Transcript Slide 1

ความหมายของปุ่ มปฏิบัตกิ าร
กลับไปที่เมนู
ย้ อนกลับไป
หน้ าแรก
ไปข้ างหน้ า
หรื อถัดไป
ออกจาก
บทเรี ยน
Exit
ย้ อนกลับหน้ า
ก่อนหน้ านี ้
ย้ อนกลับไป
หน้ าเดิม
ปุ่ มหาข้ อมูลเพิ่มเติม
ปุ่ มฟั งเสียง
Exit
คำแนะนำในกำรศึกษำบทเรี ยน
1. นักเรี ยนสำมำรถเลือกศึกษำเนื้อหำตำมควำมสนใจ
ได้ทุกเรื่ องโดยคลิกเมำส์เลือกหัวข้อที่สนใจ
2. เพื่อให้กำรศึกษำบทเรี ยนมีประสิ ทธิภำพและ
สัมฤทธิ์ผลยิง่ ขึ้น นักเรี ยนควรเลือกศึกษำตำมลำดับ
ของเนื้อหำ ทำแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบหลังจำก
ศึกษำบทเรี ยนจบแล้ว
Exit
MAIN MENU
การละ if
การใช้ in case of
การใช้ unless
การใช้ suppose
Test Yourself I
Conclusion
Test Yourself V
References
Test Yourself II
Test Yourself III
Test Yourself IV
คลิกเพื่อเลือก
หัวข้อที่จะเรี ยนค่ะ
Exit
Tips on If
นักเรี ยนเคยพบประโยคต่อไปนี้
ไหมคะ แล้วนักเรี ยนเข้ำใจ
ควำมหมำยของมันหรื อไม่
Were he to leave today, he would be there by Friday.
Had I not driven the car so fast, I wouldn’t have had an
accident last year.
Should you see Katy, tell her I want to meet her.
Exit
Tips on If
ค่ะ…. ประโยคเหล่านี ้เป็ นประโยค If clause
ประเภทหนึง่ ซึง่ จะไม่ใส่ if หรื อละ if
ลองมาดูรายละเอียดกันค่ะ
Exit


เราสามารถละ if โดยเอากริ ยาช่วย should ในประโยค If Clause
Type I มาไว้ ต้นประโยค เช่น
If you should need my advice, please come see me.
= Should you need my advice, please come see me.
จะเห็นว่ำ ในประโยคนี้ตดั if ทิ้ง แล้วนำ Should ขึ้นต้นประโยค
ซึ่ งมีควำมหมำยเหมือนเดิมคือ ถ้ำคุณต้องกำรคำแนะนำของฉันโปรดมำพบฉัน
Exit
เราสามารถละ if โดยเอากริยาช่วย were ในประโยค
If Clause Type II มาไว้ ต้นประโยค เช่น
If he left today, he would be there by Friday.
= If he were to leave today, he would be there by Friday.
= Were he to leave today, he would be there by Friday.
 จะเห็นว่ำในประโยคนี้ ตดั if ทิ้งแล้วนำ Were
มำขึ้นต้นประโยค ซึ่ งมีควำมหมำยเหมือนกันคือ
ถ้ำเขำจำกไปวันนี้ เขำก็อำจถึงที่นนั่ ภำยในวันศุกร์
Exit


