Transcript Slide 1

‫فصل چهارم‬
‫ویژگیهای مبناهای گرافیکی‬
‫)‪(Attributes of Output Primitives‬‬
‫ پارامترهای ویژگی مثل رنگ و اندازه‬‫خطها را می توان بصورت نقطه چین یا خط چین‪ ،‬کلفت یا نازک و آبی یا نارنجی رسم کرد‪.‬‬‫‪-‬سطوح را می توان با رنگ یا با الگوی چند رنگ پر کرد‬
‫رنگ و تراز خاکستری‬
‫تعددداد رنیهددای سابددل دسددترس در سگی د م رسددتر رنگددی بدده مقدددار لاد دده دده دیددده ددده بددر پ یددل در دددریم بددادر‬
‫بی گی دارد‬
‫روش‌ها ذخیره سازی رنگ‌ها‬
‫‪ -1‬روش ذخیره سازی می ق م‬
‫کد رنگ می قيما در دریم بادر در مکان ای پ یلی سرار داده می ود‬
‫مثال‪ :‬در ماني وري با تف ک پذیری ‪ ،1024×1024‬یک سگی م ‪ RGB‬تمام رنگی (‪ 24‬بگت بر پ یل)‬
‫به ‪ 3‬مگابایت دضا برای ذخیره سازی رنگ‌ها در دریم بادر ن از دارد‬
‫هشت کد رنگ برای فریم بافری با سه بیت بر پیکسل‬
‫رنگ نمایش‬
‫داده شده‬
‫سیاه‬
‫آبی‬
‫سبز‬
‫فیروزه ای‬
‫قرمز‬
‫ارغوانی‬
‫زرد‬
‫سفید‬
‫مقادیر رنگ ذخیره شده در فریم بافر‬
‫قرمز‬
‫سبز‬
‫آبی‬
‫)‪(R‬‬
‫)‪(G‬‬
‫)‪(B‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫کد رنگ‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫برای صفحه نمایش ویدئویی‪ ،‬کدهای رنگ به ترازهای شدت برای شعاعهای الکترونی تبدیل می‬
‫شوند‪.‬‬
‫جدول رنگها‬
‫ ب درای ذخیددره سددازی مقددادیر رنیهددا از یددک دددول مر د رنددگ (ی ددا نق د ‪-‬رنددگ) کدده گدداآی بدده آن دددول مر د‬‫ویدئویی نیز می گویند؛ اس فاده مي‌ ود‪.‬‬
‫ در این طرح‪ ،‬مقادیر ذخیره ده در دریم بادر بعنوان اندیس ی برای دول رنیها بکار می رود‬‫کد رنگ ‪( 0821h‬در مبنای ‪ )16‬ترک بی از رنگ سبز و آبی در پ یلی به مکان )‪(x,y‬‬
‫ً‬
‫کاربر ا ازه ان خاب ‪ 256‬رنگ را از پالتی با تقریبا ‪ 17‬م ل ون رنگ برای نمای‬
‫همزمان را دارد‬
‫مثددال‪ :‬در مدداني وري بددا تف ددک پددذیری ‪،1024×1024‬در یددک سگید م ‪ ،RGB‬بددا يددک دددول رنددگ ‪ 256‬خانده‌اي کدده هددر‬
‫مدخل دول از ‪ 24‬بگت تش يل ده است دضا ذخیره سازی دریم بادر به ‪ 1‬مگابایت کاه مي‌يابد‬
‫ويژگي‌هاي دول رنگ‬
‫برای اکثر کاربردها ‪ 256‬یا ‪ 512‬رنگ م فاوت برای یک تصویر کفایت می کند و می تواند تعداد سابل سب ‌ولی از‬
‫رنیهای همزمان را بو ود آورد‬
‫با تغيیر يک مقدار رنگ در دول رنگ‪ ،‬تمامی پ یلهایی که این اندیس رنگ را دارند به رنگ دید تغ یر پ دا‬
‫می کنند‬
‫ترک ب رنیها را بدون تغ یر مقادیر پ یلها (در کاربردهای بصری سازی داده ها و نماي‬
‫از کم ت ای دیزیکی مثل انرژی )‬
‫مقادیر برای بعض ی‬
‫در کاربردهای بصری سازی و پردازش تصویری‪ ،‬دول رنیها وس له مناسبی برای سراردادن آس انه های رنگ‬
‫است (تمامی مقادیر پ یلی باالتر یا پائین تر از یک آس انه معین‪ ،‬رنگ ی یانی منیوب می ود)‬
‫بعض ی از سگی مها هر دو سابل ت ذخیره سازی اطالعات رنگ را دارند‬
