เงินนอกงบประมาณ - สำนักงาน งบประมาณ และ การเงิน

download report

Transcript เงินนอกงบประมาณ - สำนักงาน งบประมาณ และ การเงิน

การบันทึกบัญชีเงินประกันสั ญญา/เงินรับฝากอืน่
และเงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
พ.ต.ท.หญิง ดวงหทัย ภู่สอาด
สว.ฝ่ ายบัญชี 1 กช.สงป.
โทร. 0 2205 2340
หัวข้ อนาเสนอ
1. ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ
2. การบันทึกบัญชีเงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่ (ฝากคลัง)
3. การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์
3.1 กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ
3.2 กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรับฝากอืน่
3.3 ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ
4. รายงานที่เกีย่ วข้ อง
เงินในระบบราชการ
ประกอบด้ วย 3 ประเภท ดังนี้
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินรายได้ แผ่ นดิน
เงินนอกงบประมาณ
“ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง”
ความหมายของเงินนอกงบประมาณ
แนวทางการบริหารเงินนอกงบประมาณ ในปัจจุบัน
เงินนอกงบประมาณ
ตามระเบียบการเบิกจ่ ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 ข้ อ 4
เงินทั้งปวงทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของส่ วนราชการ นอกจาก
เงินงบประมาณรายจ่ าย
เงินรายได้ แผ่ นดิน
เงินเบิกเกินส่ งคืน
เงินเหลือจ่ ายปี เก่ าส่ งคืน
เงินนอกงบประมาณ
RP
รับเงินนอก
งบประมาณ
เก็บรักษา
GL
เอกสาร
ลงบัญชี
นาฝาก
RP
อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้
ฝากคลัง
GL
ฝากธนาคาร
เงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
เงินฝากคลัง
PO
ก่อหนี้ ผกู พัน/ทาสัญญา
PO
ตรวจรับงาน
ขอเบิกเงิน
AP
GL เงินเข้าบัญชี
เจ้าหนี้
FA
GL
ใบสาคัญ/สัญญายืม
สินทรัพย์ = >5,000 บาท
ขอเบิกเงิน
เงินเข้าบัญชี
ของหน่ วยงาน
AP
GL
เงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
เงินเข้าบัญชี
ของหน่วยงาน
GL
เอกสาร
จ่ายเงิน
AP ให้เจ้าหนี้หรือ
ผูม้ ีสิทธิรบั เงิน
ลงบัญชี
เงินนอกงบประมาณ
มี 3 ประเภท
1. เงินรับฝาก
เช่ น เงินประกันทรัพย์ สินเสี ยหาย , เงินประกันสั ญญา
(นาฝากหน่ วยงานผู้เบิก โดยใช้ สมุดคู่ฝาก)
2. เงินเพือ่ นาส่ ง
เช่ น เงินกองทุน คชจ.ในการ ดนง.
เงินกองทุนเพือ่ การสื บสวนและสอบสวนคดีอาญา
3. เงินทีส่ ามารถใช้ จ่ายได้
เช่ น เงินบูรณะทรัพย์ สิน, เงินบริจาค, เงินรางวัลจราจร
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ
1 การเลือกคาสั่ งงาน(Terminal) หรือ Web online ทีใ่ ช้ บันทึกข้ อมูล
- เงินที่ต้องนาฝาก กค. (เงินนอก ใน TR 1) เช่ น เงินรางวัลจราจร, เงินบูรณะทรัพย์สิน
- เงินที่ไม่ ต้อง นาฝาก กค. ( ให้ นาฝาก ธนาคารพาณิชย์ ได้ ) (เงินนอก นอก TR 1)
เช่ น เงินประกันตัวผู้ต้องหา, เงินกองทุนเพือ่ การส่ งคนต่ างด้ าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรของ ตร.
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ
2 การเลือก รหัสบัญชี เพือ่ ใช้ บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS
2.1 หน่ วยงานไม่ สามารถนามาใช้ ได้ ให้ บันทึกเป็ น **หนีส้ ิ น**
รหัสบัญชี ซึ่งใช้ บันทึกในระบบ ต้ องขึน้ ต้ นด้ วย 2XXXXXXXXX เท่ านั้น เช่ น
2111020199 เงินรับฝากอืน่ - เงินกองทุนค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของ ตร.
