชาการ
กรมการแพทย์
ป่วย
รพ.สต.
ี่ ง
กลุม
่ เสย
กรมควบคุมโรค
สอ.
กลุม
่ ปกติ
กรมอนาม ัย
ตรวจคัดกรอง
Community
approach
หมูบ
่ า้ น/
ชุมชน/
SRM องค์กร
กรมสน ับสนุน
บริการสุขภาพ/
กรมอนาม ัย/
กรมควบคุมโรค
1. Approach
กลุ่มประชาชนทั่วไป
1. คัดกรองเบือ้ งต้ นโดย อสม. (6ข้ อ)
2. คัดกรองโดย จนท.สาธารณสุข
กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยงสูง
-FCG < 100
-BP < 120/80
-FCG 100 - 125
-BP 120/80 – 139/89
3อ. 2ส.
- ลงทะเบียน
- 3อ. 2ส. เข้ มข้ น
- DPAC
กลุ่มป่ วย
-FPG > 126
-BP >140/90
- ลงทะเบียน
- 3อ. 2ส.
- ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม/DPAC
- รั กษาดู HbA1C
- ค้ นหาภาวะแทรกซ้ อน
- ถ่ ายภาพจอประสาทตา
- microalbuminuria
- ตรวจเท้ า
กลุ่มป่ วยมีภาวะแทรกซ้ อน
- ตา
- ไต
- เท้ า
- ลงทะเบียน
- 3อ. 2ส.
- ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม/DPAC
- รั กษาโรคและ
ภาวะแทรกซ้ อน
หน่ วย
งาน
กลุ่มปกติ
ชุมชน
อสม.
แนะนา 3 อ. 2ส.
กลุ่มเสี่ ยง
กลุ่มป่ วย +
ภาวะแทรกซ้ อน
SRM / ตารางสุ ขภาพเชิงรุก
3 อ. 2 ส.
- ตรวจสุ ขภาพ
- กิจกรรม 3 อ.2ส.
- SRM
คลินิก DPAC
(Diet Physical Activity Clinic)
รพช.
- ตรวจสุ ขภาพ
- กิจกรรม 3 อ.2ส.
- SRM
คลินิก DPAC
3 อ. 2 ส. เข้ มข้ น
รพท/
รพศ.
- ตรวจสุ ขภาพ
- กิจกรรม 3 อ.2ส.
- SRM
คลินิก DPAC
สอ./รพ.
สต.
กลุ่มป่ วย
3 อ. 2 ส. เข้ มข้ น
แนะนาป้องกันภาวะแทรกซ้ อน
- good control
- FCG
-ค้ นหาภาวะแทรกซ้ อน
--แนะนาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
แนะนาเข้ ารับการรักษา
ส่ งต่ อ
- good control
- FBS
- HbA1C
- lipid profile
- ค้ นหาภาวะแทรกซ้ อน
- MicroalbuminUria , ถ่ ายรู ป
Fundus , ตรวจเท้า ใน DM
- หัวใจ ใน HT
-แนะนาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- รักษาเบือ้ งต้ น เช่ น CAPD
- เครือข่ ายกับ รพท.
- ส่ งต่ อ
- good control
รักษา / รับ refer
- CAPD / HD / KT
- ยิง LASER ตา
- ภาวะแทรกซ้ อนอืน่ ๆ
สมอง ,หัวใจ,เท้า
- FBS
- Hb A1C
- lipid profile
- ค้ นหาภาวะแทรกซ้ อน
- MicroalbuminUria , ถ่ ายรู ป Fundus ,
ตรวจเท้ า ใน DM
- ตา ไต หัวใจ สมองใน HT
-แนะนาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
2. Community approach
การสร้ างและใช้ แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์
กระบวนการ ขันตอนที
้
่สาคัญของการสร้ างและการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
(Strategic Route Map : SRM) คือ
“ สร้ าง 3 ขันตอน
้
”
“ ใช้ 4 ขันตอน
้
”
รวมทังสิ
้ ้น 7 ขันตอน
้
การดาเนินงานในชุมชนทีส
่ ่ งผลตอการป
่
้ องกันควบคุม
โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงมีหลายรูปแบบ โดย
หน่วยงานตางๆ
ประกอบดวย
่
้
กรมอนามัย
องค์ กรและชุมชนไร้ พุงต้ นแบบ
กรมควบคุมโรค
ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดโรค
เกณฑการด
าเนินงานหมูบ
/ ชุมชนต้นแบบ
่ าน
้
์
โครงการสนองน้าพระราชหฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุ
ขภาพ
่
ประชาชนฯ
๑)
๒)
๓)
มีการใช้แผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตร ์ (SRM) ในการ
ดาเนินงานหมูบ
มชนตนแบบ
่ าน/ชุ
้
้
มีระบบขอมู
้ ลในการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานของชุมชน
มีการดาเนินกิจกรรมโดยชุมชนเพือ
่ สนับสนุ นการ
ป้องกันควบคุมโรคและการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
ไดแก
การ
้ ่ การดาเนินกิจกรรม ๓อ ๒ส
จัดการสิ่ งแวดลอม
การมีนโยบายทองถิ
น
่ /พันธะ
้
้
สั ญญา ทีเ่ อือ
้ ตอสุ
่ ขภาพ
เกณฑการด
าเนินงานหมูบ
/ ชุมชนต้นแบบ
่ าน
้
์
โครงการสนองน้าพระราชหฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุ
ขภาพ
่
ประชาชนฯ
๔) ผลผลิตและผลลัพธการด
าเนินงาน
์





ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึน
้ ไปไดรั
้ บคัดกรองโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงตามมาตรฐานทีก
่ าหนดไมน
๙๐
่ ้ อยกวาร
่ อยละ
้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดีขน
ึ้
ประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึน
้ ไป เพศชาย ทีม
่ รี อบเอวน้อยกวา่ ๙๐
ซม
ไมน
๘๕
่ ้ อยกวาร
่ อยละ
้
ประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึน
้ ไป เพศหญิง ทีม
่ รี อบเอวน้อยกวา่ ๘๐
ซม
ไมน
่ ้ อยกวาร
่ ้อยละ ๗๐
ประชากรกลุมเสี
ป่วยเป็ นโรคเบาหวานไมเกิ
่ ่ ยงสูงตอเบาหวาน
่
่ นร้อย
ละ ๕
3. การสนับสนุนในการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
มีคณะกรรมการโรคไม่ ตดิ ต่ อเรื อ้ รั ง ( NCD Board )
การจัดทาระบบข้ อมูล
การประชาสัมพันธ์ โครงการฯ
การอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
การพัฒนาคลินิก DPAC เช่ น ใน รพ.สต.