‫ترازهای خاکستری‬
‫تراز خاکیتری ‪ :‬تبديل رنگ ‪ RGB‬به مقادیر ی یان سرمز‪ ،‬سبز و آبی‬‫ی رو دن تول دد‬
‫ مقادیر نزدیک به صفر برای مؤلفه های رنگ‪ ،‬خاکیتری تیره و مقادیر نزدیک به یک‪ ،‬خاکیدتر ‌‬‫خواهند کرد‬
‫ویژگیهای نقطه‬
‫رنگ‬
‫اندازه‬
‫در یددک سگی د م رس ددتر‪ ،‬اندددازه نقطدده‪ ،‬مض ددرب کددا تی از ان دددازه پ یددل اسددت (نقط دده ای بددزر بص دورت‬
‫بلوکی مرب کل از پ یلها است)‬
‫ویژگیهای خط‬
‫پ نا‬
‫سبک‬
‫رنگ‬
‫پهنای خط‬
‫خطه ددای پ ددن ت ددر را م ددی ت ددوان بص ددورت مض ددرب ک ددا ا و مثبت ددی از خ ددط اس د اندارد ب ددا رس ددم پ ی ددلهای ا دداده در‬
‫ام داد مییرهای خطی موازی و هم وار نمای داد‬
‫خط رستری با پ نای ‪ 2‬و ریب زاویده‬
‫س و ‌ن‬
‫بده کمدک سطعده نوارهدای عمدودی از پ یدلها در هدر‬
‫خط رستری با پ نای ‪ 4‬و ریب زاویه‬
‫که با سطعه نوارهای پ یلی ادقی رسم ده است‬
‫ته‪-‬خطها (‪  )Caps‬اصالح انت اي خطوط ضخيم‬
‫خطهددای پ ددن تول ددد ددده بدده روش دددوا رئددوس آن ددا ادقددی یددا عمددودی اسددت‪ .‬ایددن پدیددده در خطهددای بید ار‬
‫پ ن مشهودتر است‪.‬‬
‫ته‪-‬خط می ط لی (‪)Butt Caps‬‬
‫ته‪-‬خط گرد (‪)Round Caps‬‬
‫ته‪-‬خط می ط لی پرو ت ده(‪)Projecting Square Caps‬‬
‫ته خط مستطیلی (‪ : )Butt Caps‬دارای انت اهای مربعی کل عمود بر مییر خط است‪.‬‬
‫اگر ریب زاویه خط مشخص ده برابر ‪ m‬با د انت اهای مربعی کل یک خط پ ن‪ ،‬ریب زاویه ای برابر‬
‫دارد‬
‫در ایددن صددورت هددر کدددام از خطهددای مددوازی تش د ل دهنددده خددط پ ددن‪ ،‬بددین دو خددط عمددود بددر دو نقطدده انت ددایی‬
‫مییر خط مشخص ده‪ ،‬نمای داده می وند‬
‫ته خط گرد (‪ : )Round Caps‬با ا اده کردن دو ن م دایره توپر به دو انت ای تده خطدی مید ط لی بدسدت مدی‬
‫آیددد‪ .‬مرکددز ایددن کمان ددای دایددره ای بددر نقدداط انت ددایی پدداره خددط مشددخص ددده منطبد اسددت و سطددر آن ددا نیددز میدداوی‬
‫پ نای خط است‪.‬‬
‫تهه خهط مسهتطیلی جروجشهه هد (‪ :)Projecting Square Caps‬خدط را از دو سدر آن بده انددازه نصد‬
‫پ نای خط ام داد می ده م و به هر کدام یک ته خط می ط لی ا اده می کن م‪.‬‬
‫روشهاي ديگر‬
‫بدده کم ددک می د طيل تددو پددر‪ :‬مخ صددات رئددوس می د طيل را بددر روي دوخددط عمددود بددر پدداره خددط از دو راس و ب ده‬‫داصله‌ي نص پ ناي خط‬
‫‪-‬به کمک الگوهاي سلمي و سلم‌مويي‬
‫اتصال هموار دو جار خط‬
‫در مرزهددای بددین دو ددل مشددترک بددا ددریب زاویدده ه ددای م فدداوت‪ ،‬ددایی کدده از نددوار پ یددلی ادقددی ب ده ن ددوار‬
‫پ یلی عمودی می رویم‪ ،‬لفره های پ یلی ایجاد خواهد د‬
‫اتصال فارس ی(‪ :)Miter Join‬با ام دداد مرزهدای خدارهی هدر پداره خدط تدا دایی کده همددییر را سطد کنندد‪،‬‬
‫بدست آورد‬
‫اتصههال گههرد(‪ :)Round join‬بددا تدده گددذری ماددل اتصددال دو پدداره خددط بددا مددرزی دایددره ای ددکل کدده سطددر آن‬
