Transcript AEC

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
ASEAN (Association of South East Asian Nations)
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2
ปี 2540
ปี 2540
ปี 2510
ปี 2538
ปี 2510
ปี 2510
CAMBODIA
ปี 2542
ปี 2510
ปี 2510
2
ปี 2527
ไทยอยูต่ รงไหน?? ในอาเซียน
Indicators (2009)
ประชากร
GDP
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
การค้ารวม (ส่งออก+นำเข้ำ)
การลงทุนจำกต่ำงประเทศ (FDI)
จำนวนนักท่องเที่ยว
Note: Latest available data in Year 2009
Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
3
ASEAN
Thailand
591 ล้านคน
1,496 พันล้านUSD
2.4% ของ GDP โลก
67 ล้านคน
264 พันล้านUSD
0.4% ของ GDP โลก
1,536 พันล้านUSD
38 พันล้านUSD
73 ล้านคน
286 พันล้านUSD
5 พันล้านUSD
15 ล้านคน
เทียบกับอาเซียน ไทยมีศกั ยภาพเป็ นลาดับต้นๆ
Country
Population
(thousand)
GDP
(US$ mil.)
GDP per
Capita (US$)
Unemployment
rate (%)
Tourist
Arrival
(thousand)
5,765
406
10,758
26,486
3.7
130
Cambodia
181,035
14,957
10,359
692
1.6
2,508
Indonesia
1,860,360
231,369
546,846
2,363
7.9
7,002
Lao PDR
236,800
5,922
5,579
910
1.3
2,513
Malaysia
330,252
28,306
193,107
6,822
3.7
24,577
Myanmar
676,577
59,534
24,972
419
4.0
791
Philippines
300,000
92,226
161,357
1,749
7.1
3,520
710
4,987
182,701
36,631
4.0
11,641
Thailand
513,120
66,903
264,322
3,950
1.0
15,936
Vietnam
331,212
87,228
96,317
1,119
4.6
5,049
4,435,830
591,841
1,496,341
2,532
n.a.
73,672
Brunei
Singapore
ASEAN
4
Land
(km2)
Note: Latest available data in Year 2009
Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
วิวฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน Building Blocs of ASEAN Integration
2510
Bangkok Declaration
2535
CEPT-AFTA
2538
AFAS
ASEAN Framework Agreement on Services
2539
AICO
ASEAN Industrial Cooperation Scheme
2541
AIA
2550
ASEAN Charter
ASEAN Community
+ Declaration on AEC Blueprint
2552
2554
5
ASEAN
Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area
Framework Agreement on the ASEAN Investment Area
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement
ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ชุมชนอาเซียน
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
(AEC)
ประชาคม
ความมั ่นคง
อาเซียน (ASC)
ประชาคม
สังคมวัฒนธรรม
อาเซียน
(ASCC)
6
ปี 2558 (2015)
พิมพ์เขียว AEC
(AEC Blueprint)
One Vision
One Identity
One Community
พิมพ์เขียว AEC
7
พิมพ์เขียว AEC
AEC Blueprint
…. มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC
One Vision,
One Identity,
One Community
4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint
เพื่อประสานกลายเป็ นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วม 2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี
นโยบายการแข่งขัน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
โครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายภาษี
AEC
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
ลดช่องว่างการพัฒนา IAI
การมีส่วนร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE
9
ปี 2015
e-ASEAN
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลิต จาหน่าย
จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค
1. อาเซียนจะกลายเป็ นตลาดร่วมอย่างสมบูรณ์
สินค้า
ภาษีนาเข้าเป็ นศูนย์/อุปสรรคนาเข้า
ระหว่างอาเซียนด้วยกันหมดไป
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็ นหนึ่ง
บริการ ทาธุรกิจบริการในอาเซียนได้อย่างเสรี
การลงทุน การลงทุนในอาเซียนทาได้อย่างเสรี
แรงงานฝี มือ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี
เงินทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรียงิ่ ขึ้น
ความร่วมมือ ความมั ่นคงด้านอาหาร เกษตร ป่ าไม้
10
1.1 ภาษีสินค้า/อุปสรรคนาเข้าจะหมดไป กลายเป็ นตลาดอาเซียน