เงินบารุ งรักษาอาคารสถานทีพ่ กั (เงินบูรณะทรัพย์ สิน)
2112010102 เงินประกันผลงาน – บันทึกเงินประกันผลงาน (บัญชีรายตัวในระบบ)
2112010199 เงินประกันอืน่ - บันทึกเงินประกันสั ญญา, เงินประกันผลงาน/ซอง
เงินประกันทรัพย์สินเสี ยหาย
2111020102 เงินรับฝากจากทุนหมุนเวียน - รถ จยย. (961) / อาวุธปื น (962)
เงินกองทุนเพือ่ การสื บสวนและสอบสวนคดีอาญาของ ตร.
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ (ต่ อ)
2.2 หน่ วยงาน สามารถนามาใช้ ได้ กรณีบันทึกเป็ น **รายได้ **
รหัสบัญชี ซึ่งใช้ บันทึกในระบบ ต้ องขึน้ ต้ นด้ วย 43XXXXXXXX
ยกเว้ น เงินบูรณะทรัพย์ สิน บันทึกเป็ น หนีส้ ิ น
เช่ น 4301020108 รายได้ เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ เมือ่ จ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนให้ เจ้ าหน้ าที่
- เงินรางวัลจราจร
ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ รหัสบัญชี 5104040199
- เงิน พ.ร.บ. ขนส่ ง
(ค่ าตอบแทนอืน่ )
- เงินค่ าเคลือ่ นย้ ายรถ
- เงินรางวัลจราจรส่ วนที่นาส่ ง กทม./อปท. บันทึกรับและเบิกจ่ ายในบัญชีเจ้ าหนี้
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 2101020101
* สาหรับรายการเงินรางวัลจราจรที่จัดสรรเป็ นเงินรางวัล และส่ วนที่นาส่ ง อปท. หน่ วยงาน
ต้ องบันทึกปรับปรุงรายการรายได้ แผ่ นดินให้ ครบถ้ วน ในวันที่บันทึกรับเงินดังกล่ าว
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ (ต่ อ)
2.2 หน่ วยงาน สามารถนามาใช้ ได้ กรณีบันทึกเป็ น **รายได้ **
รหัสบัญชี ซึ่งใช้ บันทึกในระบบ ต้ องขึน้ ต้ นด้ วย 43XXXXXXXX
ยกเว้ น เงินบูรณะทรัพย์ สิน บันทึกเป็ น หนีส้ ิ น
เช่ น เงินช่ วยเหลือ/เงินอุดหนุน จากหน่ วยงานของรัฐ
- 4302010101 เงินอุดหนุน เพือ่ การดาเนินงาน (ไม่ ใช่ เพือ่ จัดหาสิ นทรัพย์ )
- 4302020101 เงินอุดหนุน เพือ่ จัดหาสิ นทรัพย์ ถาวร
เงินบริจาค จากหน่ วยงานเอกชน
- 4302030101 เงินที่ได้ รับการบริจาคจากเอกชน
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ (ต่ อ)
ตัวอย่าง การบันทึกรายการเงินรางวัลจราจร
ส่ วนทีน่ าส่ งรายได้ แผ่นดิน
รับเงิน
ZRP_RA/นส 01
Dr. เงินสด
Cr. รายได้ ค่าปรับจากการกระทาผิด
พ.ร.บ. จราจรทางบก 4201020104
นาเงินส่งธนาคาร
Auto
ประเภท CJ
Dr. ค่าใช้ จ่ายระหว่างหน่ วยงาน-หน่ วยงานโอน
รายได้ แผ่นดินให้ บก.
Cr. พักเงินนาส่ ง/พักรอ Clearing (เช็ค)
บันทึกนาเงินส่งคลัง
ZRP_R1/นส 02-1
Dr. พักเงินนาส่ ง
Cr. เงินสดในมือ
รายได้ แผ่ นดิน
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ (ต่ อ)
ตัวอย่าง การบันทึกรายการเงินรางวัลจราจร
ส่ วนทีจ่ ่ ายเป็ นเงินรางวัล
รับเงิน
Dr. เงิน.................