‫میاوی پ نای خط است‬
‫اتصال جخ(‪ :)Bevel Join‬با نمای‬
‫دو پاره خط تول د مي‌ ود‬
‫ته می ط لی پاره خطها و پر کدردن لفدره مثل دی ایجداد دده در مادل اتصدال‬
‫پ وند دارس ی مم دن اسدت خدط بلندد و ندوک تیدزی تول دد کندد کده باعده تارید عداهر چندد دلعی دود‪ .‬بید ه‬
‫گراد کی می تواند از این پدیده با گذر از پ وند دارس ی به پ وندی پخ‪ ،‬پرهیز کند‬
‫سبک خط‬
‫ان خاب ای مم ن برای سبک خط‪ ،‬مم د‪ ،‬نقطه چین و خط چین بودن آن را امل می ود‪.‬‬
‫ماسک ‪ 11111000‬را می توان برای نمای خطی خط چین با تیره خطهایی بطدول پدنپ پ یدل بکدار بدرد‬
‫که بین آن ا داصله ای بطول سه پ یل و ود دارد‪.‬‬
‫ترس م تیره خطهای با تعدادی ثابت از پ یلها منجر به تیره خطهایی با طول نامیاوی برای خطهای با دریب زاویده‬
‫های مخ ل خواهد د‪.‬‬
‫به اندازه‬
‫برابر بلندتر است‬
‫تعدداد پ یدلها را بدرای هدر تیدره خدط و بدرای داصدله بددین دو تیدره خدط بایدد از مطابقدت بدا دریب زاویده خدط تن د م‬‫کرد‬
‫ً‬
‫‪ -‬با کاه تیره خط سطری به سه پ یل می توان م دو تیره خط تقریبا هم طول نمای بده م‬
‫گزینه های قلم و قلم مو‬
‫کل‬
‫اندازه‬
‫الگو‬
‫الگوهددا را مددی تددوان در ماسددکی پ یددلی ذخیددره کددرد کدده نشددان دهنددده آرایدده ای از موا د پ یددلی اسددت کده بایددد در‬
‫ام داد مییر خط چ ده وند‪.‬‬
‫تول د خطی با سبک سلمی‬
‫ویژگیهای منحنی‬
‫ويژگي ها‪ :‬رنیها‪ ،‬پ ناها‪ ،‬الگوهای نقطه‪-‬خط و گزینه های سلم یا سلم موهای‬
‫توليد مناني پ ن‬
‫روش اول ‪:‬‬
‫ منان ددی ه ددای رس ددتری ب ددا پ ناه ددای گون دداگون را م ددی ت ددوان ب ددا اسد د فاده از نواره ددای پ ی ددلی ادق ددی و عم ددودی‬‫نمای داد‬
‫ زمددانی کدده س دددر مطل د ددگب منانددی ک ددوچ تر یددا می دداوی یددک اس ددت نوارهددای عم ددودی و در یددر اینص ددورت‬‫نوارهای ادقی رسم می کن م‬
‫کمانی دایره ای با پ نای ‪ 4‬و عاع ‪16‬‬
‫روش دوم‪:‬‬
‫پر کردن نال ه بین دو مییر موازی از منانی است که داصله دایی آن ا به اندازه پ نای مورد ن ر با د‬‫در اين روش منانی اول ه باتو ه به این ه مرز دوم را در کددام هدت ان خداب کدرده با د م بطدر داخدل یدا‬‫خارج فت می يابد‬
‫راه دسي تر‪:‬کمانی دایره ای با پ نای ‪ 4‬و عاع ‪ 16‬که با پر کردن نواحی واس بدین دو کمدان هدم مرکدز نمدای‬
‫داده ده است‬
‫روش سوم‪ :‬مرکز سلم می ط لی به موا‬
‫م والی منانی لرکت داده می ود‬
‫کمان دایره ای نمای‬
‫ادزاي‬
‫داده ده با سلم می ط لی‬
‫ضخامت‬
‫‪ -‬زمانی که سدر مطل‬
‫گب منانی برابر یک با د‪ ،‬ضخ م تر خواهد د‪.‬‬
‫ بددا دوران سلددم می د ط لی بدده گوندده ای کدده آن را در موس د لرکددت بددر روی منانددی بددر راس د ای ددگب بخوابانددد‪،‬‬‫ضددخامت خم ددده ی نددواختی را مددی تددوان تول ددد کددرد یددا بدرای ایددن من ددور مددی تددوان از ددکل سلمددی مدددور اسد فاده‬