1. ภาษีนาเข้าสินค้า – ต้องเป็ นศูนย์ (ลดเป็ นลาดับตัง้ แต่ปี 2536)
- 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
- 1 ม.ค. 58 อาเซียน 4 (CLMV)
2. อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต้องหมดไป
- อาเซียน 5 (1 ม.ค. 53) ฟิ ลิปปิ นส์ (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)
3. กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (ROOs) – เพิ่มทางเลือกอย่างเท่าเทียม (co-equal)
- RVC (40), CTC, PSRs
4. มาตรฐานร่วม – ให้สอดคล้องกับระบบสากลและระหว่างอาเซียน
- เครื่องใช้ไฟฟ้า ความปลอดภัยทางไฟฟ้า องค์ประกอบด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง เภสัชกรรม
(กาลังดาเนินการ - เกษตร ประมง ไม้ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยาแผนโบราณ อาหารเสริม)
5. พิธีการทางศุลกากรที่ทนั สมัย - อานวยความสะดวกทางการค้า
- ASEAN Single Window, Self-Certification
11
1.2 อาเซียนสามารถถือหุน้ ได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน
ปี 2549
(2006)
สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์)
สุขภาพ/ท่องเที่ยว/การบิน
ปี 2551
(2008)
ปี 2553
(2010)
51%
70%
โลจิสติกส์
49%
51%
สาขาอื่นๆ
49%
51%
49%
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
PIS: Priority Integration Sectors
70%
70%
เป้าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น
ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็ นต้น รวมทั้งดึงดูดการ
ลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้ น ในขณะเดียวกัน เป็ นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจ
บริการในไทยได้สะดวกขึ้ น เกิดการแข่งขัน ทาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ้ น
12
FLEXIBILITY
สามารถไม่เปิ ดเสรี
ในบางสาขาย่อยได้
1.3 อาเซียนจะกลายเป็ นศูนย์กลางการลงทุนทั ่วโลก
FLEXIBILITY
หากยังไม่พร้อมเปิ ดเสรี
สามารถทาข้อสงวนไว้ได้
เปิ ดเสรี
FDI
ส่งเสริม
NT – MFN การลงทุนในอาเซียน
จะเปิ ดเสรีและโปร่งใสมากขึ้น
Portfolio
ACIA
(IGA+AIA)
คุม้ ครอง
บริการ
เกษตร
เกี่ยวเนื่อง
ประมง
เหมืองแร่ ป่ าไม้การผลิต
อานวย
ความ
สะดวก
13
Challenges
(1) นโยบายเชิงรุกเพื่อ
ดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ อ
ต่อการลงทุน
(2) นโยบายสนับสนุนให้
มีการลงทุนใน
ต่างประเทศมากขึ้ น
ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement) - ลงนามปี 2552
IGA ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of
Investment/ Investment Guarantee Agreement) - ปี 1987
AIA กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ปี 1998
1.4 อาเซียนได้รบั การอานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น
MRA
ไม่ได้เป็ น
สาขาวิศวกรรม
การเปิ ด
ตลาด แต่
สาขานักสารวจ*
เป็ นเพียง
MRAs
สาขานักบัญชี*
การอานวย
ข้อตกลงยอมรับร่วม
ความสะดวก
นักวิชาชีพในอาเซียนสามารถ
ในขั้นตอน
จดทะเบียนหรือขอใบอนุญาต
การขอ
ประกอบวิชาชีพในประเทศ
ใบอนุญาต
อาเซียนอื่นได้ แต่ยงั ต้อง
สาขาแพทย์
สาขาสถาปั ตยกรรม โดยลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบภายใน
ตรวจสอบ/
ของประเทศนัน้ ๆ
รับรองวุฒิ
การศึกษา
หรือความรู ้
ทางวิชาชีพ
สาขาพยาบาล
สาขาทันตแพทย์
14
* ยังเป็ นเพียง Framework หรือ หลักการกว้างๆ โดยต้องมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป
1.5 อาเซียนจะมีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเป็ นระบบ
หลักกำร
เปิ ดเสรีโดย
15
•เปิ ดเสรีบญ
ั ชีทุน (Capital Account) อย่างเป็ น
ขั้นตอนและสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ - ความ
พร้อมแต่ละประเทศ
•อนุญาตให้มีมาตรการปกป้องที่เพียงพอ หรือที่
จาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
•ทุกประเทศได้ประโยชน์อย่างทั ่วถึงจากการเปิ ดเสรี
•ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจากัด ตามความเป็ นไปได้และ
เหมาะสม
•อานวยความสะดวกการจ่ายชาระเงินและโอนเงิน สาหรับ
ธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด (Current Account Transactions)
•สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ
มาตรการริเริม่ ต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
1.6 อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือรองรับการเปิ ดเสรีในอนาคต
1) อาหาร สร้างความมั ่นคงทางอาหารและบรรเทาปั ญหา
เร่งด่วน/ขาดแคลน สร้างระบบและกระบวนการในการควบคุม
คุณภาพอาหาร จัดทาระบบการรับรองให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2) เกษตร พัฒนาแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีทางการเกษตร มาตรฐานการ
ผลิต เก็บเกี่ยว และจัดการหลังเก็บเกี่ยว กาหนดระดับปริมาณ
สารพิษตกค้างและเกณฑ์การรับรองสินค้าปศุสตั ว์
3) ป่ าไม้ จัดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างยั ่งยืนและกาจัดพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้
กฎหมาย
16
2. อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
1) นโยบายการแข่งขัน ผลักดันให้ทุกประเทศมีนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมของการแข่งขันทางธุรกิจที่ยุติธรรม (ประเทศที่มีกฎหมายแข่งขัน ได้แก่
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย) จัดตัง้ คณะผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหารือและประสานงาน
2) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค พัฒนามาตรการด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคควบคู่กบั มาตรการด้าน
เศรษฐกิจ (ประเทศที่มีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ลาว) จัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อเป็ นศูนย์กลางประสานงานในการ
ปฏิบตั /ิ ตรวจสอบกลไกภายในภูมิภาค
3) สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา บังคับใช้แผนปฏิบตั กิ ารสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและแผนงาน
ด้านลิขสิทธิ์ จัดตัง้ ระบบการจัดเก็บเอกสารสาหรับการออกแบบ
4) โครงสร้างพื้ นฐาน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง
ทุกรูปแบบ (ทางบก ทางอากาศ ทางน้ า) และอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมความมั ่นคงด้านพลังงาน (ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)
5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดทาแผนแม่บทด้าน ICT กาหนดมาตรการเพื่อ
อานวยความสะดวกด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบความตกลง e-ASEAN
17
3. อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
SMEs
IAI
PPE
18
• จัดตั้งศูนย์บริการ SMEs เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและอนุภูมิภาค (2553-2554)
• ให้บริการทางการเงินสาหรับธุรกิจ SMEs ในแต่ละประเทศ (2553-2554)
• จัดทาโครงการส่งเสริมการปฏิบตั งิ านสาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ (2555-2556)
• จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา SMEs ในระดับภูมิภาค (2557-2558)
• จัดทาความคิดริเริม่ ในการรวมกลุ่มอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อ
ลดช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
• จัดตั้งแวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เปิ ดโอกาสให้ประเทศอื่นเข้ามามีสว่ นร่วมในการหารือ
• สนับสนุนการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Sector Engagement:
PPE) ในรูปแบบของการประชุมประจาปี การจัดนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า เพื่อปรับปรุงความ
สอดคล้องกัน/ความโปร่งใส เสริมสร้างแรงผลักดันของนโยบายรัฐบาลและกิจกรรมทางธุรกิจ
ระหว่างอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
4. อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
เป็ นการเปิ ดตลาดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการเข้าถึงตลาด รักษา
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
ดาเนินการ 2 แนวทางคู่ขนาน
(1) รวมกลุ่มภายในอาเซียน เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ AEC
(2) ขยาย FTAs ของอาเซียน ;
ASEAN Plus (+3 +6) --- TPP ???