Cr. รายได้ เงินนอกงบประมาณ 4301020108
ปรับปรุ งรายการรายได้แผ่นดิน จัดสรรเป็ นเงินนอก
งบประมาณ
ZGL_JV / บช 01 JV
Dr. รายได้ ที่ไม่ ใช่ ภาษีจดั สรรเป็ นเงินนอก งปม.
4207010101
Cr. รายได้ ค่าปรับจากการกระทาผิด
พ.ร.บ. จราจรทางบก 4201020104
เบิกจ่ายเงิน
Dr. ค่าตอบแทนอื่น 5104040199
Cr. เงิน............
รายได้ แผ่ นดิน
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ (ต่ อ)
ตัวอย่าง การบันทึกรายการเงินรางวัลจราจร
ส่ วนทีน่ าส่ ง อปท.
รับเงิน
Dr. เงิน.................
Cr. เจ้ าหนีอ้ งค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ 2101020101
ปรับปรุ งรายการรายได้แผ่นดิน คู่กบั
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน อปท.
ZGL_JV / บช 01 JV
Dr. ค่าใช้ จ่ายอุดหนุน เพือ่ การดาเนินงาน-องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ 5107010103
Cr. รายได้ ค่าปรับจากการกระทาผิด
รายได้ แผ่ นดิน
พ.ร.บ. จราจรทางบก 4201020104
จ่ายเงิน ให้ อปท.
Dr. เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2101020101
Cr. เงิน............
แนวคิด : เงินนอกงบประมาณ (ต่ อ)
3 การเลือก รหัสบัญชี เพือ่ ใช้ บันทึกจ่ ายเงินในระบบ GFMIS
3.1 เงินที่หน่ วยงานรับมาไม่ สามารถนามาใช้ ได้ บันทึกรับไว้ เป็ น **หนีส้ ิน**
เมือ่ ต้ องการเบิกเงินมาจ่ ายให้ กบั เจ้ าหนีห้ รือผู้มสี ิ ทธิรับเงิน
ให้ ต้งั เบิกออกจาก **หนีส้ ิ น ประเภทนั้นๆ** (2XXXXXXXXX)
3.2 เงินที่หน่ วยงานรับมาสามารถนามาใช้ ได้ บันทึกรับไว้ เป็ น **รายได้ **
เมือ่ ต้ องการเบิกเงินมาจ่ ายให้ กบั ผู้มสี ิ ทธิรับเงิน
ให้ ต้งั เบิกออกจาก **ค่าใช้ จ่าย ตามประเภทค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง** (5XXXXXXXXX)
ยกเว้ น เงินบูรณะทรัพย์ สิน
บันทึกรับเป็ น หนีส้ ิ น เมื่อจ่ ายให้ กบั เจ้ าหนีห้ รือ
ผู้มสี ิ ทธิรับเงินให้ ต้ังเบิกออกจาก **หนีส้ ิ น * เช่ นเดียวกัน
รหัสแหล่งของเงิน (Fund)
1. เงินนอกงบประมาณ ใน บัญชีเงินคงคลังที่ 1
YY A B 000
เงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง
1: เงินกู้
2: เงินให้ก ู้
3: เงินให้ยืม
4 : เงินทดรอง
5 : เงินคงคลังอื่น
6 : เงินฝากคลัง
7 : งบอุดหนุนใน TR1
8 : เงินทดรองโครงการเงินกู้
2: เงินนอกงบประมาณใน TR1
แสดง ปี งบประมาณ
ตัวอย่าง 5726000
รหัสแหล่งของเงิน (Fund)
3. เงินนอกงบประมาณ นอก บัญชีเงินคงคลังที่ 1
YY A B 000
เงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์
1 : รายได้อื่น
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8 :
9:
เงินกู้
ทรัพย์สินช่วยราชการ
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
งบอุดหนุน
เงินทดรอง
เงินยืม
เงินนอกงบจ่ายจากเงินฝากคลัง
เงินรับฝาก-เบิกแทน
3: เงินนอกงบประมาณนอก TR1
แสดง ปี งบประมาณ
ตัวอย่าง 5731000
ขั้นตอนการทางาน เงินนอกงบประมาณ
ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดเก็บเงิน
2. การนาส่ ง/ฝากเงิน
3. การเบิกจ่ ายเงิน
เงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
(กรณีขอเบิกเงินจ่ ายผ่าน สรก.)
