AEC 2015-ABAC - Tanit Sorat V-serve group ธนิต โสรัตน์ แหล่ง

download report

Transcript AEC 2015-ABAC - Tanit Sorat V-serve group ธนิต โสรัตน์ แหล่ง

AEC 2015 :
Opportunities and Challenges
โดย
ดร.ธนิต โสรัตน์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
15 สิ งหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
www.tanitsorat.com
1
ASEAN 45th Anniversary
เกือบครึ่งศตวรรษของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 Bangkok Declaration ปี 1967 ปฏิญญากรุ งเทพ จุดเริ่ มต้นของอาเซียน
 AFTA ข้อตกลงเสรี การค้าและภาษี “0” ทาให้อาเซียนเป็ น Free Trade & Customs Union
ในปี 1993
 ASEAN WAY ข้อตกลงของอาเซียนต้องเป็ นฉันทามติและไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่ ง
กันและกัน
 ASEAN Vision 2020 จากการประชุมกัวลาลัมเปอร์ ปี ค.ศ.1997 ได้วสิ ัยทัศน์อาเซียนใน
การเป็ นตลาดเดียวกันภายใต้ประชาคมอาเซียน
 Bali Concord II การประชุมที่บาหลี ปี ค.ศ.2003 ได้ลงนามข้อตกลง ทาให้เกิดข้อตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2020
 ASEAN Charter กฎบัตรอาเซียน จากข้อตกลงในการประชุมที่เวียงจันทน์ ปี 2004 และ
ข้อตกลงจาการ์ ตา ปี พ.ศ. 2008 อาเซี ยนได้ยกระดับเป็ นนิติบุคคล และการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
www.tanitsorat.com
2
ASEAN Community. Do you know??
ประชาคมอาเซียน... คนไทยเข้ าใจมากน้ อยเพียงใด
ASEAN Charter : กฎบัตรอาเซียน (Jakarta 2008)
เป็ นสนธิสัญญาของอาเซียน เพือ่ ใช้ เป็ นกรอบกฎหมายและโครงสร้ างในการเป็ นเครื่องมือในการ
ขับเคลือ่ นการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน (AC) ในปี 2015
 ASEAN Community (AC) ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยสามเสาหลัก (3 Pillars) ในการเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน ประกอบด้วย
1. APSC : ASEAN Political & Security Community ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน
2. AEC : ASEAN Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
3. ASCC: ASEAN Socio-Cultural Community
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
 AEC Blueprint กาหนดแผนบูรณาการเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่ งประเทศสมาชิกมีพนั ธสัญญาที่
จะนาประเทศเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคอาเซี ยน
www.tanitsorat.com
3
AEC Blueprint
ยุทธศาสตร์ การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีสาระสาคัญประกอบด้ วย
1) การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
(Single Market & Production Strategy)
2) การเป็ นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
(Regional Competitiveness Strategy)
3) การเป็ นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
(Equalized Development)
4) การเป็ นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
(Global Economic Integration Strategy)
www.tanitsorat.com
4
1
Single Market & Single Production Strategy
ยุทธศาสตร์ การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
 ยุทธศาสตร์ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของ AEC
มี 5 องค์ ประกอบหลักคือ
1. การเคลือ่ นย้ ายสิ นค้ าเสรี (Free Flow of Goods)
2. การเคลือ่ นย้ ายบริการเสรี (Free Flow of Service)
3. การเคลือ่ นย้ ายการลงทุนเสรี (Free Flow of Investment)
4. การเคลือ่ นย้ ายเงินเสรีขนึ้ (Free Flow of Financial)
5. การเคลือ่ นย้ ายแรงงานฝี มือเสรี (Free Flow of Labour)
www.tanitsorat.com
5
Single Market & Single Production Base
Opportunity or Threat???
