Transcript SEA

การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์
Strategic Environmental Assessment (SEA)
(กรณี : การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่ แวดล้อม)
โดย นายธนา
สุวัฑฒน
ผู ้อานวยการสว่ นวางโครงการ
สานักบริหารโครงการ
15 มิถน
ุ ายน 2553
ความเป็ นมาของ SEA
 ช่วงปี พ.ศ.2513-2523 ประเทศสหร ัฐอเมริกาได้นาการประเมินด้าน
่
สิงแวดล้
อมเข้าสู ก
่ ระบวนการตัดสินใจ บนฐานของ NEPA; National
่
Environmental Policy Act ในทางปฏิบต
ั ท
ิ เกี
ี่ ยวกับข้
อเสนอของ
้
โครงการ แนวทางการดาเนิ นการยังคงใช้แนวทางนี ในการปฏิ
บต
ั งิ าน
 ช่วงปี พ.ศ.2523- 2533 หน่ วยงาน UNDP World Bank
่ บทบาท และช่วงหลังปี พ.ศ.2528 ได้เริมมี
่ การพิจารณา
OECD เริมมี
่ งกว่าโครงการ
ใช้ SEA ในการตัดสินใจระดับทีสู
่ การตีความหมายทีแตกต่
่
 ปี พ.ศ.2535 ได้เริมมี
างกันระหว่าง EIA ของ
โครงการ และ SEA
แนวความคิด SEA
่
่ านมา ไม่
 การประเมินผลกระทบสิงแวดล้
อมในระดับโครงการเท่าทีผ่
่
้ ด้
้ วยเหตุผลความ
สามารถทาให้คุณภาพสิงแวดล้
อมโดยรวมดีขนได้
ึ้
ทังนี
่ ได้ร ับการพิจารณาใน
ไม่ครบถ้วนสมบู รณ์ของกิจกรรมการพัฒนาทีไม่
่
่ ดขึนกับสิ
้
่
เรืองผลกระทบที
เกิ
งแวดล้
อม
่
่
 เป็ นการส่งเสริมการปกป้ องคุม
้ ครองสิงแวดล้
อม และมีเป้ าหมายทีจะ
่ งยื
่ น (Sustainable Development) โดย
นาไปสู ก
่ ารพัฒนาทียั
่
ผ่านการบู รณาการด้านสิงแวดล้
อม สังคม และเศรษฐกิจ กับการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร ์
SEA ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550
การมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชน ต้องอยูใ่ นกระบวนการจัดทา
รายงาน SEA ทุกขัน
้ ตอน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 57
ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน มาตรา 66 , มาตรา67
หมวด5 แนวนโยบายพืน
้ ฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านทีด
่ น
ิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มาตรา 85 (5)
ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน มาตรา 87
่
การประเมินสิงแวดล้
อมเชิงยุทธศาสตร ์ (SEA)
่
เป็ นกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้
อม
ของ
 นโยบาย
 แผน
่ าเสนอ
 แผนงานทีน
่ าไปสู ก
่ ารตัดสินใจเชิงนโยบาย
เพือน
ความเชือ
่ มโยงระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน
และโครงการ
นโยบาย
(Policy)
แผน (Plan)
แผนงาน
(Programme)
โครงการ
(Project)
ตัวอย่าง : ระดับและรู ปแบบของ
นโยบาย
นโยบาย
• โครงการที่ 1 ในปี 2580 จะดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
ในลุม
่ น้ายมหรือไม่
นโยบาย
• โครงการที่ 2 ลุม
่ น้าเจ้าพระยา จะมีการดาเนินการลดความเสีย่ งต่อการเกิด
น้าท่วมในพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ และลดค่าใช้จา่ ยภาครัฐในการลงทุนโครงการ
ป้ องกันน้าท่วมหรือไม่
นโยบาย
• โครงการที่ 3 ทางเลือกเชิงนโยบายและผลกระทบในอนาคต 30 ปี ในการ
พัฒนาแหล่งน้าในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพือ
่ ลดความรุนแรงของปัญหา
น้าในปัจจุบน
ั และอนาคตจะเป็ นอย่างไร
รูปแบบของนโยบาย แผน แผนงาน
นโยบา
ย
• ในปี 2580 จะดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
ในลุม
่ น้ายมหรือไม่
่ ความ
•การนาเสนอกลุ่มของกิจกรรมทีมี
่
่
เชือมโยงก
ัน ในกรอบของเวลาทีจะด
าเนิ น
้ เช่น จะมีการส่งเสริมและพัฒนา
นโยบายนัน
้ าในลุ่มน้ ายมจานวน 50 แห่งในปี
แหล่
ง
ก
ักเก็
บ
น
แผน
2580
้ เฉพาะที
่
่
• การนาเสนอกลุ่มของโครงการในพืนที
้ เช่น แหล่งก ักเก็บ
จะดาเนิ นงานตามแผนนันๆ
่ ขนาดความจุ X ล้าน
น้ าจานวน 10 แห่ง ทีมี
้ ลุ
่ ่มน้ าย่อย/อาเภอ Y ใน
แผนงาน ลู กบาศก ์เมตร ในพืนที
ปี 2580
ความเชือ
่ มโยงระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน
และโครงการ
นโยบาย
(Policy)
SEA
(Policy-EIA)
แผน (Plan)
แผนงาน
(Programme)
EIA
(Project-EIA)
โครงการ
(Project)
ความเชือ
่ มโยงระหว่าง SEA และโครงการ EIA
 จากแผนงาน ......แหล่งกักเก็บน้าจานวน 10 แห่ง ทีม
่ ีขนาด
ความจุ X ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นทีล่ ม
ุ่ น้าย่อย/อาเภอ Y
ในปี 2580….. แหล่งเก็บกักน้าแต่ละแห่งทีเ่ สนอ เรียกว่า
โครงการ และผลกระทบของโครงการเหล่านี้ จะเกีย่ วข้องกับ
EIA ซึง่ ดาเนินการตามแนวทางการทา EIA ของแต่ละ
โครงการ และแต่ละโครงการทีน
่ าเสนอนัน
้ โดยปกติเรียกว่า
“EIA โครงการ” (Project-EIA).
 นับเป็ นความสาคัญทีต
่ อ้ งทราบว่า SEA ทัง้ 3 ระดับนัน
้ มี
ความเชือ
่ มโยงกับ EIA ของโครงการ
ขัน
้ ตอนการทายุทธศาสตร์โดยทั่วไป
ระบุจุดมุง่ หมายของการทายุทธศาสตร์
ระบุทางเลือกเพือ
่ ให้บรรลุจุดมุง่ หมาย
เลือกระหว่างจุดมุง่ หมาย
ปรับจุดมุง่ หมายทีเ่ ลือก
ประกาศร่างแผน
ดาเนินการ & ติดตามการทายุทธศาสตร์
ขัน
้ ตอนการทา SEA
ปรับจุดมุง่ หมายเพือ
่ รวมเรือ
่ งของสิง่ แวดล้อมและความยั่งยืน
ระบุเป้ าหมาย ดัชนี และอธิบายฐานสิง่ แวดล้อม
ประเมินผลกระทบ & คาดการณ์ ทางเลือก; เสนอทางทีเ่ ลือก
สร้างมาตรการในการบรรเทา ส่งเสริมผลกระทบของทางทีเ่ ลือก
รายงาน SEA
สร้างแนวทางในการดาเนินงาน และการติดตามผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อม
ความเกีย่ วข้องของยุทธศาสตร์และโครงการกับ SEA และ EIA
ระดับการ
ปกครอง
แผนการใช้
ประโยชน์ทดิ
ี่ น
(SEA)
นโยบาย
แผน
(SEA)
(SEA)
ระดับชาติ
แผนการใช ้ประโยชน์
่ นระดับชาติ
ทีดิ
นโยบายการ
คมนาคม
ระดับประเทศ
แผนระยะนาว
ในการสร ้าง
ถนนของ
ประเทศ
นโยบายด ้าน
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
ระดับภาค
แผนการใช ้ประโยชน์
่ นระดับภาค
ทีดิ
ระดับ
จังหวัด /
้ ่
พืนที
ระดับ
่
ท้องถิน
แผนการใช ้ประโยชน์
่ นระดับจังหวัด/พืนที
้
ทีดิ
แผนการใช ้ประโยชน์
่ นระดับท ้องถิน
่
ทีดิ
แผนงาน โครงกา
(SEA)
ร (EIA)
แผนงาน
ก่อสร ้างถนน
ระยะ 5 ปี
โครงการการ
ก่อสร ้างถนน
แผนยุทธ ์
ศาสตร ์ระดับ
ภาค
แผนงานการ
ลงทุนระดับ
้ ่
จังหวัด/พืนที
โครงการ
สาธารณู ปโภ
คระดับ
่
ท ้องถิน
จุดมุง่ หมายของ SEA
เพือ
่ ทาให้ผลกระทบเชิงลบของยุทธศาสตร์เหลือ
น้อยทีส่ ด
ุ จนไม่มน
ี ยั สาคัญอีกต่อไป พร้อมกับทา
ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากทีส่ ด
ุ และส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อมเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ประโยชน์ของ SEA ทีเ่ หนือกว่า EIA คือ การทา
SEAให้มก
ี ารพิจารณาอย่างกว้างขวางใน
ขัน
้ ตอนก่อนการตัดสินใจ เกีย่ วกับมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาและการส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการในการ
้
หลีกเลีย่ งผล กระทบทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
ลักษณะของ SEA
เป็ นกระบวนการที่
สนับสนุนการตัดสินใจ
อย่างเป็ นระบบ โดยมี
จุดหมายเพือ่ ให้แน่ ใจ
ว่าในการทา PPP นัน
้
เรือ
่ งราวของ
สิง่ แวดล้อมและความ
ยั่งยืนได้รบั การ
พิจารณา
เป็ นเครือ
่ งมือทีม
่ ี หลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์ใน
การทา PPP ด้วยการ
นาเอาเทคนิคและ
วิธีการทีเ่ หมาะสมมาใช้
ให้กรอบในการตัดสินใจ
และสนับสนุนการตัดสิน
ใจให้มีประสิทธิภาพมาก
้
ขึน
การพัฒนาทีย่ ่งั ยืนและการ
ดาเนินงานของภาค รัฐ
้
ได้รบ
ั การพัฒนามากขึน
โดยทาให้เรือ
่ งทีท
่ ามี
ความสาคัญและทาง เลือก
ถูกนามาพิจารณาอย่างเป็ น
ระบบ
หลักการของ SEA
• SEA ต้องระบุทางเลือกของ นโยบาย แผน และโปรแกรม ที่
มีความชัดเจน เป็ นไปได้ และเปรียบเทียบได้ในเรือ
่ งของ
สิง่ แวดล้อม
• SEA ต้องมีการพิจารณาบูรณาการเรือ
่ งสิง่ แวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ เพือ
่ นาไปสูค
่ วามยั่งยืน
• SEA ต้องปรับปรุงให้ นโยบาย แผน หรือแผนงาน ดีขน
ึ้
มากกว่าแค่การวิเคราะห์
• SEA นัน
้ มีบทบาทเพือ
่ สนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ทาการ
ตัดสินใจเอง ฉะนัน
้ SEA จึงไม่ควรยาวไปสูก
่ ารตัดสินใดๆ
หลักการของ SEA
สังคม
สิง่ แวดล ้อม
SD
เศรษฐกิจ
การพัฒนาทีย
่ ั่งยืน
Sustainable Development
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
17
การนา SEA ไปใช ้
ไม่ควรนา SEA ไปใช้ในการบรรเทา
่
ผลกระทบสิงแวดล้
อมของกิจกรรมที่
ได้มก
ี ารต ัดสินใจไปเรียบร ้อยแล้ว
ควรจะนาเอากระบวนการประเมินทาง
่
่ จะต
่
สิงแวดล้
อมไปใช้ เพือที
ัดสินว่า
้ นั่นหมายถึง
กิจกรรมใดควรจะเกิดขึน
ว่าทางเลือกไหนควรจะได้ร ับการเลือก
้
ในระด ับของการสร ้างยุทธศาสตร ์นัน
่
มีทางเลือกทีแตกต่
างกันให้เลือก เช่น
- ไม่ทาอะไรเลย หรือดาเนิ นการ
่ อก
ต่อไปตามทางทีเลื
่
- พัฒนาในรู ปแบบต่างๆ กัน ทีบรรลุ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก SEA
้
ทาให้มก
ี ารพิจารณาผลกระทบและทางเลือกในมุมทีก
่ ว้างขึน
เป็ นเครือ
่ งมือทีต
่ อ้ งมีการดาเนินการก่อนการสร้างยุทธศาสตร์ ด้วย
สามารถใช้สนับสนุนการสร้างยุทธศาสตร์ของกิจกรรมใดๆเพือ
่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้
สามารถเพิม
่ ประสิทธิภาพการตัดสินใจในระดับต่างๆได้ รวมทัง้ เพิม
่
ความแข็งแกร่งให้กบั EIA ในระดับโครงการด้วย
ทาให้การพิจารณาเรือ
่ งสิง่ แวดล้อมสาหรับการตัดสินใจในระดับที่
้ ไปมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ
สูงขึน