ฝากธนาคารพาณิชย์
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประจา
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
กาหนดเวลานาเงินส่ งหรือนาฝากคลังของหน่ วยงานผู้เบิก
1. เช็ค
- วันที่ได้ รับ หรืออย่ างช้ าภายในวันทาการถัดไป
2. เงินรายได้ แผ่ นดิน
- เกินหมืน่ บาทนาส่ งโดยด่ วนไม่ เกิน 3 วันทาการ
กาหนดเวลานาเงินส่ งหรือฝากคลังของหน่ วยงานผู้เบิก (ต่ อ)
3. เงินเบิกเกินส่ งคืนหรือเงินเหลือจ่ ายปี เก่าส่ งคืน
- ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันได้ รับเงินจากคลัง หรือได้ รับเงินคืน
4. เงินนอกงบประมาณ
- อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลังเพือ่ รอการจ่ าย
- ภายใน 15 วัน นับจากวันรับเงินจากคลัง
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
ฝากคลัง
รายการ
(1)
เมื่อรับเงินประกันสั ญญา
และ เงินรับฝากอืน่
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เงินประกันสัญญาอื่น / เงินรับฝากอื่น
- สาเนาหรื อต้นขั้วใบเสร็ จรับเงิน
- ทะเบียนคุมการรับและนาส่ งเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
รายการ
(2)
นาส่ งเงินทีธ่ นาคารกรุงไทย
โดยระบุประเภทเงินทีน่ าส่ ง
เป็ นเงินฝากคลัง
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานโอน
เงินนอกงบประมาณให้ บก.
เครดิต พักเงินนาส่ ง
- Pay in Slip ในนามหน่วยงาน
- ใบรับเงินที่ได้รับจากธนาคาร
ฝากคลัง
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
รายการ
คู่บัญชี
(3)
บันทึกรายการนาส่ ง
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เดบิต พักเงินนาส่ ง
เครดิต เงินสด
- ทะเบียนคุมการรับและนาส่ งเงิน
ฝากคลัง
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
ฝากคลัง
รายการ
(4)
ปรับเพิม่ เงินฝากคลัง (ในระบบ
web Online จะปรับเพิม่
เงินฝากคลังให้ อตั โนมัติ)
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินฝากคลัง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
- ทะเบียนคุมการรับและนาส่ งเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
ฝากคลัง
รายการ
(5)
เมือ่ ครบกาหนดจ่ ายคืนให้ เบิกเงิน
นอกงบประมาณ (ฝากคลัง) ระบุเข้ า
บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่ วยงาน
เลือกประเภทรายการขอเบิก เป็ น
- จ่ ายผู้ขายหรือคู่สัญญา
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินประกันสัญญาอื่น หรื อ เงินรับฝากอื่น
เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
- ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลัง
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
รายการ
(6)
ระบบจะบันทึกปรับ
เงินฝากคลัง
ตามเอกสารขอเบิก
คู่บัญชี
เดบิต T/E ปรับเงินฝากคลัง
เครดิต เงินฝากคลัง
ฝากคลัง
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
ฝากคลัง
รายการ
(7)
ระบบจะบันทึกคู่บัญชี
อัตโนมัติให้
คู่บัญชี
เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง
เครดิต T/R หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ จาก บก.
