ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS - cpd

Download Report

Transcript ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS - cpd

ศูนย์บริ หารการพัฒนาระบบการส่ งเสริ มสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การจัดทาห่ วงโซ่ อปุ ทาน
การจัดทาฐานข้ อมูล
ประเด็น
การนาเสนอ
การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ส่ งเสริมสหกรณ์
การขับเคลือ่ นระบบ
การส่ งเสริมสหกรณ์
C
reative Thinking
ริเริม่ สร้างสรรค์
P
roactive Working
มุ่งมั ่นฟั นฝ่ า
De
velop Cooperatives
พัฒนาสหกรณ์
แต่ งตั้งคณะทางาน
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดประชุม 3 ฝ่ าย
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
การวิเคราะห์ สหกรณ์
การตารางการปฏิบัติงาน
C
การดาเนินการส่ งเสริมตาม
การส่ งเสริมสหกรณ์
reative Thinking
ริเริม่ สร้างสรรค์
P
roactive Working
มุ่งมั ่นฟั นฝ่ า
De
velop Cooperatives
พัฒนาสหกรณ์
การจัดทาห่วงโซ่อุปทาน
การจัดทาฐานข้อมูล
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริ มสหกรณ์
ระบบการส่งเสริ มสหกรณ์
และการขับเคลื่อน
หลักสาคัญ
ระบบส่ งเสริม
สหกรณ์
• ทิศทาง เป้าหมายชัดเจน
• Proactive Working
• มุ่งเน้ นคุณภาพ สร้ างคุณค่ าการ
ส่ งเสริม
• มีระเบียบแบบแผนชัดเจน
• ใช้ หลักการมีส่วนร่ วม
• สอดคล้องความต้ องการของ
ผู้รับบริการ
การดาเนินงานของระบบ
จัดระเบียบการทางาน
ปรับกระบวนงานส่ งเสริม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ระบบการส่ งเสริมสหกรณ์
การวางแผน
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์
การวางแผนการ
ดาเนินงาน
การประเมินผล
และพัฒนา
การปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่
ตามปฏิทนิ ปฏิบัตงิ าน
การส่ งเสริมและพัฒนา
การกากับแนะนา
การรายงานและติดตามผล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เตรี ยมการ
ส่ งเสริ ม
และพัฒนา
P
P
lanning
D
C
heck
evelopment
romotion
ติดตามและ
ตรวจสอบ
ประเมินผล
ปรับปรุง พัฒนา
สร้ างมาตรฐาน
C
reative Thinking
ริเริม่ สร้างสรรค์
P
roactive Working
มุ่งมั ่นฟั นฝ่ า
De
velop Cooperatives
พัฒนาสหกรณ์
กระบวนงานเตรียมการส่ งเสริมและพัฒนา
กระบวนงาน
การดาเนินงาน
กระบวนงานการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
กระบวนงานรายงานและติดตามผล
การจัดทาฐานข้ อมูล/การจัดการองค์ ความรู้
การพัฒนาระบบงาน
กระบวนงานเตรียมการส่ งเสริมพัฒนา
ศึกษาข้ อมูลสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
- Profile สหกรณ์
- ฐานข้ อมูลสหกรณ์
- Supply chain
- ฐานข้ อมูลสมาชิก
- ผลการวิเคราะห์ สหกรณ์
- วาระการประชุมของสหกรณ์
กาหนดประเด็นการเข้ าไปปฏิบัตงิ าน
บันทึก CPD Card
จัดเตรียมเนือ้ หาตามประเด็นที่กาหนด
ประชุมในกลุ่ม
ส่ งเสริมสหกรณ์
ข้อมูล
เพียงพอ
ข้ อมูลวิชาการ
จากกลุ่มงาน
ข้อมูลไม่
เพียงพอ
ประชุมระดับกลุ่มงาน
ปฏิบัตงิ าน
ส่ งเสริมและพัฒนา
ตาราง/ปฏิทนิ
การปฏิบัตงิ าน
กระบวนงาน
ปฏิบัติงานใน
พืน้ ที่
•ส่ งเสริมและพัฒนา
•ตรวจการสหกรณ์
•การชาระบัญชี
บันทึก CPD Card
บันทึกใน Profile สหกรณ์
แบบบันทึกการส่ งเสริม(CPD Card)
กาหนดการตรวจเยีย่ ม วันที่................................
