اصلاح فرآیندها و روش های بهبود کار

Download Report

Transcript اصلاح فرآیندها و روش های بهبود کار

‫اصالح فرآيندها و روشهای بهبود‬
‫کار‬
‫‪1‬‬
‫تعاريف و مفاهيم پايه‬
‫‪2‬‬
‫برنامه ریزی‬
‫سازماندهی‬
‫سازمان‬
‫‪3‬‬
‫ههرت‬
‫هها ب ههه م ه ر‬
‫• برنام ههه ه هها تعت ههرات هج ههک ر ب هرات ان هها ح ه‬
‫اه ههرا ‪ .‬و برنام ههه رع ه ت ههار ا ههب ای ن ه م یت ه ت ب هرات ان هها ع هها‬
‫یمان آح ره ‪.‬‬
‫• رآح رت که بر ا اس آن جه م اهار ت تع هتن مرا هت و‬
‫کجت اهرا ت امکان پذحر باشر ‪.‬‬
‫هق‬
‫در‬
‫ه م روابه بهه م ه ر‬
‫ه ات ا ب ای خرده یجتم هات ه کارت ک ره که در ح ار اط م م و‬
‫• ایمان م‬
‫خاص ت نتاحج عا ب آن ها برات د ک اب حراقل ح هر معتن با هم ف ق م ش د ‪.‬‬
‫هدایت‬
‫هماهنگی‬
‫گزارش دهی‬
‫‪4‬‬
‫• یعن الش مرحر برات اح اد انگتزه و رغ ب در یعر د هتان بهرات د هب حها هن بهه اههرا‬
‫‪ .‬وظاحف هراحب مرحر شامل ه بخش رهب ت ت انگتزش و ار اطا ا ب ‪.‬‬
‫هایمان‬
‫• ههار ا ههب ای رآح ههر ه جه ن ه دن عا ههب هههات ه ههه قجه ب هههات ههایمان ت بههه طه رت کههه‬
‫ن ه ا ت وظههاحف ت عا ههب ههها و خن ه ه ههه اارک ههان و یههروه ههها ت ب هرات نا ههل آمههرن بههه‬
‫اهرا ای ق ل تع تن شره در حراکث مط بیب م کن رک ت و ه ج یردد‪.‬‬
‫• ب ع ههات آن ک ههه م ههرت کج هها را که ههه در براب ههر آن هه هها مجه ه‬
‫پیشر ب ام ر آگاه اید ‪.‬‬
‫ا ه ههب ای رعه ههان‬
‫ح‬
‫ا متم‬
‫چرا ایمان و اارک ان باحر رآح رهات خ د را به د ده ر؟‬
‫‪5‬‬
‫تعريف به د مجت ر‬
‫تعريف ‪ 1‬بهبود مستمر تالش ي است دائمي و پايان ناپذير ‪ ،‬براي تغيير در‬
‫انديشه و عمل مديران و كاركنان‬
‫تعريف ‪ 2‬بهبود مستمر يك نوع تغييري است كه بر افزايش كارايي و كفايت‬
‫يك سازمان جهت رسيدن به كيفيت و اهداف تمركز دارد‪.‬‬
‫‪6‬‬
Continual Improvement )‫د مجت ر‬
Break through (‫)ای طرعق شکجهن‬
Act
Improvement
• How to improve
next time?
Check
• Did things happen
according to plan?
‫(به‬
‫ان اع به د‬
Plan
• What to do?
• How to do it?