รหัสตัวชี้วดั : ๐๑๐๑

จังหวัดมีผลการดาเนินโครงการสนองน้าพระราช
หฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุ
ขภาพประชาชนฯ
่
ในระดับดีมากถึงดีเยีย
่ ม
ระบบสนับสนุ นการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนินงาน
ผลผลิตการดาเนินงาน
ผลลัพธของการด
าเนินงาน
์
ระบบสนับสนุนการดาเนินงาน
๑.๑ NCD Board มีการบริหารจัดการและมีการประชุมเดือนละ
๑ ครัง้
๑.๒ มีแผนงานโครงการของจังหวัดทีส
่ อดคลองกั
บ
แนว
้
ทางการดาเนินงานโครงการสนองน้าพระราชหฤทัยในหลวง
ทรงหวงใยสุ
ขภาพประชาชนฯ
่
๑.๓ มีระบบขอมู
้ ลในการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน
๑.๔ มีแผนการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนินงาน
๒.๑ มีการตรวจสุขภาพเชิงรุก
๒.๒ มีการคัดกรองประชาชน แบงกลุ
มเป็
กลุมที
่ ค
ี วาม
่
่ นกลุมปกติ
่
่ ม
เสี่ ยงสูง กลุมป
่ ภ
ี าวะแทรกซ้อน
่ ่ วย และกลุมป
่ ่ วยทีม
๒.๓ มีการจัดตัง้ คลินิก DPAC เป้าหมายอยางน
่
้ อย ๑ อาเภอ / ๑
รพ.สต.
๒.๔ มีการตรวจรักษาโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้
มาตรฐานของ รพ.สต, รพช., รพท. และ รพศ. เพือ
่ การควบคุมโรคทีด
่ ต
ี าม
เป้าหมาย (Good control)
๒.๕ มีการคนหาภาวะแทรกซ
้
้อนจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๒.๖ มีหมูบ
่ ้าน / ชุมชน โครงการสนองน้าพระราชหฤทัยในหลวง
ทรงหวงใยสุ
ขภาพประชาชนฯ โดยใช้แผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตรครอบคลุ
มทุก
่
์
ตาบล
ผลผลิตการดาเนินงาน
๓.๑ ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึน
้ ไปไดรั
้ บคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานทีก
่ าหนดไมน
่ ้ อยกวาร
่ อยละ
้
๙๐
๓.๒ มีหมูบ
้าพระราชหฤทัย
่ ้าน / ชุมชนตนแบบโครงการสนองน
้
ในหลวง ทรงหวงใยสุ
ขภาพประชาชนฯ ทีด
่ าเนินการตามแนว
่
ทางการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในชุมชน ๑ รพ.สต. / ๑ หมูบ
่ ้าน (ชุมชน)
ผลลัพธของการด
าเนินงาน
์
๔.๑ pre-DM ปี ๒๕๕๓
ป่วยเป็ น
DM ปี ๒๕๕๔
ไมเกิ
่ นร้อยละ ๕
(หรือลดลงจากฐานขอมู
๒)
้ ลเดิมของจังหวัดในปี ๒๕๕๓ อยางน
่
้ อยรอยละ
้
๔.๒ อัตราเพิม
่ ของการเขารั
DM
้ บการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวย
้
ลดลง จากฐานขอมู
้ ลเดิมของจังหวัดในปี ๒๕๕๓ อยางน
่
้ อยร้อยละ ๓
๔.๓ อัตราเพิม
่ ของการเขารั
HT
้ บการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวย
้
ลดลงจากฐานขอมู
้ ลเดิมของจังหวัดในปี ๒๕๕๓ อยางน
่
้ อยร้อยละ ๓
(ข้อมูล ๔.๒ , ๔.๓ จากรง. ๕๐๕ ช่วงเดือนตุลา ๕๓ -กันยา ๕๔)
pre-DM ปี ๒๕๕๓
ป่วยเป็ น
๒๕๕๔
ไมเกิ
๕
่ นรอยละ
้
DM ปี
A = ประชากร ๓๕ ปี ขึน
้ ไปทีไ่ ดรั
้ บการคัดกรองในปี ๕๓ วาเป็
่ น
pre-DM และผลการติดตามในปี ๕๔ พบเป็ น DM
B = ประชากร ๓๕ ปี ขึน
้ ไปทีไ่ ดรั
้ บการคัดกรองในปี ๕๓ วาเป็
่ น
pre-DM
B
สูตรคานวณ
A * ๑๐๐
ถ้าตาม B ไดไม
ให้ใช้ฐานจานวน pre-DM ทีส
่ ามารถติดตามได้
้ ครบ
่
ในปี ๕๔
แก้ไขการคานวณตัวชี้วดั
อัตราเพิม
่ ของการเขารั
้ บ
การรักษาตัวใน
โรงพยาบาลดวย
้
โรคเบาหวานลดลง
( slide แผนที
่ ่ 22 )
เพือ
่ ดูการเปลีย
่ นแปลงอัตราการเพิม
่ ของการเขารั
้ บการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน
/ความดันโลหิตสูง
้
ในปี 2553 และ 2554
คาเป
่ ของการเขารั
่ ้ าหมาย = อัตราเพิม
้ บการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในปี 2554 ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 3
สูตรการคิดอัตราเพิม
่ ปี X = admission rate ปี X - admission rate ปี ( X-1 )
หน่วยรอยละ
้
admission rate ปี ( X-1 )
X 100
แหลงข
่ อมู
้ ล :ใช้ฐานขอมู
น
้ ที่
้ ลจาก รายงาน 505 ตามปี งบประมาณ เดือน ตค.-กย. ของแตละพื
่
สูตรคานวณ ตัวอยางเบาหวาน
่
อัตราเพิม
่ ของการเขารั
ปี 2553 (หน่วย ร้อยละ)
้ บการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน
้
=
admission rateดวยโรคเบาหวานปี
2553 – admission rateดวยโรคเบาหวานปี
2552 x 100
้
้
admission rateดวยโรคเบาหวานปี
2552
้
อัตราเพิม
่ ของการเขารั
ปี 2554 (หน่วย ร้อยละ)
้ บการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน
้
=
admission rateดวยโรคเบาหวานปี
2554 – admission rateดวยโรคเบาหวานปี
2553 x 100
้
้
admission rateดวยโรคเบาหวานปี
2553
้
ตัวอยาง
่
ผลการดาเนินงานปี งบประมาณ
พ.ศ.