‫کرد‬
‫دایره خط چین با ماسک پي یل ‪11100‬‬
‫(تیره خطهایی به طول ‪ 3‬پ یل و با داصله های ‪ 2‬پ یلی بین دو تیره خط)‬
‫چند ضلعی‬
‫ددده ب ددا مجموع دده ای از س دده ی ددا بگش ددتر از موا د مخ ص ددات ب دده ن ددام رئ ددوس اس ددت ک دده‬
‫ددکل می ددطا تعری د‬
‫بصورت ر ه ای از پاره خطهای می ق م به نام ا الع یا يالهای چند لعی ب م وصل می وند‬
‫کالس بندی چند ضلعی ها‬
‫چند ضلعی محدب‬
‫اگر همه زوایای داخلی یک چند لعی کوچ تر یا میاوی ‪ 180‬با د‬‫اگر هر یک از ا الع آن را تا ب ن ایت گیترش ده م‪ ،‬چند لعی بطور کامل در یک طر آن سرار گیرد‪.‬‬‫همچن ددین اگ ددر دو نقط دده دلخ ددواه داخ ددل چن ددد ددلعی ما دددب ان خ دداب کن د م‪ ،‬پ دداره خ ددط واص ددل ای ددن دو‬‫نقطه نیز داخلی است‪ .‬چند لعی که مادب نبا د مقعر نام ده می ود‬
‫الگوري م‌هاي رنگ آمیزي روش پوی ‪-‬خط براي چند لع هاي مادب آسانتر مي با ند‬‫اگر سطوح پر بصورت چند لعی های مادب در ن ر گرد ه وند‪ .‬در این لالت خط‪-‬پویشها بگ‬‫مرزی را سط نخواهد کرد‬
‫تقسيم چند ضلعي محدب به مقعر‬
‫از دو ل‬
‫سبشهای جر کردن‬
‫الگ ددوی پ ددر را م ددی ت ددوان در آرای دده رنیه ددای مید د ط لی ک دده رنیه ددای‬‫م فاوتی را برای موا م فاوت دهرست می کنند‬
‫آن ا را می توان بصورت آرایه ب تی مشخص کرد‬‫‪ -‬الگوی پر‪ ،‬ماسکی است که باید به سطا نمای‬
‫اعمال ود‬
‫نواحی جر و رنگ‬
‫این امکان و ود دارد که الگو را به صور ای مخ ل با رنیهای زم نه ترک ب کرد‬
‫‪ )1‬الگددو را مددی تددوان بددا اس د فاده از ددریب ددفاد تی کدده نشددان دهنددده مقدددار مخلددوط دددن زم ندده ب دا رنددگ‬
‫یم است با رنیهای زم نه ترک ب کرد‬
‫الگوریتمهای نرم‪-‬جرکن یا رنگ‪-‬سایه جرکن )‪(Soft fill or Tint fill‬‬
‫ً‬
‫کاربرد الگوری م نرم‪-‬پرکننده‪ ،‬دوباره رنگ کردن سطتی است که سبال با سلم مو بصورت ن مه فا‬
‫پر ده است‪ .‬چنین لالتی رنگ دعلی‪ ،‬مخلوطی از رنگ سلم مو و رنیهای زم نه پشت سطا خواهد بود‪.‬‬
‫الگوریتم نرم‪-‬جرکن خطی‬
‫رنگ متن ‪ F‬ورنگ زم نه ‪( B‬‬
‫)‪:‬‬
‫رنددگ ‪ RGB‬ديددد ‪ P‬ب درای هددر پ یددل در داخددل سددطتی کدده دوبدداره مددی خددواه م پددر کن د م ترک بددی‬
‫خطی از ‪ F‬و ‪ B‬است‬
‫ددریب ددفاد ت ‪ t‬مقددداری بددین ‪ 0‬و ‪ 1‬ب درای هددر پ یددل دارد‪ .‬ب درای مقددادیر ‪ t‬کددوچ تر از ‪ ،0.5‬سددهم‬
‫رنگ زم نه بگشتر از رنگ پرکننده برای رنگ داخلی نال ه است‪.‬‬
‫‪-‬براي ترکيب رنگ متن ‪ F‬و دو رنگ زم نه ‪: B1 , B2‬‬
‫مجموعه رائب )‪ t0 , t1 , (1-t0-t1‬صفر است‬
‫‪ )2‬براي مخلوط دن زم نه با رنگ یم می توان از اعمال اییزینی یا منطقی ساده اس فاده کرد‬
‫الگوریتم عمومی برای جر کردن چند ضلعی به روش جویش‪-‬خطی‬
‫پر کردن نال ه ای به روش پوی‬
‫روع می ود‬
‫نمای‬
