เอกสารประกอบแผนยุทธศาสตร์ 2 - intranet

Download Report

Transcript เอกสารประกอบแผนยุทธศาสตร์ 2 - intranet

เบื้องหลังการวางแผนเชิงกลยุทธ์
วาทิต ตมะวิโมกษ์
ข้อตกลงก่อนการเรี ยนรู้
•
•
•
•
•
•
•
•
อย่าทาเรื่ องง่ายให้ เป็ นเรื่ องยาก
กลับสูส่ งิ่ ที่ง่ายแต่ได้ ผล
ไม่ต้องทาทุกอย่างที่นกั วิชาการแนะนา
ประยุกต์ให้ เหมาะสมกับธุรกิจและศักยภาพขององค์กร
ไม่มีใครเหมือนและไม่ต้องเหมือนใคร
ใช้ ศพั ท์เทคนิคอะไรก็ได้ แต่ต้องเข้ าใจถึงคาจากัดความตรงกันทังองค์
้ กร
ประเมินศักยภาพปั จจุบนั เพื่อการเดินไปข้ างหน้ าอย่างเหมาะสม
ทุกคนในองค์กรมีสว่ นร่วม
เราจะคุยเรื่ องอะไรกัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ทาความเข้ าใจกับคาจากัดความต่างๆที่ใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์
เราขายอะไร
เราวัดคุณภาพของสินค้ าของเราอย่างไร
เราทางานเพื่อใคร
ทาไมต้ องมีองค์กรของเรา
ท่านเข้ าใจวิสยั ทัศน์ของ องค์กรไปในทิศทางเดียวกันหรื อยัง
คุณค่าและมูลค่าของสินค้ าต่างกับต้ นทุนและราคาขายอย่างไร
การสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทาได้ อย่างไร
ทาความเข้ าใจกับปั จจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบตั งิ าน
• วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในสายงานของเรา
เราจะคุยเรื่ องอะไรกัน
•
•
•
•
•
•
•
•
สร้ างกลยุทธ์เชิงรุก
สร้ างกลยุทธ์เชิงรับ
สร้ างกลยุทธ์เชิงพัฒนา
การสร้ างแผนงานเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์
วิธีการนาแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั งิ านจริง
การสร้ างดัชนีชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน และการตังเป
้ ้ าหมายที่เหมาะสม
การประเมิน และการติดตามผลงาน
ความเกี่ยวข้ องกับระบบ PMQA
Confusion
ความสับสน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
วิสยั ทัศน์ Vision
พันธกิจ Mission
ภารกิจ Duty
ปณิธาน Will
ปรัชญา Philosophy
กลยุทธ์ Strategic Plans
ยุทธศาสตร์ Strategy
ค่านิยม Value
ค่านิยมร่วม Shared Value
กรอบทิศทางเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน Theme
ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Theme
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ Strategy Map
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Strategic Objectives
ประเด็นสาคัญเชิงกลยุทธ์ Strategic Issues
วัตถุประสงค์ Objectives
จุดมุง่ หมาย Aims
จุดประสงค์ Purposes
เป้าประสงค์ Goals
เป้าหมาย Target
แผนปฏิบตั ิการ Action Plans
กิจกรรมหลัก Key Actions
แผนงานเริ่ มต้ น Initiatives
คาสาคัญ Keywords
ตัววัด Measure
ดัชนีชี ้วัดผลงาน Performance Indicator
ดัชนีหลักในการชี ้วัดผลงาน Key Performance Indicator
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
วัฒนธรรม Culture
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ Critical Success Factors
ระบบ System
องค์ประกอบ Components
รูปแบบ Pattern
โครงสร้ าง Structure
หน้ าที่ Function
ระเบียบปฏิบตั ิ Procedures
กลไก Mechanism
ปฏิสมั พันธ์ Interaction
การประสาน Coordination
เห็น Logo นีแ
้ ล ้วนึกถึงอะไร
กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์
• สร้ าง/ทาความเข้ าใจกับ พันธะกิจ คือเหตุผลที่จะต้ องมีองค์กรของเรา
