การเปิดเสรีด้านการขนส่งแ

download report

Transcript การเปิดเสรีด้านการขนส่งแ

“ความพร ้อมการปร ับตัวธุรกิจ
่
เพือรองร
ับ
การเปิ ดเสรีทางการค้า AEC”
โดย
ดร.ธนิ ต โสร ัตน์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
วันที่ 23 เมษายน 2555
ณ สภาอุตสาหกรรมแห่
งประเทศไทย
www.tanitsorat.com
1
่
ASEAN+++ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีมี
ขนาดใหญ่ทสุ
ี่ ดในโลกครอบคลุม 2 มหาสมุทร
ขนาดเศรษฐกิจ 13.973 พันล้านเหรียญสหร ัฐ
เท่าก ับร ้อยละ 22.6 ของ GDP โลก
www.tanitsorat.com
2
่
2015 AEC :จุดเปลียน
ประเทศไทย
เป้ าหมาย
โอกาสและความท้
า
ทาย
“Regional
Free
Trade
Industrial
& Service
Hub”
Financ
e
Free
Logisti
cs Hub
neighb
or
Investm
ent Free
CoTourism
Cross border
Trade
Service
Free
Single
Market
www.tanitsorat.com
Skill
Labour
Free
3
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC:
ASEAN++
่
จะเป็ นเขตเศรษฐกิจทีใหญ่
ทสุ
ี่ ดในโลก
ม 2 มหาสมุ
ทร้มีฐำนกำรผลิตและฐำนกำรตลำด
1.ครอบคลุ
Market Connectivity
: ทำให
2.
3.
4.
5.
เดียวกันภำยใต ้ประชำกรกว่ำ 2 พันล ้ำนคน
ASEAN Business Connectivity : ASEAN+3 จะเป็ นเขต
่ นขนาดใหญ่ของโลกมีผลผลิตมวลรวมประชำชำติ
เศรษฐกิจทีเป็
หรือ GDP 13.973 ล ้ำนเหรียญสหร ัฐหรือคิดเป็ นร ้อยละ 22.6 ของGDP
โลก
่
้ั
Politic Social Connectivity : ความเปลียนแปลงคร
งใหญ่
ของ
้ ระบบเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และ
ประเทศไทยมีผลต่อเนื่ องตังแต่
ชุมชน
่
Economic Connectivity : การเชือมโยงทางเศรษฐกิ
จในมิติ
่
่
ต่ำงๆ ซึงรวมถึ
งด ้ำนวัฒนธรรม ชุมชน สิงแวดล
้อมและกำรเมืองใน
ภูมภ
ิ ำค
่
Logistics Connectivity : www.tanitsorat.com
การเคลือนย้
ายสินค้า-บริการ รวมถึง4
AEC กับโอกาสของประเทศไทย
ฐานประเทศอาเซียน +3 มีประชากร 2,116 ล้าน
คนคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 32 ของประชากรโลก
้ ้ำนอุตสำหกรรมและภำค
1. ไทยมีฐำนกำรผลิตทังด
่ อนข ้ำงหลำกหลำย
เกษตรทีค่
2. ภำคเอกชนมีควำมเข ้มแข็งและมีขด
ี ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน
