การเปิดเสรีด้านการขนส่งแ

download report

Transcript การเปิดเสรีด้านการขนส่งแ

“ความพร้ อมการปรับตัวธุรกิจเพือ่ รองรับ
การเปิ ดเสรีทางการค้ า AEC”
โดย
ดร.ธนิต โสรัตน์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
วันที่ 23 เมษายน 2555
ณ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
www.tanitsorat.com
1
ASEAN+++ กลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจทีม่ ีขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
ครอบคลุม 2 มหาสมุทร ขนาดเศรษฐกิจ 13.973 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เท่ ากับร้ อยละ 22.6 ของ GDP โลก
www.tanitsorat.com
2
2015 AEC :จุดเปลี่ยนประเทศไทย
โอกาสและความท้าทาย
เป้ าหมาย
“Regional
Industrial &
Service Hub”
neighbor
Investment
Free
Free Trade
Logistics
Hub
Finance
Free
Co-Tourism
Cross border Trade
Service Free
Single Market
www.tanitsorat.com
Skill Labour
Free
3
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC: ASEAN++
จะเป็ นเขตเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลกครอบคลุม 2 มหาสมุทร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Market Connectivity : ทำให้มีฐำนกำรผลิตและฐำนกำรตลำดเดียวกันภำยใต้ประชำกรกว่ำ 2
พันล้ำนคน
ASEAN Business Connectivity : ASEAN+3 จะเป็ นเขตเศรษฐกิจที่เป็ นขนาดใหญ่ ของโลกมี
ผลผลิตมวลรวมประชำชำติหรื อ GDP 13.973 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐหรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.6 ของGDP
โลก
Politic & Social Connectivity : ความเปลีย่ นแปลงครั้งใหญ่ ของประเทศไทยมีผลต่อเนื่องตั้งแต่
ระบบเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และชุมชน
Economic Connectivity : การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในมิติต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงด้ำนวัฒนธรรม ชุมชน
สิ่ งแวดล้อมและกำรเมืองในภูมิภำค
Logistics Connectivity : การเคลือ่ นย้ ายสิ นค้ า-บริการ รวมถึงแรงงำนทักษะ ข้อมูลข่ำวสำร กำร
ลงทุน และกำรผลิตอย่ำงเสรี
Culture Connectivity : เปลีย่ นวิถีในการดาเนินธุรกิจและวิถีชีวติ ของคนไทยอย่ำงสิ้ นเชิง
www.tanitsorat.com
4
AEC กับโอกาสของประเทศไทย
ฐานประเทศอาเซียน +3 มีประชากร 2,116 ล้านคนคิดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 32
ของประชากรโลก
1. ไทยมีฐำนกำรผลิตทั้งด้ำนอุตสำหกรรมและภำคเกษตรที่ค่อนข้ำง
หลำกหลำย
2. ภำคเอกชนมีควำมเข้มแข็งและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ด้ำนภูมิศำสตร์ทำเลที่ต้ งั ของประเทศไทยอยูต่ รงกลำงของอำเซียน เป็ น
ศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงกำรขนส่ งสิ นค้ำทำงถนนโดยเฉพำะอำเซียนกับจีน
4. โอกำสของกลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่หรื อธุรกิจที่มีNetwork Powers หรื อมี
ฐำนกำรผลิตอยูน่ อกประเทศอยูก่ ่อนแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้กค็ งมีไม่มำกนัก
www.tanitsorat.com
5
CHANGE ภาคเอกชนกับการปรับเปลีย่ น
1.
2.
3.
4.
5.