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก SEA
ทาให้การปรึกษาและการมีสว่ นร่วมของ
้
สาธารณะมีมากขึน
“ SEA สามารถช่วยให้การทายุทธศาสตร์
บรรลุเป้าหมาย มีความชัดเจน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ
มากขึ้น และทาให้ได้รับการอนุมัตเิ ร็วขึ้น”
ขัน
้ ตอนการทา SEA
2
อธิบาย
1
วางเรือ
่ งราว
และ
จุดมุง่ หมาย
และการตกลง
ในเรือ
่ ง
ขอบเขตของ
ึ ษา
การ ศก
สภาวะ
แวดล ้อม
พืน
้ ฐานทีม
่ อ
ี ยู่
ระบุปัญหา
สงิ่ แวดล ้อม
ข ้อจากัดต่างๆ
วางจุดมุง่ หมาย
ของการสร ้าง
ยุทธศาสตร์อน
ื่
และปรับ
จุดมุง่ หมาย
เดิม
3
พัฒนา
ทางเลือก ระบุ
ทางเลือกต่างๆ
รวมทัง้
ทางเลือกทีจ่ ะ
นาไปสูก
่ าร
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ทีจ่ ะบรรลุ
จุดมุง่ หมาย
ของ
แผนพัฒนา
4
ประเมินผล
กระทบทีน
่ ่าจะ
เกิดขึน
้ ของแต่
ละทางเลือก
แล ้วทาการ
เลือก ทาง
เลือกที่
เหมาะสม
รวมทัง้ หา
มาตรการ ใน
การบรรเทาผล
กระทบเชงิ ลบ
5
จัดทารายงาน
ตาม
กระบวนการ
ทัง้ หมด และ
เสนอมาตรการ
ติดตาม
ตรวจสอบ
กระบวนการศึกษา SEA 10 ขัน
้ ตอน
1
การ
กลั่นกรอง
2
ทบทวน
เอกสาร
ทุตยิ ภูมิ
3
กาหนด
ขอบเขต
การศึกษา
4
เก็บข้อมูล
เพิม
่ เติม
5
วิเคราะห์
และ
ประเมิน
ข้อมูล
6
นาเสนอ
ทางเลือกที่
เหมาะสม
การมีสว่ นร่วมของประชาชน
8
ตัดสินใจ
9
ติดตามและประเมินผล
10
ปรับปรุงแก้ไข
ขัน
้ ตอนที่ 1-7 เป็ นกระบวนการ SEA
ขัน
้ ตอนที่ 8-10 เป็ นกระบวนการพัฒนา
7
นาเสนอ
หลักการ
ป้ องกันไว้
ล่วงหน้า
กระบวนการศึกษา SEA 10 ขัน
้ ตอน
1 การกลั่นกรอง ในระดับนโยบาย พิจารณาความสอดคล้อง และยุทธ์
ศาสตร์ของหน่ วยงานต่างๆ และใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
2 ทบทวน
เก็บข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูล ยุทธศาสตร์ นโยบาย
เอกสารทุตยิ ภูมิ แผนพัฒนา กฎ ระเบียบ สถานการณ์ สงิ่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ของการพัฒนารายสาขา
หรือเชิงพื้นที่
3 กาหนด
กาหนดขอบเขตทางการศึกษาของพื้นทีท
่ จี่ ะทาการศึกษา
ครอบคลุมทัง้ พื้นทีท
่ จี่ ะทาการศึกษาและพื้นทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ขอบเขต
(ปรึกษาผูม
้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย)
การศึกษา
4 เก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลเพิม
่ เติมหากข้อมูลทีเ่ ก็บไม่เพียงพอ เพือ
่ ใช้ใน
การประเมินด้านยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทีส่ ด
ุ
เพิม
่ เติม
กระบวนการศึกษา SEA 10 ขัน
้ ตอน
5 วิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูล
6 นาเสนอทางเลือกที่
เหมาะสม
7 นาเสนอหลักการ
ป้ องกันล่วงหน้า
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนา พัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3
ทางเลือกเน้นการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
เสนอทางเลือกให้เหมาะสมกับพื้นทีด
่ าเนิน
โครงการ เสนอเหตุผล ข้อดี ข้อด้อยของแต่ละ
ทางเลือก และข้อมูลความคิดเห็นของผูม
้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสีย
เสนอมาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวังผลกระทบ
้ ต่อทางเลือกต่างๆ เพือ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน
่ ให้ผม
ู้ ี
อานาจตัดสินใจทีจ่ ะเลือกทางเลือก และมี
้ ต่อ
มาตรการบรรเทาปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน
ทางเลือกนัน
้ ๆ
กระบวนการศึกษา SEA 10 ขัน
้ ตอน
8 ตัดสินใจ
ผูบ
้ ริหารตัดสินใจ ตัดสินใจเลือกทางเลือกทีจ่ ะพัฒนา
9 ติดตาม
ประเมินผล
้ จากการพัฒนา
ติดตามและประเมินผลทีเ่ กิดขึน
โครงการทีเ่ ลือก
10 ปรับปรุงแก้ไข
นาข้อมูลและผลทีไ่ ด้จากการตรวจติดตามมา
วิเคราะห์และปรับปรุง เพือ
่ ให้โครงการนัน
้ นาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาตรการในการแก้ไขปัญหานา้ ท่วมลุม
่ นา้ เจ้าพระยา
ใช้อา
่ งเก็บ
น้ า
ต้นน้ า
่
เขือน
เจ้าพระยา,ป่ า
สัก
ใช้พนที
ื้ ่
่
ลุ่มตา
ลดยอดน้ า
หลาก
ผันน้ าไปลา ใช้พนที
ื้ ่
่
่
น้ าอืน
ลุ่มตา
กลางน้ า
ควบคุมระบบ
้
ระบายน
า
้
ท้ายนา ตัด
ช่อง
ลัด
เร่งระบายลง
เป้าหมายการพ ัฒนา
แนวคิดในการบริหารจ ัดการ
พ ัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภค
สงิ่ แวดล้อมและ
เกษตรกรรม
ี หายต่อชวี ต
ลดความเสย
ิ
ิ ของ
และทร ัพย์สน
ประชาชน
กาหนดการใช ้
ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
บริหารจ ัดการ
ด้านการปลู ก
พืชและ
่
สิงแวดล้
อม
พ ัฒนาระบบ
ป้องก ันนา้ ท่วมและ
ระบายนา้
บริหาร
จ ัดการและ
ควบคุมการ
ระบายน้ า
ตงกองทุ
ั้
นชดเชยการ
ี /ประก ันภ ัยนา้ ท่วม
สูญเสย
ี่ งการเกิดนา้ ท่วม
ลดความเสย
้ ทีเ่ ศรษฐกิจและชุมชน
ในพืน
ของลุม
่ นา้
้ ่
พืนที
่
ลุ่มตา
้ ระโยชน์ทด
การใชป
ี่ น
ิ และ
้ ทีล
การพ ัฒนาของพืน
่ ม
ุ ่ ตา
่ ที่
เหมาะสม
้ า
ลดค่าใชจ
่ ยของร ัฐในการ
ลงทุนโครงการป้องก ันนา้
ท่วมอืน
่ ๆ
ี หายต่อ
ลดความเสย
สาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการ
้ ลุ
่ ่ม
แนวคิดและเป้ าหมายการพัฒนาพืนที
่
่
้
การประเมินสงิ่ แวดล ้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)
้
ิ ใจ
SEA เป็ นเครือ
่ งมือสาคัญสาหรับใชในกระบวนการตั
ดสน
ระดับนโยบาย (Policy)
ระดับแผนงานหลัก (Plan)
ระดับแผนงานโครงการ (Program)
WB และ ADB กาหนดเป็ นเงือ
่ นไขสาคัญ ทุกโครงการทีจ
่ ะ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินต ้องทา SEA
SEA for P P P
28
กลุม
่ เป้ าหมายและบทบาทใน
ั พันธ์และการมี
การประชาสม
สว่ นร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
SEA-Policy
กลุม
่ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
ระดับนโยบาย
ระดับนโยบาย
Consultation 1
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1. หาข ้อยุตท
ิ างเลือก
ระดับนโยบาย
Consultation 2
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ
ั พันธ์
2. ประชาสม
โครงการ
Consultation 3
เลขาธิการ
3. สง่ เสริมการมีสว่ นร่วม
Consultation 4
เลขาธิการสภาพัฒน์
Consultation 5
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าในฐานะ
กรรมการและเลขานุการคณะ
กรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย
29
สผ.