แบบบันทึกการส่ งเสริม
(CPD Card ; Cooperatives Promotion & Development Card)
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...........................................อาเภอ ........................ จังหวัด........................รหัสสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.............................
ผูร้ ับผิดชอบ.............................
สภาพการณ์ ปัจจุบัน/ประเด็นปัญหา
การปฏิบัติตามคาแนะนา/ส่ งเสริมหรือการ
การตรวจเยีย่ ม/ส่ งเสริมครั้งนี้
แก้ปัญหาทีผ่ ่ านมา
(จากการวิเคราะห์ สหกรณ์ และจากการ
ประชุมวางแผนร่ วมกัน)
ประเด็นการตรวจเยีย่ ม/ส่ งเสริม/ บุคคลเป้ าหมาย
(ครั้งก่อนได้ แนะนาอะไรไปบ้ าง ประชุม
ผลเป็ นอย่ างไร)
(กาหนดประเด็นหรือเรื่องทีจ่ ะ
ส่ งเสริมนา/ชี้แจง)(กาหนดจากการ
ประชุมร่ วมกัน
บันทึกการส่ งเสริมและพัฒนาวันทีเ่ ข้ าตรวจเยีย่ ม................................................
(บันทึกว่ าทาอะไรหรือแนะนาอะไรไปบ้ าง และเนือ้ หาโดยสรุป)
ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
ผู้รายงาน, .............................................
ปฏิทินการทางาน
สั ปดาห์
สัปดาห์ที่
จันทร์
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงานกลุ่ม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงานกลุ่ม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงานกลุ่ม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
1
สัปดาห์ที่
2
สัปดาห์ที่
3
สัปดาห์ที่
4
อังคาร
พุธ
พฤหัส
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงานกลุ่ม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงานกลุ่ม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
ปฏิบตั ิงานที่สหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกร
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงานกลุ่ม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
ปฏิบตั ิงานที่สหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกร
•
ปฏิบตั ิงานที่สานักงานกลุ่ม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
ปฏิบตั ิงานที่สหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกร
ปฏิบตั ิงานที่สหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกร
C
ศุกร์
reative Thinking
ริเริม่ สร้างสรรค์
P
roactive Working
มุ่งมั ่นฟั นฝ่ า
De
velop Cooperatives
พัฒนาสหกรณ์
ปฏิทินการปฏิบัติงานการส่ งเสริมสหกรณ์
สั ปดาห์
สัปดาห์ที่
จันทร์
•
ประชุมประจาเดือน
•
วางแผนปฏิบตั ิงาน
•
วางแผนปฏิบตั ิงาน
•
การจัดการความรู ้
สัปดาห์ที่
•
วางแผนปฏิบตั ิงาน
3
•
นิเทศ ติดตามงาน
สัปดาห์ที่
•
วางแผนปฏิบตั ิงาน
4
•
การปรับปรุ งพัฒนางาน
1
สัปดาห์ที่
2
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
C
reative Thinking
ริเริม่ สร้างสรรค์
P
ศุกร์
•
จัดทารายงาน
•
อบรม ศึกษาดูงาน
•
จัดทารายงาน
•
พัฒนาสุ ขภาพ
•
จัดทารายงาน
•
ประเมินผลงาน
•
จัดทารายงาน
•
กิจกรรม 5 ส
roactive Working
มุ่งมั ่นฟั นฝ่ า
De
velop Cooperatives
พัฒนาสหกรณ์
ขั้นการวางแผน/เตรียมการ
แนวทาง
การดาเนินงาน
ขั้นการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
ขั้นการรายงานและติดตามผล
ขั้นการจัดทาฐานข้ อมูล/การจัดการองค์ ความรู้
ขั้นการพัฒนาระบบงาน
ระดับจังหวัด
แนวทาง
การดาเนินงาน
การวางแผน/เตรียมการ
• จัดทาแผนการส่ งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ (กาหนด
เป้าหมาย)