ASIAN Style & Standard : การปรับกระบวนการผลิตภาค SMEs จะต้องใช้นโยบำยผลิต
สิ นค้ำคุณภำพ สร้ำงสไตล์ กำรเพิ่มเทคโนโลยี มำตรฐำนอำเซียน สิ นค้ำฮำลำล
Innovation Branding : เพิม่ ผลิตภาพแรงงาน รวมถึงกำรสร้ำงแบรนด์และนวัตกรรมที่
เป็ นของตนเอง โดยนำปั จจัยที่กล่ำวมำเป็ นเครื่ องมือและเป็ นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจทั้งเชิงรุ ก
และเชิงรับ
Niche Market : หำกจะแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงเดียว ไทยคงสู้ลำบำก เพรำะสิ นค้ำของไทย
ได้รับกำรยอมรับในเรื่ องของคุณภำพ จึงต้องใช้มำเป็ นจุดแข็ง
Logistics Hub : ประเทศไทยอยูใ่ นศูนย์กลำงขนส่ งทำงถนนของภูมิภำค ซึ่งภำครัฐและ
เอกชนจะต้องนำจุดแข็งนี้มำใช้เป็ นประโยชน์
Intra AEC Market : กำรกระจำยสิ นค้ำเข้ำไปถึงตลำดภำยในของตลำดเพื่อนบ้ำน
ประเทศไทยจะได้เปรี ยบ เพรำะมีโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงเข้ำไปในประเทศGMS
www.tanitsorat.com
6
ASEAN CONNECTIVITY : เส้ นทางเชื่อมโยงการค้ าการลงทุนของอาเซียน
www.tanitsorat.com
7
Logistics & Economic Hub
โอกาสของไทยต่ อการเป็ นศูนย์ กลางเศรษฐกิจของภูมภิ าค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Logistics Hub : ภูมิศำสตร์ของประเทศไทยเอื้อต่อกำรเป็ นศูนย์กลำงเชื่อมโยงด้ำน
โลจิสติกส์ของภูมิภำค ในกำรกำรเชื่อมโยงอำเซียน+จีน (ภำยใต้เครื อข่ำย North-South : East-West)
และเป็ นศูนย์กำรกระจำยสิ นค้ำของอำเซียน
Trade & Financial Hub : ประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลำงทำงกำรเงิน กำรค้ำ และกำรลงทุนของ
ภูมิภำค
Value Added Investment Hub : ศูนย์กลำงกำรลงทุนรองรับอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี เช่น ยำน
ยนต์และชิ้นส่ วน เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ เครื่ องจักร ฯลฯ
Tourism & Service Hub : ศูนย์กลำงด้ำนกำรบริ กำรของภูมิภำค โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยว กำรศึกษำ
และ สุ ขภำพ
Transit &Border Trade : ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จำกกำรกำรค้ำข้ำมชำยแดน คำดว่ำในปี 2558
จะมีมูลค่ำมำกกว่ำ 1.25 ล้ำนล้ำนบำท (ต้องผลักดันข้อตกลงขนส่ งข้ำมแดน CBTA ไปสู่กำรปฎิบตั ิ)
Border Special Economic Zone : เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
www.tanitsorat.com
8
ภาคเอกชนไทยมีความพร้ อมต่ อการเปิ ดประเทศมากน้ อยเพียงใด
แบ่งประเภทกำรรับรู ้เกี่ยวกับ AEC
1.
◦
◦
◦
◦
2.
3.
ประเภทไม่รู้และไม่คิดจะรู ้
ประเภทที่รู้ แต่ไม่รู้เรื่ อง มองเป็ นเรื่ องไกลตัว
ประเภทที่รู้ แต่ไม่รู้วำ่ จะปรับตัวอย่ำงไร
ประเภทที่รู้และเห็นเป็ นโอกำสมีกำรปรับตัวเชิงรุ ก
กลุ่มที่ยงั ขำดควำมพร้อม โดยเฉพำะ SMEs ยังเป็ นกลุ่มใหญ่ที่ภำครัฐไม่
ควรจะละเลย
ไม่ควรนำตัวชี้วดั เฉพำะกลุ่มที่ปรับตัวได้มำเป็ นเกณฑ์ประเมินควำมพร้อม
ของประเทศ
www.tanitsorat.com
9
CHANGE : การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs
1.
2.
3.
4.
5.