Do
• Do what was
planned
Time
7
‫تعاريف‬
‫اثر بخشــي‬
‫‪ffectiveness‬‬
‫ميزاني كه فعاليتهاي برنامه ريزي شده تحقق يافته و نتايج برنامه ريزي‬
‫شده بدست آمده است‪.‬‬
‫كارآي ــي‬
‫‪fficiency‬‬
‫رابطة ميان نتايج بدست آمده با منابع استفاده شده‬
‫‪8‬‬
‫در ابترا عی م ک م تعارعف صح حی ای راح ر (ها) بر ب آورعم ‪ .‬آنچه‬
‫بن ر کلی صاحت ن ران در تعرعف راح ر بر آن ا اع دارنر ار ا ب‬
‫ای ‪:‬‬
‫‪ " ‬رآح ر در غب به معن پیش ر هن و حا پیشر ب گا به گا به ت هر و‬
‫حا تغ ت مرح ه به مرح ه به ب ح هر معتن م باشر‪" .‬‬
‫ه عا ب هات به هم پ ته ات اطالق‬
‫یجتم ‪ :‬راح ر به م‬
‫‪ ‬در مفت‬
‫م ش د که برات اح اد ح حا چ ر تغ ت تعرعف شره طراحی و پ اده ایت‬
‫شره ا ب‪.‬‬
‫ه ات ای اصر که برات ان ا مام رعب حا ر رن به هر خاص با‬
‫‪ ‬حا م‬
‫ک ب مع طراحی و اخته شره انر‪.‬‬
‫‪ ‬هر رآح ر با ح عا ب مشخ آغای و با ح عا ب مشخ نتز پاحان م‬
‫پذحرد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫اجزاء یک فرآیند عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬رد ان ا ده ره ت عا ب‬
‫‪ ‬رد حا شئ که ب اثت عا ب قرار م یت د‬
‫‪ ‬ا اد و مجک را‬
‫شناسائی یک فرآیند ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫عا ب آغای ک ره‬
‫عا ب خا ه ده ره‬
‫نتاحج حا برونرادهات تغ ت حا ته‬
‫درون دادها‬
‫عا ب هات تشک ل ده ره ت رآح ر و ار اط آنها با حکرحگر‬
‫ا تانراردها‬
‫هر رآح ر قابل ج م به رآح رهات ا چ ر ا ب و خ د نتز م‬
‫رآح ر ب رگ ر م باشر‬
‫‪Continual Improvement Training Course‬‬
‫انر‬
‫ئ ای ح‬
‫تعاريف‬
‫اقدام اصالحی‬
‫رفع علل بوجود آورنده مشکل بالفعل بمنظور جلوگيری از وقوع مجدد‬
‫اقدام پیشگيرانه‬
‫رفع علل بوجود آورنده مشکل بالقوه بمنظور پیشگيری از وقوع آن‬
‫‪11‬‬
‫توجه‬
‫• در كليه مراحل بهبود در سازمان و ابزارهايي كه در ادامه اين جزوه‬
‫معرفي ميشود ‪ ،‬تصميم گيريها الزاما بايد براساس چرخه زير انجام‬
‫گردد‪.‬‬
‫تصمیم گيری‬
‫‪12‬‬
‫تجزیه و تحلیل اطالعات‬
‫گردآوری اطالعات‬
13
‫تفكر بهبود مداوم در چرخه ‪PDCA‬‬
‫بنيان سيستم بر چرخة ‪ PDCA‬استوار است‪:‬‬
‫‪‬‬
‫برنامه ريزي‪ :‬تعيين اهداف وفرايندهاي الزم جهت ارائه نتايج بر طبق خواستههاي‬
‫مشتري و خط مش ي هاي سازمان‬
‫‪ ‬اجرا‬
‫‪:‬اجراي فرايندها‬
‫‪ ‬بررس ي‬
‫‪:‬پايش و اندازه گيري فرايندها و محصول بر طبق خط مش ي ها‪ ،‬اهداف‬
‫والزامات ويا خواسته هاي مربوط به محصول وگزارش دهي نتايج‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫اقدام ‪:‬انجام اقدامات جهت بهبود مداوم عملكرد فرايند‬
15
‫برخی ای روشتات به د رآح رها‬
‫‪ ‬نظام مدیریت مشارکتی‬
‫‪ ‬مستندسازی فرآیندها‬
‫‪ ‬استفاده از تکنولوژی فناوری اطالعات‬
‫‪ ‬نظرسنجی از مشتریان‬
‫‪ ‬آراستگی محیط کار )‪)5S‬‬
‫‪ ‬مميزی داخلی‬
‫‪ ‬فنون آماری‬
‫‪16‬‬
‫ن ا مرحرعب مشارک‬
‫‪ ‬هشتاد درصد اطالعات مفيد و کاربردي سازمانها در ذهن افراد مي باشد نه در‬