่ งของประเทศไทยอยู
้
3. ด ้ำนภูมศ
ิ ำสตร ์ทำเลทีตั
่ตรงกลำง
่
ของอำเซียน เป็ นศูนย ์กลำงกำรเชือมโยงกำรขนส่
ง
สินค ้ำทำงถนนโดยเฉพำะอำเซียนกับจีน
่
4. โอกำสของกลุม
่ ธุรกิจขนำดใหญ่หรือธุรกิจทีมี
Network Powers หรืwww.tanitsorat.com
อมีฐำนกำรผลิตอยู่นอก
5
CHANGE ภาคเอกชนกับการ
่
ปร ับเปลียน
1. ASIAN Style & Standard การปร ับกระบวนการผลิต
ภาค SMEs จะต ้องใช ้นโยบำยผลิตสินค ้ำคุณภำพ สร ้ำง
่
สไตล ์ กำรเพิมเทคโนโลยี
มำตรฐำนอำเซียน สินค ้ำฮำลำล
่
2. Innovation Branding เพิมผลิ
ตภาพแรงงาน รวมถึง
่ นของตนเอง โดยนำปัจจัย
กำรสร ้ำงแบรนด ์และนวัตกรรมทีเป็
่ ำวมำเป็ นเครืองมื
่ อและเป็ นกลไกขับเคลือนธุ
่
้ งรุก
ทีกล่
รกิจทังเชิ
และเชิงรับ
3. Niche Market หำกจะแข่งขันด ้ำนรำคำอย่ำงเดียว ไทยคง
่
สู ้ลำบำก เพรำะสินค ้ำของไทยได ้ร ับกำรยอมร ับในเรืองของ
คุณภำพ จึงต ้องใช ้มำเป็ นจุดแข็ง
4. Logistics Hub ประเทศไทยอยู่ในศูนย ์กลำงขนส่งทำงถนน
่
้
ของภูมภ
ิ ำค ซึงภำคร
ัฐและเอกชนจะต ้องนำจุดแข็งนี มำใช
้เป็ น
ประโยชน์
6
www.tanitsorat.com
่
ASEAN CONNECTIVITY : เส้นทางเชือมโยง
การค้าการลงทุนของอาเซียน
www.tanitsorat.com
7
Logistics & Economic Hub
โอกาสของไทยต่อการเป็ นศู นย ์กลาง
เศรษฐกิ
จ
ของภู
ม
ภ
ิ
าค
้ อกำรเป็ นศูนย ์กลำง
1. Logistics Hub : ภูมศ
ิ ำสตร ์ของประเทศไทยเอือต่
2.
3.
4.
5.
่
เชือมโยงด
้ำน
่
โลจิสติกส ์ของภูมภ
ิ ำค ในกำรกำรเชือมโยงอำเซี
ยน+จีน (ภำยใต ้เครือข่ำย
North-South : East-West) และเป็ นศูนย ์กำรกระจำยสินค ้ำของ
อำเซียน
Trade & Financial Hub : ประเทศไทยจะเป็ นศูนย ์กลำงทำงกำรเงิน
กำรค ้ำ และกำรลงทุนของภูมภ
ิ ำค
Value Added Investment Hub : ศูนย ์กลำงกำรลงทุนรองร ับ
่ ้เทคโนโลยี เช่น ยำนยนต ์และชินส่
้ วน เครืองใช
่
อุตสำหกรรมทีใช
้ไฟฟ้ ำ
่ กร ฯลฯ
เครืองจั
Tourism & Service Hub : ศูนย ์กลำงด ้ำนกำรบริกำรของภูมภ
ิ ำค
่
โดยเฉพำะกำรท่องเทียว
กำรศึกษำ และ สุขภำพ
Transit Border Trade : ประเทศไทยจะได ้ประโยชน์จำกกำรกำรค ้ำ 8
ภาคเอกชนไทยมีความพร ้อมต่อการเปิ ดประเทศ
มากน้อยเพียงใด
่
แบ่งประเภทกำรร ับรู ้เกียวกั
บ AEC
1.
◦
◦
◦
◦
2.
3.