Opportunity or THREAT : กำรเข้ำสู่ AEC ในปี 2558 จะเป็ นโอกำสและควำมท้ำทำย
เป็ นเหรี ยญ 2 ด้ำน ที่มีผไู้ ด้ประโยชน์และผูท้ ี่เสี ยประโยชน์
Free Trade Area : สิ นค้ านอกและทุนจะทะลักเข้ ามา กำรแข่งขันอย่ำงเสรี จำกนอกประเทศ
จะเข้ำมำเบียดผูป้ ระกอบกำรภำยในที่ขำดควำมเข้มแข็งให้ออกจำกตลำด ทั้งด้ำนภำษี และ
กฎหมำยกำรลงทุนจะเปิ ดกว้ำงเสรี ทั้งภำคกำรค้ำ กำรผลิต กำรเงิน กำรท่องเที่ยว
ธุรกิจโลจิสติกส์ และกำรบริ กำรในทุกสำขำ
No Handicap : ภูมิคุ้มกันธุรกิจภายในจะหมดไป ไม่มีแต้มต่อ ปลำใหญ่จะกินปลำเล็กอย่ำง
ไร้ควำมปรำณี
Regional Think : การเปลีย่ นแปลงประเด็นสาคัญอยู่ที่การปรับและเปลีย่ นแปลงครั้งใหญ่
ของผูป้ ระกอบกำรและคนไทย ในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนด้วยควำมมัน่ ใจ
BUSINESS ARCHITECTURE TRANSFORM : การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทาง
สถาปัตยกรรมธุรกิจ ควำมพร้อมหรื อไม่พร้อมเป็ นเรื่ องของปั จเจกบุคคล
www.tanitsorat.com
10
Readiness : ประเด็นการเตรียมความพร้ อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
What happens after 1st January 2015??? : วิสัยทัศน์ ให้เห็นภำพว่ำอะไรจะเกิดขึ้นหลัง
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
Domestics Market Is Attacked : ตลาดภายในจะได้ รับผลกระทบ มีสินค้ำรำคำถูกจำก
ภำยนอกเข้ำมำเบียดตลำดมำกขึ้น
Effect to SMEs : ผู้ประกอบการ SMEs ก็จะได้ รับผลกระทบเป็ นอันดับแรก เนื่องจำก
ลักษณะของสิ นค้ำและกำรผลิตยังอำศัยแรงงำนเข้มข้นและสิ นค้ำยังอำศัยเทคโนโลยี
พื้นฐำน
INTERNATIONAL CONCEPT : การปรับเปลี่ยนให้มีควำมเป็ นสำกลและเข้ำสู่
มำตรฐำนของอำเซียน
High Labour Cost : นโยบายค่ าจ้ างสู ง ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่จะมีค่ำจ้ำงในรำคำที่
จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้อีกแล้ว
Competitiveness : การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันในทุกมิติ ภาคกำรผลิตของไทย
หำกยังใช้แรงงำนเข้มข้นและเทคโนโลยีต่ำ ก็ไม่สำมำรถที่จะแข่งขันได้
www.tanitsorat.com
11
ASEAN CONNECTIVITY
การเชื่อมโยงหุ้นส่ วนเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
1. การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตำมประตูเศรษฐกิจที่สำคัญเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้ำน CLMV และสมำชิก AEC อื่นๆ
2. การลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานเชื่อมโยงประเทศเพือ่ นบ้ าน และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยเฉพำะด้ำนโลจิสติกส์
3. การเตรียมความพร้ อมด้ านพลังงานและอาหาร รวมถึงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ภำคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ
4. การสร้ างพันธมิตรเครือข่ ายคมนาคมทางถนน ระหว่ำงประเทศสมำชิก
ใกล้เคียง อันเป็ นช่องทำงขยำยตลำดไปสู่จีนและอินเดีย (Missing Link &
Logistics Trade Lane)
www.tanitsorat.com
12
AEC ภาคโลจิสติกส์
กำรให้สมำชิก