ข้อมูล
อ ัตราการเข้าร ับการร ักษาต ัวในร.พ.
ด้วยโรคเบาหวาน
อ ัตราเพิม
่ .. ปี 2554
อ ัตราเพิม
่ .. ปี 2553
หน่วยว ัด
(ต่อแสน)
780 -720 x 100
720
720 -650 x 100
2552
2553
2554
650
720
780
= 8.33
= 10.76
650
อ ัตราเพิม
่ ของการเข้าร ับการร ักษาต ัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานในปี 2554
ลดลงร้อยละ 2.43 = ไม่ผา
่ นเกณฑ์
ระดับ
ระบบสนับสนุ นการ
ดาเนินงาน
(ขอ
้ ๑.๑ – ๑.๔)
กระบวนการดาเนินงาน
(ขอ
้ ๒.๑ – ๒.๖)
ผลผลิต
(ขอ
้ ๓.๑ - ๓.๒)
ดี
ดี ดี
มาก เยี่ยม
นโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
ตรวจติดตาม : ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพืน
้ ที่
โดยยึดประชาชนเป็ นหลัก (เป็ นไปตามระเบียบ สนร.)
ั ฤทธิ์
เน้น : ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ผลสม
ตามนโยบาย : รัฐบาล / ยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุม
่ จังหวัด
/ ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าประสงค์ : หน่วยรับตรวจ มีการดูแลตนเองทีด
่ ี เป็ นไปตาม
ี่ งเชงิ ยุทธศาสตร์
หลักธรรมมาภิบาล สามารถลดความเสย
และบรรลุผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล
ความหมาย
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
๑. ร่วมคิด
: ร่วมวางแผน
๒. ร่วมตรวจ
้ ระเด็นการตรวจราชการ
: ใชป
ร่วมก ัน
๓. ร่วมให้ขอ
้ เสนอแนะ
ี่ งในการ
: เพือ
่ ลดความเสย
ดาเนินงาน
๔. ร่วมสร้างภาคี
เครือข่าย
: ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจ
ราชการ
(ทีป
่ รึกษาผูต
้ รวจฯภาค ปชช.)
๕. ร่วมร ับการประเมิน
: ร ับการประเมินภายใต้คาร ับรอง
การปฏิบ ัติราชการร่วมก ัน
ั
ผลสมฤทธิ
ข
์ องการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ
- หน่วยรับตรวจมีขด
ี สมรรถนะในการดาเนินงาน
ี่ งเชงิ ยุทธศาสตร์ให
เพิม
่ ขึน
้ สามารถลดความเสย
ั ฤทธิข
อยูใ่ นระดับทีย
่ อมรับไดจนเกิดผลสม
์ อง
โครงการ
- หน่วยรับตรวจมีระบบการกากับดูแลตนเองทีด
่ ี
เป็ นองค์กรทีม
่ ค
ี วามเขมแข็ง ตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายการตรวจราชการฯ
ตามมติคณะร ัฐมนตรี
๑. ให ผตร.กระทรวง และ ผตร.สปน. นาขอเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจฯ ไปพิจารณาในสว่ นทีเ่ กีย
่ วของ และ
ให ผตร.สปน.ติดตามผล รายงานต่อ ครม.ใหทราบ
๒. ใหกรม/หน่วยงานในสงั กัดกระทรวง รายงานความกาวหนา
การดาเนินงานโครงการทีม
่ ผ
ี ลต่อยุทธศาสตร์กระทรวง /
ชาติ ให ผตร.กระทรวงทราบดวย เพือ
่ จะไดตรวจติดตาม
๓. ใหกรมภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวง ประสาน
โครงการกัน ทัง้ การจัดทาแผน และการดาเนินงาน
นโยบายการตรวจราชการร่วมก ับ
กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข้อง
ให ผตร.กระทรวง แต่ละกระทรวง
ประสานการตรวจราชการร่วมกันในโครงการ
ื่ มโยงกัน
ทีม
่ ก
ี ารเชอ
 ใหมีการจัดทารายงานร่วมกันของ ผตร.