‫خط با تع ین نقاط تالقی مرزهدای نال ده مزبدور بدا خطهدای پدوی‬
‫صدفاه‬
‫ هر نقطه تالقی خط پوی با یکی از مرزهای چند لعی با لل دس گاه دو معادله دو مجهولی خطی بدست می‬‫آید که در آن معادله خط پوی بصورت ساده ‪ y = cte‬است‬
‫ موا د پ یددلی واسد در بددین هددر زوج نقطدده تالقددی و خددود ایددن زوج نقطدده تالقددی بدده رنددگ مشددخص دده سدرار‬‫داده می وند‬
‫زمانی که خط پوی از رأس ی عبور کند‪ ،‬در واس دو ل از چندد دلعی را سطد مدی کندد‪ .‬در بعضد ی از لداالت‪ ،‬ایدن‬
‫ود‬
‫عمل مم ن است منجر به تعداد نقاط تالقی دردی برای خط پوی‬
‫اگر مقادیر ‪ y‬سه رأس دو ل م والی بطور ی نواختی ادزای یا کاه پ دا کنند‪ ،‬رأس مشترک (م انی) را دقدط‬
‫بایددد یددک نقطدده تالقددی بدرای خددط پوی د ی کدده از آن رأس عبددور مددی کنددد من ددور کددرد‪ .‬در یددر اینصددورت‪ ،‬رأس مشددترک‬
‫اکیددترممی مالددی (مدداکزیمم یددا م ن د مم) بددر روی مددرز چنددد ددلعی اسددت و دو نقطدده تالقددی ب درای دو ددل م ق داط بددا‬
‫خط پوی عبور کننده از آن رأس می توانند به دهرست نقاط تالقی ا اده وند‬
y k+1= yk+ 1
,
‫جدول اضالع )‪(Edge Table‬‬
‫برای این ه سطا چند لعی بصورت کارآمدتری پر ود‪ ،‬بايد ا الع چند لعی را در دول ا ‌الع مرتدب‬
‫ده ای ذخیره کن م‬
‫هر رکورد از دول ا الع‬
‫ا ارگر به گره بعدي‬
‫در صورتي که خط پوي‬
‫‪W‬‬
‫‪XL‬‬
‫‪yU‬‬
‫با ‪ yL‬ل برخورد دا ه با د يک رکورد به دول ا الع ا اده مي‌ ود‬
‫جر کردن نواحی با مرزهای منحنی به روش جویش خطی‬
‫چون سطتی که مرزهای منانی دارد با معادالت یرخطی تعری می ود یک الگوری م سطا پرکن به روش‬
‫ً‬
‫پوی خط معموال می لزم مدت زمان بگشتری نیبت به سطتی با مرزهای چند لعی است‬
‫رو های جرکردن سطوح دارای مرزهای نامنظم‬
‫روع از نقطه ای داخلی و نقاش ی نقطه به نقطه سطا داخل آن به طر مرز است‬
‫الگوریتم سطح‪-‬جرکن مرزی‬
‫در لالتی که مرز نال ه ای دقط با یک رنگ تعرید‬
‫رس دن به رنگ مرزی پرکرد‬
‫دده با دد داخدل آن را مدی تدوان پ یدل بده پ یدل تدا‬
‫الگوری م سطا‪-‬پرکن مرزی از نقطه ای داخلی مثل )‪ (x , y‬روع کرده‪ ،‬رنگ نقاط همیایه را بررس ی مدی‬
‫کنددد‪ .‬اگددر نقطدده بررسد ی ددده ای بدده رنددگ مددرزی نمددای داده نشددده بددود رنددگ آن بدده رنددگ پر ددونده تغ یددر مددی‬
‫یابد و همیایه های آن بررس ی می وند‪ .‬این پردازه تا زمانی که همه پ یلها به طر رنگ مرزی مشخص‬
‫ده برای سطا پردازش نشده اند‪ ،‬ادامه می یابد‬
‫همبند‬-8 ‫سطا‬
‫همبند‬-4 ‫سطا‬
void boundaryFill4 (int x, int y, int fillcolor, int bordercolor)
{
int interiorcolor;
/* Set current color to fillcolor, then perform following oprations. */
getPixel (x, y, interiorcolor);
if ((interiorcolor != bordercolor) && (interiorcolor != fillcolor)) {
setPixel (x , y);
// Set color of pixel to fillcolor.