ASEAN Plus 6
กลุ่มความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจทีม่ ี
ขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ดใน
โลกครอบคลุม 2
มหาสมุทร ขนาด
เศรษฐกิจ 23.672
พันล้ านเหรียญ
สหรัฐ เท่ ากับร้ อยละ
33.74 ของGDP โลก
www.tanitsorat.com
www.tanitsorat.com
6
Opportunity on Single & Production Base
ประเทศไทยกับโอกาสในการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวของ ASEAN
 Geographic Location : ที่ต้ งั และภูมิศาสตร์ของไทยอยูต่ รงศูนย์กลางของอาเซี ยน ทาให้สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ ประเทศสมาชิกได้ดีกว่า
 Strong Industries Base : ฐานการผลิตของไทยมีความเข้มแข็งเกื้อหนุนต่อ 12 สาขาอุตสาหกรรม
ที่เปิ ดเสรี
 Strong Domestics Consumption Base : ฐานประชากร 67 ล้านคนเกื้อหนุนต่อการผลิตในเชิง
Mass Production ที่สามารถขยายไปสู่ ตลาดอาเซี ยน 600 ล้านคน
 Global Supply Chain : เครื อข่ายการผลิตของประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่งของโซ่อุปทานการผลิต
ในอุตสาหกรรมหลักของโลก ไทยมีความสามารถในการใช้พ้ืนที่ของสมาชิกเซี ยนเป็ นฐานการ
ผลิต
 Skill & Technology : ประเทศไทยมีแรงงานทักษะจานวนมากและมีเทคโนโลยี การผลิตและ
การตลาดอยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้ดี
(อุตสาหกรรม 12 สาขาทีเ่ ปิ ดเสรี : เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์จากยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่ งทางอากาศ e-ASEAN สุ ขภาพ ท่องเที่ยว โลจิสติกส์)
www.tanitsorat.com
7
ประเทศอาเซียน CLM
สิ นค้ าไทยเป็ นทีย่ อมรับด้ านคุณภาพ (High-End)
และเป็ นชื่นชอบจากคนพม่ า
Sein Gay Har Central Mart,
Yangon และภายในห้าง Junction
Centre สาขาที่กรุงย่างกุง้
สินค้าไทยครองตลาดที่ City mart
supermarket, Yangon
8
ประเทศ CLM กับโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่ต้องใช้ แรงงานเข้ มข้ น
ค่ าแรงต่ากว่ าไทย
มีแรงงานจานวนมาก
การได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี (GSP)
ประมาณ 10 -16 %
ค่ าจ้ างต่ากว่ าไทย 2-3 เท่ า
CLM : Cambodia, Lao PDR & Myanmar
9
• รู ป 1+2+3
การลงทุนเหมาะสาหรับ
อุตสาหกรรมเบาทุกประเภท
(Light Industrial)
โรงงานของผู้ประกอบการไทย ทีน่ ครย่ างกุ้ง
10
AEC การลงทุนในธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาล
เป็ นโอกาสของไทย
Traders Hotel
Sedona Hotel
รู ป แบบห้อ งพั ก ลั ก ษณะการให้บ ริ ก ารของ
โรงแรมชั้นนาในกรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า
11
ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนของไทยในประเทศเพือ่ นบ้ าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
กฎหมายส่ งเสริมการลงทุนและกฎหมายด้ านภาษีจะต้ องมีความชัดเจน
ปัญหาด้ านทักษะของแรงงาน
การจ่ ายกระแสไฟฟ้ายังไม่ พอเพียง ต้ องมีเครื่องปั่นไฟฟ้าทาให้ ต้นทุนการผลิตสู ง
ระบบโลจิสติกส์ และโครงสร้ างพืน้ ฐานยังต้ องมีการพัฒนาอีกมาก
หน่ วยงานของรัฐยังขาดการให้ บริการทีด่ ี และขาดความเป็ นสากล
ประเทศไทยไม่ มยี ุทธศาสตร์ และขาดการสนับสนุนอย่ างจริงจังในการลงทุนใน
ต่ างประเทศ
7. ผู้ประกอบการไทยส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับ Local Investment มองประเทศเพือ่ นบ้ าน
เป็ นเพียงตลาดไม่ ใช่ แหล่ งลงทุน
12
2
1.
2.
3.
4.
Thailand… Competitiveness Opportunity
โอกาสของไทยต่ อขีดความสามารถในการแข่ งขัน
Law & Compliance : ประเทศไทยมีกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายที่เป็ นสากลเอื้อต่อการลงทุน
Export Oriental Competitiveness : ผูก้ อบการของ
ไทยมี ค วามเข้ม แข็ง และขี ด ความสามารถในการ
เข้ม แข็ง ระดับ โลกโดยเป็ นประเทศส่ ง ออกอยู่ใ น
ระดับหนึ่งใน 10 ของโลก
Intellectual Property : ไทยมีกฎหมายลิขสิ ทธิ์
เกื้ อ หนุ น ต่ อ การสร้ า งแบรนด์ และทรั พ ย์สิ น ทาง
ปั ญญา
Infrastructures : ประเทศไทยมีโครงพื้นฐานทั้ง
โลจิสติกส์ น้ า ไฟฟ้ า ในระดับทีดีกว่าประเทศเพื่อน
บ้าน
www.tanitsorat.com
13
ประเทศไทย...กับขีดความสามารถในการแข่ งขันที่ลดลง
จะเป็ นอุปสรรคสาคัญต่ อการเปิ ด AEC หรือไม่
 ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับ
ของ WEF