ิ้
กระทรวง และ ผตร.สปน. เมือ
่ เสร็จสน
การตรวจราชการในรอบที่ ๓ เพือ
่ สามารถให
ขอเสนอแนะในเชงิ นโยบายแก่รัฐบาลได
โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔
ื่ โครงการ
ชอ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
๑. โครงการสนอง
เจาภาพหลัก : กรมควบคุมโรค
น้ าพระราชหฤทัย
เจาภาพร่วม : กรมอนามัย กรมการแพทย์
ในหลวง ทรงห่วงใย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,
สุขภาพประชาชน
สป.(สานักตรวจฯ สนย. สานักวิชาการ)
๒. โครงการปองกัน
เจาภาพหลัก : กรมอนามัย
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน
่
เจาภาพร่วม : กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค
๓. โครงการพัฒนา
เจาภาพหลัก : กรมอนามัย
สติปัญญาเด็กไทย เจาภาพร่วม : กรมสุขภาพจิต
: สนง.คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ี่ งในการดาเนินโครงการ
การกาหนดความเสย
ี่ ง
ประเภทของความเสย
เชงิ ยุทธศาสตร์
ี่ งดานแนวทางการ
๑. ความเสย
ดาเนินงานทีไ่ ม่สอดคลองกัน
(Key Risk Area : K)
ความสอดคล้องก ับ
ี่ งตาม
ความเสย
หล ักธรรมาภิบาล
ี่ ง
ปัจจ ัยเสย
๑.๑ เนือ
้ หาของโครงการไม่ตอบสนองต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของ
จังหวัด กลุม
่ จังหวัด และรัฐบาล
- หลักภาระรับผิดชอบ
(K ๑)
๑.๒ ขาดการประสานการดาเนินงานระหว่าง
ภาคีหนส
ุ ว่ นทีเ่ กีย
่ วของกับผลสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนของโครงการ
- หลักการมีสว่ นร่วม
(K ๒)
ี่ งดานภาพลักษณ์
๒. ความเสย
(Reputation and Political
Risk : P)
- ขาดความรับผิดชอบต่อการใชงบประมาณ
จานวนมากใหเกิดความคุมค่า โดยมีกลไกที่
พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน จนอาจ
ื่ มวลชนได
สง่ ผลใหเกิดผลกระทบทางลบสอ
-
ี่ งดานการ
๓. ความเสย
ตอบสนองความตองการที่
แทจริงของประชาชน
(Negotiation Risk : N)
๓.๑ ขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน ผู
ไดรับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงาน/
โครงการ
- หลักการมีสว่ นร่วม (N ๑)
๓.๒ การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
มิไดกระจายผลประโยชน์ทถ
ี่ ก
ู ตองชอบธรรม
ไปยังภาคสว่ นทีค
่ วรไดรับประโยชน์อย่าง
แทจริง
- หลักความคุมค่า (N ๒)
หลักคุณธรรม (P ๑)
หลักความโปร่งใส (P ๒)
หลักความคุมค่า (P ๓)
หลักนิตธิ รรม (P ๔)
ี่ งเชงิ ยุทธศาสตร์
 การประเมินความเสย
ี่ ง”
ประเมินจาก “ค่าด ัชนีความเสย
ทีค
่ านวณจาก
โอกาส x ผลกระทบ
โอกาส
=
ี่ ง
ค่าด ัชนีความเสย
ี่ งทีจ
ระด
ับความเป
็
นไปได้
ข
องความเส
ย
่ ะเกิด

้ ก ับการดาเนินงานโครงการ (มีคา
ขึน
่ = ๑ ถึง ๕)
ั
ี หายทีอ
้ ก ับผลสมฤทธิ
ผลกระทบ  ระด ับความเสย
่ าจเกิดขึน
์
หรือผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
(มีคา
่ = ๑ ถึง ๕)
 เกณฑ์การประเมิน
โอกาส
ผลกระทบ
๑
= นอย
๑
= นอย
๒
= ค่อนขางนอย
๒
= ค่อนขางนอย
๓
= ปานกลาง
๓
= ปานกลาง
๔
= มีแนวโนม
๔
= มาก
๕
= เกิดแน่นอน
๕
=
รุนแรง
 เกณฑ์การประเมิน
ี่ ง
ค่าด ัชนีความเสย
ี่ ง
ระด ับความเสย
๑.๐๐ – ๙.๐๐
ระดับยอมรับได
๙.๐๑ – ๑๔.๐๐
ระดับเฝาระวัง
๑๔.๐๑ – ๑๙.๐๐
ระดับเร่งรัดจัดการ
๑๙.๐๑ – ๒๕.๐๐
ระดับจัดการโดยเร็วทีส
่ ด
ุ
คณะกรรมการระดับจังหวัด
ผวจ. –ประธาน
สสจ. – เลขาฯ
กรรมการ- หน่วยงานที่
เกีย
่ วของอื
น
่ ๆ(นอกสธ.)ภายในจังหวัด
้
คณะกรรมการโรคไมติ
้ รัง(NCD
่ ดตอเรื
่ อ
Board)
เลขาฯ
สสจ./รองสสจ. –ประธาน
งานสร้างเสริมสุขภาพ/งานNCD/งานสุขศึ กษา –
กรรมการ- หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของจาก
้
สสจ./ รพศ/รพท/รพช/เครือขาย
่
ตรวจราชการแบบ
บูรณาการ
ตรวจราชการแบบ
เร่ งด่ วน
ประเภทความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นความเสี่ยง
K ความเสี่ยงด้ านแนวทางการดาเนินงานที่ไม่ สอดคล้ องกัน(Key Risk Area)
K ๑ : ความเสี่ยงต่ อการไม่ เป็ นไปตาม K ๑.๑ จังหวัดขาดการบริหารจัดการ
หลักภาระรั บผิดชอบ
ที่เข้ มแข็งในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโครงการ
K ๒ : ความเสี่ยงต่ อการไม่ เป็ นไปตาม K ๒.๑ ขาดความร่ วมมือจากภาคี
หลักการมีส่วนร่ วมของหน่ วยงานที่
เครื อข่ ายทุกภาคส่ วน เนื่องจาก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องยังไม่ รับรู้ และ
รั บผิดชอบโครงการ
ยังไม่ ให้ ความสาคัญต่ อกิจกรรมการ
จัดการปั จจัยเสี่ยง เพื่อการลด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประเภทความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นความเสี่ยง
N ความเสี่ยงด้ านการตอบสนองความต้ องการที่แท้ จริงของประชาชน(Negotiation Risk)
N ๑ : ความเสี่ยงต่ อการไม่ เป็ นไปตามหลักการ N ๑.๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ขาดการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน ผู้รับบริการ หรื อผู้มี รับรู้ ความเข้ าใจ และการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการปั จจัยเสี่ยง หรือปรับเปลี่ยน
ส่ วนได้ ส่วนเสีย
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะแทรกซ้ อน
N ๒ : ความเสี่ยงต่ อการไม่ เป็ นไปตามหลัก
ความคุ้มค่ า
N ๒.๑ การให้ บริการคัดกรอง ส่ งเสริม
สุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ในประชาชนกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่ วย ดาเนินการได้ ไม่
ทั่วถึง หรือไม่ ครอบคลุม
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประเภทความเสี่ยง
K ๑.๑ จังหวัดขาดการบริหาร
จัดการที่เข้ มแข็งในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่จังหวัดต้ องดาเนินการ
๑.มีการแต่งตังคณะกรรมการระดั
้
บจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนโครงการฯโดยมี ผวจ.เป็ นประธาน และ
สสจ.เป็ นเลขาฯ
๒. มีการแต่งตังคณะท
้
างานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องภายในจังหวัด โดยระบุบทบาทหน้ าที่และ
กรอบการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการสนองน ้าพระราชหฤทัยฯ
๓. มีการผลักดันให้ โครงการสนองน ้าพระราชหฤทัยฯ
เป็ นนโยบายและมีแผนงาน/โครงการระดับจังหวัด
และกาหนด
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประเภทความเสี่ยง
K ๑.๑ จังหวัดขาดการบริหาร
จัดการที่เข้ มแข็งในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่จังหวัดต้ องดาเนินการ
๔. มีการถ่ายทอดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/ของ
จังหวัดให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิในแต่ละระดับรับทราบ
๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีการจัดทาแผนงาน/
โครงการ ที่มีการสนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ)
ในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม สอดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด
๖. มีการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดในแผนฯ
ตามข้ อ ๔ โดย สสจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการ
กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานแบบบูรณา
การ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ สรุป และนา เสนอต่อคณะ
กรรมการระดับจังหวัด
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
K ๑.๑ จังหวัดขาดการบริหารจัดการที่เข้ มแข็งในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
โอกาสเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
ดาเนิ น
กิ จกรรม
ครบทัง้
๖ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๕ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๔ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๒-๓ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๐-๑ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
ครบทัง้
๖ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๕ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๔ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๒-๓ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๐-๑ ข้อ
แบบติดตามฯ (ประเด็นคาถามในการตรวจราชการ) K ๑.๑
๑. มีคาสั่ งแตงตั
่ ผ
ี ้ว
ู าราชการจั
งหวัดเป็ นประธาน
่ ง้ คณะกรรมการระดับจังหวัด ทีม
่
และนายแพทยสาธารณสุ
ขจังหวัด เป็ นเลขานุ การ หรือไม?
์
่ อยางไร?
่
๒. มีการแตงตั
่ าจากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของภายในจั
งหวัด
่ ง้ คณะทางานทีม
้
หรือไม?
่ และในคาสั่ งมีการระบุบทบาทหน้าที่ และกรอบการดาเนินงานที่
สอดคลองกั
บแนวทางการดาเนินงานโครงการสนองน้าพระราชหฤทัยฯ หรือไม?
้
่
อยางไร?
่
๓. จังหวัดมีแผนงาน/โครงการทีส
่ อดคลองกั
บแนวทางการดาเนินงานโครงการ
้
สนองน้าพระราชหฤทัยในหลวงฯ แบบบูรณาการ หรือไม?
และมีการ
่ อยางไร?
่
ผลักดันให้โครงการสนองน้าพระราชหฤทัยฯเป็ นนโยบายระดับจังหวัด หรือไม?
่
๔. หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของทั
ง้ ภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข(ไดแก
้
้ ่
สานักงานการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐานเขต, อปท., เกษตรจังหวัด) ไดรั
้ บการถายทอด
่
นโยบายการดาเนินงานโครงการ หรือไม?
และหน่วยงานดังกลาว
มี
่ อยางไร?
่
่
แผนงาน/โครงการทีร่ องรับ/สนับสนุนแผนของจังหวัด
หรือไม?
่ อยางไร?
่
แบบติดตามฯ (ประเด็นคาถามในการตรวจราชการ) K ๑.๑
๕. มีกจ
ิ กรรมการดาเนินงานตามแผนของจังหวัด
หรือไม?
่ อยางไร?
่
๖. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานอืน
่ ๆ ที่
เกีย
่ วของข
างต
นมี
ิ กรรมการดาเนินงานตามแผนที่
้
้
้ กจ
รองรับหรือไม?
่ อยางไร?
่
๗. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานอืน
่ ๆที่
เกีย
่ วของมี
การรายงาน สรุปผลการดาเนินงานตามแผน
้
เสนอตอคณะกรรมการระดั
บจังหวัด หรือไม?
่
่ อยางไร?
่
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล: K ๒.๑
ประเภทความเสี่ยง
K ๒.๑ ขาดความร่วมมือจาก
ภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วน
เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ยังไม่รับรู้ และยังไม่ให้ ความ
สาคัญต่อกิจกรรมการจัดการ
ปั จจัยเสี่ยง เพื่อการลด
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง
กิจกรรมที่จังหวัดต้ องดาเนินการ
๑. มีการกาหนดให้ มีหน่วยงานประสานงานกลาง
ของจังหวัด
๒. มีช่องทางการสื่อสารการดาเนินงาน ระหว่างกัน
เช่น หนังสือราชการ เว็บไซด์ ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์
๓. จัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน มีการติดตามความ ก้ าวหน้ าและ
พัฒนาการในการดาเนินงาน
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
K ๒.๑ ขาดความร่ วมมือจากภาคีเครือข่ ายทุกภาคส่ วน
โอกาสเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
ดาเนิ น
กิ จกรรม
ครบทัง้
๓ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๒ ข้อ
-
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๑ ข้อ
ไม่ดาเนิ น
กิ จกรรม
ใดๆ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
ครบทัง้ ๓
ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๒ ข้อ
-
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๑ ข้อ
ไม่ดาเนิ น
กิ จกรรม
ใดๆ
แบบติดตามฯ (ประเด็นคาถามในการตรวจราชการ) K ๒.๑
๑. จังหวัดมีการกาหนดให้มีหน่วยงานประสานงานกลางของจังหวัดเพือ
่ การ
สื่ อสารแลกเปลีย
่ น การดาเนินงานระหวางหน
อไม?
่
่ วยงานตางๆหรื
่
่
อยางไร?
มีการจัดไว้ ณ ทีใ่ ด?
่
๒. ช่องทางการสื่ อสารการดาเนินการระหวางกั
นของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
่
้
ทีก
่ าหนดไว้ไดแก
(เช่น หนังสื อราชการ เว็บไซด ์ ระบบ
้ ช
่ ่ องทางใดบาง
้
สารบรรณอิเลคทรอนิกส์ )
๓. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย
่ นเรียนรู้รวมกั
นหรือไม?
่
่ มีการติดตาม
ความกาวหน
่ วของ
หรือไม?
