презентація

Download Report

Transcript презентація

Інтелектуальний міні-тест
1. Лінійним рівняння з двома змінними називають рівняння виду:
а) ах+ву=с б) ах = в в) ах = ву г) ву = с
2. Розв’язком рівняння з двома змінними є:
а) будь-які числа б) дві довільних змінних
в) три довільних змінних г) пара значень змінних, при яких рівняння перетворюється
на правильну числову рівність.
3. У лінійному рівнянні букви х та у є:
а) деякими буквами б) невідомими в) змінними.
4. Які рівняння з двома змінними називають рівносильними:
а) ті, що мають одні і ті самі розв’язки б) ті, що мають різні розв’язки
в) ті, що не мають розв’язків.
5. Як називається горизонтальна вісь координатної площини:
а) абсциса, б) ордината;
вертикальна вісь координатної площини:
а) абсциса, б) ордината.
Розглянемо лінійне
рівняння
2х + у = 5
Знайдемо декілька його розв'язків
і занесемо їх у таблицю:
х
у
-3
11
-1
7
0
5
1
3
2
1
3
-1
4
-3
…
…
На координатній площині
yy
11
побудуємо точки,
координатами яких є
7
розв'язки даного рівняння
5
3
11
-3
-1 00
xx
11 2 3 4
-1
-3
усі точки, координати яких є
розв'язками рівняння 2х + у = 5,
утворюють пряму.
Цю пряму називають графіком
рівняння 2х + у = 5
Правильно і навпаки
Якщо на побудованій прямій взяти довільну точку, то її
координати будуть розв'язками даного рівняння.
yy
99
22
11
-2
-2
00 1111,5
1,5
-2
-2
(-2;9); (-1,5;2); (3,5;-2); (5;-5)
-5
xx
3,5
3,5 55
Загальний висновок
Графіком рівняння
ах + ву = с,
якщо а ≠0, або в ≠ 0,
є пряма.
Алгоритм побудови графіка
лінійного рівняння з двома
змінними:
знайти два його розв'язки;
позначити на координатній площині точки,
що відповідають цим розв'язкам;
провести через них пряму.
y
9
1
-2
0 11
-5
x
5
Якщо а = 0, то у = m, де m – будь-яке число.
Приклади: y=4; yyy y=0; y= -5
y=4
y=4
44
111
y=0
y=0
xxx
000 111
y= -5
-5
Висновок: якщо a=0, то графіками таких рівнянь є
прямі, паралельні осі Ox.
Якщо b = 0, то x = n, де n – будь-яке число.
yy
Приклади: x= -3;
x=0;
11
-3
-3
000
1
11
6
xx
x= 6
x=-3
-3
x=
x=
-3
x= 00
x=
x= 6
Висновок: якщо b=0, то графіками таких рівнянь є
прямі, паралельні осі Oy.
Домашнє завдання:
§25 повторити,
§26 вивчити,
Виконати письмово
№ 984 (3), № 987 – с/р
№ 996 (1), № 994 (1) – д/р
№ 998, № 994 (3) – в/р