เป้นแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อการบรรลุวิสยั ทัศน์
• สร้ าง/ทาความเข้ าใจกับ วิสยั ทัศน์ คือสิ่งที่องค์กรต้ องการจะเป็ นใน
10-15 ปี ข้ างหน้ า
• สร้ าง/ทาความเข้ าใจในค่านิยมขององค์กร คือ พฤติกรรมที่พนักงานทุก
คนใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
• ค่านิยม ถ้ าปฎิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
• ประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค
• สร้ างกลยุทธ์ เชิงรุก เชิงรับ และเชิงพัฒนา
• สร้ างแผนงานประจาปี เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์
ขั้นตอนของการบริ หารเชิงกลยุทธ์
จากแนวความคิดของ
Robert S. Kaplan and David P. Norton
แผนทีก่ ลยุทธ์ เพือ่ แปลงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบัติ
Mission:พันธะกิจ
Why We Exist
Value:ค่ านิยม
What’s Important to Us
Vision:วิสัยทัศน์
What We Want to Be
Strategies:กลยุทธ์
Our Game Plan
Strategy Map:แผนทีก่ ลยุทธ์
Translate the Strategy
Balanced Scorecard
Measure and Focus
เป้ าหมายและกิจกรรม
What We Need to Do
เป้ าหมายระดับบุคคล
What I Need to Do
ผลลัพธ์ เชิงยุทธศาสตร์ Strategic Outcomes
ทางด้ านการเงิน
Robert S. Kaplan and David P. Norton
ลูกค้ าประทับใจ
กระบวนการทางาน
ศักยภาพพนักงาน
แผนเชิงกลยุทธ์ต่างกับแผนงานทัว่ ๆไปอย่างไร
1. ระยะเวลา
2. ความได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจ
การคิดเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎี 4D's ของวาทิต
1. Design for business advantages ออกแบบมาเพื่อ
ความได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจ
2. Difficult to copy เป็ นการยากที่จะลอกเลียนแบบ
3. Doable in 3-5 years ทาได้ ในระยะ 3-5 ปี
4. Dare to become a leader with creative
ideas กล้ าที่จะเป็ นผู้นาด้ วยความคิดสร้ างสรรค์
เราขายอะไร
ประเภทของสินค้า : Product
ผลิตภัณฑ์ : Finished Goods คือสินค้าสาเร็จที่สามารถ
จับต้องได้
การบริการ : Services คือสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้
สารสนเทศ : Information คือข้อความ และ/หรือ ตัวเลข
สถิติที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
Customers vs Clients
• We sell “Solutions”
Solution = วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาหรื อปรับปรุงการ
ทางาน
• Customers รู้วา่ ต้ องการอะไร สรรหา ต่อรอง และซื ้อ
Customers buy products.
• Clients รู้วา่ มีปัญหา หรื อเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น แต่ไม่ร้ ู
ว่าจะต้ องทาอย่างไร
Clients buy solutions.
สิ นค้าของเรา(จากภารกิจ หน้า 33)
•
•
•
•
•
•
นโยบายและแผนงาน
มาตรการคุ้มครอง
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
วิเคราะห์ผลกระทบ
กองทุน
ให้ ความเห็นทังในและนอกประเทศ
้
วัดคุณภาพของการบริ การอย่างไร
กิจกรรมกลุ่ม
เมื่อเราไปใช้ การบริการ เราใช้ ปัจจัยใดเป็ นตัววัดคุณภาพของการให้ การบริการ
Group 1: เติมน ้ามันรถ
Group 2: ร้ านอาหาร
Group 3: ฝาก/ถอนเงินที่ธนาคาร
Group 4: ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
SERVICE QUALITY INDEX (SQI)
ไม่วา่ คุณจะขายอะไร การให ้บริการจะสร ้างความ
ได ้เปรียบเชงิ ธุรกิจทีง่ า่ ยและไม่แพง จะวัดคุณภาพของ
การบริการขึน
้ อยูก
่ บ
ั 4 ปั จจัย
1.
