ستایش خداوند آفریننده را ، که جهان را به وساطت وسیله آفرید ، و آن وسیله را نور محمد صلی هللا علیه.

Download Report

Transcript ستایش خداوند آفریننده را ، که جهان را به وساطت وسیله آفرید ، و آن وسیله را نور محمد صلی هللا علیه.

‫ستایش خداوند آفریننده را ‪ ،‬که جهان را به وساطت وسیله آفرید‪ ،‬و آن‬
‫وسیله را نور محمد صلی هللا علیه و آله و سلم معرفی کرد و سپس از نور او انوار دیگر‬
‫پیشوایان را خلق کرد و سپس جهان آخرت و دنیا را آفرید و قوانین آن دو را‬
‫روی ابزار و وسیله ها آورد تا موجودات به کمال مطلوب برسند‪.‬‬
‫در آن میان انسان را گُل سر سبد نموده ‪ ،‬فرمود‪ :‬لقد کرمنا بنی آدم ‪1‬‬
‫” و همانا فرزند آدم را کرامت بخشیدیم “‬
‫و انسان های برتر را وسیله ی تکامل و پیشرفت دیگر انسان ها معرفی کرد و‬
‫فرمود ‪:‬‬
‫” یا ایها الذین امنوا اتقوا هللا و ابتغوا الیه الوسیله ” ‪ 2‬وسیله را با زبان معصومان ‪،‬‬
‫اهل بیت پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم شناسانید‪.‬‬
‫‪ – 1‬اسرا ‪70 /‬‬
‫‪2‬‬
‫– مائده ‪35 /‬‬
‫از میان آنان یکی محور عاطفه و محبت شد و مایه ی آرامش پدر و شوهر‬
‫و مامور تربیت فرزندان گردید و او فاطمه سالم هللا علیها است‪3 .‬‬
‫فرزندانش همگی به او مباهات و افتخار می کنند و او را وسیله ی تقرب خود‬
‫به درگاه خداوند قرار می دهند‪.‬‬
‫‪ – 3‬مناقب ‪75 / 3‬‬
‫آخرین امام معصوم عجل هللا تعالی فرجه الشریف می فرما یند ‪:‬‬
‫” در دختر رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم الگوی نیکویی است ” ‪4‬‬
‫و این الگوی معصومان و امامان را کلمات و گفتار هایی نغز و زیباست ‪ ،‬از جمله حدیث‬
‫دلنشین‬
‫” کساء“‬
‫که از عصمت صدیقه طاهره سالم هللا علیها و فرزندانش حکایت است و تثبیت کننده ی شان‬
‫نزول آیه ی تطهیر‪:‬‬
‫‪ – 4‬بحار ‪ /‬ج ‪180 – 179 / 53‬‬
‫” انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا”‬
‫که این آیه ی در باره ی او و شوهرش علی و فرزندانش حسن و‬
‫حسین علیهم السالم است‪.‬‬
‫در این مجال بر آنیم که با توجه به عنایات خاصه حضرت صدیقه‬
‫طاهره مضامین این حدیث گران قدر را در ضمن چند گوهر به صورت‬
‫فشرده به دوستان اهل بیت علیهم السالم عرضه بداریم ‪.‬‬
‫گوهر ‪ -1‬پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم به منزل دخترشان فاطمه‬
‫سالم هللا علیها وارد میشوند و اظهار ضعف و خستگی می فرمایند ‪.‬‬
‫و کسای یمانی می خواهند‪.‬‬
‫گوهر ‪ -2‬دختر مهربانشان سالم هللا علیها بدن مبارک حضرت را در کسای یمانی می پوشاند‪.‬‬
‫گوهر ‪ -3‬حسن و حسین علیهما السالم وارد خانه می شوند و بوی جدشان را‬
‫استشمام می کنند و بر ايشان سالم می کنند و نبی بزرگوار‬
‫صلی هللا علیه و آله و سلم‬
‫با عنوان ”حسنم صاحب حوض من و حسینم شفاعت کننده ی امتم ”‬
‫پاسخ می دهند‪.‬‬
‫گوهر ‪ -4‬سپس امیر المؤمنین علیه السالم وارد خانه می شوند و احساس می‬
‫کنند برادرشان پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم در خانه هستند ‪ .‬سالم می کنند و‬
‫حضرت با جمله ی ”جانشینم و صاحب پرچم من در روز محشر ”‬
‫پاسخ می فرمایند‪.‬‬
‫گوهر ‪ -5‬فاطمه سالم هللا علیها اجازه ی ورود در کساء خواسته با پاسخ مهر‬
‫بانانه ی آن حضرت صلی هللا علیه و آله و سلم و با جمله ی کریمه ی ” دخترم پاره‬
‫تنم ” اجازه ورود می یابند‪.‬‬
‫گوهر ‪ -6‬پس از تکمیل پنج نفر ( خمسه طیبه ) پیامبر‬
‫صلی هللا علیه و آله و سلم‬
‫دو‬
‫طرف عبا را گرفته و با دست به آسمان اشاره می کنند و از خدا می خواهند‬
‫که هر پلیدی را از این خاندان دور سازد‪.‬‬
‫گوهر ‪ -7‬خداوند در برابر فرشتگان به وجود اینان – درود خدا بر ایشان – مباهات می کند‪.‬‬
‫گوهر ‪ -8‬جبرئیل از خداوند در باره آنان می پرسد و او جل جالله می گوید ‪:‬‬
‫آنان اند فاطمه سالم هللا علیها ‪ ،‬و پدرش صلی هللا علیه و آله و سلم ‪ ،‬فاطمه سالم هللا علیها و‬
‫شوهرش علیه السالم ‪ ،‬و فاطمه‬
‫سالم هللا علیها‬
‫و پسرانش علیهم السالم ‪.‬‬
‫گوهر ‪ -9‬جبرئیل فرشته ی بزرگ خداوند نیز اجازه ورود می گیرد‬
‫و داخل کساء می شود‬
‫و از سوی پروردگار‪ ،‬پیا ِم سالم و درود بر پیامبر‬
‫صلی هللا علیه و آله و سلم‬
‫می آورد‪.‬‬
‫گوهر ‪ -10‬جبرائیل از سوی خداوند در باره ی اهل‬
‫بیت ‪ ،‬آیه ی تطهیر را قرائت میکند ‪” :‬همانا خداوند‬
‫اراده کرده شما اهل بیت را از هر پلیدی و آلودگی‬
‫پاک و منزه گرداند“‪.‬‬
‫گوهر ‪ -11‬علی علیه السالم از فضیلت نشستن زیر کساء از پیامبر‬
‫صلی‬
‫هللا علیه و آله و سلم می پرسند ‪.‬‬
‫گوهر ‪ -12‬پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم آثار ذکر و قرائت این حدیث را بیان‬
‫می کنند ‪:‬‬
‫” نزول رحمت خداوند ‪ ،‬طواف فرشتگان در محور یاد کنندگان این واقعه ‪،‬‬
‫استغفار مالئک نسبت به شیعیان و دور شدن حزن و اندوه از آنان و روا‬
‫شدن حاجاتشان ”‬