ประเภทไม่รู ้และไม่คด
ิ จะรู ้
่ มองเป็ นเรืองไกลตั
่
ประเภททีรู่ ้ แต่ไม่รู ้เรือง
ว
ประเภททีรู่ ้ แต่ไม่รู ้ว่ำจะปร ับตัวอย่ำงไร
ประเภททีรู่ ้และเห็นเป็ นโอกำสมีกำรปร ับตัวเชิงรุก
่ งขำดควำมพร ้อม โดยเฉพำะ SMEs ยังเป็ น
กลุม
่ ทียั
กลุม
่ ใหญ่ทภำคร
ี่
ัฐไม่ควรจะละเลย
่ ับตัวได ้มำเป็ นเกณฑ ์
ไม่ควรนำตัวชีวั้ ดเฉพำะกลุม
่ ทีปร
ประเมินควำมพร ้อมของประเทศ
www.tanitsorat.com
9
CHANGE : การปร ับตัวของ
ผู ป
้ ระกอบการ SMEs
1. Opportunity or Treat : กำรเข ้ำสู่ AEC ในปี 2558 จะเป็ น
่ ผูไ้ ด ้ประโยชน์และ
โอกำสและควำมท ้ำทำย เป็ นเหรียญ 2 ด ้ำน ทีมี
ผูท้ เสี
ี่ ยประโยชน์
2. Free Trade Area : สินค้านอกและทุนจะทะลักเข้ามา กำร
แข่งขันอย่ำงเสรีจำกนอกประเทศจะเข ้ำมำเบียดผูประกอบกำร
้
่
ภำยในทีขำดควำมเข
้มแข็งให ้ออกจำกตลำด ไม่มแี ต ้มต่อ ปลำ
ใหญ่จะกินปลำเล็กอย่ำงไร ้ควำมปรำณี
้ ้ำน
3. No Handicap : ภู มค
ิ ุม
้ กันธุรกิจภายในจะหมดไป ทังด
้
ภำษี และกฎหมำยกำรลงทุนจะเปิ ดกว ้ำงเสรี ทังภำคกำรค
้ำ กำร
่ ธุรกิจโลจิสติกส ์ และกำรบริกำรใน
ผลิต กำรเงิน กำรท่องเทียว
ทุกสำขำ
่
4. Regional Think : การเปลียนแปลงประเด็
นสาคัญอยู ่ท ี่
่
้ั
www.tanitsorat.com
การปร ับและเปลียนแปลงคร
งใหญ่
ของผู ้ประกอบกำรและคนไทย10
Readiness : ประเด็นการ
เตรียมความพร ้อม
1. What happens after 1st January 2015 : วิสย
ั ทัศน์ให ้
้
เห็นภำพว่ำอะไรจะเกิดขึนหลั
งวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
2. Domestics Market Is Attacked : ตลาดภายใน สินค ้ำ
ภำยในประเทศจะมีสน
ิ ค ้ำรำคำถูกจำกภำยนอกเข ้ำมำเบียดตลำด
มำกขึน้
3. Effect to SMEs : ผู ป
้ ระกอบการ SMEs ก็จะได้ร ับ
ผลกระทบเป็ นอ ันดับแรก เนื่ องจำกลักษณะของสินค ้ำและกำร
ผลิตยังอำศัยแรงงำนเข ้มข ้นและสินค ้ำยังอำศัยเทคโนโลยีพนฐำน
ื้
่
่
4. Global Change : ไทยจำเป็ นทีจะต
้องเร่งปรบั เปลียนให
้มีควำม
เป็ นสำกลและเข ้ำสูม
่ ำตรฐำนของอำเซียน
5. High Cost Country : นโยบายค่าจ้างสู ง ประเทศไทยไม่ใช่
่ คำ่ จ ้ำงในรำคำทีจะแข่
่
่
ประเทศทีจะมี
งขันกับประเทศเพือนบ
้ำนได ้อีก
แล ้ว
6. Competitiveness : ภาคกำรผลิตของไทยหำกยังใช ้แรงงำน
่
เข ้มข ้นและเทคโนโลยีต่ำ ก็ไม่สำมำรถทีจะแข่
งขันได ้
11
www.tanitsorat.com
AEC กับการเปิ ดเสรีภาค
บริการ
การเปิ ดโอกาสให้
กำรให ้สมำชิก
ASEAN+++ เข ้ำ
มำถือหุ ้น 70 % ใน
ธุรกิจบริกำร