2.
3.
4.
ความรวดเร็ว
ความถูกต้ อง
ความสะดวกสบาย
อัธยาศัยของผู้ให้ บริการ
Who do we work for?
เราทางานทุกวันนี ้เพื่อใคร
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
Stakeholders
• ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ : Shareholders/Owner(s)
• คู่คา้ /ลูกค้า/ผู้บริโภค :
Customers/Consumers/End Users
• พนักงาน : Employees
• พันธมิตรทางธุรกิจ : Suppliers
• ชุมชน/สังคม : Society/Community
ขั้นตอนของการเดินทางสู่วสิ ยั ทัศน์
1. Mission: พันธะกิจ คือการตอบคาถามว่าทาไมต้ องมีองค์กรของเรา
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้ างความแตกต่าง เพื่อความได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน
2. Values: ค่านิยมหลักขององค์กร คือพฤติกรรมหลัก แนวความคิด
แนวทางปฏิบตั ิของพนักงานทุกคน ในการทางานเพื่อบรรลุพนั ธะกิจและ
วิสยั ทัศน์
3. Culture: วัฒนธรรมขององค์กร เป็ นผลของการทางานด้ วยการใช้
ค่านิยมร่วมในระยะยาว เป็ นวิธีการคิด การตัดสินใจ ในการทางานที่อยูใ่ น
สายเลือด อยูใ่ น DNA ของพนักงานทุกคน
4. Vision: วิสยั ทัศน์ คือเป้าหมายที่เราต้ องการในอนาคต (ระยะยาว)
ประพฤติตนตาม
ป บ
แบบฉบั
ค่านิยมขององค์กร
วัฒนธรรมของเรา
;ววววว
Values
เป็ นความแตกต่างของเรา
นาไปสร้
างความ
ขขขขขข
ได้เปรี ยบเชิงธุรกิจ
เพื่อให้บรรลุ
วิสยั ทัยศน์
Culture
Mission
Vision
Vision วิสยั ทัศน์
• สิ่งที่ต้องการจะเป็ น 15 ปี จากปั จจุบัน What do you want to be 15
years from now?
• เป็ นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้ องจาได้ Is a statement that every
employee must remember.
• เป็ นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้ องเข้ าใจตรงกัน Is a statement that all
employees have a common understanding.
• พนักงานทุกคนหมายถึง ตัง้ แต่ รปภ. แม่ บ้าน จนถึง กรรมการผู้จัดการ “All
employees” means everyone in the organization,
including cleaning and security services employees.
• เป็ นสิ่งที่ทุกคนควรจะบอกเล่ าให้ ลูกค้ า/คู่ค้าฟั งด้ วยความภูมิใจ Is a
statement that we are proud to discuss with
stakeholders.
Characteristics of a well-worded vision
ั ทัศน์
คุณลักษณะของคาบรรยายวิสย
1. Graphic ตืน
่ เต ้นและจุดประกาย Is exciting and inspiring.
2. Directional แนะทิศทางการเดินทาง Provide strategic
course to take
3. Focused มุง่ เน ้นจุดยืนของธุรกิจ Focus on corporate core
competencies.
4. Flexible มีความยืดหยุน
่ Can be adjusted as
circumstances change.
5. Feasible เป็ นความคาดหวังทีเ่ ป็ นไปได ้ Can be achieved
within 15 years.
6. Desirable เป็ นความต ้องการของผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทก
ุ กลุม
่
Desired by all stakeholders
ื่ สารเพือ
7. Easy to communicate สามารถสอ
่ ความเข ้าใจได ้
ภายใน 5-10 นาที Can be explained in 5-10 minutes.
Examples: Vision Statement
Levi Strauss & Company
“We will clothe the world by marketing the most appealing and
widely worn casual clothing in the world.”
Nike
“To bring innovation and inspiration
to every athlete in the world.