• แผนปฏิบัตงิ านประจาปี
แนวปฏิบัติ
• จัดประชุม 3 ฝ่ าย
• จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
กลุ่มส่ งเสริมสหกรณ์
• กำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิ
แนวทาง
การดาเนินงาน
การวางแผน/เตรียมการ
– จัดทำฐำนข้ อมูลสหกรณ์
– จัดทำฐำนข้ อมูลสมำชิก
– จัดทำSupply Chain
ธุรกิจสหกรณ์
– จัดทำSupply Chain
อำชีพหลัก
• Profile สหกรณ์ทกุ แห่ง
• วิเครำะห์สหกรณ์ทกุ แห่ง
กลุ่มส่ งเสริมสหกรณ์
แนวทาง
การดาเนินงาน
ขั้นการปฏิบัตงิ าน
สหกรณ์ เป้าหมาย
จัดทำฐำนข้ อมูลสหกรณ์
วิเครำะห์สหกรณ์
จัดทำฐำนข้ อมูลสมำชิก
จัดทำSupply Chain
กำรส่งเสริมและพัฒนำ
กำรตรวจกำร/ชำระบัญชี
แนวทางปฏิบัติ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสหกรณ์
ดาเนินตามกระบวนงาน
ปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่
กาหนดการจัดทาตามตารางหรื อปฏิทินการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
ตามทีก่ าหนดไว้ ในโครงการหรือ กิจกรรมนั้นๆและการรายงานตามแผน
แนวทางการ
จัดทารายงาน
แบบ 2
ตามแบบของสานักงานสหกรณ์ จังหวัด
C P D for Cooperatives
เราสร้าง C P D สร้างสหกรณ์
สรุ ปการปฏิบตั ิงานระบบ
• กำรวำงแผน
– แปลงแผนและนโยบำยของกรมมำสูก่ ำรปฏิบตั ิ กำหนดเป็ นวัตถุประสงค์
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยในกำรทำงำน
– จัดประชุม 3 ฝ่ ำยกำหนดยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสหกรณ์ในจังหวัด
– กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำร่วมกัน
– ประชุมชี ้แจงทำควำมเข้ ำใจแก่สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
– กลุม่ ส่งเสริ มสหกรณ์จดั ทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี สอดคล้ องกับแผนของจังหวัด
วำงเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสหกรณ์
– จัดประชุมระดับจังหวัด
– จัดประชุมระดับหัวหน้ ำกลุม่
– จัดประชุมภำยในกลุม่
สรุ ปการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ ม
• กำหนดแผนปฏิบตั ิงำน
• วิเครำะห์สหกรณ์ Supply Chain วำระกำรประชุม
• ประชุมหำรื อก่อนปฏิบตั งิ ำน
– กำหนดประเด็น
– เนื ้อหำกำรส่งเสริม
– จัดทำ CPD card
• ส่งเสริมตำมแนวทำงที่กำหนด
กลไกการขับเคลือ่ นระบบการส่ งเสริมสหกรณ์
•อานวยการ
•ที่ปรึ กษา
•กากับแนะนา
คณะทางาน
ขับเคลือ่ นระบบ
สหกรณ์ จงั หวัด
•ขับเคลื่อน
•สนับสนุน
•กาหนดปฏิทิน
•จัดประชุม
สัง่ การ
สนับสนุน
การดาเนินงาน
•ตัวชี้วดั
•งบประมาณ
•รายงาน
ฝ่ ายบริหารทั่วไป
•วิชาการ
•สนับสนุน
ร่ วมประชุม
CPS
กลุ่มงาน
Trainer
•ฝึ กสอน
•แนะนา
•workshop
•Coaching
กลุ่มส่ งเสริม
สหกรณ์
ปฎิบตั ิงานส่งเสริ ม
ตามระบบ
•ประชุม
•CPD Card
การดาเนิ นงานระบบการส่ งเสริ มสหกรณ์
สานัก กอง ผู้ตรวจราชการกรม
วิชาการและ
สารสนเทศ
Input
Internal
External
กาหนดแผน
นโยบาย
วิจัยและพัฒนา
ส่ วนกลาง
แปลงแผนสู่ การ
ปฏิบตั ิ
ตรวจราชการ
นิเทศงาน
แผนการ ปฏิบตั ิงานใน ส่ งเสริ มและ
พื้นที่
ปฏิบตั ิงาน
พัฒนา
Outcome
สานักงานสหกรณ์ จังหวัด
การรายงานและ
ติดตามผล
Feedback
Output
การพัฒนา
ระบบงาน
การประเมินผล
วิชาการ
และสารสนเท
ส่ วนกลาง
แผนและน ยบายระดับกรม
สานักงาน
สหกรณ์ จังหวัด
แปลงน ยบายส่ การปฏิบตั ิ
แผนการส่ งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
กลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์
แผนการปฏิบัตงิ านส่ งเสริม
ผ้ ตรวจราชการ
ให้ าปรก า
และติดตามงาน
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่
Thank you
ขอบคณ
ุ ครั บ