CEPEA
(ASEAN +6)
ประชากร 3,284 ล้านคน
(50% ของประชากรโลก)
GDP 12,250 พันล้าน US$
(22% ของ GDP โลก )
EAFTA
(ASEAN +3)
ประชากร 2,068 ล้านคน
(31% ของประชากรโลก)
GDP 9,901 พันล้าน US$
(18% ของ GDP โลก )
ประชากร 590 ล้านคน
AEC
(ASEAN 10) (9% ของประชากรโลก)
19
อนาคต ???
ASEAN FTAs++
or
ASEAN Hub
GDP 1,499 พันล้าน US$
(2% ของ GDP โลก )
19
20
อาเซียนจะต่อยอดจากความตกลงเดิมที่มีอยู่ ???
5 FTAs ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา – ปั จจุบนั
“Living Agreements”
India
China
สินค้า : ลงนาม 29 พ.ย. 47 มีผล 1 ม.ค. 48
บริการ : ลงนาม 14 ม.ค. 50 มีผล 1 ก.ค. 50
ลงทุน : ลงนาม 15 ส.ค. 52 มีผล เม.ย. 53
AEC
สินค้า : ลงนาม 13 ส.ค. 52 มีผล 1 ม.ค. 53
บริการ/ลงทุน : กาลังเจรจา
Australia New Zealand
AKFTA
Japan
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ไทยลงนาม 11 เม.ย. 51
สาหรับไทย มีผล 2 มิ.ย. 52
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 ก.พ. 52
มีผล 1 ม.ค. 53 (ไทยให้สตั ยาบัน 12 มี.ค. 53)
Korea
สินค้า : อาเซียนอื่นลงนาม 28 ส.ค. 49
บริการ : อาเซียนอื่นลงนาม 21 พ.ย. 50
ไทย : บริการ ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 มิ.ย. 52
สินค้า ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 ต.ค. 52
ลงทุน: ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิ.ย. 52 มีผล 31 ต.ค. 52
21
FTA ของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา – อนาคต….
AEC
Russia
EU
GCC
Gulf Cooperation
Councils
22
บาห์เรน คูเวต โอมาน
กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
MERCOSUR
Mercado Comun del Sur
ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง
อาเจนตินา ปารากวัย
บราซิล อุรกุ วัย เวเนซูเอลา
การขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
AJCEP
ACFTA AKFTA
AIFTA
AEC
RCEP
AANZFTA
Regional Comprehensive Economic Partnership
23
ASEAN Framework on Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP)
24



RCEP
เป็ นส่วนหนึ่ งของควำมพยำยำมที่สำคัญของอำเซียนที่จะบูรณำกำรเศรษฐกิจ
เข้ำกับโลกภำยนอกตำมเป้ำหมำยในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
ผูน้ ำอำเซียน (พ.ย. 2554) รับรองเอกสำร “ASEAN Framework for Regional
Comprehensive Economic Partnership” ซึ่งเป็ นกรอบและหลักกำรพื้ นฐำนของ
อำเซียนในกำรขยำยกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค โดยกำรจัดทำควำมตกลง
กำรค้ำเสรีกบั คูภ่ ำคี ASEAN+1 FTAs (จีน ญี่ปุ่น เกำหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิ วซีแลนด์) ที่สนใจจะเข้ำร่วม โดยวำงบทบำทให้อำเซียนเป็ นตัวขับเคลื่อน
กระบวนกำร
ขณะนี้ อำเซียนอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำแม่แบบของกำรเปิ ดเสรีในด้ำนต่ำงๆ เช่น ขอบเขต
หลักกำร และกลไกกำรดำเนิ นงำน และตั้งเป้ำหมำยจะประกำศเปิ ดกำรเจรจำกับคู่
เจรจำในช่วงต้นปี 2556
Emerging Regional Architecture …
AJCEP
AKFTA
AIFTA
ASEAN
AFTA
25
ACFTA
AKFTA
AJCEP
AIFTA
AANZFTA
ASEAN’s
other
external
economic
partners
ACFTA
AANZFTA
Emerging regional architecture … in figures (2010)
26
IntraRegional
Trade
Market
Size
Economic
Size
External
Trade
(in million)