Mayo Clinic
“The best care to every patient every day.”
Harley Davidson’s Vision
Vision
“Harley Davidson,Inc. is an action-oriented,international
company, a leader in its commitment to continuously improve
our mutually beneficial relationships with stakeholders
[ customers, suppliers,employees, shareholders, governments
and society ]
We believe the key to success is to balance stakeholders’
interests through the empowerment of all employees to focus
on value-added activities.”
Vision: To be the world’s most desired and
successful premium car brand
Mission: We create the safest, most exciting
car experience for modern families
วิสยั ทัศน Vision
Bangchak
“Greenergy Excellence”
มุง่ สร้ างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
PTT Group Vision:วิสยั ทัศน์
เป็ นบริษัทพลังงานไทยข้ ามชาติชัน้ นา
Thai Premier Multinational Energy
Company
dental
products
”Become THE supplier of choice to the
global dental professional markets,
providing world-class quality and
innovative products”
”Be the global leader in
customer value”
”Provide a global trading platform
where practically anyone can trade
practically anything.”
วิสยั ทัศน์ประเทศไทย 2570
"คนไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีมิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียงยึดมัน่ ในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การ
บริการสาธารณะขันพื
้ ้นฐานที่ทวั่ ถึง มีคณ
ุ ภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมัน่ คง อยูใ่ นสภาวะแวดล้ อมที่ดี เกื ้อกูลและเอื ้ออาทรซึง่ กันและกัน
ระบบการผลิตเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม มีความมัน่ คงด้ านอาหารและ
พลังงาน อยูบ่ นฐานทางเศรษฐกิจที่พงึ่ ตนเองและแข่งขันได้ ในเวทีโลก
สามารถอยูใ่ นประชาคมภูมิภาคและโลกได้ อย่างมีศกั ดิศ์ รี
เลขาฯ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
Jigsaw Puzzles
วิสยั ทัศน์ของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
"เป็ นหน่วยงานหลักในการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมที่ได้ รับความเชื่อมัน่ จากทุกภาคส่วนเพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน"
คาถามที่ควรตอบได้ตรงกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
หน่วยงานหลักหมายถึงอะไร วัดได้ อย่างไร
กาหนด หมายถึงอะไร
ขับเคลื่อน หมายถึงอะไร
ความเชื่อมัน่ คืออะไร วัดได้ อย่างไร
ทุกภาคส่วนหมายถึงอะไร
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนหมายถึงอะไร
Mission พันธะกิจ
• เป็ นเหตุผลที่ต้องมีองค์ กรของเรา Why must we exist?
• เป็ นวิธีการในการบรรลุถงึ วิสัยทัศน์ Ways to achieve
vision.
• เป็ นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้ องเข้ าใจตรงกัน Common
understanding.
• เป็ นสิ่งที่องค์ กรภูมิใจนาเสนอต่ อสาธารณชน Proud to
present to public.
• เป็ นสิ่งที่ควรจะสื่อสารกับลูกค้ า/คู่ค้า เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
Should communicate with stakeholders.
New Port News Shipbuilding’s
Mission Statement
“ We shall build good ships here
– at the profit if we can
– at the loss if we must
– but always good ships. ”
Maytag Corporation’s Mission
“ To improve the quality of home life by
designing, building, marketing, and servicing
the best appliances in the world.”
Harley Davidson’s Mission
“ We fulfill dreams through the experience of
motorcycling , by providing to motorcyclists and to
the general public an expanding line of motorcycles
and branded products and services in selected market
segments.”
พันธะกิจของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จัดทานโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการ
และกลไกในการบริ หารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม รวมทังการประสานเพื
้
่อนาไปสูก่ ารปฎิบตั ิ
เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาล แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ ชาติและยุทธศาสตร์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
Core Values ค่านิยมขององค์กร
• เป็ นแนวทางการทางานของพนักงานทุกคน Working
guidelines for employees.