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
ฝากคลัง
รายการ
(8)
กรมบัญชีกลาง
ประมวลผล
จ่ ายเข้ าบัญชีส่วนราชการ
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง
- Bank Statement
เงินประกันสั ญญาและเงินรับฝากอืน่
ฝากคลัง
รายการ
(9)
หน่ วยงานจ่ ายเช็คคืน
เงินประกันสั ญญา หรือ
เงินรับฝากอืน่
ให้ บันทึกการจ่ ายเงินในระบบ
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
- ทะเบียนจ่ายเช็ค
- ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลัง
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ
รายการ
(1)
กรณี รับเป็ นรายได้
เงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิ ชย์
(ระบุแหล่งเงิน YY31000)
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต รายได้ของหน่วยงาน (43XXXXXXXX)
- สาเนาหรื อต้นขั้วใบเสร็ จรับเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
- ทะเบียนคุมเอกสาร บช.
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ
รายการ
(2)
นาเงินทีไ่ ด้ รับ
ฝากธนาคารพาณิชย์
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากไม่มีรายตัว
เครดิต เงินสดในมือ
- ใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารฯ
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ
รายการ
(3)
บันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากธนาคารพาณิ ชย์
(กรณี บนั ทึกเป็ น
รายได้เงินนอกงบประมาณ)
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต พักสิ นทรัพย์ หรื อ ค่าใช้จ่าย
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากไม่มีรายตัว
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
- ทะเบียนคุมวัสดุสานักงาน
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ
รายการ
(4)
กรณีจ่ายให้ ยมื จาก
เงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากธนาคารพาณิชย์
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากไม่มีรายตัว
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
- สัญญายืมเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ
รายการ
คู่บัญชี
(5)
กรณีส่งใช้ เงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากธนาคารพาณิชย์ ด้ วยใบสาคัญ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ เท่ ากับที่ยมื
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เดบิต ค่าใช้จ่าย ระบุประเภท
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
- สัญญายืมเงิน (ที่ยมื ไว้)
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ
รายการ
(6)
กรณียมื จากเงินนอกงบประมาณทีฝ่ าก
ธนาคารพาณิชย์ ส่ งใช้ ท้งั ใบสาคัญและ
เงินสด ให้ บันทึกส่ งใช้ ใบสาคัญเท่ ากับ
ค่ าใช้ จ่ายเช่ นเดียวกับข้ อ (5) และบันทึกรับ
เงินสดจากลูกหนีเ้ งินยืม
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ
- สาเนาหรื อต้นขั้วใบเสร็ จรับเงิน
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
- สัญญายืมเงิน (ที่ยมื ไว้)
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรับฝากอืน่
รายการ
คู่บัญชี
(1)
กรณีรับเป็ นประเภทเงินรับฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ เช่ น รับเงินจาก
หน่ วยงานอืน่ หรือ รับเงินทีจ่ ะต้ องจ่ ายคืน
ผู้มสี ิ ทธิ (ระบุแหล่ งเงิน YY31000)
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เงินรับฝากอื่น
- สาเนาหรื อต้นขั้วใบเสร็ จรับเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
- ทะเบียนคุมเอกสาร บช.
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรับฝากอืน่
รายการ
คู่บัญชี
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน หรื อ
(2)
นาเงินที่ได้รับ
ฝากธนาคารพาณิ ชย์
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน หรื อ
เงินฝากไม่มีรายตัว
เครดิต เงินสดในมือ
- ใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารฯ
เงินนอกงบประมาณทีฝ่ ากธนาคารพาณิชย์
กรณีบันทึกรับเป็ นเงินรับฝากอืน่
รายการ
(3)
บันทึกการจ่ ายเงินนอกงบประมาณ
ที่ฝากธนาคารพาณิชย์
(กรณีบันทึกเป็ นเงินรับฝากอืน่ )
(ระบุแหล่ งเงิน YY31000)
เอกสาร/ทะเบียนหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คู่บัญชี
เดบิต เงินรับฝากอื่น
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน /
เงินฝากไม่มีรายตัว
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
รายงานงบทดลอง
ด้านรับ
ประเภทเงินที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สิน
รายได้
รายงานงบทดลอง
ด้านจ่าย
ประเภทเงินที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สิน
ค่าใช้ จ่าย