ASEAN+++ เข้ำมำถือหุ น้
70 % ในธุรกิจบริ กำร
ธุรกิจต่ำงชำติส่วนมำกเป็ น
ธุรกิจครบวงจรระดับสำกลโดย
ใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำง
พื้นฐำนของประเทศไทย
การเปิ ดโอกาสให้ ธุรกิจบริ การ
ในสาขาต่ างๆ โดยเฉพาะ
โลจิ ส ติ ก ส์ เข้ ามาแข่ งขั น ใน
ตลาดภายในของไทย
ธุรกิจของไทยส่ วนใหญ่
จะแข่งขันไม่ได้และต้อง
เลิกกิจกำร
www.tanitsorat.com
13
ภาคการเงินกับการเปิ ดเสรี
การเคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่ างเสรี มากขึ้น (Cash Inflow) อำจเกิ ดควำมเสี่ ยงด้ำนเงินทุน
เคลื่อนย้ำยขำออกและควำมผันผวนของค่ำเงิน ธปท.ต้องสร้ำงกลไก กำรดูแล ทำงด้ำน
กำรเงิน โดยเฉพำะเรื่ องควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และเงินทุนเคลื่อนย้ำย
 การฟอกเงิน และเรื่ องความปลอดภัยในการทาธุ รกรรมทางการเงิน (FATF)โดยเฉพำะ
ธุ รกรรมผ่ำนระบบกำรโอนเงิ นแบบ Online ต้องมีกำรวำงระบบตรวจสอบและเพิ่ม
ควำมถี่ในกำรตรวจสอบบัญชี ที่มีควำมเคลื่อนไหวของเงิ นจำนวนมำกเพื่อป้ องกันด้ำน
กำรค้ำยำเสพติด
 เพิม
่ ขั้นตอนมาตรการความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต
(ASEAN ATM Currency Forum)
 มาตรฐานที่ ต่ า งกัน ของสถาบัน การเงิน ในประเทศกลุ่ ม อาเซี ย น อำจส่ ง ผลกระทบต่ อ
สถำบันกำรเงิ นของไทยได้ ต้อ งมี หน่ ว ยงำน และมำตรกำรในกำรป้ องกันผลกระทบ
สถำบันกำรเงินในประเทศที่เกิดจำกปั ญหำกำรเงิน และ/หรื อ กำรลดควำมน่ำเชื่อถือของ
14
สถำบันกำรเงินในประเทศสมำชิก www.tanitsorat.com

ภายใต้ ข้อผูกพันของ ASEAN ในปี 2556
สาขาบริการที่สาคัญจะต้ องลด/เลิกข้ อจากัดด้ านการลงทุนและ
การให้ บริการกับประเทศใน ASEAN
 สาขาโลจิสติกส์
 สาขาการท่ องเที่ยว
 สาขาสุ ขภาพและการศึกษา
 ด้ านการเงินและการธนาคาร
 สาขาโทรคมนาคม
 สาขาบริการอืน
่ ๆ จะต้ องลด/เลิกข้ อกาหนดในปี
www.tanitsorat.com
2558
15
สาขาโลจิสติกส์ ทจี่ ะต้ องเปิ ดเสรีเต็มรูปแบบในปี 2556 (2013)
 ตัวแทนออกของ (Customs Clearance)
 ธุรกิจตัวแทนขนส่ ง (Freight + Transport + Agency)
 ธุรกิจการขนส่ งระหว่ างประเทศ (International Transport /
Road / Rail/Maritime/Air Freight & Courier Service)
 ธุรกิจให้ บริการคลังสิ นค้ า (Storage & Warehouse Service)
 ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ และตรวจสอบด้ านขนส่ ง (Package & Freight
+Inspection Service)
www.tanitsorat.com
16
เตรียมพร้ อมของภาครัฐต่ อการเปิ ดเสรีโลจิสติกส์





Law Reform : ปฏิรูปกฎหมายทีไ่ ม่ เอือ้ ต่ อการเข้ าสู่ AEC เช่น กฎหมำยศุลกำกร
กฎหมำยกรมเจ้ำท่ำ พรบ.ขนส่ งทำงบก และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องซึ่ งล้ำสมัยและเป็ น
อุปสรรค
Trade Facilitation : ผลักดันกฎหมายและข้ อตกลงระดับภูมภิ าค เช่น กำรขนส่ งข้ำม
พรมแดน (CBTA) และข้อตกลงกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ขนส่ งข้ำมแดน (Transit Transport)
Transport Network :ส่ งเสริมการสร้ างเครือข่ ายการขนส่ งในอนุภูมภิ าค