้
้ าและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย
้
่
อยางไร?
่
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล: N ๑.๑
ประเภทความเสี่ยง
N ๑.๑ ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ขาดการรับรู้ ความเข้ าใจ และการ
มีสว่ นร่วมในการจัดการปั จจัย
เสี่ยง หรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อลดโอกาสเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และภาวะแทรกซ้ อน
กิจกรรมที่จังหวัดต้ องดาเนินการ
๑.มีการประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์ ในพืน้ ที่ รวมทัง้ สร้ าง
ช่ องทางให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูล ข่ าวสาร องค์ ความรู้ ได้
ง่ ายและสะดวก เพื่อให้ เกิดการรั บรู้ เข้ าใจ และมีส่วนร่ วม
ในการดูแลสุขภาพตนเองและปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมอย่ าง
ถูกต้ องเพื่อลดโอกาสเกิดโรคในกลุ่ม เสี่ยง และลดภาวะ
แทรกซ้ อนในกลุ่มป่ วย
๒. มีการสื่อสารข้ อมูลในชุมชน ในการเฝ้าระวัง เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยประชาชน
๓. มีการจัดทาแผนสุขภาพ ตาบล โดยการมีส่วนร่ วมของ
ภาคีเครือข่ ายทุกภาคส่ วน
๔. ชุมชนมีการพัฒนารู ปแบบ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในการ
จัดการปั จจัยเสี่ยง เพื่อลดโรค เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงที่หลากหลาย และสอดคล้ องกับบริบทของพืน้ ที่
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
N ๑.๑ ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย ขาดการรับรู้ ความเข้ าใจ และการมีสว่ นร่วม
โอกาสเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
ดาเนิ น
กิ จกรรม
ครบทัง้
๔ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๓ ข้อ
-
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๒ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๑ ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
ครบทัง้ ๔
ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๓ ข้อ
-
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๒ข้อ
ดาเนิ น
กิ จกรรม
๑ ข้อ
แบบติดตามฯ (ประเด็นคาถามในการตรวจราชการ) N ๑.๑
๑.มีช่องทางใดบาง?
ทีป
่ ระชาชนสามารถเขาถึ
องค ์
้
้ งการจัดกิจกรรม ข้อมูลขาวสาร
่
ความรู้ เพือ
่ ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนรวมในการดู
แลสุขภาพตนเอง และ
่
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมอยางถู
กตองเพื
อ
่ ลดโอกาสเกิดโรคในกลุมเสี
่
้
่ ่ ยง และลด
ภาวะแทรกซ้อนในกลุมป
่ ่ วย
๒. มีการสื่ อสารขอมู
่ ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมของ
้ ลในชุมชนในการเฝ้าระวัง เพือ
กลุมเป
่ ้ าหมายโดยประชาชน หรือไม?
่ อยางไร?
่
๓. มีการจัดทาแผนสุขภาพตาบลโดยการมีส่วนรวมของภาคี
เครือขายทุ
กภาคส่วน
่
่
หรือไม?
ความครอบคลุมเพียงใด? (จานวนแผนสุขภาพ
่ และการจัดทาแผนดังกลาวมี
่
ตาบล)
๔. ชุมชนมีการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในการจัดการปัจจัยเสี่ ยง เพือ
่
การลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีห
่ ลากหลาย หรือไม?
่ และการพัฒนา
ดังกลาว
สอดคลองกั
บบริบทของพืน
้ ทีห
่ รือไม?
ทัง้ นี้มก
ี ช
ี่ ุมชนทีม
่ ก
ี าร
่
้
่ อยางไร?
่
ดาเนินการ? และรูปแบบของการพัฒนาเป็ นอยางไรบ
าง?
่
้
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล: N ๒.๑
ประเภทความเสี่ยง
กิจกรรมที่จังหวัดต้ องดาเนินการ
N ๒.๑ การให้ บริการคัดกรอง ๑. สร้ างกลวิธีในการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนการ
จาแนกกลุ่มประชาชน(กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และ
ป่ วย) ในการจัดบริการที่เหมาะสมครอบคลุม
รักษาโรคเบาหวานและความดัน
๒. จัดบริการให้ กบั ประชาชน ๓ กลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่ม
โลหิตสูง ในประชาชนกลุม่ ปกติ
เสี่ยงสูง และกลุ่มป่ วย)ให้ ได้ รับข้ อมูล ข่ าวสาร/
กลุม่ เสี่ยง และกลุม่ ป่ วย
ความรู้ /ทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลด
ดาเนินการได้ ไม่ทวั่ ถึง หรื อไม่
โอกาสเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทัง้
ได้ รับการรักษาตามมาตรฐาน
ครอบคลุม
๓. ส่ งเสริมระบบเฝ้าระวังของชุมชน และมาตรการทาง
สังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดาเนิน งานในการ
จัดบริการภาครัฐ
๔. พัฒนาระบบส่ งต่ อที่สะดวก รวดเร็ว และเป็ นแนวทาง
เดียวกันทัง้ จังหวัด
เกณฑ์ การประเมินค่ าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
N ๒.๑ การให้บริการคัดกรอง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ดาเนินการไดไม
่ ถึง หรือไมครอบคลุ
ม
้ ทั
่ ว
่
โอกาสเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
น้ อย
(๑)
ค่ อนข้ างน้ อย(๒)
ปานกลาง(๓)
มีแนวโน้ ม(๔)
แน่ นอน
(๕)
ดาเนิน
ดาเนิน
-
ดาเนิน
ดาเนิน
ดาเนิน
ดาเนิน
-
ดาเนิน
ดาเนิน
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ครบทัง้
๓ ข้ อ
๒ข้อ
๑ ข้ อ
ครบทัง้ ๔
๓ ข้ อ
๒ข้อ
๑ ข้ อ
๔ ข้ อ
ข้ อ
แบบติดตามฯ (ประเด็นคาถามในการตรวจราชการ) N ๒.๑
๑. จังหวัดมีแผนการดาเนินงานการคัดกรอง เพือ
่ จาแนกกลุมประชาชน(กลุ
มปกติ
่
่
กลุมเสี
ดบริการทีค
่ รอบคลุม หรือไม?
