แนวทางเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรม NHSO

Download Report

Transcript แนวทางเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรม NHSO

แนวทางเตรี ยมความพร้อมการใช้โปรแกรม
NHSO Client สาหรับ สิ ทธิขา้ ราชการ
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การขอ username password
หน่ วยบริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มที่ http://suratthani.nhso.go.th >
ดาวน์โหลดเอกสารคูม่ ือ ต่าง ๆ> แบบฟอร์ ม ขอ
Username/Password สาหรับเข้ าใช้ งานโปรแกรมต่าง ๆ ใน
ระบบ Data Center
ส่ง สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ ธานี
หมายเหตุ โปรแกรม NHSOClient อนุโลมให้ ใช้ username password ในระบบ data Center บทบาท นาย
ทะเบียนหน่วยบริการ เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนหน่วยบริการ และ E-Claim เป็ นการชัว่ คราว จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556
โปรแกรม NHSO Client
ลงทะเบียนจ่ ายตรง
• สิทธิข้าราชการ ระบบจะประมวลผล
วันที่ 4,19 ยกเว้ นสิทธิข้าราชการ
บานาญเกิดสิทธิทนั ที
• สิทธ อปท. เกิดสิทธิทนั ที
การขอเลขอนุมัติ
• อุบตั ิเหตุฉกุ เฉินผู้ป่วยนอก
• ผู้ป่วยใน
• เด็กแรกเกิด มารดาเป็ นข้ าราชการ
กรมบัญชีกลาง ใช้ PID แม่
HN,AN ลูก
• เด็กแรกเกิด บิดาเป็ นข้ าราชการ
กรมบัญชีกลางใช้ หนังสือรับรอง
• เด็กแรกเกิด อปท. ให้ ติดต่อต้ นสังกัด
ลงทะเบียนหรื อหนังสือส่งตัว
กระบวนการตรวจสอบสิ ทธิ
กระบวนการตรวจสอบสิ ทธิ
หลักเกณฑ์ การเลือกใช้ สิทธิ
• หากมีสิทธิหลักเพียง 1 สิทธิให้ เลือกใช้ สิทธิหลักก่อน
• หากมีสิทธิหลักหรื อมีสิทธิร่วมมากกว่า 1 สิทธิ ให้ เลือกตาม รพบ.ของแต่ละ
สิทธิ
• เช่น กรณีสิทธิ อปท. กับสิทธิประกันสังคม ให้ ใช้ สิทธิประกันสังคมก่อน
• กรณีสิทธิ์ อปท.กับกรมบัญชีกลาง ก็ใช้ สิทธิกรมบัญชีกลางก่อน