Missing link Infrastructure : การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเชื่อมโยงกำรขนส่ ง
ประเทศเพื่อนบ้ำน
AEC Agreement In Practical : กำรผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้ำนแก้ไขกฎระเบียบ
เกี่ยวกับกำรลงทุนทั้งด้ำนอุตสำหกรรม บริ กำร และโลจิสติกส์
www.tanitsorat.com
17
การปรับตัวของภาคเอกชนต่ อการเปิ ด AEC
 ระดับผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
 ระดับผู้ทางาน (Employee)
 ภาคการศึกษา (Education)
www.tanitsorat.com
18
การปรับตัวของผู้ประกอบการต่ อการเปิ ดเสรี AEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AEC Awareness : การปรับตัวด้ านวิสัยทัศน์ ในการเข้ าสู่ AEC Society
SWOT Analysis : การวิเคราะห์ หาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์ กร
Human Resources Development : การพัฒนาด้ านทรัพยากรมนุษย์ โดยการเริ่มต้ นที่เจ้ าของธุรกิจ
Organization Improvement : การปรับปรุงผังการบริหารจัดการให้ สอดคล้องกับ AEC
Clear Positioning : ชัดเจนในจุดแข็งของธุรกิจ
International / Regional Standardize : การดาเนินธุรกิจและบริหารจัดการแบบสากลภายใต้
มาตรฐานแบบของอาเซียน
Competitiveness Development : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันขององค์ กรทั้งเชิงรุ ก
และเชิงรับ ทั้งด้ าน Hardware และ Software
Strategic & Business Continuity Plan : การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนความต่ อเนื่องของ
ธุรกิจ
Risk Management : การบริหารความเสี่ ยงในทุกมิติภายใต้ บริบท AEC
www.tanitsorat.com
19
นโยบายสนับสนุนSMEsไทยให้ สามารถปรับตัวภายใต้ AEC 2015
1. การเข้ าถึงสิ นเชื่อของผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่ อย ต้องมีกองทุน
สำหรับ SME เพื่อรองรับผลกระทบต่อกำรเปิ ด AEC
2. ยุทธศาสตร์ SME กับการแข่ งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ ในอาเซียน ที่จะเข้ำมำทำ
ธุรกิจในประเทศไทย
3. การให้ ความสาคัญต่ อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ได้รับกำรสนับสนุน
ทำงด้ำนกำรเงินเพียงพอและด้ำนกำรคลังให้กำรสำมำรถแข่งขันภำยใต้ AEC
4. กลไกขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลในธุรกิจเอกชนและ SMEs ทำให้ธุรกิจไทย
สำมำรถทำธุรกิจได้ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน เอกชนไทยควรต้องปรับตัวในเรื่ อง
ธรรมำภิบำลเพื่อไม่ให้เสี ยโอกำสกำรทำธุรกิจในระดับภูมิภำค
www.tanitsorat.com
20
การปรับตัวของมนุษย์ เงินเดือนต่ อการเปิ ดเสรี AEC






AEC Alert : การตื่นตัวของพนักงานหรือมนุษย์ เงินเดือนที่ต้องทางานกับบริษัทข้ ามชาติหรือ
บริษัทไทยที่ต้องค้ าขายกับอาเซียน
International Skill Development : การพัฒนาทักษะหรือความรู้ ในการทางานในระดับสากล
English Language Skill / IT Technology / Equipment Using Skill
Regional Base Knowledge : การพัฒนาความรู้ และการเข้ าใจการทาธุรกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์ ในระดับอนุภูมิภาค