ปี 2011 ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 38 จาก 139 ประเทศ
ลดลงจากลาดับที่ 36 ในปี 2010
 ประเทศไทยต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า น
เศรษฐกิ จ และการค้า ระหว่ า งประเทศ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ประสิ ทธิ ภาพภาครัฐ กฎหมายที่เป็ นสากล และประสิ ทธิ ภาพภาค
ธุรกิจ
www.tanitsorat.com
14
3
Equalized Development Strategy :
ยุทธศาสตร์ การเป็ นภูมภิ าคที่มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจเท่ าเทียมกัน
มี 2 องค์ ประกอบได้ แก่
1. SME Development การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME :
โอกาสของประเทศไทยที่มีฐาน SME ที่เข้มแข็งในระบบการผลิตประมาณร้ อย
ละ 90
2. Initiative for ASAEN Integration : IAI ความคิดริ เริ่ มเพื่อลดช่องว่างการ
พัฒนาของไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับประเทศ CLM แต่ยงั มี
ช่องว่างของการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศสิ งคโปร์ และมาเลเซี ย
www.tanitsorat.com
15
เศรษฐกิจฐานเดียวของอาเซียน
ภายใต้ การพัฒนาทีแ่ ตกต่ างกันโดยสิ้นเชิง
 การเข้าไปแสวงหาประโยชน์ฝ่ายเดียวของสมาชิกที่พฒั นาแล้วในทรัพยากร
ของประเทศสมาชิกที่ดอ้ ยพัฒนา
 การแข่งขันเสรี ภายใต้ความเหลื่อมล้ าของขีดความสามารถในการแข่งขัน
นาไปสู่ การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันของสมาชิกอาเซียน
 การเป็ นเศรษฐกิจฐานเดียว จะเป็ นโอกาสของบริ ษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่ทจี่ ะ
เข้าถึงโอกาสและตักตวงประโยชน์ฝ่ายเดียว
 ธุรกิจ SME และวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะประเทศขอบนอกของอาเซียน จะ
ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสของการเป็ นตลาดฐานเดียว
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยิง่ พัฒนา ช่องว่างของการพัฒนาและความยากจน
จะยิง่ สู งขึ้น
www.tanitsorat.com
16
4
Global Economic Integration Strategy
การเป็ นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก
1. ASEAN Partnership การจัดทาเขตการค้าเสรี และความเป็ นหุน้ ส่ วน
เศรษฐกิจกับประเทศนอกอาเซียน
2. ASEAN Global Supply Chain การมีส่วนร่ วมในเครื อข่ายโซ่อุปทานโลก
โอกาสของประเทศไทย
1. ประเทศไทยมีขอ้ ตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาคภายในทุกกรอบวงแหวงและ
กรอบ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ เช่น GMS , BIMSTEC, IMT-GT, APEC, ACMECS
และกรอบอื่นๆอีกมากมาย
2. ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตภายใต้เครื อข่ายโซ่อุปทานของโลก (อยูแ่ ล้ว) เช่น
รถยนต์ ชิ้นส่ วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
www.tanitsorat.com
17
การขาดการบูรณาการทีแ่ ท้ จริงของอาเซียน...
จะเป็ นปัญหาของ AEC หรือไม่ ...???
 ปัญหาความไม่เป็ นเนื้อเดียวกันของสมาชิกอาเซียน
 ปัญหาการขัดแย้งด้านผลประโยชน์และการแข่งขันด้านการส่ งออก
 ปัญหาความขัดแย้งด้านพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกทางทะเลที่ทบั ซ้อนกัน
 ปัญหาความเข้าใจที่ต่างกันของประชาชนแต่ละประเทศ
 ปัญหากฎหมายและมาตรฐานระเบียบและข้อจากัดต่างๆ
 ปัญหาความแตกต่างทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
www.tanitsorat.com
18
ความท้ าทายของการเป็ น AEC
ขึน้ อยู่กบั ว่ าใครได้ อะไร และใครจะต้ องเสี ยอะไร
 Development Gap : บนเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง ระหว่างประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ CLMV เป็ นสมาชิกใหม่ ก่อให้เกิดช่องว่างของการพัฒนา
 Non Equal Competitiveness : การแข่งขันที่เสรี ภายใต้ขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่แตกต่างกัน จะทาให้สมาชิกที่ดอ้ ยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงตลาดขนาด
ใหญ่
 Non Fairness Rule : การมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม การใช้ทรัพยากรและ
ประโยชน์จึงตกอยูก่ บั ประเทศที่พฒั นากว่า
 Lack of Opportunity : ในระดับธุรกิจ บริ ษทั ขนาดใหญ่จะเข้าถึงโอกาส ขณะที่
SME และภาคเกษตรจะเป็ นกลุ่มด้อยโอกาส
www.tanitsorat.com
19
ASEAN กับการเป็ นประชาคมเดียวกัน...ได้ จริงหรือ?