boundaryFill4 (x + 1, y, fillcolor, bordercolor);
boundaryFill4 (x - 1, y, fillcolor, bordercolor);
boundaryFill4 (x, y + 1, fillcolor, bordercolor);
boundaryFill4 (x, y - 1, fillcolor, bordercolor);
}
}
‫ده دقط بصورت زئی با الگوری م سطا‪-‬پر کن مرزی ‪-4‬همبند پر ده است اما‬
‫سطا تعری‬
‫سطا‪-‬پر کن مرزی ‪-8‬همبند آن را به صورت کامل رنگ مي‌کند‬
‫سطا پر کن مرزی در ام داد نوار پ یلی‬
‫الگوریتم سطح جرکن موجی‬
.)‫می خواه م سطتی را که با رنگ مرزی مناصر بفردی تعری نشده است پرکن م (دوباره رنگ بزن م‬
‫ بددا دداییزین کددردن رنددگ داخلدی‬،‫چنددین سددطوحی را مددی تددوان بدده ددای ید جو کددردن بدرای رنددگ مددرزی خاند ی‬
‫مشخص ده ای نقاش ی کرد‬
void floodFill4 (int x, int y, int fillcolor, int interiorcolor)
{
int color;
/* Set current color to fillcolor, then perform following oprations. */
getPixel (x, y, color);
if ((color = interiorcolor) {
setPixel (x , y);
// Set color of pixel to fillcolor.
floodFill4 (x + 1, y, fillcolor, interiorcolor);
floodFill4 (x - 1, y, fillcolor, interiorcolor);
floodFill4 (x, y + 1, fillcolor, interiorcolor);
floodFill4 (x, y - 1, fillcolor, interiorcolor);
}
}
‫از بین بردن ظاهر جله ای‬
‫پاره خطها و سایر مبناهدای گراد کدی تول دد دده بدا الگوری مهدای رسدتر‪ ،‬عداهری دندانده ای یدا پلده ای دارندد‬
‫زیدرا دراینددد نموندده گیددری بکددار رد دده در آن ددا‪ ،‬نقدداط یددم را بدده موا د پ یددلی کددا ا و گیید ه رسمددی مددی‬
‫کند‬
‫عاهر خطهای رستر نمای داده ده را می توان با اعمال رو های از بین بردن عاهر پله ای ب بود‬
‫بخش د که ترم می برای درایند کم نمونه گیری است‪.‬‬
‫برای این ه اطالعاتی از چنین ا اء م ناوبی از دست نده م الزم است که‬
‫عبارت باال به این معنی است که بازه نمونه گیری نباید بزرگتر از نص بازه تناوب (بازه نمونه گیری‬
‫نایکوییت) با د‬
‫و‬
‫بازه نمونه گیری نایکوییت‬
‫روش هاي افزایش نرخ نمونه گیری (ابر نمونه گیری)‬
‫‪ )1‬نمايش در تفشیک جذیری باال‬
‫روش د ی سدداده ب درای اد دزای نددر نموندده گیددری در سگی د مهای رسددتر ایددن اسددت کدده ا د اء را بددا تف ددک پددذیری‬
‫باالتری نمای بده م (مادوديت سخت ادزاری‌)‬
‫‪ )2‬ابر نمونه گیری یا پس صافی‬
‫نمونه گیری از مشخصات یمی در تف ک پذیری باال و نمای‬
‫ن ایپ در تف ک پذیری پایین تر‬
‫‪ )3‬نمونه گیری سطح یا جیش صافی‬
‫تع ین دت پ یل با مااسبه سطا همپو انی هر پ یل با ا یام مورد نمای‬
‫مثال ‪ :‬ابر نمونه گیری جار خطها‬
‫روش ‪ )1‬هر پ یل را می توان به چند زیرپ یل تقی م کرد و تعداد زیرپ یلهای همپو دان بدا میدیر خدط را‬