Change in Company Culture : การปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมองค์ กรที่เปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิมทั้งจากนายจ้ างหรือเพือ่ นร่ วมงานที่เป็ นคนต่ างชาติที่แตกต่ างทั้งภาษา กริยา วัฒนธรรม
ศาสนา ฯลฯ
Employee Competitiveness : การเปิ ดแรงงานเสรีภายใต้ AEC การเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่ งขันในองค์ กรทั้งการเลือ่ นตาแหน่ งหรือการปรับเงินเดือน หรือการถูกเลิกจ้ าง
Money Society & No Moral Society: สั งคมไทยจะเข้ าสู่ เงินคือพระเจ้ า ภายใต้ You Work,
I Pay เพือ่ นจะน้ อยลงไม่ มีความจริงใจในเพือ่ นร่ วมงาน เป็ นสั งคมของวัตถุนิยมนาคุณธรรม21
www.tanitsorat.com
การปรับตัวครั้งใหญ่ ของภาคการศึกษาต่ อการเปิ ดเสรี AEC







Education Standardize :กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบคุณวุฒิวิชำชีพในระดับของอำเซี ยน
ASEAN Language Understanding : กำรเรี ยนรู ้ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ประเทศ
English is ASEAN Language : ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำอย่ำงเป็ นทำงกำรของอำเซียน ต้องพูดอ่ำน
เขียนในระดับที่ใช้งำนได้ (จริ งๆ) จะต้องมีกำรหลักสูตรกำรเรี ยนตั้งแต่ระดับประถมจนถึง
มหำวิทยำลัย
ASEAN Studying : กำรศึกษำวิชำอำเซียน ศึกษำในสำขำต่ำงๆ ทั้งด้ำนวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์
วฒนธรรม กำรทำธุรกิจ ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนเศรษฐศำสตร์
Teacher Development : กำรพัฒนำครู -อำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งภำคบังคับและ
ระดับอุดมศึกษำภำยใต้บริ บทของกำรเป็ นประชำชน AEC
การปรับโอนย้ ายหน่ วยกิจ : กำรปรับโอนย้ำยหน่วยกิจของมหำวิทยำลัยไทยกับมหำวิทยำลัยประเทศ
ต่ำงๆ ในอำเซียนเพื่อเอื้อต่อกำรที่นกั ศึกษำไทยสำมำรถโอนหน่วยกิจไปศึกษำต่อในประเทศอำเซียน
การเปลีย่ นเวลาเปิ ดและปิ ดภาคเรียน : นโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงเวลำปิ ด-เปิ ดภำคกำรศึกษำให้ตรงกับ
ประเทศอื่นๆ ในอำเซียน โดยเฉพำะสิ งคโปร์ มำเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนำม
www.tanitsorat.com
22
AEC กับจุดอ่ อนประเทศไทย





AEC Alert : คนไทยไม่ ค่อยตืน่ ตัวต่ อการเปิ ดเสรีอาเซียน
AEC Competitiveness : ธุรกิจไทยส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ ได้ เตรียมการเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่ งขัน
AEC Opportunity : ธุรกิจไทยไม่ เข้ าใจต่ อโอกาสของการเป็ นประชาคมอาเซียน ภายใต้
การเปิ ดเสรี 5 ด้ าน (สิ นค้ า บริการ การลงทุน การเคลือ่ นย้ านแรงงาน และโลจิสติกส์ ) ทา
ให้ พลาดโอกาสต่ อการได้ ประโยชน์ จากการเป็ น AEC
Neighbor Countries Knowledge : คนไทยรู้ จักประเทศเพือ่ นบ้ านน้ อยมาก ทั้งด้ าน
ภาษา วัฒนธรรม และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
Inconvenient Doing Business in Thailand : การขาดความไม่ สะดวกในการดาเนิน
ธุรกิจในไทย ปัญหาด้ านภาษา ปัญหาคอรับชั่นและระบบราชการ และต้ นทุนด้ าน