ธุรกิจต่ำงชำติสว่ นมำก
เป็ นธุรกิจครบวงจร
ระดับสำกลโดยใช ้
ประโยชน์จำก
้
โครงสร ้ำงพืนฐำนของ
ประเทศไทย
ธุ ร กิ จ บ ริ ก า รใ น
ส า ข า ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะ
โลจิ
ส ติ ก ส ์ เ ข้ า ม า
แ ข่ ง ขั นใ น ต ล า ด
ภายในของไทย
ธุรกิจของไทยส่วน
ใหญ่จะแข่งขัน
ไม่ได ้และต ้องเลิก
กิจกำร
www.tanitsorat.com
12
ASEAN CONNECTIVITY
่
การเชือมโยงหุ
น
้ ส่วนเศรษฐกิจกับ
่
ประเทศเพือนบ้
าน
1. การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตำมประตู
่ ำคัญเชือมโยงประเทศเพื
่
่
เศรษฐกิจทีส
อนบ
้ำน CLMV
่
และสมำชิก AEC อืนๆ
้
่
2. การลงทุนในโครงสร ้างพืนฐานเชื
อมโยง
่
่ ดควำมสำมำรถในกำร
ประเทศเพือนบ้
าน และเพิมขี
แข่งขันโดยเฉพำะด ้ำนโลจิสติกส ์
3. การเตรียมความพร ้อมด้านพลังงานและอาหาร
่ ้ร ับ
รวมถึงกำรให ้ควำมช่วยเหลือแก่ภำคเศรษฐกิจทีได
ผลกระทบ
4. การสร ้างพันธมิตรเครื
อข่ายคมนาคมทางถนน
www.tanitsorat.com
13
่
ประเด็นความเสียงด้านเสรี
การเงิ
น
่
้ (Cash Inflow)
การเคลือนย้
ายเงิ นทุนอย่างเสรีมากขึน



่
อำจเกิดควำมเสียงด
ำ้ นเงิน ทุน เคลื่อนย ำ้ ยขำออกและควำมผัน
ผวนของค่ำเงิน ธปท.ต ้องสร ้ำงกลไก กำรดูแล ทำงด ้ำนกำรเงิน
่
่ และเงิน ทุ น
โดยเฉพำะเรืองควำมผั
น ผวนของอัตรำแลกเปลียน
่
เคลือนย
้ำย
่
การฟอกเงิ น และเรืองความปลอดภั
ยในการทาธุ ร กรรม
ทางการเงิ น โดยเฉพำะธุ ร กรรมผ่ ำ นระบบกำรโอนเงิ น แบบ
Online ต อ้ งมีก ำรวำงระบบตรวจสอบและเพิ่มควำมถี่ในกำร
ตรวจสอบบัญ ชีที่ มี ค วำมเคลื่อนไหวของเงิ น จ ำนวนมำกเพื่ อ
ป้ องกันด ้ำนกำรค ้ำยำเสพติด
่ นตอนมาตรการความปลอดภั
้
เพิมขั
ยในการทาธุ รกรรม
ทางการเงิ น ผ่ า นระบบอิน เตอร ์เน็ ต (ASEAN
ATM
14
Currency Forum)
www.tanitsorat.com
ภายใต้ขอ
้ ผู กพันของ ASEAN ในปี 2556
่ าคัญจะต้องลด/เลิก
สาขาบริการทีส
ข้อจากัดด้านการลงทุนและการให้บริการ
กับประเทศใน ASEAN
 สาขาโลจิสติกส ์
่
 สาขาการท่องเทียว
 สาขาสุขภาพและการศึกษา
่
 สาขาอืนๆ
จะต้องลด/เลิกข้อกาหนดในปี
2558
 ด้านการเงินและการธนาคาร
 สาขาโทรคมนาคม
www.tanitsorat.com
15
่
สาขาโลจิสติกส ์ทีจะต้
องเปิ ดเสรีเต็ม
รู ปแบบในปี 2556 (2013)
 ตัวแทนออกของ
(Customs Clearance)
 ธุรกิจตัวแทนขนส่ง (Freight +
Transport + Agency)
 ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ
(International Transport / Road /
Rail/Maritime/Air Freight & Courier
