4. บันทึกล้างค่าใช้จ่ายและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

download report

Transcript 4. บันทึกล้างค่าใช้จ่ายและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

การบันทึกบัญชีเกีย่ วกับ
เงินงบประมาณ
ประเด็นที่นาเสนอ
o
1. ความหมายเงินงบประมาณ
o 2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
2.1 การบันทึกบัญชีการเบิกเงินงบประมาณ
ผ่าน PO จ่ายตรง
2.2 การบันทึกบัญชีการเบิกเงินงบประมาณ
จ่ายเข้าส่วนราชการ
2.3 เบิกเกินส่งคืน
2.4 ล ูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
FM
PO
ทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิก
เงินงบประมาณ
อนุมัตแิ ละจัดสรร
เงินงบประมาณ
ก่ อหนีผ้ ูกพัน
FA
ิ ทร ัพย์
สน
5,000 บาท
้ ไป
ขึน
ทะเบียนคุม
เงินประจางวด
รับใบแจ้ งหนี/้ หลักฐานขอเบิก
ขอเบิกเงิน
ลงบัญชี
AP
GL
เงินงบประมาณ (ต่ อ)
จ่ ายผ่ าน
บัญชีส่วนราชการ
จ่ ายตรง
เจ้ าหนี้ / ผู้มีสิทธิ
GL
รับเงิน
ทะเบียนคุม
แบบขอเบิกเงิน
AP
ให้ ยมื
ลงบัญชี
AP
จ่ ายเงิน
เอกสาร
ชดใช้ AP
ใบสาคัญ
การเบิกเงินงบประมาณผ่ าน PO จ่ ายตรง
กรมบัญชีกลาง/
คลังจังหวัด
ส่ วนราชการ
สร้ างข้ อมูลหลัก
ผู้ขาย
บันทึกสั ญญา
บันทึก PO
ตรวจรับงาน
บันทึก
บัญชี
ส่ งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผู้ขาย
ตรวจสอบ
และอนุมตั ิ
พิมพ์สัญญา
พิมพ์ PO/sap log
ตรวจสอบ
และอนุมตั ิ
บันทึกขอเบิกเงิน
บันทึก
บัญชี
สั่ งจ่ ายเงิน
รับโอน
เงิน
เข้ าบัญชี
การเบิกเงินงบประมาณผ่ าน PO จ่ ายตรง
ไม่บ ันทึกรายการบ ัญช ี
สร้างข้อมูลหล ัก
ผูข
้ าย ผข 01
ไม่บ ันทึกรายการบ ัญช ี
บ ันทึก PO
บส 01
บ ันทึกตรวจร ับ
บร 01/MIGO
บ ันทึกขอเบิก
ZMIRO_KA/ขบ 01
้ า
ิ ทร ัพย์
Dr. ค่าใชจ
่ ย/ว ัสดุ/พ ักสน
Cr.
100
ิ ค้าใบสาค ัญ/พ ักสน
ิ ทร ัพย์
ร ับสน
ิ ค้าใบสาค ัญ/พ ักสน
ิ ทร ัพย์
Dr. ร ับสน
้ ารค้า-บุคคลภายนอก
Cr. เจ้าหนีก
100
100
100
การเบิกเงินงบประมาณผ่ าน PO จ่ ายตรง
้ ารค้า-บุคคลภายนอก
บก.สง่ ั จ่ายเงินผูข
้ าย Dr. เจ้าหนีก
Cr. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
(กรณีไม่มภ
ี าษี)
ร ับงบ(ระบุงบ)จากร ัฐบาล
Auto
100
บก.สง่ ั จ่ายเงินผูข
้ าย Dr.
100
(กรณีมภ
ี าษี)
Auto
้ ารค้า-บุคคลภายนอก
เจ้าหนีก
100
Cr. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
90
ร ับงบ(ระบุงบ)จากร ัฐบาล
่
Cr. ภาษี ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
่ ภาษี
นาสง
ให้กรรมสรรพากร
Auto
่
Dr. ภาษี ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
Cr. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
ร ับงบ(ระบุงบ)จากร ัฐบาล
10
10
10
การเบิกเงินงบประมาณผ่ าน PO จ่ ายตรง
ิ ทร ัพย์(ระบุประเภท)
ิ ทร ัพย์ Dr. สน
บ ันทึกล้างสน
ิ ทร ัพย์รายต ัว
เป็นสน
F-04/ สท 13 (AA)
ิ ทร ัพย์
Cr. พ ักสน
100
้ า
่ ย/ค่าครุภ ัณฑ์มล
ู ค่าตา่ กว่าเกณฑ์
ิ ทร ัพย์ Dr. ค่าใชจ
บ ันทึกล้างสน
ิ ทร ัพย์รายต ัว
เป็นสน
F-04/ สท 13 (JV)
ิ ทร ัพย์
Cr. พ ักสน
100
100
100
การเบิกเงินงบประมาณเข้ าส่ วนราชการ
บ ันทึกขอเบิกเงิน
ร ับเงินจากคล ัง
จ่ายเงิน
ทยอยจ่าย
จ่ายเต็มจานวน
หล ักฐาน
การจ่าย
ลงบัญช ี
การเบิกเงินงบประมาณเข้ าส่ วนราชการ
บ ันทึกขอเบิก
ZFB60_KL/
ขบ 02
้ า
Dr. ค่าใชจ
่ ย (ระบุประเภท)
Cr.