(in trillion US$)
(in billion US$)
(in billion US$)
RCEP
3,333,50
17.23
8.40
3.69
43.90
EAS
3,786.40
33.24
12.29
5.91
48.06
TPP
504.66
16.84
5.09
0.61
11.96
RTA
% of Trade
with the
World
27
ภายในอาเซียน
อาเซียนกับคู่เจรจา (+1,+6)
ASEAN Summit
ASEAN + … Summit
ASEAN Economic
Ministers Meeting : AEM
Senior Economic Officials
Meeting : SEOM
Working Groups
(SCROO, CCA, etc.)
AEM+ คู่เจรจา
SEOM+ คู่เจรจา
Joint Committee,
Implementing
Committee, TNC
Working Groups
(ROO, EC, etc.)
ความก้าวหน้าของ
ภาครัฐ ในการเป็ น AEC
การดาเนินการของภาครัฐในการเป็ น AEC
29
จร. ได้รบั แต่งตั้งจำกครม.
เมื่อ 8 ก.พ. 54 ให้เป็ น
“AEC Coordinating
Agency”
ของไทย
สภาอุตฯ/
สภา
หอการค้าฯ
BOI
สานัก
ยุทธศาสตร์
และการบูรณา
การสู่ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
กระทรวง
เกษตรฯ
กระทรวง
อุตสาหกรรม
DTN
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวง
แรงงาน
กระทรวงการ
คลัง
กระทรวง
คมนาคม
หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบแต่ละด้าน ภายใต้ AEC
30
เศรษฐกิจ
การลงทุน
การคลัง
ศุลกากร
กระทรวง
พาณิชย์
-กำรเคลื่อนย้ำยเสรีสินค้ำและบริกำร (เปิ ดเสรี & อำนวยควำมสะดวก)
-นโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
SMEs, กำรทำ FTA กับประเทศคู่เจรจำ
BOI
- กำรเปิ ดเสรี กำรอำนวยควำมสะดวก กำรส่งเสริมและคุม้ ครองกำรลงทุน
กระทรวง
การคลัง
- กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนที่เสรีมำกขึ้ น กำรพัฒนำตลำดทุน ควำมร่วมมือด้ำน
กำรเงินกับประเทศคู่เจรจำ เช่น จีน เกำหลี ญี่ปุ่น
กรม
ศุลกากร
- กำรปรับพิธีกำรศุลกำกรให้สอดคล้องกันและทำให้ง่ำยขึ้ น โดยสอดคล้องกับ
องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO)
หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบแต่ละด้าน ภายใต้ AEC
31
เกษตร
และป่ าไม้
พลังงาน
การขนส่ง
แร่ธาตุ
กระทรวง
เกษตรฯ
กระทรวง
พลังงาน
กระทรวง
คมนาคม
กรมอุตฯ
พื้ นฐาน&การ
เหมืองแร่
- กำรสร้ำงควำมมัน่ คงด้ำนอำหำรในภูมิภำค
- กำรอำนวยควำมสะดวก & ส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร และป่ ำไม้ในภูมิภำค
- กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคเกษตรและป่ ำไม้
- กำรสร้ำงควำมมัน่ คงด้ำนพลังงำน กำรเชื่อมโยงแหล่งพลังงำนในภูมิภำค
- ควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนกับประเทศคู่เจรจำ เช่น จีน เกำหลี ญี่ปุ่น และ
องค์กรระหว่ำงประเทศ
- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้ นฐำนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
- กำรเปิ ดเสรีและกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนขนส่งและโลจิสติกส์
- กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสำขำกำรขนส่งและโลจิสติกส์
- กำรพัฒนำระบบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบในภูมิภำค
- กำรสร้ำงควำมยัง่ ยืนของแหล่งแร่ธำตุและให้มีกำรนำมำใช้อย่ำงคุม้ ค่ำ
- กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบตั ิที่ดีในกำรจัดหำแหล่งแร่ธำตุ
- กำรอำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนในสำขำแร่ธำตุ
- กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรในสำขำแร่ธำตุ
หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบแต่ละด้าน ภายใต้ AEC
32
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
โทรคมนาคม
และ
สารสนเทศ
การ
ท่องเทีย่ ว
การลด
ช่องว่างการ
พัฒนา
กระทรวง
วิทย์ฯ
กระทรวง
ICT
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ
สภาพัฒน์
- กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโลโลยี
- กำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรด้ำนวิทยำศำสตร์เพื่อกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้
- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน
- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้ นฐำนและทรัพยำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้ นฐำนด้ำน ICT
- กำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมมัน่ คงด้ำน ICT ในภูมิภำค
- กำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในสำขำ ICT
- กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว และกำรพัฒนำกลยุทธ์
กำรตลำดและกำรลงทุนในเชิงสร้ำงสรรค์
- กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกร กำรให้บริกำร และสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
ท่องเที่ยว
-กำรสร้ำงศักยภำพขององค์กรและบุคลำกรของประเทศ CLMV โดยคำนึ งถึง
ควำมต้องกำรของแต่ละประเทศ
- กำรบริหำรจัดกำรเงินทุนและทรัพยำกรเพื่อสนับสนุ นโครงกำร IAI โดยร่วมมือ
กับประเทศคู่เจรจำ องค์กรระหว่ำงประเทศ และภำคเอกชน
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
33
Public-Private
Policy Dialogue
สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม
ยานยนต์
อิเล็กทรอ
นิกส์
โลจิสติกส์
- เป็ นเวทีหำรือด้ำนนโยบำยระหว่ำง AEM
กับผูแ้ ทนระดับสูงจำกภำคเอกชนในสำขำที่
คัดเลือก ร่วมกับ สภำที่ปรึกษำธุรกิจ
อำเซียน (ASEAN Business Advisory Council
– ABAC) และสภำหอกำรค้ำและ
อุตสำหกรรมอำเซียน (ASEAN Chamber of
Commerce and Industry – ASEAN CCI)
AEC Scorecard
34

เป็ นเครื่องมือในกำรวัดผลกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณีของประเทศสมำชิก
อำเซียนตำมมำตรกำรที่ตอ้ งดำเนิ นกำรในแต่ละช่วงของ AEC Blueprint

มีกำรวัดผลทุก 2 ปี ทั้งอำเซียนในภำพรวม และเป็ นรำยประเทศ
 ช่วงที่
1 ปี
 ช่วงที่ 2 ปี
 ช่วงที่ 3 ปี
 ช่วงที่ 4 ปี

2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
AEC Council เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้ นใหม่เพื่อกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำน
ไปสู่ AEC และรำยงำนผลต่อผูน้ ำอำเซียน เป็ นประจำทุกปี
ความคืบหน้าของอาเซียนและไทย ตาม AEC Scorecard
35
• อำเซียนทำได้ 83.8%
ปี 2008-2009 • ไทยทำได้ 93.64% (103 จำก 110 มำตรกำร)
• อำเซียนทำได้ 68.6%
ปี 2010-2011 • ไทยทำได้ 79.56% (109 จำก 137 มำตรกำร)
หมายเหตุ: มาตรการที่ไทยยังทาไม่ได้ ได้แก่ การเปิ ดเสรีบริการ และการให้สตั ยาบันพิธีสารด้านขนส่ง
ปัญหาอุปสรรคของไทย
36
กระบวนกำรตำมมำตรำ
190 ของรัฐธรรมนู ญ
พ.ศ. 2550
ควำมจำเป็ นในกำร
แก้ไข/ปรับกฎหมำย/
กฎระเบียบในประเทศ
ขำดกำรกำกับและ
อำนำจสัง่ กำรนโยบำย
เศรษฐกิจในภำพรวม
ขำดกำรประสำนงำน
ระหว่ำงหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
ผลกระทบจาก AEC
ใครบ้างทีจ่ ะได้รับผลกระทบจาก AEC ?