Service)
 ธุรกิจให้บริการคลังสินค้า (Storage &
Warehouse Service)
www.tanitsorat.com
16
เตรียมพร ้อมของภาคร ัฐต่อการเปิ ด
เสรีโลจิสติกส ์





่ เอือต่
้ อการเข้าสู ่
Law Reform : ปฏิรูปกฎหมายทีไม่
AEC เช่น กฎหมำยศุลกำกรกฎหมำยกรมเจ ้ำท่ำ พรบ.ขนส่ง
่ ยวข
่
่ ้ำสมัยและเป็ นอุปสรรค
ทำงบก และกฎหมำยทีเกี
้องซึงล
Trade Facilitation : ผลักดันกฎหมายและข้อตกลง
ระดับภู มภ
ิ าค เช่น กำรขนส่งข ้ำมพรมแดน (CBTA) และ
่ ยวข
่
ข ้อตกลงกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค ้ำทีเกี
้องกับกำร
ขนส่งข ้ำมแดน (Transit Transport)
Transport Network :ส่งเสริมการสร ้างเครือข่ายการ
ขนส่งในอนุ ภูมภ
ิ าค
Missing link Infrastructure : การพัฒนาโครงสร ้าง
้
่
่
พืนฐานเชื
อมโยงกำรขนส่
งประเทศเพือนบ
้ำน
่
Agreement Practical :www.tanitsorat.com
กำรผลักดันให ้ประเทศเพือนบ
้ำน
17
การปร ับตัวของภาคเอกชนต่อการ
เปิ ด AEC
 ระดับผู ป
้ ระกอบการ
(Entrepreneur)
 ระดับผู ท
้ างาน (Employee)
 ภาคการศึกษา (Education)
www.tanitsorat.com
18
การปร ับตัวของผู ป
้ ระกอบการต่อ
การเปิ ดเสรี AEC
1. AEC Awareness : การปร ับตัวด้านวิสย
ั ทัศน์ในการเข้าสู ่ AEC
Society
2. SWOT Analysis : การวิเคราะห ์หาจุดแข็งจุดอ่อนขององค ์กร
3. Human Resources Development : การพัฒนาด้าน
่ นทีเจ้
่ าของธุรกิจ
ทร ัพยากรมนุ ษย ์โดยการเริมต้
4. Organization Improvement : การปร ับปรุงผังการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับ AEC
5. Clear Positioning : ช ัดเจนในจุดแข็งของธุรกิจ
6. International / Regional Business : การดาเนิ นธุรกิจและ
บริหารจัดการแบบสากลภายใต้มาตรฐานแบบ International
Standard
7. Competitiveness Development : การพัฒนาขีด
้ งรุกและเชิงร ับ ทัง้
ความสามารถในการแข่งขันขององค ์กรทังเชิ
www.tanitsorat.com
19
นโยบายสนับสนุ นSMEsไทยให้สามารถ
ปร ับตัวภายใต้ AEC 2015
่
1. การเข้าถึงสินเชือของผู
ป
้ ระกอบการขนาดกลาง
่
และรายย่อย ต ้องมีกองทุนสำหร ับ SME เพือรองร
ับ
ผลกระทบต่อกำรเปิ ด AEC
2. ยุทธศาสตร ์ SME กับการแข่งขันกับบริษท
ั ขนาด
่
ใหญ่ในอาเซียน ทีจะเข
้ำมำทำธุรกิจในประเทศไทย
3. การให้ความสาคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก ให ้ได ้ร ับกำรสนับสนุ นทำงด ้ำนกำรเงินเพียงพอและ
ด ้ำนกำรคลังให ้กำรสำมำรถแข่งขันภำยใต ้ AEC