้ ารค้าใบสาค ัญค้างจ่าย/เจ้าหนีก
บุคคลภายนอก
ี ลาง
Dr. ค้างร ับจากกรมบ ัญชก
ระบบบ ันทึก
Auto
100
100
กรณีมภ
ี าษี กรณีไม่มภ
ี าษี
90
100
Cr. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
ร ับเงิน(ระบุประเภท)จากร ัฐบาล
Dr. เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.)
Cr. ค้างร ับจากกรมบ ัญชก
ี ลาง
90
90
100
100
90
100
กรณีจา
่ ยทงจ
ั้ านวน
Dr. ใบสาค ัญค้างจ่าย
Cr. เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.)
่
Cr. ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
่ สรรพากร
Auto ภาษีสง
่
Dr. ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
Cr. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน ร ับ
เงิน(ระบุประเภท)จากร ัฐบาล
กรณีทยอยจ่าย ครงที
ั้ ่ 1
Dr. ใบสาค ัญค้างจ่าย
Cr. เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.)
บ ันทึกจ่ายให้ผู ้
Cr. ใบสาค ัญค้างจ่าย
ิ ธิ
มีสท
่
Cr. ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
ZF_53_PM/
่ สรรพากร
Auto ภาษีสง
ขจ 05
่
Dr. ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
Cr. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน ร ับ
เงิน(ระบุประเภท)จากร ัฐบาล
กรณีทยอยจ่าย ครงที
ั้ ่ 2
Dr. ใบสาค ัญค้างจ่าย
Cr. เงินฝากธนาคาร(เงิน งปม.)
่
Cr. ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
่ สรรพากร
Auto ภาษีสง
่
Dr. ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ยรอนาสง
Cr. รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน ร ับ
เงิน(ประเภท)จากร ัฐบาล
กรณีมภ
ี าษี
กรณีไม่มภ
ี าษี
100
100
90
10
100
10
10
100
100
54
40
6
60
40
6
6
40
40
46
4
4
4
40
กรณีไม่ มีภาษี
ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการเบิกเกินส่ งคืน
1. บันทึกรับเงินเบิกเกิน
ส่ งคืน แบบ บช 01
(BD)/ZGL_BD
5. จับคู่หักล้ าง
“เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง”
2. นาเงินส่ งทีธ่ นาคาร
ลงบัญชี
จบ
4. บันทึกล้ างค่ าใช้ จ่ายและ
เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
3. บันทึกนาเงินส่ งคลัง
แบบ นส 02-1/ZRP_R7
ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการเบิกเกินส่ งคืน
่ คืน
บ ันทึกร ับเงินเบิกเกินสง
ZGL_BD4/ บช 01
่ ธนาคาร
นาเงินสง
Auto
Dr. เงินสดในมือ
Cr.
้ า
บ ันทึกห ักล้างค่าใชจ
่ ย
่ คืน
และเบิกเกินสง
ZGL_BE/บช 01
จ ับคูห
่ ักล้าง
่ คืนรอนาสง
่
เบิกเกินสง
้ า
ค่าใชจ
่ ยระหว่างหน่วยงาน่ เงินเบิกเกินให้
Dr. หน่วยงานสง
ี ลาง
กรมบ ัญชก
Cr.
่ เงินเบิกเกิน
บ ันทึกนาสง
ZRP_R6 /นส 02-1
30
30
30
เงินสดในมือ
30
่ คืนรอนาสง
่
Dr. เบิกเกินสง
Cr.
30
่
พ ักเงินนาสง
่
Dr. พ ักเงินนาสง
Cr.