1. การบูรณาการสมาชิกยังไม่ เป็ นเนือ้ เดียวกัน (Non-Harmonized Integrated) แต่ละ
ประเทศยังมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และยังคงเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนา
การแข่งขันจึงสู งและยังมีความระแวงต่อกัน
2. ขาดความเป็ นบูรณาการ รัฐบาลของประเทศต่างๆในอาเซี ยน ยังมี ความยึดถือ
ผลประโยชน์ประเทศตนเป็ นหลักมีการแข่งขันด้านการลงทุนและส่ งออกและมี
พื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ทบั ซ้อนกัน โดยเฉพาะระบบการปกครองที่ต่างกัน
3. ปัญหาความขัดแย้ งทางการเมือง อาเซี ยนยังประกอบด้วยประเทศต่างๆ ที่มีความ
แตกต่างกันทางวัฒนธรรม ศาสนา สังคม ปั ญหาพื้นที่ทบั ซ้อนทั้งทางบกและทาง
ทะเล ปั ญหาเหล่านี้จะนาไปสู่ ความขัดแย้งในอนาคต
4. การพัฒนาที่ไม่ เท่ าเทียมกัน อาเซี ยนภายใต้ ASEAN WAY โดยเฉพาะรายได้ของ
ประชากร การรับรู ้ของกลุ่มคนด้อยโอกาสในแต่ละประเทศ ระดับการศึกษาและ
ทักษะ ซึ่ งเกิดจากช่องว่างของการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน
www.tanitsorat.com
20
อาเซียนยังขาดความเป็ นอัตลักษณ์ ร่วมกัน
We are not ASEAN citizen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ภายใต้ ความแตกต่ างทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง ศาสนา ทาให้อาเซี ยนขาดอัตลักษณ์ร่วมกันที่
จะไปสู่การเป็ นประชาคมเดียวกัน
อาเซียนขาดความยึดโยงในผลประโยชน์ ร่วมกัน มีท้งั รู ปแบบการแข่งขัน ช่วงชิง ทั้งในด้านการ
ส่ งออก การกีดกัน การนาเข้า และปัญหาพื้นที่พรมแดนที่ทบั ซ้อนกัน
ASEAN Way ภายใต้กฎบัตรของอาเซียนในการไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจการภายในของกันและกัน ทา
ให้ความเป็ นเนื้อเดียวกันเป็ นสิ่ งที่ยาก
Development Gap ช่ องว่ างของการพัฒนา ประเทศต่างๆ ที่มีเศรษฐกิจและขีดความสามารถที่
แตกต่างกัน เป็ นสิ่ งสาคัญ การพัฒนาเป็ นเศรษฐกิจฐานเดียวจึงเป็ นความท้าทาย
ASEAN Share Value การยกระดับความยากจนด้วยการโยกย้ายแรงงานเสรี ภายใต้ค่าจ้างที่เท่า
เทียมกันจะมีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
ASEAN Community ภายใต้ความแตกต่างและการขาดการบูรณาการ และช่องว่างของการพัฒนา
จะทาให้เกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด
21
www.tanitsorat.com
21
ASEAN Blueprint จะสามารถยกระดับไปสู่ การเป็ นสหภาพ
อาเซียนได้ หรือไม่ ...?? คาถามทีไ่ ม่ เห็นคาตอบ
 ASEAN Union is far away ภายใต้กฎบัตรของอาเซี ยนไม่ได้กาหนดหน้าที่ ในการเชื่อมโยงกับ
การเมืองเพื่อจะนาไปสู่ การเป็ น ASEAN Union ได้อย่างไร?
 ASEAN Way Framework ยังเป็ นกรอบที่ทาให้การรวมตัวของอาเซี ยนไม่ให้กา้ วก่ายการเมือง
และให้รวมตัวกันโดยไม่ใช้มติส่วนใหญ่ แต่เป็ นลักษณะฉันทานุมตั ิ จะเป็ นความท้าทายอย่างสู ง
 Citizen Consensus เป็ นเรื่ องระดับผูน้ าประเทศไปตกลงกันแล้วจึงใส่ ความคิดกับประชาชน ทา
ให้ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่พร้อมต่อการเป็ นประชาชนของอาเซี ยน ต่างฝ่ ายต่างยึดถือความเป็ น
ชาติตนเอง
 ความบาดหมางทางประวัติศาสตร์ และการปกครองที่แตกต่างกัน ประวัติศาสตร์ ของอาเซี ยน
ช่วงสงครามเย็นและก่อนหน้านั้นยังเป็ นบาดแผลร่ วมกัน การปกครองที่แตกต่างกันทาให้ระแวง
ไม่เชื่อใจกัน
 ระบอบการปกครองที่แตกต่ างกัน ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มีท้ งั ที่เป็ นประชาธิ ปไตย
จริ ง ประชาธิปไตยครึ่ งใบ สังคมนิยม และระบอบราชาธิปไตย (Monarchy)
www.tanitsorat.com
22
โอกาสและความพร้ อมของไทย
ในการเข้ าสู่ AEC
www.tanitsorat.com
23
ASEAN in Real Sector Content
อาเซียนบนบริบทของภาคเศรษฐกิจทีแ่ ท้ จริง
1.
2.
3.
4.
5.