‫ددمرد‪ .‬ت دراز دددت ب درای هددر پ یددل برابددر بددا مقددداری س درار داده مددی ددود کدده م ناسددب بددا تعددداد زیددر پ ی دلهای‬
‫مرده ده است‬
‫‪-‬هر سطا پ یلی مرب‬
‫کل به ‪ 9‬زیرپ یل متیاوی و مرب‬
‫کل تقی م ده است‬
‫سدده دددت بدداالی صددفر در ن ددر مددي گیددريم زی درا بگشددترین تعددداد‬‫زیرپ یدلهایی را کدده مدی تددوان در داخدل هددر پ یدل ان خداب کددرد‬
‫‪3‬تاست‬
‫پي یل هاي توليد ده با الگوری م برزن ام‬
‫پ یلهای )‪ (11,21‬و )‪ (12,21‬باالترین دت بعدی (تراز ‪)2‬‬
‫پ یلهای )‪ (11,20‬و )‪ (12,22‬لداسل دت باالی صفر (تراز ‪)1‬‬
‫پ یل موسع ت )‪ (10,20‬دت لداکثر (تراز ‪)3‬‬
‫اگددر بخددواه م بدرای از بددین بددردن عدداهر پلدده ای بددا ایددن روش از ترازهددای دددت بگشددتری اس د فاده کند م بایددد تعددداد‬
‫موا نمونه گیری بر روی هر پ یل را ادزای ده م‪.‬‬
‫بعنوان مثال‪:‬‬
‫انزده زیرپ یل ‪ ‬چهار تراز دت باالی صفر‬
‫بگیت و پنپ زیرپ یل ‪ ‬پنپ تراز دت باالی صفر‬
‫روش ‪)2‬‬
‫اگر پ نای خطها را مدن ر سرار ده م‪ ،‬ابر نمونده گیدری را مدی تدوان م بدا سدرار دادن ددت هدر پ یدل م ناسدب‬
‫با تعداد زیرپ یلهای واس در داخل چند لعی نمای دهنده سطا خط انجام ده م‪.‬‬
‫ بد دراي ه ددر پ ی ددل م ددی ت ددوان یک ددی از ن دده تد دراز دددت مم ددن ب دداالی ص ددفر ‌را‬‫منیوب کرد‬
‫زیرپ ید ددل را زمد ددانی کد دده گو د دده چ د د ‪-‬پد ددایین آن در داخد ددل مرزهد ددای چند ددد‬‫لعی با د می توان در داخل خط در ن ر گردت‬
‫‪ 8‬زير پي یل در داخل خط واس ده اند پس دت‬
‫پي یل )‪ (12,21‬برابر تراز ‪ 8‬مي با د‬
‫مزيت ‪:‬‬
‫تعداد ترازهای دت مم ن برای هر پ یل برابر با تعداد کل زیرپ یلهای واس در سطا پ یلی ميبا د‬‫تمام دت خط بر روی پ یلهای بگشتری توزی می ود‬‫ براي خطی خان ي مم ن است چندین سطا رنگی م فاوت را سط کند می توان م برای بدست آوردن رنگ پ یل‬‫از دت زیرپ یلهای آن م انیین بییریم‬
‫مثال ‪ :‬پنپ زیرپ یل در داخل سطا پ یلی خان ی در داخل مرزهای خطی سرمز و چهار زیرپ یل باس مانده در‬
‫داخل یک سطا زم نه به رنگ آبی سرار دارند‬
‫ماسشهای وزن دار برای زیرپیشسلها‬
‫رو های صافی کردن‬
‫صافی گاوس ی‬
‫صافی مخروطی‬
‫صافی می ط لی‬
‫فازبندی جیشسلی‬
‫فت دادن مکان نمای‬
‫سطوح پ یلی و يا‬
‫تغ یر مکان خ لی زئی عاع ال ترونی در رابطه با هندسه یم بکار رد ه‬
‫مثال‪ :‬موا پ یلی روی پاره خط را می تدوان بدرای همدوار سدازی اثدر پلده ای رسدتر در نزدیکدی هدای میدیر خدط‬
‫ده‪ ،‬لرکت داد‬
‫تعری‬
‫خطهای دندانه دار‬
‫از بین ردتن عاهر پله ای با داز بندی پ یلی‬
‫تعدیل اختالفات دت خط‬
‫خددط سطددری‬