่
4. กลไกขับเคลือนธรรมาภิ
บาลในธุรกิจเอกชนและ
SMEs ทำให ้ธุรกิจไทยสำมำรถทำธุรกิจได ้ต่อเนื่ อง และ
่ น เอกชนไทยควรต ้องปร
่
www.tanitsorat.com
ยังยื
ับตัวในเรือง
20
การปร ับต ัวของมนุ ษย ์เงินเดือนต่อการ
เปิ ดเสรี AEC





่ วของพนักงานหรือมนุ ษย ์เงินเดือนที่
AEC Alert : การตืนตั
่ องค้าขาย
ต้องทางานกับบริษท
ั ข้ามชาติหรือบริษท
ั ไทยทีต้
กับอาเซียน
International Skill Development : การพัฒนาทักษะ
หรือความรู ้ในการทางานในระดับสากล English Language
Skill / IT Technology / Equipment Using Skill
Regional Base Knowledge : การพัฒนาความรู ้และการ
เข้าใจการทาธุรกรรมและปฏิสม
ั พันธ ์ในระดับอนุ ภูมภ
ิ าค
Change in Company Culture : การปร ับตวั ให้เข้ากับ
่ ยนแปลงไปจากเดิ
่
้
วัฒนธรรมองค ์กรทีเปลี
มทังจากนายจ้
าง
่
่ นคนต่างชาติทแตกต่
้
หรือเพือนร่
วมงานทีเป็
ี่
างทังภาษา
กริยา วัฒนธรรมศาสนา ฯลฯ
Competitiveness : การเปิ ดแรงงานเสรีภายใต้ AEC การ
21
www.tanitsorat.com
่
้
่
้ั
การปร ับต ัวครงใหญ่
ของภาคการศึกษา
ต่อการเปิ ดเสรี AEC






Education Standardize :กำรสร ้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบ
คุณวุฒวิ ช
ิ ำชีพในระดับของอำเซียน
ASEAN Language Understanding : กำรเรียนรู ้ภำษำอำเซียน
อย่ำงน้อย 1 ประเทศ
English is ASEAN Language : ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำอย่ำงเป็ น
่ ้งำนได ้ (จริงๆ) จะต ้องมี
ทำงกำรของอำเซียน ต ้องพูดอ่ำนเขียนในระดับทีใช
้ ระดับประถมจนถึงมหำวิทยำลัย
กำรหลักสูตรกำรเรียนตังแต่
ASEAN Studying : กำรศึกษำวิชำอำเซียน ศึกษำในสำขำต่ำงๆ ทัง้
ด ้ำนวัฒนธรรม ประวัตศ
ิ ำสตร ์ วฒนธรรม กำรทำธุรกิจ ด ้ำนกำรจัดกำร
ด ้ำนเศรษฐศำสตร ์
Teacher Development : กำรพัฒนำครู-อำจำรย ์ใน
้
สถำบันกำรศึกษำทังภำคบั
งคับและระดับอุดมศึกษำภำยใต ้บริบทของกำร
เป็ นประชำชน AEC
22
www.tanitsorat.com
การปร ับโอนย้ายหน่ วยกิจ : กำรปร
ับโอนย ้ำยหน่ วยกิจของ
AEC กับจุดอ่อนประเทศไทย
่ วั ต่อการเปิ ดเสรี
AEC Alert : คนไทยไม่คอ
่ ยตืนต
อาเซียน
 AEC Competitiveness : ธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้
่ ดความสามารถในการแข่งขัน
เตรียมการเพิมขี
 AEC Opportunity : ธุรกิจไทยไม่เข้าใจต่อโอกาสของ
การเป็ นประชาคมอาเซียน ภายใต้การเปิ ดเสรี 5 ด้าน
่
(สินค้า บริการ การลงทุน การเคลือนย้
านแรงงาน