Opportunity or THREAT : การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 จะเป็ นโอกาสและความท้าทาย
เป็ นเหรี ยญ 2 ด้าน ที่มีผไู้ ด้ประโยชน์และผูท้ ี่เสี ยประโยชน์
Free Trade Area : สิ นค้ านอกและทุนจะทะลักเข้ ามา การแข่งขันอย่างเสรี จากนอกประเทศ
จะเข้ามาเบียดผูป้ ระกอบการภายในที่ขาดความเข้มแข็งให้ออกจากตลาด ทั้งด้านภาษี และ
กฎหมายการลงทุนจะเปิ ดกว้างเสรี ทั้งภาคการค้า การผลิต การเงิน การท่องเที่ยว
ธุรกิจโลจิสติกส์ และการบริ การในทุกสาขา
No Handicap : ภูมิคุ้มกันธุรกิจภายในจะหมดไป ไม่มีแต้มต่อ ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กอย่าง
ไร้ความปราณี
Regional Think : การเปลีย่ นแปลงประเด็นสาคัญอยู่ที่การปรับและเปลีย่ นแปลงครั้งใหญ่
ของผูป้ ระกอบการและคนไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยความมัน่ ใจ
BUSINESS ARCHITECTURE TRANSFORM : การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทาง
สถาปัตยกรรมธุรกิจ ความพร้อมหรื อไม่24พร้อมเป็ นเรื่ องของปั จเจกบุคคล
24
www.tanitsorat.com
โอกาสของการเป็ นส่ วนหนึ่งของตลาดทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
1. โอกาสด้ านการค้ าและการลงทุน การค้ าและการลงทุนภายในอาเซียนมีทางเลือกมากขึน้
จากขนาดตลาดที่จะขยายเป็ น 10 ประเทศในอาเซียน ที่มีจานวนประชากรรวมกันกว่า 580
ล้านคน มีมูลค่า GDP รวมกันถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
2. เขตเศรษฐกิจอาเซียน +6 เป็ นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดของGDP 23.672
Trillion USD คิดเป็ นร้อยละ 33.74 ของGDP โลก
3. เป็ นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 3,358 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 49.3 ของประชากร
โลก
4. เขตเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสู งที่สุดในโลก ประเทศสมาชิกของ อาเซียน +6 (ยกเว้นญี่ปุ่น)
แต่ละประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยร้อยละ 6-8 ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 10 ปี
5. เขตเศรษฐกิจที่เป็ นแหล่งการผลิตและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
6. เป็ นเขตเศรษฐกิจที่เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก มีท่าเรื อที่เป็ น World Port กว่า 10 ท่า
www.tanitsorat.com
25
ไทยบน…ความท้ าทายของการเป็ น AEC
1. ประเทศไทยจะกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของตลาดอาเซียน เป็ นโอกาสหรื อความ
เสี่ยง ขึ ้นอยู่กบั ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. อาจเสียพืน้ ที่ตลาดในประเทศ สินค้ าจากเพื่อนบ้ านทังด้
้ านการนาเข้ าและการ
ย้ ายฐานการผลิตเข้ ามาในไทย จะนากลยุทธ์และรูปแบบสินค้ าใหม่ๆ เข้ า มาแทนที่
สินค้ าที่ผลิตในประเทศ (มากขึ ้น)
3. ทางเลือกของผู้บริ โภคมากขึน้ แต่อาจทาลายฐานอุตสาหกรรม เช่น จะทาให้
สินค้ าราคาถูกลง และมีทางเลือกในการบริ โภคสินค้ ามากขึ ้น
4. การเปิ ดเสรี ภาคบริ การ ไทยมีทงโอกาสและความท้
ั้
าทาย โดยเฉพาะจากการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานระหว่างกันที่จะทาให้ มีต้นทุนลดลง
5. มาตรการกีดกันทางการค้ าที่ไม่ ใช่ ภาษี (NBT) และการทุ่มตลาดจะสูงขึ ้น ซึง่
อาเซียนมีระเบียบชัดเจนว่าการจะออกมาตรการกีดกันใดๆ จะต้ องแจ้ งเตือ นชาติ
สมาชิกล่วงหน้ า และจะต้ องเป็ นมาตรการที่สามารถอธิบายได้ อาจเสี่ยงที่ จะถูก
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากชาติสมาชิกอื่นๆ ที่ได้ รับผลกระทบ
www.tanitsorat.com
26
ความพร้ อมของไทย...กับการเข้ าสู่ AEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ระบบราชการไทยและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ยั ง ไม่ เ อื อ้ ต่ อ การเป็ นสากล ระบบราชการไทยเป็ น
“Regulator” ในการกากับและตรวจสอบเอกชน
ระบบการเมือง-ความปรองดองในประเทศอ่ อนแอ ปั ญ หาความขัดแย้ ง ในประเทศไม่ มี
ทางออก การเมืองไม่มีความเข้ มแข็งในการรับมือกับการเมืองผลประโยชน์ของอาเซียน
ปั ญหาปั กปั นพรมแดนรอการประทุ ประเทศไทยและอาเซียนต่างมีปัญหาเขตพรมแดนทับซ้ อน
กัน โดยเฉพาะพื ้นที่ ทะเลและเกาะต่างๆ ขณะที่ประเทศไทยยังมีปัญหาขัดแย้ งการปั ก ปั นเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ้ าน
โครงสร้ างพืน้ ฐานขาดการเชื่อมโยง โครงสร้ างพืน้ ฐานของไทยพัฒนาแยกส่วน เน้ นแต่ ด้าน
ฮาร์ ดแวร์ แต่ขาดการเชื่อมโยงทังด้
้ านกฎหมาย การเชื่อมโยงโหมดขนส่ง การพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานแยกส่วน ไม่เกี่ยวเนื่องกัน
โครงสร้ างกฎหมายขาดความทั น สมั ย ยัง ไม่ ชัด เจน เพราะกฎหมายของประเทศยัง ไม่ มี
ประสิทธิ ภาพ ในด้ านการบังคับใช้ และกฎหมายบางฉบับขาดความทันสมัย (แม้ จะดีกว่าหลาย
ประเทศในอาเซียน)
การเมืองต้ องมีการปฏิรูป การผลักดันกฎหมายล่าช้ า และกฎหมายเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
สภาผู้แทนฯของไทยใช้ แต่เรื่ องการเมืองว่าใครมีอานาจมากกว่าใคร และวัดด้ วยเสียงข้ างมาก
www.tanitsorat.com
27
ภาคธุรกิจไทยพร้ อมกับการเข้ าสู่ AECหรือไม่ …?
