เครดิต - สำนักงาน งบประมาณ และ การเงิน

Download Report

Transcript เครดิต - สำนักงาน งบประมาณ และ การเงิน

การเบิกหักผลัก
ส่ง
โดย
พ.ต.ท.หญิง วาสนา
สุวรรณเรืองศรี
รอง ผกก.ฝ่าย
บัญชี 3 กช.สงป.
การเบิกหักผลักส่ง มีคาสั่ งรองรับ
การปฏิบต
ั งิ าน ดังนี้
 การเบิกหัก เงินงบประมาณเป็ นเงินนอก
งบประมาณของตนเอง
คาสั่ งปฏิบต
ั งิ าน :
ZGL_ N 1/ บช. 04(N1) (เงินทุนหมุนเวียน)
 การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลัง เป็ นรายได้
แผนดิ
่ น คาสั่ ง : ZGL_N3
/ บช. 01 / (N3)
การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ(ปี ใหม)่ ส่งเป็ น
รายไดปี
: ZGL _M5 และ
การบันทึก
้ เกาข
่ ามปี
้
การเบิกหักผลักส่ง มีคาสั่ งรองรับ
การปฏิบต
ั งิ าน ดังนี้

การเบิกหักผลักส่งรายไดแผ
้ นดิ
่ น ประเภท
คาปรั
บของสถานศึ กษา
เป็ นเงินฝาก
่
คลัง :ZGL_N6 กรณีดงั กลาวเป็
นของ
่
สถานศึ กษา
เบิกหักผลักส่งรายไดแผ
้ นดิ
่ นเป็ นเงินฝากคลัง
คาสั่ ง : ZGL_N7 / บช. 04 (N7) ใช้บันทึกในกรณี ทีห
่ น่วย
ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอถอนคืนรายได้
แผนดิ
่ น และไดรั
้ บอนุ ญาต ถอนคืนเป็ นรายได้
แผนดิ
่ น

การเบิกหักผลักส่งของ ตร.
การเบิกหัก เงินงบประมาณเป็ นเงินนอก
งบประมาณของตนเอง คาสั่ งปฏิบต
ั งิ าน :
ZGL_ N 1/ บช. 04(N1) (เงินทุนหมุนเวียน)
ปัจจุบน
ั ทัง้ 2 กองทุนดังกลาว
ปิ ด
่
กองทุนอยูระหว
างรอการช
าระบัญชี มี
่
่
บางหน่วย เช่น ในสั งกัด บก.รน. มี
ยอดเงินฝากคลัง รหัสดังกลาวคงค
่
้างใน
ระบบ ซึง่ หน่วยตองติ
ดตอประสาน
กอง
้
่
การเงิน เพือ
่ ปรับปรุงให้ถูกตอง
้
๓.
เงินทุนหมุนเวียนประเภท
กองทุนเพือ
่
การสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา
เป็ นกองทุน
ทีจ
่ ด
ั ขึน
้ ตาม พ.ร.บ. ตารวจแหงชาติ
พ.ศ. 2547
่
ลักษณะที่ 7
มาตรา 112 เป็ นเงินทุนเพือ
่
สนับสนุ นการสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา โดย
มีทม
ี่ าของเงินกองทุน 4 ประเภท
๑. เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
๒. เงินและทรัพยสิ์ นทีไ่ ดรั
้ บจากหน่วยงาน
ของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วน
ท้องถิน
่ หรือมูลนิธ ิ
๓. ดอกผลทีเ่ กิดจากกองทุน
๔. คาเปรี
ยบเทียบคดีอาญาทีเ่ ป็ นอานาจ
่
บ
ารวจ และเงินคาปรั
ของขาราชการต
่
้
ตามกฎหมายวาด
การจราจรทางบก
่ วย
้
เฉพาะส่วนทีจ
่ ะตองน
าส่งเป็ นรายได้
้
แผนดิ
ไดอนุ
ั ใิ น
่ นซึง่ คณะรัฐมนตรี
้ มต
หลักการให้นาเงินดังกลาวเข
าสมทบ
่
้
กองทุนไดปั
ั หักไดในอั
ตรารอยละ
้ จจุบน
้
้
95 ของรายไดแผ
่ องน
าส่ง 100
้ นดิ
่ นทีต
้
บาท
การบันทึกทางบัญชีจะมี
 การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลัง เป็ นรายได้
แผนดิ
่ น คาสั่ ง
: ZGL_N3 / บช. 01 / (N3)
เป็ นการบันทึกลดยอดเงินฝากคลัง
กรณี ไมมี
่ สิทธิใ์ ช้เงินฝากคลังหรือเงินนอก
งบประมาณนั้นหมดความจาเป็ นหรือหมด
อมีขอก
ระยะเวลาการใช้จายหรื
้ าหนดกฎหมาย/
่
ผลักส่ งรายได้
ระเบี
ยบเป็ นรายได
แผ
นดิ
นประเภท) มี43xxxxxxx
3 กรณี
้
่
เดบิ
ต
บั
ญ
ชี
ร
ายได้
(ระบุ
ปี ปัจจุบัน
่
่
่
เครดิ
ต
บั
ญ
ชี
ร
ายได้
อ
น
ื
ที
ม
ิ
ใ
ช่
ภ
าษี
อ
น
ื 4206010199
1. เงินฝากคลังทีเ่ ป็ นรายไดของปี
ปจ