• เป็ นพฤติกรรมที่พนักงานทุกคนควรปฏิบัติ Employees’
behavior, when representing a company.
• เป็ นแนวความคิดก่ อนตัดสินใจของพนักงานทุกคน
Guidelines for decision making.
• ถ้ าทาอย่ างต่ อเนื่อง จะกลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์ กร
Consistent practice will lead to Corporate
Culture.
Example: Company Values
Home Depot
Entrepreneurial spirit
Creating shareholder
value
Excellent customer
service
Building strong
relationships
Giving back to the
community
Respect for all
people
Taking care of people
Doing the right thing
Example: Company Values
Du Pont
Safety
Ethics
Respect for
people
Environmental
stewardship
Example: Company Values
Heinz
Passion . . . to be passionate about winning and about our brands, products and people,
thereby delivering superior value to our shareholders.
Risk Tolerance . . . to create a culture where entrepreneurship and prudent risk taking are
encouraged and rewarded.
Excellence . . . to be the best in quality and in everything we do.
Motivation . . . to celebrate success, recognizing and rewarding the achievements of
individuals and teams.
Innovation . . . to innovate in everything, from products to processes.
Empowerment . . . to empower our talented people to take the initiative and to do what’s
right.
Respect . . . to act with integrity and respect towards all.
การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรโดย ดร.อรัญ โสตถิ
พันธุ์
51
PTT Group Values:ค่านิยม
•
•
•
•
•
•
S : Synergy : สร้ างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P : Performance Excellence : ร่วมมุง่ สูก่ ารเป็ นเลิศ
I : Innovation : ร่วมสร้ างนวัตกรรม
R : Responsibility for Society : ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I : Integrity & Ethics : ร่วมสร้ างพลังความดี
T : Trust & Respect : ร่วมใจสร้ างความเชื่อมัน่
ค านิยม Value: Bangchak
B – Beyond Expectation มุง่ ความเป็ นเลิศ
C – Continuing Development สร้ างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง
P – Pursuing Sustainability คานึงถึงความยัง่ ยืน
Thai Oil GroupValues
P : Professionalism ทางานอย่ างมืออาชีพ
O : Ownership and commitment มีความรั ก ผูกพันธ์ และเป็ น
เจ้ าขององค์ กร
S : Social Responsibility ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
I : Integrity ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในความถูกต้ องเป็ นธรรม
T : Teamwork and Collaboration ความร่ วมมือทางานเป็ นทีม
I : Initiative ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
V : Vision Focus มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์
E : Excellence Strivingการมุ่งมั่นสู่ความเป็ นเลิศ
ค่านิยมของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
N: Networking
A: Awakening Knowledge
T: Team Working
U: Uncovering
R: Result-Based Orientation
E: Expertise
Networking มุง่ เน้ นการสร้ างเครื อข่าย - มุง่ เน้ นการทางาน
แบบมีสว่ นร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง ประสาน
การทางานแลกเปลี่ยนข้ อมูลเป็ นเครื อข่ายร่วมกัน ยอมรับในบทบาท
หน้ าที่ของกันและกัน เพื่อร่วมกันเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลให้ สามารถทางาน
สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยความ ร่วมมือของทุกฝ่ าย
Awakening Knowledge จิตใจใฝ่ รู้ หมัน่ พัฒนาคน มุง่ พัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่าเสมอ ด้ วยความกระตือรือร้ นที่จะ