30
30
้ า
ค่าใชจ
่ ย (ระบุประเภท)
BD4
BE
30
ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการเบิกเกินส่ งคืน
การตรวจสอบการบันทึกเบิกเกินส่ งคืน
การตรวจสอบการบันทึกเบิกเกินส่ งคืน
รายงานสถานะการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายงานสถานะการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบหน่วยงบฯ
สุทธิ
กันเงิน/เบิกแทน ใบสัง่ ซื้อ/สัญญญญา เบิกจ่ายสะสม
งบคงเหลือ
** 2500700765 ภ.จว.พะเยา
38,302,816.00
390,600.00 25,149,892.23 12,762,323.77
* 2500731701000000 รายการงบ
25,037,375.00
390,600.00 19,071,342.98
5711200 งบดาเนินงาน
25,037,375.00
5711210 ค่าตอบแทน
342,000.00 11,015,844.00 -11,357,844.00
5711230 ค่าวัสดุ
48,600.00 5,113,719.00 -5,162,319.00
5711240 ค่าสาธารณูปโภค
5711410 อุดหนุนทัว่ ไป
* 2500786709700001 โครงการร
5711500 งบรายจ่ายอื่น
25,037,375.00
1,168,780.00 -1,168,780.00
5711220 ค่าใช้สอย
* 2500731701500005 เงินอุดห
5,575,432.02
1,772,999.98 -1,772,999.98
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
478,000.00
239,000.00
239,000.00
478,000.00
239,000.00
239,000.00
บันทึกขอเบิกเงินยืม
รับเงินจากคลัง
จ่ ายเงินให้ ยมื และบันทึกรายการ
ขอจ่ ายเงินในระบบ
ลูกหนีเ้ งินยืม
งบประมาณ
ตัด
งบประมาณ
ลูกหนีส้ ่ งใช้ คนื เงินยืม
ใบสาคัญเท่ ากับเงินยืม
ใบสาคัญมากกว่าเงินยืม
บันทึกล้ างเงินยืม
บันทึกล้ างเงินยืม
ขออนุมตั ิจ่าย
ใบสาคัญส่ วนเกิน
บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ใบสาคัญน้อยกว่าเงินย้ม
บันทึกล้ างเงินยืม
เพิม่
บันทึกเบิกเกินส่ งคืน
ตัด
นาเงินส่ งคืนที่ KTBและบันทึกนาส่ งเงิน
กระทบยอด
บันทึกรายการล้างเงินยืม
และเบิกเกินส่ งคืน
19
ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ
เมือ่ สั ญญายืมได้ รับอนุมตั ิ
แบบ ขบ 02/ZFB60_K1
ระบบบันทึก Auto
บก.สั่ งจ่ ายเงิน
เข้ าบัญชีส่วนราชการ
เดบิต ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ
เครดิต ใบสาคัญค้ างจ่ าย
1,000
1,000
เดบิต ค้ างรับจากกรมบัญชีกลาง
1,000
เครดิต รายได้ ระหว่ างหน่ วยงาน – หน่ วยงาน
รับเงิน (ระบุงบ) จากรัฐบาล
1,000
เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม.) 1,000
เครดิต ค้ างรับจากกรมบัญชีกลาง
1,000
ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ
เมือ่ จ่ ายเงินให้ ผู้มสี ิ ทธิ
แบบ ขจ 05/ZF_53_PM
ลูกหนีส้ ่ งใช้ ใบสาคัญใบสาคัญ
เท่ ากับเงินยืม
แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1
เดบิต ใบสาคัญค้ างจ่ าย
1,000
เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงิน งปม)
• เงินยืม 100 ใบสาคัญ 100
เดบิต ค่ าใช้ จ่าย (ระบุประเภท) 1,000
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ
1,000
1,000
ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ
บันทึกนาเงินส่ งคลัง
แบบ นส 02-1/ZRP_R6
เดบิต พักเงินนาส่ ง
บันทึกล้ างลูกหนีแ้ ละ
เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง
แบบ บช 01 (BE)/ZGL_BE
เดบิต เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง 100
เครดิต เงินสดในมือ
100
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ 100
BD4
จับคู่หักล้ าง
100
BE
“เบิกเกินส่ งคืนรอนาส่ ง”
ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ
ใบสาคัญมากกว่ าเงินยืม
• ล้ างใบสาคัญ เท่ ากับ ลูกหนี้
เงินยืม
แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1
• เงินยืม 100 ใบสาคัญ 120
เดบิต ค่ าใช้ จ่าย (ระบุประเภท) 100
เครดิต ลูกหนีเ้ งินยืมงบประมาณ 100
• ขอเบิกเงินเพิม่
(ใบสาคัญที่เกินเงินยืม)
•แบบ ขบ02/ZFB60_KL
เดบิต ค่ าใช้ จ่าย (ระบุประเภท)
เครดิต ใบสาคัญค้ างจ่ าย
และบันทึกรายการตามปกติ
20
20
ส่ งใบสาคัญน้ อยกว่ า บันทึกลด
ยอด ล /นฯ เท่ าจานวนใบสาคัญ
Dr.ค่ าใช้ จ่าย 900
Cr. ล/นฯใน งปม. 900
ที่เหลือส่ งคืนตามกระบวนงาน
เบิกเกินส่ งคืน
1,000
1,000