ั จุบน
ั
้
เป็ นรายไดแผ
้ นดิ
่ น
การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลัง เป็ นรายได้
แผนดิ
่ น คาสั่ ง
: ZGL_N3 / บช. 01 / (N3)
๒. เงินฝากคลังทีเ่ ป็ น
รายไดของปี
กอน
้
่
เป็ นรายไดแผ
่ น
้ นดิ
ผลักส่งรายได้ปี
ก่อน
เดบิต บัญชี ค่าใช้จา่ ยผลักส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน
(5104030218)
เครดิต บัญชีรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอน่ื (4206010199)
การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลัง เป็ นรายได้
แผนดิ
่ น คาสั่ ง
: ZGL_N3 / บช. 01 / (N3)
๓. การเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็ นหนี้สนิ เป็ นรายได้แผ่นดิน
ผลักส่งหนี้สนิ เป็ น
รายได้แผ่นดิน
เดบิต บัญชีเงินรับฝากอืน่ (2111020199)
เครดิต บัญชีรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอน่ื (4206010199)
คู ่ บ ั ญ ช ี ที ่ เ ก ิ ด ขึ ้ น ใ น ง บ ท ด ล อ ง ห ล ั ง จ า ก ห น ่ ว ย
ดา เ นิ น ก า ร เ บิ ก หั ก ผ ลั ก ส่ ง ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ( 1 ) – ( 3 )
คู่บญั ชี AUTO
เดบิต บัญชีค่าใช้จา่ ยระหว่างหน่วยงาน –หน่วยงานโอนโอน
รายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง (5210010103)
เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เงินนอกงบประมาณของ ตร. ทีต
่ องเบิ
กหัก
้
ผลักส่งมีดงั นี้
๑.
เงินบูรณะทรัพยสิ์ น ตร. มีนโยบาย
บันทึกเงินบูรณะทรัพยสิ์ นไวในรหั
สบัญชี
้
แยกประเภท 211020199 เงินรับฝากอืน
่
ตามหนังสื อ กช.สงป.ที0
่ 010.33/1709
ลง 15 ส.ค.2556
ส่วนราชการต้องปรับเป็ นรายไดแผ
้ นดิ
่ น
ตามปี บัญชีคู่
2.
บัญชีเงินฝากคลังเพือ
่ รอการสะสาง
การโอนเงินฝากคลัง หมายถึง การโอนขายบิลในระบบบัญชีของ
ส่วนราชการแบบเดิม หรือการโอนเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ซึง่ เกิดจาก
การรับเงินนอกงบประมาณ ประเภทหนี้สนิ หรือรายได้เงินนอกงบประมาณ
จากหน่วยเบิกจ่ายหนึง่ ไปยังอีกหน่วยเบิกจ่ายหนึง่
• โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน ประเภทรายได้ :
ZRP_RI / บช.04 (RI)
• โอนขายบิลข้ามกรมประเภทรายได้ : ZRP_RI / บช.04
(RI)
• โอนขายบิลภายในกรมเดียวกันประเภทหนี้สิน :
ZRP_RK / บช.04 (RK)
• โอนขายบิลในกรมเดียวกันประเภทหนี้สิน : ZRP_RL /
การบันทึกรายงานทาง
บัญชี
โอนขายบิล
บันทึกรับเงิน
Web นส 01/ZRP_RB
เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต รายได้ (ระบุประเภท) 43xxxxxxxx
หนี้สิน (ระบุประเภท) 2xxxxxxxx
นาเงินส่ งธนาคาร
ประเภทเอกสาร CJ
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน
เงินนอก งปม.ให้ กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ ง
บันทึกนาเงินส่ งคลัง เดบิต พักเงินนาส่ง
Web นส 02-1/ZRP_R2
เครดิต เงินสดในมือ
บันทึกเพิ่มเงินฝากคลัง เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
Web นส 02-1/ZRP_RX
โอนขายบิล-ภายในกรมเดียวกัน RI (รายได้ )
เดบิต เงินฝากคลัง (ผู้รับโอน)
โอนขายบิล
เครดิต เงินฝากคลัง (ผู้
ภายในกรมเดียวกัน แบบ
โอน)
บช 04/ZRP_RI
เดบิต เงินรับฝากรัฐบาล
(รายการพัก)
เครดิต
ผู้โอน
ฝากรัระหว
ฐบาลางหนวยงานเดบิเงิ
ตนรับคชจ.