1.
2.
3.
4.
แรงงานไทยขาดทักษะและข้ อจากัดด้ านภาษาอังกฤษ รวมทังภาษาประเทศเพื
้
่ อน
บ้ า น ทัง้ ด้ า นความเชี่ ย วชาญแต่ ล ะสาขา และขาดความสามารถในการสื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ ทาให้ แรงงานไทยไปต่างประเทศ ยังเพื่อใช้ กาลังแรงงานเท่านัน้
ต้ นทุนการผลิตของไทยไม่ ใช่ ของถูกอีกต่ อไป ทังด้
้ านค่าแรงซึ่งกลายเป็ นนโยบาย
หาเสี ยง ค่าพลังงาน คอร์ รัป ชั่น ต้ น ทุน การผลิ ตไม่ได้ อยู่ใ นจุดที่ ได้ เ ปรี ยบเหมื อนกับ
เมื่อก่อน ขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ก็มีศกั ยภาพไม่น้อยไปกว่าไทย
ขาดมาตรการการย้ ายฐานการผลิตไป ASEAN ที่ชัดเจน ไทยไม่ใช่ชยั ภูมิที่มีต้นทุนต่า
ทังด้
้ านสิ่งแวดล้ อม และขาดพื ้นที่ ทังด้
้ านอุตสากรรมและเกษตร ต่อไปต้ อ งหาชัยภูมิใหม่
ที่สามารถลดต้ นทุนในกระบวนการผลิตภายใต้ การแข่งขันที่รุนแรงในอนาคต
ขาดแผนและกลไกขับเคลื่อนที่ชัดเจนและต่ อเนื่อง ขาดการนาโจทย์ของประเทศ ใน
10 ปี ข้ างหน้ าเป็ นตัวตัง้ ขาดผลลัพธ์ ที่ชัดเจนต่อการเปิ ดเสรี ขณะที่ยั งขาดแผนที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเกษตรต่อการแข่งขันและการลงทุนใน AEC
www.tanitsorat.com
28
ภาคธุรกิจกับยุทธศาสตร์ ของการเข้ าสู่ AEC
1.
2.
3.
4.
5.
Think Change สภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและภูมิสถาปั ตย์ ทังเชิ
้ งพื ้นที่ ธุรกิจ รวมทังระบบ
้
สถาบัน และวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีของคนในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่ อง
Survival ต้ องหาเส้ นทางของความอยู่รอด เช่น การสร้ างแบรนด์นวัตกรรม รูปแบบ เป็ นที่ ยอมรับ
ในตลาด AEC การปรับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
การตัง้ รั บเปิ ดเสรี อาเซียน ไม่ ได้ มีสูตรสาเร็ จสาหรั บทุกคน ผู้ประกอบการรายเล็ก ราย
กลางที่เป็ นโจทย์ไม่มีทางออก เถ้ าแก่จะต้ องมีสติในการแก้ ปัญหา คิดในเชิงยุทธศาสตร์ สามารถ
ทาให้ องค์กรอยู่รอดได้
การวางยุทธศาสตร์ เพื่อการเติบโตที่ย่ งั ยืน คนคือหัวใจของการพัฒนาองค์กร การบริ หารคน
การแย่งชิงบุคลากร มีการแข่งขันสูง ขณะเดียวกัน คนที่ปรับตัวไม่ได้ จะถูกทอดทิ ง้ เป็ นส่วนเกิน
ของสังคม AEC
การมียุทธศาสตร์ สอดคล้ องกับ AEC เจ้ าของกิจการและพนักงานจะต้ องมีการคิดเชิ ง
ยุทธศาสตร์ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและตัวเองในระยะยาว
www.tanitsorat.com
29
ความท้ าทาย...ด้ านการเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ระดับการพัฒนาที่ต่างกัน อาเซียนยังมีอยู่ 2 ระดับที่ต่างกันคือ ประเทศกลุ่มหนึ่ งมีระดับการพัฒนาไป
ระดับหนึง่ แล้ ว จึงต้ องปรับระดับการพัฒนาคนให้ เท่ากัน จึงจะเชื่อมโยงกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แรงงานไทยขาดทักษะและข้ อจากัดด้ านภาษาอังกฤษ รวมทังภาษาประเทศเพื
้
่อนบ้ าน ทังด้
้ านความ
เชี่ ย วชาญแต่ ล ะสาขา และขาดความสามารถในการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอัง กฤษ ท าให้ แ รงงานไทยไป
ต่างประเทศ ยังเพื่อใช้ กาลังแรงงานเท่านัน้
ช่ องว่ างของการพัฒนา การเคลื่อนย้ ายแรงงานระหว่างอาเซียน ขณะที่ประเทศในอาเซียนยังมีช่ องว่าง
ทางเศรษฐกิจ อาจทาให้ บคุ ลากรจากประเทศหนึ่งแห่ไปหารายได้ ในอีกประเทศหนึ่งในอาเซียน ทาให้ คนเก่ง
กระจุกตัวในบางประเทศ
เศรษฐกิจภายในของไทยพึ่งพาแรงงานข้ ามชาติสูง สินค้ าส่งออกของไทยเชิงปริ มาณ ร้ อยละ 60-70
เป็ นสินค้ าพื ้นฐาน ใช้ แรงงานเข้ มข้ นสูง ขณะที่ราคาต้ องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้ าน
การกระจุกตัวของแรงงานในประเทศอาเซียนที่พัฒนา การเปิ ดเสรี แรงงานต้ องทาให้ สอดคล้ อ งกับ
ความต้ องการของภาคธุรกิจ ไม่เช่นนันจะเกิ
้
ดการกระจุกตัวของแรงงานฝี มืออยู่ในประเทศใดประเทศหนึง่
การขาดมาตรฐานฝี มือแรงงานในระดับภูมภิ าค แต่ละประเทศยังขาดมาตรฐานฝี มือแรงงาน โดยเฉพาะ
ใน 7 สาขา ทังแพทย์
้
วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ซึง่ แต่ละอาชีพมีใบประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ
www.tanitsorat.com
30
ผู้ใช้ แรงงานกับการปรับตัวเข้ าสู่ AEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AEC Alert : การตื่นตัวของพนักงานหรือมนุษย์ เงินเดือนทีต่ ้ องทางานกับบริษทั ข้ ามชาติหรือ
บริษัทไทยทีต่ ้ องค้ าขายกับอาเซียน
English Language Skill / IT Technology / Equipment Using Skill การพัฒนาทักษะหรือ
ความรู้ในการทางานในระดับสากล
Regional Base Knowledge : การพัฒนาความรู้ และการเข้ าใจการทาธุรกรรมและปฏิสัมพันธ์ ใน
ระดับอนุภูมภิ าค
Change in Company Culture : การปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมองค์ กรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ทั้งจากนายจ้ างหรือเพือ่ นร่ วมงานทีเ่ ป็ นคนต่ างชาติทแี่ ตกต่ างทั้งภาษา กริยา วัฒนธรรมศาสนา
ฯลฯ
Employee Competitiveness : การเปิ ดแรงงานเสรีภายใต้ AEC การเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่ งขันในองค์ กรทั้งการเลือ่ นตาแหน่ งหรือการปรับเงินเดือน หรือการถูกเลิกจ้ าง
สั งคมไทยจะเข้ าสู่ เงินคือพระเจ้ า ภายใต้ You Work, I Pay เพือ่ นจะน้ อยลงไม่ มคี วามจริงใจใน
เพือ่ นร่ วมงาน เป็ นสั งคมของวัตถุนิยมนาคุณธรรม
www.tanitsorat.com
31
31
การปรับตัวของภาคการศึกษาต่ อการเปิ ดเสรี AEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Education Standardize :การสร้างมาตรฐานการศึกษาและระบบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับของ
อาเซียน
ASEAN Language Understanding : การเรี ยนรู ้ภาษาอาเซี ยนอย่างน้อย 1 ประเทศ
English is ASEAN Language : ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาอย่างเป็ นทางการของอาเซี ยน ต้องพูดอ่าน
เขี ย นในระดับ ที่ ใ ช้ง านได้ (จริ ง ๆ) จะต้อ งมี ก ารหลัก สู ต รการเรี ย นตั้ง แต่ ร ะดับ ประถมจนถึ ง
มหาวิทยาลัย
ASEAN Studying : การศึกษาวิชาอาเซี ยน ศึกษาในสาขาต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
วฒนธรรม การทาธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์
Teacher Development : การพัฒนาครู -อาจารย์ในสถาบันการศึ กษาทั้งภาคบังคับและ
ระดับอุดมศึกษาภายใต้บริ บทของการเป็ นประชาชน AEC
การปรั บโอนย้ ายหน่ วยกิจ : การปรับโอนย้ายหน่ วยกิ จของมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัย
ประเทศต่างๆ ในอาเซี ย นเพื่ อเอื้ อต่ อ การที่ นักศึ กษาไทยสามารถโอนหน่ วยกิ จไปศึ กษาต่ อ ใน
ประเทศอาเซียน
การเปลี่ยนเวลาเปิ ดและปิ ดภาคเรียน : นโยบายการเปลี่ยนแปลงเวลาปิ ด-เปิ ดภาคการศึกษาให้ตรง
กับประเทศอื่นๆ ในอาเซี ยน โดยเฉพาะสิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย และเวียดนาม
www.tanitsorat.com
32
โจทย์ ที่ต้องการคาตอบเมื่อไทยเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของ AEC (1)
We’re ASEAN…??
1. AEC ไทยได้ รับประโยชน์ จริงหรือไม่ ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์ในทางบวก
หรื อผลดีที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่ องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) หรื อจะได้
ประโยชน์เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น
2. ภาคธุ รกิจ ไทยพร้ อมรั บ มื อหรื อ ยัง มี ก ารเตรี ย มการที่ ดีย่อ มได้ผ ลในทางบวก แต่
ในทางตรงกันข้าม หากผูป้ ระกอบการปรับตัวช้า จะสู ญเสี ยโอกาสและอาจสู ญเสี ยฐาน
ของลูกค้าเดิม
3. คนไทยส่ วนใหญ่ พร้ อมต่ อการเปิ ดเสรี หรื อไม่ การเปิ ดเสรี มากเกินไป นอกจากจะทา
ให้ฐานะของประเทศไทยเกิดความเสี่ ยงมากขึ้นแล้ว หลายธุ รกิจโดยเฉพาะ SMEs อาจ
ล้มหายตายจากไป
4. SME กับการรั บลงทุนโดยไม่ เลือก การลงทุนของต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย
ไม่ ไ ด้ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้แ ก่ ชุ ม ชน การจ้า งงาน หรื อ การน าเทคโนโลยีม าช่ ว ย หรื อ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
www.tanitsorat.com
33
โจทย์ ที่ต้องการคาตอบเมื่อไทยเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของ AEC (2)
We’re ASEAN…??