เปิ ดรับและเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ทังในงานวิ
้
ชาชีพเฉพาะของตนเองและ
ความรู้รอบตัวต่างๆ (รู้ลกึ รู้กว้ างและรู้โลก) พร้ อมรับและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาตนเองให้ เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ านได้ ตลอดเวลา
Team Working กระตือรื อร้ นทางานเป็ นทีม - มุง่ เน้ นการ
ทางานแบบมีสว่ นร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายใต้ องค์กรด้ วยความ
เชื่อมัน่ ในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายใน
องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันทังในการท
้
างาน
และการทากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรออกมาใช้ ให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความสมานฉันท์มคี วามรัก
และความภูมิใจเห็นคุณค่าในองค์กร
Uncovering ไม่ปกปิ ด เปิ ดเผย โปร่งใส - บุคลากรมี
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิ ดเผยกระบวนการจัดทานโยบายและ
แผน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การจัดสรรเงินกองทุน ต่อสาธารณชนได้ ตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ
รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
Result-based Orientation มุง่ เป็ นเลิศในผลการ
ปฏิบตั งิ าน - บุคลากรมีความชานาญ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็ นหลัก มีการใช้ หลัก
วิชาการที่ถกู ต้ องในการดาเนินงาน ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปั จจัย
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยทางการเมือง และสามารถผลักดัน
ให้ นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมได้ รับการ
ยอมรับและดาเนินควบคูไ่ ปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Expertise มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ - บุคลากร
ผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นผู้ที่มีความรอบรู้และความชานาญในเรื่อง
ค่านิยม (นาเสนอ)
O: Operational Excellence ปฏิบตั ิภารกิจสูค่ วามเป็ นเลิศ
N: Networking ทางานเป็ นเครื อข่ายกับภายนอกและภายใน
E: Ethical Behavior ปฏิบตั ิงานด้ วยความโปร่งใส
P: Professionalism ทางานแบบมืออาชีพ
Assessment Model:
SWOT
Internal Assessment: Organizational assets,
resources, people, culture, systems,
partnerships, suppliers, . . .
External Assessment: Marketplace,
competitor’s, social trends, technology,
regulatory environment, economic cycles .
SWOT
SWOT
Good Points
Possible Pitfalls
• Easy to Understand
• Apply at any
organizational level
• Needs to be Analytical
and Specific
• Be honest about your
weaknesses
การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain
Analysis)
กิจกรรมที่สร้ างคุณค่า/มูลค่าให้ กบั ลูกค้ า
• กิจกรรมหลัก
• กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมหลัก
1. Inbound Logistics หรื อระบบโลจิสติกส์ขาเข้ า ประกอบด้ วย
กิจกรรม ส่งวัสดุ โกดังเก็บสินค้ า การบริหารสินค้ าคงคลัง การกาหนด
ตารางเวลาและการบริหารผู้สง่ สินค้ า
2. Operations (Production) ประกอบด้ วยเครื่ องจักร การหีบ
ห่อ การประกอบอุปกรณ์ การบารุงรักษาอุปกรณ์ การทดสอบ และ
การบริหารการปฏิบตั ิการ
3. Outbound logistics หรื อระบบโลจิสติกส์ขาออก ประกอบด้ วย
กิจกรรม การส่งของ การเก็บสินค้ า การบริหารการจัดส่งสินค้ า
กิจกรรมหลัก
4. Marketing and sales ประกอบด้ วยกิจรรม เช่น การโมษณา
ประชาสัมพันธ์ การขาย การกาหนดราคา การเลือกช่องทางจาหน่าย
การบริหารค้ าปลีก
5. Service (Customer Service) เกี่ยวกับบริการหลังขาย เช่น