‫برابددر بلندددتر از خددط ادقددی اسددت‪ .‬اثددر بصددری ایددن پدیددده ایددن اسددت کدده خددط سطددری بددا رو ددنایی‬
‫کمتدری نیددبت بدده خددط ادقددی بن ددر خواهددد رسد د زیدرا خدط سطددری بددا دددت کمتددری بددر والددد طددول نمددای داده مددی‬
‫ود‬
‫ یددک الگددوری م ترسد م خددط را مددی تددوان بدرای تددرم م ایددن اثددر بددا تن د م دددت هددر خددط در مطابقددت بددا ددگب آن تطب د‬‫داد‬
‫ده م‪ ،‬خطهای ادقی و عمودی بدا کمتدرین ددت نمدای‬
‫اگر خطهای ‪45‬را با بگشترین دت نمای‬‫د‪.‬‬
‫‪-‬با به کار بردن رو های از بین بردن عاهر پله ای‪ ،‬د ا بصورت خودکار تعدیل خواهند د‪.‬‬
‫داده خ ‌واهندد‬
‫از بین بردن ظاهر جله ای مرزهای یک سطح‬
‫دطوح نیددز‬
‫ مفدداه م از بددین بددردن عدداهر پلدده ای بدرای خطهددا را مددی تددوان بدرای از بددین بددردن عدداهر پلدده ای مرزهددای سد ‌‬‫اعمال کرد‬
‫ رو ددهای دیی ددر‪ ،‬دددت پ ی ددلی در م ددوسع تی م ددرزی را مط دداب ب ددا درص ددد س ددطا پ ی ددلی واس د در داخ ددل ی دم‬‫تن م می کنند‪.‬‬
‫دددت بدده لدددود یددک سددوم مقدددار‬
‫تن م می ود‬
‫دت این پ یل به نص مقدار‬
‫تن م می ود‬
‫ب ه پ یلی ‪ 4×4‬اول ه به ب ه ای ‪ 8×8‬تبدیل ده است‬
‫از آنجددايي کدده سدده سددطا زیرپ یددلی در داخددل مددرز س درار دارن دد‪.‬‬
‫بنابراین دت پ یلی ‪ 75‬درصد مقدار ماکزیمم آن سدرار داده‬
‫می ود‪.‬‬
‫الگوريتم بیه وی و واتشینسون‬
‫ تع ددین درصددد سددطا پ یددلی در داخددل نال دده ای پددر کدده براسدداس الگددوری م نقطدده م ددانی بدرای خددط ا ‌رائدده ددده‬‫است‬
‫ مشابه الگوری م برزن ام‪ ،‬پارامتر تصم می مثل ‪ p‬داريم که عالمدت آن مشدخص مدی کندد کده کددام یدک از دو‬‫پ یددل تددا مددرز بعدددی بدده خددط نزدیددک تددر اسددت‪ .‬بددا اعمددال تغ یدرات زئددی در دددرم ‪ ،p‬کم تددی بدسددت مددی ایددد کدده‬
‫درصد همپو انی سطا پ یلی دعلی با یک ش یء را بدست می دهد‪.‬‬
‫‪0<m<1‬‬
‫يا‬
‫)‪( xk + 1 , yk‬‬
‫)‪( xk + 1 , yk+1‬‬
‫‪xk+1 = xk + 1‬‬
‫نقطه بعدي‬
‫)‪ ( xk + 1 , yk- 0.5‬نقطه مياني‬
y= mx + b
ymid = f(x ,y) = mx + b - y
‫ ( نقطه مياني‬xk + 1 , yk- 0.5)
( xk + 1 , yk)
( xk + 1 , yk+1)
‫ را‬1-m ‫به طردین‬
‫ا اده مي کنيم‬
( xk + 1 , yk)
, ymid + (1-m)< (1-m)
( xk + 1 , yk+1) , ymid + (1-m)> (1-m)
ymid < 0
ymid > 0
( xk + 1 , yk)
, p< (1-m)
( xk + 1 , yk+1)
,p> (1-m)
‫پددارامتر ‪ p‬هددم معيددار تصددميم گیددري اسددت و همچنددین بددا تو دده بدده ددکل زيددر مقدددار همپو ددانی پ یددل دعلددی بددا‬
‫سطا را اندازه می گیرد‬
‫‪area = ½ ( [m(xk-0.5)+b – (yk-0.5)] + [ m(xk+0.5)+b- (yk-0.5) ]) . 1‬‬
‫‪Amin Zare‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪2011/05/18‬‬