มาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

Download Report

Transcript มาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้ เลือดออก จังหวัดสุรินทร์
บัณฑิต วรรณประพันธ์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสี มา
สถานการณ์ โรคไข้ เลือดออก เขตสาธารณสุ ขที่ 14
ข้ อมูล ณ สั ปดาห์ ที่ 21 วันที่ 29 พฤษภาคม 2553
เขต 14 มีจำนวนผูป้ ่ วย 1,765 รำย เสี ยชีวิต 2 รำย
อัตรำป่ วยเท่ำกับ 25.25 ต่อประชำกรแสนคน อยูล่ ำดับที่ 14
อัตราป่ วยต่อ ประชากรแสนคน เรียงอันดับจากมากไปน้อ ย รายเขตตรวจราชการ
100
80
74.4
68.4
60
42.1
39.6 38.7
40
37.0 34.9
31.8
26.8 25.6
25.3 24.8 22.1
20.4 20.1
20
15.4 13.5
11.0
18
15
5.8
0
8
9
กทม
5
6
3
7
4
1
17
14
2
เขตตรวจราชการ
11
13
10
12
16
จำนวนป่ วยรำยเดือน ปี 2553 เปรีย บเทีย บกับ Median และ
Target line เขต 14 ข ้อมูล ณ วันที่ 29 พค.53
1500
1000
500
0
1
Median 48-52 69
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
89 113 204 631 11361043 873 630 378 249 89
Target line
50
67
86 156 447 832 688 623 370 239 176 59
2553
207 271 467 422 385
สถานการณ์ รายจังหวัด
นครราชสี มา มีรำยงำนผูป้ ่ วย 658 เสี ยชีวิต 1 รำย อัตรำป่ วย 25.65
จำนวนป่ วยสูงกว่ำค่ำมัธยฐำนตั้งแต่มกรำคม - พฤษภำคม
 บุรีรัมย์ มีรำยงำนผูป
้ ่ วย 403 เสี ยชีวิต 1 รำย อัตรำป่ วย 26.14 จำนวนป่ วย
สูงกว่ำค่ำมัธยฐำนตั้งแต่มกรำคม – เมษำยน
 สุ รินทร์ มีรำยงำนผูป
้ ่ วย 517 อัตรำป่ วย 37.58 จำนวนป่ วยสูงกว่ำค่ำมัธย
ฐำนตั้งแต่มกรำคม – เมษำยน
 ชั ยภูมิ มีรำยงำนผูป
้ ่ วย 187 อัตรำป่ วย 16.66 จำนวนป่ วยสูงกว่ำค่ำมัธย
ฐำนตั้งแต่มกรำคม - เมษำยน

จำนวนป่ วยป่ วยรำยเดือน ปี 2553 เปรียบเทียบกับ Median และ
Target line จังหวัดสุรนิ ทร์ ข ้อมูล ณ วันที่ 29 พค. 53
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Median 48-52 14 30 35 48 142 305 221 168 112 61 31
5
Target line
11 24 28 38 114 244 177 134 90 49 25
4
2553
36 44 139 162 136
เกณฑ์ และตัวชี้วดั งานป้ องกัน ควบคุมโรคไข้ เลือดออก
 เกณฑ์และตัวชี้วดั กำรควบคุมกำรระบำด
ความทันเวลาของการได้ รับแจ้ งเมื่อมีผ้ ูป่วยโรคไข้ เลือดออก
ความครบถ้ วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก (Index case)
ของทุกเหตุการณ์ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
 เกณฑ์และตัวชี้วดั กำรควบคุมแมลงพำหะนำโรค
ความพร้ อมของทีมควบคุมโรคระดับอาเภอ/ตาบล
ความทันเวลาในการควบคุมแหล่ งแพร่ โรค
ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่ งแพร่ โรค
Stakeholder ?
 ภาครัฐในสั งกัด : สสจ. รพศ/รพช/รพสต. สสอ. PCU
 ภาครัฐนอกสั งกัด : โรงเรียน อปท. ศู นย์ เด็กเล็ก รพ.
ค่ ายฯ รพ.ส่ งเสริมสุ ขภาพ
 ภาคเอกชน : รพ.เอกชน โรงเรียนเอกชน โรงงาน
 วัด มัสยิด สถานปฏิบัติธรรม
บทบาท/ภารกิจ…….?
การวิเคราะห์ /ประเมินสถานการณ์ ชุมชน/องค์ กร
 รากฐาน :
สิ่ งทีต่ ้ องเตรียมให้ พร้ อม
ทีมงานหรือคนทางาน: บุคลากรและแกนนามีทกั ษะ
จิตสานึก/คุณธรรม
 ระบบข้ อมูลสารสนเทศ ข้ อมูลระบาดวิทยา การเชื่อมโยง
การรายงานฯลฯ
 ความพร้ อมทีม SRRT

การวิเคราะห์ /ประเมินสถานการณ์ ชุมชน/องค์ กร
 กระบวนการ
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่สาคัญ
กลไกการประสานงานที่ดี
กิจกรรมควบคุมลูกนา้ ยุงลาย (สารวจ กาจัด ประเมิน)
กิจกรรมกาจัดยุงตัวแก่ : ความครบถ้ วนและครอบคลุมการ
พ่นเคมี
การสื่ อสารประชาสั มพันธ์ ที่เข้ าถึงองค์ กรและครอบครัว