ผู้ค้า
เกษตรกร
ผู้บริโภค
แรงงาน
นักธุรกิจ
นักวิชาชีพ
ประชาชน
โอกาสและความท้าทายจาก AEC
การค้าสินค้า
การลงทุน
การท่องเที่ยว
นำเข้ำวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูป
ภำษี 0%
ออกไปตั้งธุรกิจบริกำรใน
อำเซียน
ดึงดูดต่ำงชำติให้เข้ำ
มำลงทุน
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ำมำในอำเซียน
ขยำยตลำดส่งออกใน
อำเซียนและ FTA
อำเซียน
ใช้บริกำรของปท.อำเซียน
ที่มีประสิทธิภำพ เพือลด
ต้นทุนกำรทำธุรกิจ
มีกำรเคลื่อนย้ำย
ทรัพยำกรในภูมิภำค
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
อำเซียน
กำรแข่งขันในตลำด
ส่งออกสูงขึ้ น
กำรแข่งขันในภำค
บริกำรสูงขึ้ น
นักลงทุนย้ำยฐำนไปยัง
ประเทศอำเซียนที่
น่ ำสนใจกว่ำ
กำรแข่งขันด้ำนกำร
ท่องเที่ยวสูงขึ้ น
กำรทะลักเข้ำมำของสินค้ำ
รำคำถูกและไม่ได้มำตรฐำน
หำกไม่มีกำรควบคุม
39
บริการ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น
ผูป้ ระกอบการ
SMEs
ธุรกิจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ประชาชน
† สามารถนาเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%
† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน
† มีโอกาสสร้างพันธมิตรธุรกิจกับผูป้ ระกอบการในอาเซียน
― คู่แข่งทางธุรกิจในอาเซียนมากขึ้ น อาจถูกแย่งตลาดไป
† สามารถนาเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%
† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน
† มีโอกาสสร้างพันธมิตรกับผูป้ ระกอบการในอาเซียน
― ความท้าทายในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
† มีโอกาสเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมในอาเซียนมากขึ้ น
† โอกาสเลือกซื้ อสินค้า บริการหลากหลาย ราคายุตธิ รรม
― อาจได้รบั ผลกระทบจากสินค้าและบริการที่ไม่ได้
มาตรฐานมากขึ้ น
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบ
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ
สินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว ธัญพืช
ผลไม้สดและแปรรูป อาหาร
สินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าไหม ของตกแต่งบ้าน
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์และชิน
้ ส่วน
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ
41
สินค้าที่มข
ี อ
้ กังวลว่าจะได้รบ
ั ผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้าในอาเซียน เช่น น้้ามันปาล์ม (มาเลเซีย)
เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม) มะพร้าว (ฟิลิปปินส์) และ
ชา (อินโดนีเซีย)
บริการที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบ
บริการที่ไทยได้เปรียบ
การท่องเที่ยว ภาคบริการทีเ่ กี่ยวกับการท่องเที่ยว
อาทิ ร้านอาหาร และโรงแรม
บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล บริการสปา
นวดแผนไทย
บริการที่ไทยเสียเปรียบ
42
สาขาที่มข
ี อ
้ กังวลว่าจะได้รบ
ั ผลกระทบ เช่น
โลจิสติกส์ โทรคมนาคม สาขาที่ต้องใช้เงินลงทุน
และเทคโนโลยีสงู ธุรกิจสถาปนิกขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
ภาคเอกชนไทยมีความพร้อมแค่ไหน
1. ระดับความรูค้ วามเข้าใจของภาคเอกชนไทย
โดยเฉพาะ SMEs เป็ นกลุม่
• ไม่รู ้ และไม่คิดจะรู ้
ใหญ่ที่ยงั ขาดความพร้อม
• รู ้ แต่ไม่รูเ้ รื่อง เห็นเป็ นเรื่องไกลตัว
และรัฐไม่ควรละเลย
• รู ้ แต่ไม่รูจ้ ะปรับตัวอย่างไร
• รู ้ เห็นเป็ นโอกาส มีการปรับตัวเชิงรุก
ส่วนใหญ่เป็ น
2.