5. เศรษฐกิจ ชุ มชนจะเป็ นอย่ างไร ธุ ร กิ จ ของต่ า งชาติ ที่ เ ข้า มามี บ ทบาทท าให้ธุ ร กิ จ
ท้องถิ่นที่มีมาแต่ชา้ นานสู ญหายไปหมด โดยเฉพาะวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทย
6. ภาครั ฐมี ส่ วนช่ ว ยภาคเอกชนได้ อ ย่ างเป็ นรู ปธรรมอย่ างไรบ้ าง ภาครั ฐ ต้อ งเห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาในด้านการผลิตและการบริ การและต้องมาช่วยภาคเอกชน
ในทุกวิถีทาง
7. AEC จะช่ วยลดปัญหาขัดแย้ งพรมแดนกับประเทศเพือ่ นบ้ านได้ จริงหรือไม่ ขณะที่
การปั กปั นเขตแดนไทยกับเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว พม่า กัมพูชา ยังมีปัญหาไม่จบ
การเป็ นประชมคมเศรษฐกิจจะช่วยแก้ปัญหานี้ ได้หรื อไม่
8. ปั ญหาความไม่ ปรองดอง-สมานฉั นท์ ของไทย การเมื องภาคประชาชนยังมี ความ
ขัดแย้ง ทิ ศทางการเมืองไทยไม่ชดั เจน จะส่ งผลเสี ยอย่างไรต่อบทบาทของไทยบน
เวทีของอาเซี ยน
www.tanitsorat.com
34
ประชาชนฐานรากจะได้ ประโยชน์ อะไรจาก AEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Income Gap ภาคประชาชนจะได้ อะไรจาก AEC ช่องว่างของรายได้จะลดลงไหม ความยากจนจะ
หายไปจากประเทศหรื อไม่
Different in Standard & Harmonization ทาความเข้ าใจกับประชาชน เพื่อให้คนชุมชนเหล่านี้ ได้
รู้จกั AEC ว่าจะให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ต้องเตรี ยมตัวอะไรบ้าง และสิ่ งท้าทายที่จะเกิดขึ้นคืออะไร
มาตรฐานสิ นค้า บริ การ โลจิสติกส์ และเรื่ องความปลอดภัย ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เข้าใจยากถึงการปกป้ อง
ภายใน
ASEAN Connectivity ประชาชนจะได้ อะไร หรือต้ องเสี ยอะไร การเชื่อมโยงเชิงกายภาพ เช่น การ
สร้างถนน ทางรถไฟ การเชื่อมทางรถไฟ การเชื่อมโยงทางหลวงระหว่างประเทศ
Visual Community or Ideal Community อาเซี ยนจะเป็ นประชาคมเสมือนจริ งหรื อเพียงแค่
ประชาคมอุดมคติ
กลไกส่ งเสริ มประชาชนต่ อความสามารถปรั บตัวภายใต้ AEC รู้ จกั ปรั บใช้ท้ งั ด้านชุ มชน
เกษตรกรรม กลุ่ม OTOP และกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส กลุ่มคนที่ปรับตัวไม่ได้ จะบริ หารจัดการอย่างไร
AEC For Peoples ชุมชนอาเซี ยนภายใต้การไม่มีส่วนร่ วมของประชาชน จะเป็ นจริ งได้อย่างไร
www.tanitsorat.com
35
1. ก้าวต่ อไปของ ASEAN จะชอบหรือไม่ …ก็หยุดไม่ ได้ แล้ว
2. ASEAN Share Value การลดการเลือ่ มลา้ และลดช่ องว่ างการพัฒนา
โดยให้ ประชาชนกลุ่มด้ อยโอกาสและ SME ได้ ประโยชน์ ของการเป็ น
ASEAN
3. Common Concern Connectivity การทาให้ เกิดจิตสานึกของการเป็ นเนื้อ
เดียวกัน ด้ วยการเชื่อมโยงในมิติต่างๆทั้งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม ให้ ได้
อย่ างแท้ จริงไม่ มอี ุปสรรคทางพรมแดนมาเป็ นช่ วงว่ างของการเป็ นอาเซียน
4. Single Market การยกระดับจากการแข่ งขันไปสู่ การร่ วมมือกัน :
ทั้งด้ านการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันและเป็ นตลาดเดียวกันจะต้ องมีการบูร
ณาการความร่ วมมือ
www.tanitsorat.com
36
868
www.tanitsorat.com
37
37
ข้ อมูลเพิม่ เติมที่ www.tanitsorat.com
www.tanitsorat.com
END
38