แรงงานทีส่ ู งเป็ นอันดับ 3 ของประเทศอาเซียน (มาเลเซียอันดับ ที่2 ค่าแร318 บาท /วัน)
www.tanitsorat.com
23
OPPORTUNITY OR THREAT
AEC โอกาสหรือความท้ าทายของประเทศไทย

ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจ 0.377 พันล้านเหรียญสหรัฐ เท่ ากับร้ อยละ 2.69 ของ
อาเซียน+3 ขณะที่ GDP ของอาเชียน 10 = 100.2 ของอาเซียน 3 (1.850 TRI/USD)
 ไทยไม่ ใช่ BIG Partner เมือ่ ดูจากขนาดเศรษฐกิจ
 ไทยจะวางสถานะหรือตาแหน่ งอย่ างไรบทบริบทของ AEC (ที่มีจีนเข้ ามาเป็ นพีใ่ หญ่ )
 ไทยจะรับมืออย่ างไรต่ อการแข่ งขันทั้งตลาดภายในและการส่ งออกทีร่ ุ นแรง
 ภาค SME ของไทยจะสามารถอยู่รอดได้ อย่ างไร
 การปรับตัวของภาคการผลิต สั งคม ชุ มชน ไปสู่ สังคมทีเ่ ป็ นสากล จะรับมือได้ อย่ างไร
 อะไรคือความสมดุลของความพอดี-การมีภูมคิ ุ้มกัน ความพอประมาณและคุณธรรม ท่ ามกลางกระแส
แข่ งขันข้ ามชาติธุรกิจภายใต้ AEC
 นวัตกรรม เทคโนโลยี Value Chain Branding, Creative Economy การส่ งเสริม FDI ใน
ต่ างประเทศ จะเป็ นทางออกของประเทศไทยจริงหรือ

ASEAN+3 มีขนาด GDP 13.973 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่ ากับร้ อยละ 22.6 ของ GDP โลก

ASEAN 10 มี GDP 1.850 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่ ากับร้ อยละ 13.2 ของ GDP อาเซียน+3
24
AEC Strategy for Thailand……???
การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศไทยต้ องมีกลยุทธ์ ทชี่ ัดเจน ทั้งเชิงรุก-รับ

ประเทศไทยยังขาดกลยุทธ์ ทชี่ ัดเจน ในการเข้ าสู่ AEC ทั้งเชิงรุ กและเชิงรับ ควรมีกำร
แยก Cluster ที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้ำนอุตสำหกรรม บริ กำร กำรท่องเที่ยว กำรเงิน
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพำะ SMEs โดยอำจกำหนดเป็ นกลยุทธ์
กลยุทธ์เชิงรุ ก/รับ
กลยุทธ์ส่งเสริ มภำคธุรกิจที่ดอ้ ยโอกำส
กำรพัฒนำคนและกำรกำหนดคุณวุฒิวิชำชีพ
กำรกำหนดมำตรฐำนสิ นค้ำและบริ กำร
มำตรกำร Anti Dumping
มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
 ช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำจะกว้ำงขึ้น
www.tanitsorat.com
25
AEC 2030
AEC ยกระดับไปสู่ ACI : ASEAN-China-India
ภายใต้ โครงการ ASEAN 2030 ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจและ
สังคมให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลประเทศสมาชิก
วิสัยทัศน์ ของ ACI ปี 2030 ภายใต้ ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
(HARMONIZED SYSTEM)
 ASC ความร่ วมมือด้ านความมั่นคงของอาเซียน
www.tanitsorat.com
26
AEC ASEAN+++
ไทยเตรี ยมพร้ อมแล้ วหรื อยัง???
มิติของการพัฒนา
ภาครัฐ:
กลไกสนับสนุน-ขับเคลือ่ น
ภายใต้ ผ้มู ีส่วนได้ -เสีย
ภาคการเมือง :
กาหนดนโยบายสอดคล้อง
ASEAN
+3+6
ภาคประชาชน:
การเปลีย่ นแปลงภายใต้
Single Market & One Society
ภาคธุรกิจ :
ต้ องปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลง
www.tanitsorat.com
27
END
ข้ อมูลเพิม่ เติมที่ www.tanitsorat.com
28