43
เราจะตัง้ รับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
เอกชนต้องมีการปรับตัวให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงจาก AEC
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ที่มีความพร้อมทั้ง
เงินทุนและบุคลากร
ภาคเอกชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
44
เชิงรุก
• ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความได้เปรียบด้านราคาและ
คุณภาพ
• ศึกษาความเป็ นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต
• สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา BRAND Thailand ให้เป็ นที่ยอมรับ
• สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่น เพื่อใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบในการแข่งขันของหุน้ ส่วนในพันธมิตร
เชิงรับ
• เรียนรูค้ ่แู ข่ง (จุดอ่อน-จุดแข็ง) ทั้งในประเทศและอาเซียนอื่น
• ศึกษารสนิยมและแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคสินค้าและ
บริการ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้า/การให้บริการ (ต้นทุน
และคุณภาพ)
• ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
มาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐ
กองทุนเพื่อปรับโครงสร้างด้าน
การเกษตร
• อยูภ่ ำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• โครงกำรที่ดำเนิ นกำรแล้ว : กระเทียม โคเนื้ อ โคนม ชำ ปำล์ม สุกร
• อยูภ่ ำยใต้กระทรวงพำณิชย์ ให้กำรสนับสนุ นด้ำนวิจยั และพัฒนำ
กองทุนเพื่อการปรับตัวภาคการผลิตและ • โครงกำรที่ดำเนิ นกำรแล้ว : เครื่องใช้ไฟฟ้ ำ เครื่องหนัง สมุนไพร ข้ำว
ปลำป่ น ส้ม บริกำรอำหำร ขนส่ง ท่องเที่ยว
บริการที่ได้รบั ผลกระทบจาก FTA
แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
45
• อยูภ่ ำยใต้สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
• มียุทธศำสตร์ 4 ด้ำน คือ 1. ปั จจัยเอื้ อต่อธุรกิจ 2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขัน 3. กำรเติบโตอย่ำงสมดุล 4. กำรเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2555-2559
• อยูภ่ ำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ
• มียทุ ธศำสตร์ 5 ด้ำน 1. โครงสร้ำงพื้ นฐำน 2. พัฒนำ & ฟื้ นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว 3. พัฒนำสินค้ำ บริกำร และปั จจัยสนับสนุ น 4. สร้ำงควำมเชื่อมัน่
& ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 5. กำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ประชำชน ท้องถิ่น
โครงการพัฒนาให้ไทยเป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค
• อยูภ่ ำยใต้สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน (สพฐ.)
• วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำที่มีควำมพร้อมให้มี
มำตรฐำนระดับสำกล และพัฒนำสู่กำรเป็ นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค
ขอบคุณ
Call Center : 0-2507-7555
www.dtn.go.th
46