่
่
ภายในกรมเดียวกัน
เครดิต เงินฝาก
บก.ผาน
คลัง
่
รายการ
ผู้รับโอน
เดบิต
เงินฝากคลัง
เครดิต รายไดระหว
างหน
้
่
่ วยงานภายในกรมเดียวกัน
โอนขายบิล-ภายในกรมเดียวกัน RK (หนีส้ ิ น)
โอนขายบิล
ภายในกรมเดียวกัน แบบ
บช 04/ZRP_RK
(รายการพัก)
เดบิต เงินฝากคลัง (ผูรั
้ บ
โอน)
เครดิต เงินฝากคลัง
(ผูโอน)
้
เดบิต เงินรับฝากรัฐบาล
(9999)
เครดิต
เงินรับฝากรัฐบาล(9999)
เดบิต เงินรับฝากอืน
่
เครดิต
เงินรับฝาก
โอนขายบิล-ภายในกรมเดียวกัน RK (หนีส้ ิ น)
ผู้โอน
บก.ผาน
่
รายการ
เดบิต
คชจ. ระหวางหน
่
่ วยงาน- ภายใน
กรมเดียวกัน
เครดิต เงินฝากคลัง
เดบิต เงินรับฝากอืน
่
เครดิต รายไดระหว
าง
้
่
หน่วยงาน- ภายในกรมเดียวกัน
ผู้รับโอน
เดบิต
เงินฝากคลัง
เครดิต รายไดระหว
างหน
้
่
่ วยงานภายในกรมเดียวกัน
เดบิต
คชจ. ระหวางหน
่
่ วยงาน- ภายใน
กรมเดียวกัน
เครดิต เงินรับฝากอืน
่
โอนขายบิล-ข้ ามกรม RJ (รายได้ )
โอนขายบิลข้ ามกรม
แบบ บช 04 /
ZRP_RJ
(รายการพัก)
เดบิต เงินฝากคลัง (ผูรั
้ บ
โอน)
เครดิต เงินฝาก
คลัง (ผูโอน)
้
เดบิต เงินรับฝากรัฐบาล
เครดิต
รัฐบาล
เงินรับฝาก
โอนขายบิ
ผู้โอน ล-ข้ ามกรม RJ (รายได้ )
บก.ผาน
่
รายการ
เดบิต
คชจ. ระหวางหน
่
่ วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง
เดบิต คชจ. ระหวางหน
่
่ วยงาน-หน่วยงานโอนให้
หน่วยงานอืน
่
เครดิต รายไดระหว
าง
้
่
หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก งปม.จาก บก.
ผู้รับโอน
เดบิต
เงินฝากคลัง
เครดิต รายไดระหว
างหน
้
่
่ วยงาน-ปรับเงินฝาก
คลัง
เดบิต
คชจ. ระหวางหน
่
่ วยงาน- หน่วยงานโอน
เงินนอก งปม.ให้ บก.
เครดิต รายไดระหว
าง
้
่
หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอืน
่
โอนขายบิล-ข้ ามกรม RL (หนีส้ ิ น)
โอนขายบิลข้ ามกรม
แบบ บช 04 /
ZRP_RL
(รายการพัก)
เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต
เงินฝากคลัง
เดบิต เงินรับฝากรัฐบาล
(9999)
เครดิต
เงินรับฝากรัฐบาล(9999)
เดบิต เงินรับฝากอืน
่
เครดิต
เงินรับฝากอืน
่
โอนขายบิล-ข้ ามกรม RL (หนีส้ ิ น)
บก.ผาน
่
รายการ
ผู้โอน
เดบิต
คชจ. ระหวางหน
่
่ วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง
เดบิต
เงินรับฝากอืน
่
เครดิต รายไดระหว
าง
้
่
หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอก งปม.จาก บก.
ผู้รับโอน
เดบิต
เงินฝากคลัง
เครดิต รายไดระหว
างหน
้
่
่ วยงาน-ปรับเงิน
ฝากคลัง
เดบิต
คชจ. ระหวางหน
่
่ วยงาน- หน่วยงานโอน
เงินนอก งปม.ให้ บก.