่ ่ ยง กลุมป
่ ่ วย) ให้เหมาะสมตอการจั
่
่ อยางไร?
่
๒. จังหวัดมีแผนการรณรงค/ประชาสั
มพันธแผนการด
าเนินงานการคัดกรองดังกลาว
์
์
่
ให้ประชาชนไดรั
อไม?
้ บทราบ หรือไม?
่ และมีการดาเนินการตามแผนดังกลาวหรื
่
่
อยางไร?
่
๓.ประชาชนทัง้ ๓ กลุม
กลุมเสี
่ (กลุมปกติ
่
่ ่ ยงสูง และกลุมป
่ ่ วย) ของ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไดรั
/ทั
้ บขอมู
้ ลขาวสาร/ความรู
่
้ กษะในการ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม เพือ
่ ลดโอกาสเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หรือไม?
และไดรั
่ รอบคลุมตามมาตรฐาน หรือไม?
่ อยางไร?
่
้ บการรักษาทีค
่
อยางไร?
่
๔. ภายในจังหวัด มีระบบเฝ้าระวังของชุมชน รวมถึงมาตรการทางสั งคม เพือ
่
เพิม
่ ประสิ ทธิผลการดาเนินงานในการจัดบริการภาครัฐหรือไม?
่ อยางไร?
่
๕. จังหวัดมีระบบส่งตอที
่ ะดวก รวดเร็ว และเป็ นแนวทางเดียวกันทัง้ จังหวัด
่ ส
หรือไม?
่ อยางไร?
่
การประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยร ับตรวจ
ี่ ง
ใชกระบวนการตรวจติดตาม และใหขอเสนอแนะในการดาเนินงาน เพือ
่ ลดความเสย
โดยอิงเกณฑ์ ก.พ.ร ๔ มิต ิ และ ๖ หมวดการจัดการ (ตามเกณฑ์ PMQA)
ิ ธิผล
๑. มิตป
ิ ระสท
ี่ งเชงิ
: ประเมินผลการดาเนินงานในการลดความเสย
ี่ ง)
ยุทธศาสตร์ (จากค่าดัชนีความเสย
ิ ธิภาพ
๒. มิตป
ิ ระสท
: หมวด ๑ (การนาองค์กร)
หมวด ๒ (การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์)
หมวด ๖ (การจัดกระบวนการ)
๓. มิตค
ิ ณ
ุ ภาพการให้บริการ : หมวด ๓ (การใหความสาคัญกับผูรับบริการ และ
ี )
ผูมีสว่ นไดสว่ นเสย
๔. มิตก
ิ ารพ ัฒนาองค์กร
: หมวด ๔(การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู)
หมวด ๕ (การมุง่ เนนทรัพยากรบุคคล)
รอบในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
รอบการตรวจราชการ
ระยะเวลา
ี่ ง
รอบที่ ๑ การสอบทานความเสย
(Project Review)
ตุลาคม – ธันวาคม ๕๓
(Review ขอมูลจากจังหวัด ไม่ไดลงตรวจ)
รอบที่ ๒การติดตามความกาวหนา
(Progress Review)
มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๔
รอบที่ ๓ การประเมินผล
(Monitoring & Evaluation)
มิถน
ุ ายน – กันยายน ๒๕๕๔
บทบาท
หน่วยร ับตรวจระด ับจ ังหว ัด
ก่อนลงตรวจ
๑. เตรียมขอมูลการดาเนินงานโครงการฯ
๒. ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางการดาเนินงานโครงการ
ี่ งฯ และตอบ
๓. ตอบประเด็นคาถามตามแบบติดตามความเสย
ั ถามเพิม
ขอซก
่ เติมของผูนิเทศ (ถามี) สง่ ใหผูนิเทศงาน
โครงการทีร่ ับผิดชอบจังหวัด ภายใน ๒๐ ม.ค. ๕๔
ทาง E-mail
๔. ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัด
กับ หนง.ตรวจราชการเขต เพือ
่ เตรียมความพรอมรับการตรวจฯ
๕. ประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของภายในจังหวัด รวมทัง้
ทีป
่ รึกษา ผตร.ภาคประชาชน เพือ
่ ร่วมรับการตรวจราชการ
ตามวัน เวลาทีก
่ าหนด
๑. รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และ
อานวยความสะดวกแก่ทม
ี ตรวจราชการ ในการ
ติดตามการดาเนินงานโครงการ
ั ถามของทีมตรวจ
๒. นาเสนอขอมูล และตอบขอซก
ั
ราชการ ในประเด็นทีท
่ ม
ี ตรวจราชการมีขอสงสย
๓. รับฟั งการสรุปผลการตรวจฯ และการให
ิ้ การตรวจ
ขอเสนอแนะ ของ ผตร.เมือ
่ เสร็จสน
เพือ
่ รับไปดาเนินการต่อ
๑. ดาเนินการตามขอเสนอแนะของ ผตร.ทีใ่ หไว
๒. สง่ ขอมูลบางสว่ นใหผูนิเทศงานโครงการ (ถามี)
๓. สง่ สรุปผลการดาเนินงานตามขอเสนอแนะของ
ผตร.แต่ละโครงการ ใหผูนิเทศงาน และ
หนง.เขตตรวจราชการ เพือ
่ เป็ นขอมูลพืน
้ ฐาน
ในการติดตามความกาวหนาโครงการ
สาหรับ ผตร. ก่อนลงตรวจฯ ครัง้ ต่อไป
กรอบการนาเสนอขอมู
้ ลของจังหวัด
ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๔
๑. สถานการณ์ภาพรวมโครงการภายในจังหวัด
๒. ปั ญหาทีพ
่ บ และแผนการแกไขในการดาเนินงานโครงการของจังหวัด
๓. การบริหารจัดการของจังหวัด
๓.๑ การจัดตัง้ คกก.ฯ (คาสงั่ แต่งตัง้ คกก., องค์ประกอบของ คกก.)