4. ประมวลวิเคราะห์มติ
และระดับความ
ขัดแย ้ง (ถ ้ามี)
กลุม
่ เป้ าหมายและบทบาทใน
ั พันธ์และการมี
การประชาสม
สว่ นร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
กลุม
่ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
SEA-Plan
ระดับภูมภ
ิ าค
ระดับภูมภ
ิ าค
การประชุมกลุม
่
จังหวัด
(ยุทธศาสตร์) 5 กลุม
่
คือ
- การประชุมกลุม
่
จังหวัดที่ 10
- การประชุมกลุม
่
จังหวัดที่ 11
- การประชุมกลุม
่
จังหวัดที่ 12
- การประชุมกลุม
่
จังหวัดที่ 13
- การประชุมกลุม
่
จังหวัดที่ 14
รวม 5 เวที
30
ผู ้ว่าราชการจังหวัด 19 จังหวัด
คณะกรรมการลุม
่ น้ าระดับจังหวัด
หัวหน ้าสว่ นราชการระดับจังหวัด
1. หาข ้อยุตท
ิ างเลือก
ระดับแผนงาน
ั พันธ์
2. ประชาสม
โครงการ
3. สง่ เสริมการมีสว่ นร่วม
ภาคเอกชน
องค์กรด ้านการเกษตร
ผู ้แทนราษฎร
ตัวแทนกลุม
่ ผู ้ใชน้ ้ า
ตัวแทนกลุม
่ ทีป
่ ระสบปั ญหา
ื่ ภูมภ
สอ
ิ าค
4. ประมวลวิเคราะห์มต
ิ ิ
และระดับความ
ขัดแย ้ง
กลุม
่ เป้ าหมายและบทบาทใน
ั พันธ์และการมี
การประชาสม
สว่ นร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
กลุม
่ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
SEA-Program
ระดับท ้องถิน
่
ระดับท ้องถิน
่
การประชุมท ้องถิน
่
ทีเ่ กีย
่ วข ้องใน
พืน
้ ที่ 4 สว่ น คือ
1)ลุม
่ น้ าโขงอีสาน
ี ั่ งซาย+มู
้
2)ชฝ
ล
้
ฝั่ งซายตอนล่
าง
ี ั่ งขวา+มูลฝั่ ง
3)ชฝ
้
ซายตอนบน
และ
4)มูลฝั่ งขวา
รวม 6 เวที
นายอาเภอในพืน
้ ที่ คณะกรรมการ
ลุม
่ น้ า ระดับอาเภอ หัวหน ้า
หน่วยงานระดับอาเภอ
1. หาข ้อยุตท
ิ างเลือก
ระดับโครงการ
ั พันธ์
2. ประชาสม
โครงการ
ื่ ท ้องถิน
อบต. ผู ้แทนชุมชน สอ
่
3. สง่ เสริมการมีสว่ น
ร่วม
4. ประมวลวิเคราะห์มต
ิ ิ
และระดับความ
ขัดแย ้ง
ึ ษาความเหมาะสม
การศก
EIA SIA และ HIA ระดับโครงการ
31
่ าเป็ นในการบู รณาการ
องค ์ประกอบทีจ
สงิ่ แวดล ้อม
สงั คม
เศรษฐกิจ
ใครทา SEA
ความแตกต่างระหว่าง SEA
และ EIA
• กระบวนการของ SEA คล ้ายกับการประเมินผล
กระทบ (EIA) ของโครงการ
่ บความละเอียด
• มีความแตกต่างกันทีระดั
• SEA มีความกว ้างมากกว่า มีความละเอียดเชิง
ปริมาณน้อยกว่า
่ ศทางการเปลียนแปลง
่
• SEA เน้นในเรืองทิ
(change)
มากกว่า
• SEA สามารถนาไปใช ้กับกิจกรรมได ้หลากหลาย
กว่า
่ ยวข
่
่
• แผนเป็ นกลุม
่ ของกิจกรรมทีเกี
้องกัน ทีจะ