เครดิต
เงินรับฝากอืน
่
อผิ
การแกไขข
้ ดพลาดทาง
้
บัญชี
กรณีโอนเงิน
วิธป
ี ฏิบต
ั งิ านกรณีโอนเงินฝาก
คลัง
รูปแบบการบันทึกบัญชีและ
การปรับปรุงเงินฝากคลังทัง้ ในส่วน
ของหน่วยงานผูโอนและหน
้
่ วยงาน
ผู้รับโอน จะตองระบุ
รหัสตางๆ
้
่
ให้สอดคลองกั
บขอมู
้
้ ลหลัก
(Master Data) ในระบบ GFMIS
โดยตองถื
อปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่
้
กาหนดในระบบ
ขอคลาดเคลื
อ
่ นในการโอนขายบิล
้
สามารถ
ดาเนินการปรับปรุงแกไขได
้
้ 2 กรณี
1. ข้อคลาดเคลือ
่ นเกิดจาก หน่วยงานผู้
โอน โอนเงินฝากคลังเขาบั
้ ญชีหน่วยงานผูรั
้ บโอน
ไม่
2. ข้อคลาดเคลือ
่ นเกิดจาก
หน่วยงานผู้
โอน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทหนี้สินไมถู
่ กต้อง
หน่วยงานผู้โอน โอนเงินฝากคลังเขาบั
้ ญชี
หน่วยงานผู้รับโอน ไมถู
กตอง
่
้
• กรณีกรมบัญชีกลางยังไมผ
านรายการเอกสารการโอน
่ ่
เงิน หน่วยงานผูโอนประสานกรมบั
ญชีกลางให้ยกเลิก
้
เอกสาร และบันทึกโอนเขาระบบใหม
ให
้
่ ้ถูกตอง
้
• กรมบัญชีกลางผานรายการเอกสารโอนเงิ
นฝากคลัง
่
เรียบรอยแล
ว
และหน่วยงานผูรั
้
้
้ บโอนตรวจพบขอ
้
คลาดเคลือ
่ นจากรายงานสมุดรายวัน ZGL_RPT001หรือ
รายงานเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 ต้องบันทึกปรับปรุง
รายการโดยวิธก
ี ารโอนเงินฝากคลังภายในหน่วยงาน
เดียวกัน คาสั่ งงาน ZRP_RI หรือ บช.04/(RI) โดย
ปรับปรุงลางบัญชีเงินฝากคลัง (Subbook) ทีผ
่ ด
ิ โดย
คูบั
่ ญชี 1. บันทึกเงินฝากคลัง Subbook ที่
ถูกตอง
้
เดบิต เงินฝากคลังทีถ
่ ก
ู ตอง
xx
้
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล
(9999) XX
2. บันทึกลดยอดเงินฝากคลังทีผ
่ ด
ิ พลาด
เดบิต
เงินรับฝากของรัฐบาล
XX
เครดิต เงินฝากคลังทีผ
่ ด
ิ
เมือ
่ กรมบัญชีกลางผานรายการเอกสาร
่
จะเกิดคูบั
่ ญชีหน่วยงานผู้รับโอนดังนี้
คูที
่ ่ 1
เดบิต คาใช
างหน
่
้จายระหว
่
่
่ วยงาน-ภายใน
กรมเดียวกัน XX
เครดิต เงินฝากคลัง
(Subbook ทีผ
่ ด
ิ )
XX
คูที
เดบิต เงินฝากคลัง (Subbook ทีถ่ ูก)
่ ่ 2
XX
เครดิต รายไดระหว
าง
้
่
หน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน XX
หน่วยงานผู้โอนระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
หนี้สินไมถู
่ กตอง
้
เมือ
่ หน่วยงานผูโอนและผู
รั
้
้ บโอนตรวจสอบวา่
หน่วยงานผูโอนเลื
อกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทหนี้สิน
้
ไมถู
เช่น หน่วยงานผูโอนต
องโอนเงิ
นรับ
่ กตอง
้
้
้
ฝากอืน
่ รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199 แต่
บันทึกผิดเป็ นบัญชีเงินประกันอืน
่ รหัสบัญชีแยก
ประเภท 2112010199
หน่วยงานตองปรั
บปรุงคือ หน่วยงานผูโอน
้
้
และหน่วยงานผูรั
าสั่ ง ZGL_JV หรือ
้ บโอน ดวยค
้
แบบ บช.01
ผู้โอน
เดบิต บัญชีเงินรับฝากอืน
่
XX
เครดิต
เงินประกันอืน
่
XX
ผู้รับโอน เดบิต บัญชีเงินประกันอืน
่
อืน
่
xx
เครดิต
XX
บัญชีเงินรับฝาก
การอางอิ
ง : เพือ
่ ประโยชนในการตรวจสอบ
้
์
ข้อมูลทางบัญชีให้ระบุเลขทีเ่ อกสารเดิมทีต
่ องการ
้
ปรับปรุงในช่องอางอิ
งในคาสั่ งงาน ZGL_JV หรือ
้
จบการบรรยาย