ติดตัง้ อบรม บริการซ่อม หรื อ Upgrade สินค้ า
กิจกรรมสนับสนุน
1. Firm infrastructure or general management คืองาน
บริ หารงานทัว่ ไป การวางแผน ขันตอน
้
การบัญชี การเงิน รัฐกิจสัมพันธ์
การจัดการคุณภาพ
2. Human resource management เช่นการรับสมัครพนักงาน
และการให้ ความรู้ผลตอบแทน การรักษาพนักงาน
3. Information Technology or Technology
development เช่น วิจยั และพัฒนา การปรับปรุงสินค้ าและ
กระบวนการ การออกแบบ การพัฒนาสินค้ าและบริ การ
4. Procurement การจัดหา แต่บางนักวิชาการบางท่านถือว่าเป็ น
กิจกรรมหลัก ประกอบด้ วยกิจกรรม การจัดซื ้อวัสดุดิบ การทาสัญญา
Michael Porter อาจารย์ ประจา มหาวิทยาลัยฮาร์ วาด ผู้เป็ นที่ร้ ูจกั ในแวดวง
นักวิชาการว่า เป็ นปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์คนสาคัญระดับโลก เขียนไว้ ในหนังสือ
Competitive Advantage: Creating and Sustaining
Superior Performance (1985) ว่าการที่จะได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบการ
แข่งขันนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั การที่เราทากิจกรรมในองค์กรได้ ดีกว่าหรื อแตกต่างกว่าคูแ่ ข่ง
อย่างไร ดังนันการที
้
่จะเข้ าใจกลยุทธ์การได้ เปรี ยบการแข่งขัน ต้ องมององค์กรเป็ น
ภาพรวมของกิจกรรมทังหมดมาร้
้
อยเรี ยงกัน Porter เรี ยกกิจกรรมที่สง่ งานต่อๆ
กันนี ้ว่า ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (The Value Chain)กิจกรรมในองค์กรประกอบด้ วย
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Support
Activities)
Inbound
Logistics
Operations
Distribution
Sales &
Mktng
General Administration and Management
Human Resources
Technology and R&D
Procurement
Cust.
Service
Profit
Example: Value Chain Activities
for a Bakery Goods Maker
Primary Activities
Support Activities
• Supply chain management
• Quality control
• Recipe development and
testing
• Human resource
management
• Mixing and baking
• Packaging
• Sales and marketing
• Distribution
• Administration
Example: Value Chain Activities
for a Department Store Retailer
Primary Activities
Support Activities
• Merchandise selection and
purchasing
• Site selection
• Store layout and product
display
• Store maintenance
• Advertising
• Customer service
• Hiring and training
• Administrative activities
Example: Value Chain
Activities for a Hotel Chain
Primary Activities
• Site selection and
construction
• Reservations
• Operation of hotel
properties
• Managing lineup
of hotel locations
Support Activities
• Accounting
• Hiring and training
• Advertising
• Building a brand and
reputation
• General
administration
Value Chain : ห่ วงโซ่ ของคุณค่ า/มูลค่ าของเรา
เป็ นอย่ างไร
Your Company Value Chain
Primary Activities
Support Activities
External Environment : PESTEL and Five Forces
Industry Environment: Five
Forces
Substitute
Products
Suppliers
COMPANY
Rival
Firms
Buyers
New
Entrants
ใช้ในการวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรค
ตัวแบบแรงผลักดันในการแข่งขัน ของ Porter
Michael Porter (Porter, 1985) ได้อธิบายถึงปัจจัยภายนอก คือ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันไว้ในตัวแบบแรงผลักดันใน
การแข่งขันว่า องค์กรใดๆ จะเผชิญกับแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อม
5 แรงผลักดันคือ
1)
2)
3)
4)
5)
แรงผลักดันจากนักลงทุนหน้ าใหม่
แรงผลักดันจากอานาจการต่อรองจากกลุ่มผูซ้ ื้อ
แรงผลักดันจากอานาจการต่อรองของผูผ้ ลิตและผูป้ ้ อนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