‫مستندات ‪ ،‬کامپيوترها و ذهن مشاوران‪ .‬برقراري صحيح مشارکت با کارکنان و استفاده‬
‫از قواي فکري آشکار و نهان آنها رويه اي است که بي شک رضايت طرفين را در بر‬
‫خواهد داشت‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫مرحرعب رآح رها در ایمان‬
‫‪18‬‬
19
‫مجک ر ایت‬
‫‪ ‬مستندسازی فرآیندها یکی از روشهای پایه ای جهت بهبود سیستم می باشد‪ .‬اصوال در‬
‫مستندسازی روال ذیل باید طی شود‪:‬‬
‫‪ ‬کاري را انجام ميدهيد خوب بررس ي کنید‬
‫‪ ‬اگر کارتان معقول است آن را مکتوب کنید‬
‫‪ ‬آنچه را که مکتوب کردهايد‪ ،‬انجام بدهید‬
‫‪ ‬نتايج را بررس ی کنید‬
‫‪ ‬کارتان را بهبود بدهید‬
‫‪20‬‬
‫ان اع روشتات مجک ر ایت‬
‫‪ ‬د ت را ع ل ان ا اار‬
‫‪ ‬ا تفاده ای چار‬
‫‪ ‬رمتا و چ‬
‫یجتهات م ا ت‬
‫‪ ‬ا تفاده ای نر ا ارهات اامپ رت‬
‫‪ ‬آحتن نامه ها‬
‫‪ ‬و ‪...‬‬
‫‪21‬‬
22
‫ش رضاحب مشه ت‬
‫‪23‬‬
‫نو کی‬
‫‪‬برگه ثبت دادهها‬
‫‪‬هيستوگرام‬
‫‪‬نمودار پارتو‬
‫‪‬نمودار علت و معلول‬
‫‪‬نمودار تمركز نقصها‬
‫‪‬نمودار پراكندگي‬
‫‪‬نمودارهاي كنترل‬
‫‪24‬‬
‫هات آمارت‬
‫‪ 5s‬چيست؟‬
‫سيستمي متشكل از مراحل و فرايندهايي است كه مي تواند از‬
‫سوي افراد و گروهها براي نظم محيط هاي كاري جهت به حداكثر‬
‫رساندن و بهبود موارد ذيل بكار برده شود‪:‬‬
‫ايمني‬
‫كارايي‬
‫پاكيزگي‬
‫دسترس ي‬
‫سهولت‬
‫‪25‬‬
‫معرفي اصطالحات ‪5S‬‬
‫ساماندهي)‪(SEIRI‬‬
‫نظم و ترتيب)‪(SEITON‬‬
‫پاكيزه سازي)‪(SEISO‬‬
‫استاندارد سازي)‪(SEIKETSU‬‬
‫نگهداري و انضباط)‪(SHITSUKE‬‬
‫‪26‬‬
‫ساماندهي)‪(SEIRI‬‬
‫شناسايي اقالم ضروري از غير ضروري‬‫طبقه بندي اشيا و دسته بندي‬‫تعين اولويت نگهداري براي اشياء‬‫ذخيره سازي مناسب بر حسب نياز‬‫‪-‬دور ريختن اقالم زايد‬
‫‪27‬‬
‫ساماندهي‬
‫نظم و ترتيب‬
‫پاكيزه سازي‬
‫استاندارد سازي‬
‫نگهداري و انظباط‬
‫نظم و ترتيب و آراستگي )‪(seiton‬‬
‫ساماندهي‬
‫نظم و ترتيب‬
‫قرار دادن اشياء در مكان مناسب‬‫تعين محل صحيح‬‫تعين نحوه استقراردر محل‬‫‪-‬رعايت مقررات استقرار نتايج‬
‫‪28‬‬
‫پاكيزه سازي‬
‫استاندارد سازي‬
‫نگهداري و انظباط‬
‫پاكيزه سازي )‪(Seiso‬‬
‫ساماندهي‬
‫نظم و ترتيب‬
‫پاكيزه سازي محيط كار‬‫دور ريختن ضايعات‬‫پاكيزه سازي از آلودگيها‬‫تحت كنترل گرفتن لوازم و محيط‬‫باز بيني لوازم مصرفي‬‫كنترل مكانها و اشياء‬‫‪29‬‬
‫پاكيزه سازي‬
‫استاندارد سازي‬
‫نگهداري و انظباط‬
‫حفظ و نگهداري ‪ -‬استاندارد سازي‪(Seiketsu):‬‬
‫ساماندهي‬
‫كنترل و اصالح دايمي‬‫پاكسازي‬‫نظم و ترتيب‬‫‪-‬نظافت‬
‫‪30‬‬
‫نظم و ترتيب‬
‫پاكيزه سازي‬
‫استاندارد سازي‬
‫نگهداري و انظباط‬
‫انضباط و فرهنگ سازي‪(Shitsuke):‬‬
‫ساماندهي‬
‫آموزش افراد و آگاهي‬‫آگاهي از مقررات‬‫ايجاد عادت صحيح‬‫حضور كليه افراد‬‫گردهمايي و جلسات كوتاه‬‫تكرار شفاهي الزامات‬‫‪31‬‬
‫نظم و ترتيب‬
‫پاكيزه سازي‬
‫استاندارد سازي‬
‫نگهداري و انظباط‬
‫سرافراز و پيروز باشيد‬
Continual Improvement Training Course
32