การวิเคราะห์ /ประเมินสถานการณ์ ชุมชน/องค์ กร
 ภาคีเครือข่ าย
ภาครัฐในสั งกัด
ภาครัฐนอกสั งกัด
เอกชน
การวิเคราะห์ /ประเมินสถานการณ์ ชุมชน/องค์ กร
 ประชาชน
 ผลหรือประโยชน์ ทจี่ ะเกิดขึน
้ กับประชาชน ชุมชน
และสั งคม ซึ่งเกิดขึน้ จาการดาเนินการจากมุมมองทั้ง 3
ด้ าน ดังกล่ าวข้ างต้ น ซึ่งเกิดขึน้ ในระดับประชาชน ว่ า
ประชาชนจะได้ รับอะไร และจะต้ องแสดงบทบาท
อย่ างไร
มาตรการ กลยุทธ์
ชุ ด วิธีดาเนิน ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิด
กิจกรรม งาน
ชอบ
สาคัญ
มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้ เลือดออกจังหวัดสุ รินทร์
ปี 2553-2554
มาตรการด้ านการควบคุมการระบาด
 มาตรการด้ านการควบคุมแมลงพาหะนาโรค
 มาตรการด้ านการเรี ยนรู้ และพัฒนา (รากฐาน)
 มาตรการด้ านกระบวนการบริหารจัดการ
 มาตรการด้ านการมีส่วนร่ วมของภาคีเครือข่ าย
 มาตรการต่ อเชื้อไวรัสเดงกี่
 มาตรการด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุ มชน
 มาตรการด้ านกระบวนการพัฒนาข้ อบังคับ/ข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

1.มำตรกำรด้ำนกำรควบคุมกำรระบำด

ควำมทันเวลำของระบบกำรรำยงำนผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก
 ภำยใน 24 ชัว่ โมง

ควำมครบถ้วนของกำรสอบสวนผูป้ ่ วยรำยแรก (Index case) ในทุก
เหตุกำรณ์ระดับหมู่บำ้ น/ชุมชน
2.มำตรกำรด้ำนกำรควบคุมแมลงพำหะนำโรค
ควำมพร้อมของทีมควบคุมโรคระดับอำเภอ/ตำบล
 ควำมทันเวลำของกำรควบคุมแหล่งแพร่ โรค
 ควำมครอบคลุมของกำรควบคุมแหล่งแพร่ โรค

3.มำตรกำรด้ำนกำรเรี ยนรู้และพัฒนำ (รำกฐำน)

บุคลำกร
 จัดบุคลำกรให้เหมำะสมกับงำน (5 คนที่ปฏิบตั ิงำนในศูนย์ระบำดวิทยำอำเภอ)
 พัฒนำควำมรู ้ ทักษะด้ำนกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก

ระบบข้อมูลสำรสนเทศไข้เลือดออก
 ระบบส่ งรำยงำน 506 รวดเร็ ว
 มีศน
ู ย์ขอ้ มูลข่ำวสำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ

ควำมพร้อมทีม SRRT
 มีคำสั่งในทุกระดับที่ชดั เจนและประชุมอย่ำงต่อเนื่ อง สม่ำเสมอ
 จัดหำอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนโรคติดต่อนำโดยแมลง
4.มำตรกำรด้ำนกระบวนกำรบริ หำรจัดกำร

กลไกกำรประสำนงำน
 ผูบ
้ ริ หำรระดับสู งมีส่วนร่ วมและประสำนงำนในแนวรำบ

กำรสื่ อสำรประชำสัมพันธ์
 กลุ่มเป้ ำหมำยได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทัว่ ถึง

กิจกรรมควบคุมลูกน้ ำยุงลำย

กิจกรรมกำจัดยุงตัวแก่
 นวัตกรรมกำรควบคุมยุงตัวแก่
5.มำตรกำรด้ำนกำรมีส่วนร่ วมของภำคีเครื อข่ำย

ด้ำนวิชำกำร
 พัฒนำศักยภำพเครื อข่ำยฯ(ควำมรู ้ ทักษะ)

ด้ำนปฏิบตั ิกำร
 กำรจ้ำงบริ ษท
ั กำจัดยุง (สำรวจ กำจัด ประเมินผล)
 สนับสนุนให้เครื อข่ำยมีบทบำท/ภำรกิจสำหรับกำรป้ องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่ชดั เจน
6.มำตรกำรต่อเชื้อไวรัสเดงกี่

กำรวินิจฉัย
 ควำมสอดคล้องกับ CPG
 ควำมถูกต้อง
กำรรักษำ
 กำรส่ งต่อ

7.มำตรกำรด้ำนกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนและชุมชน

ร่ วมคิด ร่ วมทำ ร่ วมประเมินผล
 ส่ งเสริ มให้ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น (คณะกรรมกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออกระดับหมู่บำ้ น)
 ประชำชนต้องมีควำมรู ้
 จัดกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยประชำชนเอง
 จัดประชำคมในชุมชน
 มีมำตรกำร/นวัตกรรม
8. มำตรกำรด้ำนกระบวนกำรพัฒนำข้อบังคับ/ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

กำรประชำคมหมู่บำ้ น/ชุมชน
 มีขอ้ บังคับ/กฎระเบียบของหมู่บำ้ นหรื อชุมชนโดยกระบวนกำรประชำคม

กำรจัดทำร่ ำงฯ
 ควำมสอดคล้องกับแนวทำงด้ำนกฎหมำยของ อปท.
 กำรเสนอให้ทน
ั วำระกำรประชุมของ อปท.

กำรประกำศใช้
ภารกิจต่ อไป
เพิ่มรำยละเอียดวิธีดำเนินกำร ตัวชี้วดั และงบประมำณในตำรำง
 ตรวจสอบกับยุทธศำสตร์ กำรป้ องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
กระทรวงสำธำรณสุ ข
 คณะกรรมกำร War room สสจ.สุ รินทร์ พิจำรณำทบทวน ลงมติและ
เสนอผูบ้ ริ หำร
 ประกำศใช้มำตรกำรทุกอำเภอ
 ติดตำมประเมินผล