แรงผลักดันจากการใช้สินค้าทดแทน
แรงผลักดันจากจานวนคู่แข่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
From SWOT to So What?(TOWS)
เน้นที่ SO เพื่อป้ องกัน WT
So What? Matrix*(TOWS)
• SO : uses its strengths to take advantage of
opportunities (Offensive strategy: กลยุทธ์เชิงรุก)
• ST : uses it’s strengths to fight threats (Defensive
strategy: กลยุทธ์เชิงรับ)
• WO : takes advantage of opportunities by
overcoming weaknesses (Resources development
strategy: กลยุทธ์เชิงพัฒนา)
• WT : creats actions to minimize damages and find
a way out (Out of box strategy: กลยุทธ์การหาทางออกที่
เหมาะสม)
* คาศัพท์ลขิ สิทธิ์ของ วาทิต ตมะวิโมกษ์
SWOT Matrix
จุดแข็ง ( Strengths)
•
•
จุดอ่อน (Weaknesses)
•
•
โอกาส (Opportunities)
โอกาส
(Opportunities)
•
••
•
ภัยคุกคาม (Threats)
•
•
SWOT Matrix (ตัวอย่าง)
จุดแข็ง ( Strengths)
จุดอ่ อน (Weaknesses)
• บุคลากรที่ม่คี วามรู้พร้ อมเปลี่ยนแปรง • ระบบการทางานซับซ้ อน ยุ่งยาก
• มีภาพลักษณ์ ท่ดี ี
• มีเครื่องมือในการประกอบภารกิจ
• การทางานที่ยังไม่ เป็ นทีม
• ขาดทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
• ฐานข้ อมูล และการประชาสัมพันธ์
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
โอกาส
• การมีส่ว(Opportunities)
นร่ วมของประชาชน/ชุมชน
• บทลงโทษเมื่อทาผิดกฏหมาย
•• ความตื่นตัวของสาธารณชน
• ความร่ วมมือจากนอกสานักฯ
• นโยบาย เครือข่ าย กฏหมายที่สนับสนุน • จิตสานึกของเยาวชน/ประชาชน
•
Strategyกลยุทธ์ 2014-2018
• กลยุทธ์เชิงรุก
Offensive Strategies
• กลยุทธ์เชิงรับ
Defensive strategies
• กลยุทธ์เชิงพัฒนา
Development strategies
Having problems with strategy?
Then map it.
Productivity Strategy
Improve Cost
Structure
Financial
Perspective
Customer
Perspective
Price
Quality
Improve Asset
Utilization
Availability
Product / Service Attributes
Internal
Perspective
New Revenue
Sources
Selection
Functionality
Customer Value Proposition
Operation Management
Processes
Customer Management
Processes
•
•
•
•
•
•
•
•
Supply
Production
Distribution
Risk Management
Growth Strategy
Long-Term
Shareholder Value
Selection
Acquisition
Retention
Growth
Service
Increase
Customer Value
Partner
Relationship
Image
Innovation
Processes
•
•
•
•
Opportunity ID
R&D Portfolio
Design / Develop
Launch
Brand
Regulatory & Social
Processes
•
•
•
•
Environment
Safety & Health
Employment
Community
Human Capital
Learning &
Growth
Perspective
Information Capital
Organization Capital
Culture
Leadership
Alignment
Teamwork
ขัน
้ ตอนในการวางแผนเชงิ กลยุทธ์
ั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
• ทาความเข ้าใจกับ วิสย
องค์กร
่ ณ
• สร ้างห่วงโซค
ุ ค่า/มูลค่า
• วิเคราะห์จด
ุ อ่อนและจุดแข็งทีละหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุน
• รวบรวมให ้เป็ นจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรโดยรวม
• ใช ้ PESTEL และ Five Forces ในการวิเคราะห์ โอกาส
และอุปสรรค ขององค์กร
• สร ้าง SWOT Matrix
ขัน
้ ตอนในการวางแผนเชงิ กลยุทธ์
• สร ้าง So What? Matrix เพือ
่ เป็ นแนวคิดในการสร ้าง
กลยุทธ์เชงิ รุก เชงิ รับ และเชงิ พัฒนา
• ตรวจสอบเพือ
่ ให ้มีกลยุทธ์ทค
ี่ รอบคลุมทุกมิตข
ิ อง BSC
• นาเสนอผู ้บริหารทุกคนเพือ
่ รับฟั งความคิดเห็นและ
ข ้อเสนอแนะ
• สร ้างแผนงานหลักทีส
่ นับสนุนในแต่ละกลยุทธ์พร ้อม
เป้ าหมายที่ SMART
่ ารปฏิบต
• นาแผนงานสูก
ั ิ ประเมินและติดตามผลงาน
[email protected]
081 846 0567