เรื่องที่ 5 การประเมินผลแผนกลยุทธ์

download report

Transcript เรื่องที่ 5 การประเมินผลแผนกลยุทธ์

Health Strategic Management
and Planning
“การประเมินแผนกลยุทธ์ ”
Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot
[email protected]
B.P.H.(Public Health Administration),
B.Sc.(Health Education), B.A.(Political Science),
M.Sc.(Public Health), Mini MBA in Health
Faculty of Public Health,
Mahasarakham University, Thailand
การติดตาม ประเมินผล และการควบคุม
กาหนดว่าจะควบคุม ประเมินผลระดับอะไร
ตัง้ มาตรฐานหรือเป้ าหมาย
การวัดผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับมาตรฐาน เพื่อ
- แก้ไข ปรับมาตรฐาน ปรับเป้ าหมาย
- ปรับกลยุทธ์ ปรับโครงสร้าง การสนับสนุน
และปรับกิจกรรม
เทคนิคการวัดผลดาเนินงานขององค์กร
(Primary Measures of Corporate Performance)
การวัดแบบดัง้ เดิม
(Traditional Financial Measures)
การวัดแบบร่วมสมัยอื่น ๆ
(Other Contemporary Performance Measures)
การวัดแบบดัง้ เดิม
(Traditional Financial Measures)
ที่นิยมกันมากคือการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment; ROI)
เป็ นการวัดความสามารถใน “การสร้างกาไร” จาก
“ทรัพย์สิน” ของกิจการ
นาไปสู่การจูงใจให้ใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ROI มักมีผลกระทบจากวัฏจักรของธุรกิจ มากกว่า
ความสามารถของการบริหารงาน
การวัดแบบร่วมสมัยอื่น ๆ
(Other Contemporary Performance Measures)
การวัดเกี่ยวกับผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder
Measures)
การวัดมูลค่าของผูถ้ ือหุ้น (Shareholder Value)
การวัดด้วยวิธี Balanced Scorecard)
การประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้หมุดเทียบ
(Benchmarking)
การวัดเกี่ยวกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Measures)
เพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดกับผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder) นัน้
สะท้อนความสามารถในการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร
บ้าง เช่น
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ตัวชี้วดั
ลูกค้า
จานวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขน้
Suppliers
เวลาในการส่งมอบ
พนักงาน
Turnover Rate
การวัดมูลค่าของผูถ้ ือหุ้น
(Shareholder Measures)
เพื่อดูว่าผูถ้ ือหุ้นได้มลู ค่าเพิ่ม (Value Added) หรือมี “ความ
มังคั
่ ง่ ” (Wealth) เพิ่มขน้ อันเนื่ องมาจากการบริหารยุทธศาสตร์
ของฝ่ ายจัดการอย่างไรบ้าง
EVA หรือ “Economic Value Added” ซ่งเป็ นการวัดความ
แตกต่างของมูลค่าธุรกิจก่อน Implement ยุทธศาสตร์ และหลัก
จาก Implement ยุทธศาสตร์แล้ว ว่าเพิ่มขน้ หรือลดลงอย่างไร
MVA หรือ “Market Value Added” เป็ นการวัดในแนวคิด
เดียวกับ EVA หากแทนที่จะวัดความแตกต่างของ “มูลค่า
ธุรกิจ” ก็วดั “มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ” แทน
การประเมินผลการดาเนินงาน
โดยใช้หมุดเทียบ (Benchmarking)
ขัน้ ตอนในการทา Benchmarking มีดงั นี้
ระบุ จุด บริเวณ หรือ กระบวนการ
กาหนดตัวชี้วดั
เลือกหน่ วยงานหรือองค์กรชัน้ แนวหน้ าที่จะใช้เป็ น
Benchmarking
คานวณความแตกต่างของตัววัด ระหว่างกิจการกับหมุด
เทียบ
พัฒนาโปรแกรมงาน เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว
นาโปรแกรมงานไปปฏิบตั ิ ให้ได้ผล
ปัญหาและผลข้างเคียงในการวัด
Performance
ปัญหาหลักๆ ของการวัดผลการดาเนินงานมีอยู่
2 ประการ คือ
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็ นเชิงปริมาณ
การไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่
น่ าเชื่อถือและทันต่อเหตุการณ์
ปัญหาและผลข้างเคียงในการวัด Performance
ผลข้างเคียงที่อาจเป็ นอันตรายต่อองค์กร โดยรวมมีอยู่ 2 เรื่อง คือ
การเน้ นระยะสัน้ มากกว่าระยะยาว (Short-Term Orientation)
ดังนัน้ จงไม่ได้ท่มเททรัพยากรลงในเรื่องของการ
-พัฒนาสมรรถนะ (Competencies)
-วิจยั และ พัฒนา (R & D)
-การสร้างตราสินค้า (Brand Building)
-บารุงรักษา (Maintenance)
เป้ าหมายถูกบิดเบือน (Goal Displacement)
-Behavior Substitution (กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์)
-Subotimization หรือ Local Optimization (มุ่งเฉพาะประโยชน์ ส่วนตน)