และโลจิสติกส ์) ทาให้พลาดโอกาสต่อการได้ประโยชน์
จากการเป็ น AEC
่
 Neighboring Knowledge : คนไทยรู ้จักประเทศเพือน
้ านภาษา ว ัฒนธรรม และโอกาสทาง
บ้านน้อยมาก ทังด้
ธุรกิจและการลงทุน

www.tanitsorat.com
23
OPPORTUNITY OR THREAT
AEC โอกาสหรือความท้าทายของประเทศ
 ASEAN+3 มีขนาด GDPไทย
13.973 พันล้านเหรียญสหร ัฐ
เท่าก ับร ้อยละ 22.6 ของ GDP โลก
 ASEAN 10 มี GDP 1.850 พันล้านเหรียญสหร ัฐเท่ากบ
ั
ร ้อยละ 13.2 ของ GDP อาเซียน+3
 ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจ 0.377 พันล้านเหรียญสหร ัฐ
เท่าก ับร ้อยละ 2.69 ของอาเซียน+3
่ จากขนาดเศรษฐกิจ
 ไทยไม่ใช่ BIG Partner เมือดู
 ไทยจะวางสถานะหรือตาแหน่ งอย่างไรบทบริบทของ AEC
้
 ไทยจะร ับมืออย่างไรต่อการแข่งขันทังตลาดภายในและการ
ส่งออกทีรุ่ นแรง
 ภาค SME ของไทยจะสามารถอยู ่รอดได้อย่างไร
่ นสากล
 การปร ับต ัวของภาคการผลิต สังคม ชุมชน ไปสู ่สงั คมทีเป็
จะร ับมือได้อย่างไร
24
Thailand……???
การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
่ ัดเจน ทังเชิ
้ งรุกประเทศไทยต้องมีกลยุทธ ์ทีช
่ ัดเจน ในการเข้าสู A
่ EC
รับประเทศไทยยังขาดกลยุทธ ์ทีช
้ งรุกและเชิงร ับ ควรมีกำรแยก Cluster ทีได
่ ้ร ับ
ทังเชิ
้
่
ผลกระทบทังในด
้ำนอุตสำหกรรม บริกำร กำรท่องเทียว
่ โดยเฉพำะ SMEs โดยอำจกำหนด
กำรเงิน ชุมชนท ้องถิน
เป็ นกลยุทธ ์
กลยุทธ ์เชิงรุก/ร ับ
่ ้อยโอกำส
กลยุทธ ์ส่งเสริมภำคธุรกิจทีด
กำรกำหนดคุณวุฒวิ ช
ิ ำชีพ
กำรกำหนดมำตรฐำนสินค ้ำและบริกำร
มำตรกำร Anti Dumping
www.tanitsorat.com
มำตรกำรทำงกฎหมำย เช่
นทร ัพยสินทำงปัญญำ และกำร
25
Next AEC 2030
AEC ยกระดับไปสู ่ ACI : ASEAN-China-India
ภายใต้โครงการ ASEAN 2030 ครอบคลุม
ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของร ัฐบาลประเทศสมาชิก
วิสย
ั ทัศน์ของ ACI ปี 2030 ภายใต้ความเป็ น
หนึ่งเดียวกัน (HARMONIZED SYSTEM)
่
 ASC ความร่วมมือด้านความมันคงของ
www.tanitsorat.com
26
AEC ASEAN+++
ไทยเตรียมพร ้อมแล้วหรือ
ยั
ง
???
มิตข
ิ องการพัฒนา
ภาคร ัฐ:
่
กลไกสนับสนุ น-ขับเคลือ
ภายใต้ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้-เสีย
ภาคการเมือง :
าหนดนโยบายสอดคล้อง
ภาคธุรกิจ :
่
องปร ับตัวร ับการเปลียนแปลง
ASEAN
+3+6+8
ภาคประชาชน:
่
การเปลียนแปลงภายใต้
Single Market & One Societ
27
www.tanitsorat.com
END
่
ข้อมู ลเพิมเติ
มที่ www.ta
28