๓.๒ การประชุมของคณะกรรมการฯ (รายงานการประชุมของ คกก.ฯ)
๓.๒ การติดตามความกาวหนาการดาเนินงาน และติดตามผล
จากการประชุม
ี่ งตามประเด็น
๔. ผลการดาเนินงานของจังหวัด เพือ
่ ลดความเสย
ี่ งทีก
ี่ ง
ความเสย
่ าหนด (อางอิงตาม เกณฑ์การประเมินความเสย
ี่ งของโครงการ)
และ แบบติดตามความเสย
บทบาท
ผ้ ูนิเทศงานโครงการ ระดับเขต
ก่อนลงตรวจ
๑.ทาความเขาใจเกี
ย
่ วกับการดาเนินงานโครงการทีร่ บ
ั ผิดชอบ กับ
้
หน่วยรับตรวจ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด) และประสานขอความ
รวมมื
อในการส่งข้อมูลพืน
้ ฐานของจังหวัด ตามแบบติดตามความเสี่ ยง
่
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามเวลาทีก
่ าหนด (๒๐ ม.ค. ๕๔)
๒ รวบรวมขอมู
้ ฐานของแตละจั
งหวัดภายในเขตที่
้ ลพืน
่
รับผิดชอบ วิเคราะห ์ และสรุปเป็ นขอมู
้ ลให้ ผู้ตรวจราชการ กอน
่
ลงตรวจราชการในรอบที่ ๒, ๓ และเป็ นขอมู
้ ลประกอบการเขียน
รายงาน
๓ ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่
ละจังหวัดภายในเขต ในแตละรอบการตรวจ
(รอบ ๒, ๓) กับ
่
หัวหน้างานเขตตรวจราชการ ของสานักตรวจและประเมินผล
๑. รวมที
มในการตรวจราชการของโครงการที่
่
รับผิดชอบ
๒ สรุปผลการตรวจฯ รวมกั
นระหวางผู
่
่
้นิเทศงาน
จากกรมทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรวมและให
่
้
ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ แก่ ผู้ตรวจ
ราชการ เพือ
่ ให้ข้อเสนอแนะแกหน
่ ่ วยรับตรวจ
๓ ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และ
การให้ขอเสนอแนะในการด
าเนินงานโครงการ กับ
้
หัวหน้างาน.เขตตรวจราชการเพือ
่ บันทึกในสมุดตรวจ
ราชการของหน่วยรับตรวจ
๑
ผู้นิเทศงานจากกรมทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหลัก
และเจ้าภาพรวม
รวมกั
นสรุปผลการตรวจราชการ ราย
่
่
รอบ รายเขต ในโครงการทีร่ บ
ั ผิดชอบ ตามแบบรายงาน
ทีก
่ าหนด
๒ ส่งรายงาน สรุปผลการตรวจราชการ รายรอบ
รายเขต ในโครงการทีร่ บ
ั ผิดชอบแกผู
่ วของ
ตาม
่ ้เกีย
้
ระยะเวลาทีก
่ าหนด
๓ ประสานผลการดาเนินงานตามขอเสนอแนะ
้
ของ ผู้ตรวจราชการจากหน่วยรับตรวจแตละจั
งหวัด
่
ภายในเขต เพือ
่ เป็ นขอมู
้ ฐานในการติดตาม
้ ลพืน
ความกาวหน
ครัง้ ตอไป
้
้ าโครงการ กอนลงตรวจราชการ
่
่
กิจกรรม
๑. กาหนดการออกตรวจราชการฯ
๒. หน่วยรับตรวจระดับจังหวัด ส่งข้อมูล
พืน
้ ฐานการดาเนินงานโครงการแตละโครงการ
่
ของจังหวัด ให้ผู้นิเทศงานโครงการระดับเขต
(ทาง E-mail)
๓. ผู้นิเทศงานโครงการระดับเขต วิเคราะห ์
และจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวม
รายโครงการ รายเขต ส่งผู้รับผิดชอบ
โครงการระดับกรม (คณะอนุ กรรมการฯของ
คปต. คณะที่ ๕) และส่งหัวหน้างานตรวจ
ราชการเขต ของสานักตรวจและประเมินผล
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม
(คณะอนุ กรรมการฯของ คปต. คณะที่ ๕)
และ หัวหน้างานตรวจราชการเขต ของสานัก
ตรวจฯ ตรวจสอบขอมู
้ ล และรวบรวมรายงาน
ทุกเขต ส่ง ผู้รับผิดชอบงานส่วนกลาง ของ
สานักตรวจฯ ก.สธ.
รอบที่ ๑
(Project Review)
รอบที่ ๒
รอบที่ ๓
(Progress Review)
(Monitoring/Evaluation)
-
-
-
๒๕ มี.ค. ๕๔
(จัดทารายงานรอบ ๑
และรอบ ๒ รวมเป็ นฉบับ
เดียว ตามแบบฟอรม)
์
๑๕ ก.ย. ๕๔
-
๕ เม.ย. ๕๔
๒๕ ก.ย. ๕๔
ต.ค. – ธ.ค. ๕๓
(Review ข้อมูลจาก
จังหวัด ไมต
่ องลงตรวจ)
้
๒๐ ม.ค. ๕๔
ม.ค. – มี.ค. ๕๔
มิ.ย. – ก.ย. ๕๔
กิจกรรม
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒
รอบที่ ๓
-
(Progress Review)
๑๕ เม.ย. ๕๔
(Monitoring/Evaluation)
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม
(คณะอนุกรรมการฯของ คปต. คณะที่ ๕) จัดทา
รายงานสรุปผลการตรวจราชการ การดาเนินงาน
ภาพรวมโครงการ (ตามแบบรายงานของสานัก
นายกฯ) เสนอ ปลัด ก.สธ. และ สานัก
นายกรัฐมนตรี
-
-
๑๕ ต.ค. ๕๔
๗. สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวบรวม
รายงานจากทุกกระทรวง และจัดทารายงาน
ภาพรวมทัง้ ประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรี
-
๓๐ เม.ย. ๕๔
๒๐ ต.ค. ๕๔
๕. ผู้รับผิดชอบงานส่วนกลาง สานักตรวจฯ ก.สธ.
รวบรวมรายงานภาพรวมรายเขตแตละโครงการ
่
และ
จัดทา Executive Summary เสนอ
ปลัด ก.สธ. และ สานักนายกรัฐมนตรี
(Project Review)
๓๐ ก..ย. ๕๔