เราสามารถละ if โดยเอากริ ยาช่วย had ในประโยค If Clause
Type III มาไว้ ต้นประโยค เช่น
If I had known that, I would have lent you mine.
= Had I known that, I would have lent you mine.
จะเห็นว่ำในประโยคนี้ ตดั if ทิ้ง แล้วนำ Had มำขึ้นต้นประโยค
ซึ่ งมีควำมหมำยเหมือนเดิมคือ ถ้ำฉันรู ้เรื่ องนั้น ฉันก็จะให้คุณยืมของฉฉัน
Exit
Test Yourself I
If the weather is too bad, we won’t go for a picnic.
มีควำมหมำยเหมือนกับประโยคใด
1.
Were the weather too bad, we won’t go for a picnic.
2. Should the weather be too bad, we won’t go for a picnic.
คลิก เพือ่ ดูคาตอบกันค่ ะ
Exit
Test Yourself I
…… I …… hard last semester, I wouldn’t have failed.
ประโยคข้ างต้ นนีจ้ ะเติมคากริยาอะไรจึงจะถูกต้ อง ระหว่ าง
1. Had …. studied 2. Should ……study
กดปุ่ ม
เพือ่ ดูคาตอบกันค่ ะ
Exit
เราใช้ in case กรณีที่จะพูดเกี่ยวกับการระวังหรื อการป้องกัน
(precautions) กล่าวคือ สิ่งที่เราทาเพื่อเตรี ยมพร้ อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้น
หลัง in case ใช้ present tense เพื่อบอกเกี่ยวกับอนาคต
เราสามารถใช้ คาว่า in case หรื อ just in case ซึง่ มีความหมายว่า
“ในกรณีที่” ใช้ แทน if เพื่อแสดงความเป็ นไปได้ เช่น
Exit
I need painkillers if I’m severe pain.
= I need painkillers in case I’m severe pain.
จะเห็นว่ำในประโยคนี้ ตดั if ทิ้ง
แล้วใช้ in case + clause
(ประโยคย่อย) แทน
ซึ่ งมีควำมหมำยเหมือนเดิมคือ
ฉันจำเป็ นต้องใช้ยำแก้ปวด
ถ้ำ (กรณี ที่) ฉันได้รับบำดเจ็บ
อย่ำงรุ นแรง
Exit
 เราสามารถใช้ คาว่ า in case of แทน if ได้ เพื่อ
ทาให้ ประโยคสัน้ ลงและกระชับขึน้ เช่ น
If there is a fire, leave the room.
= In case of the fire, leave the room.
จะเห็นว่ า ในประโยคนีต้ ัด if ทิง้ แล้ วใช้
in case of + noun (คานาม) แทน if ซึ่งมี
ความหมายเหมือนเดิมคือ ถ้ าเกิดไฟไหม้ จงออกจากห้ อง
Exit
……..you are sick, call me anytime.
จะเติมคำว่ำ In case หรื อ In case of ลง
ในช่องว่ำงจึงจะถูกต้อง
คลิก
เพื่อตรวจคำตอบกันค่ะ
Exit
Test Yourself II
A woman is packing to go on holiday in Austria.
Match the two parts to make good sentences.
a. in case the hotel has a heated pool.
b. in case there’s a tennis court.
c. in case the hotel staff don’t speak
English.
1. She’s packing a German phrase book
2. She’s packing a swimsuit
3. She’s packing a racket
4. She’s packing walking boots
5. She’s packing a thick sweater
6. She’s packing some aspirins
d. in case of sickness.
e. in case she wants to go walking.
f. in case of the cold weather.
a
a
a
a
a
a
b
c
d
e
f
b
c
d
e
f
b
c
d
e
f
b
c
d
e
f
b
c
d
e
f
b
c
d
e
f
Exit
Unless you work hard, you won’t get a lot of money.
จำกประโยคข้ำงต้นนี้มีควำมหมำยว่ำอะไร
เรำมำหำคำตอบกันค่ะ
Exit
จำกประโยคข้ำงต้น unless มีควำมหมำยเท่ำกับ if … not
ซึ่ งแปลว่ำ นอกเสี ยจำกว่ำ หรื อ ถ้ำ.... ไม่ ดังนั้น
Unless you work hard, you won’t get a lot of money.
จะมีความหมายเท่ ากับ
If you don’t work hard, you won’t get a lot of money.
มีควำมหมำยเหมือนกันคือ ถ้ำคุณไม่ทำงำนหนักคุณก็จะไม่ได้เงินมำก
Exit
ลองเปลี่ยนประโยคนี้ โดยใช้ unless แทนซิ คะ
If he didn’t practice a lot, he wouldn’t win the game.
นักเรี ยนทำได้ไหมคะ ลองคลิก
เพื่อตรวจคำตอบกันค่ะ
Exit
Test Yourself III
Match the two parts to make good sentences.
a.
b.
c.
d.
e.
unless I go out.
unless you’re too tired.
unless you know the code.
unless he starts working.
unless it rains.
1. Let’s have dinner out
a
b
c
d
e
2. We’re going to have a picnic
a
b
c
d
e
3. You can’t open the door
b
c
d
e
4. I always watch TV in the evenings
a
a
b
c
d
e
5. He’ll get thrown out of school
a
b
c
d
e
Exit

เราสามารถใช้ คาหรื อกลุม่ คาที่มีความหมายเหมือนหรื อคล้ ายคลึงกับ
คาว่า what if ได้ แก่

suppose, supposing = สมมุติวา่
จะใช้ แทน what if ซึง่ ใช้ เมื่อผู้พดู กล่าวถึงสถานการณ์ในปั จจุบนั
หรื อในอนาคต ในกรณีที่ผ้ พู ดู ต้ องการให้ ข้อเสนอแนะ แต่ผ้ พู ดู ไม่คอ่ ยมัน่ ใจนักว่า
ผู้ฟังจะเห็นด้ วยหรื อไม่ ซึง่ ใช้ ในรูป present of past tense form ก็ได้ เช่น
Exit
If you are late, what excuse will you make?
= Suppose you are late, what excuse will you make?
(ถ้ำคุณมำสำย คุณจะแก้ตวั ว่ำอะไร)
จำกประโยคข้ำงต้น จะเห็นว่ำ โครงสร้ำงประโยคเป็ น If Clause Type I
จึงสำมำรถใช้คำว่ำ Suppose, Supposing แทน If ได้ และสังเกตได้วำ่
ใน Main clause มักจะเป็ นประโยคคำถำมหรื อกำรแสดงควำมคิดเห็น
Exit
นักเรี ยนลองใช้คำว่ำ supposing แทน if ใน
ประโยคนี้ดูซิคะ
If it rains, shall we go?
นักเรี ยนทำได้ไหมคะ ลองคลิกปุ่ ม
เพื่อตรวจคำตอบกันค่ะ
Exit
Test Yourself IV
Match the two parts to make good sentences by clicking on a, b, c, d or e.
a. would that be all right?
b. I don’t think so. Supposing the
court is wet and you slip?
c. will that be all right?
d. what song might we expect
them to sing?
1. We haven’t got strawberry jam for the filling,
so suppose we use(d) raspberry jam, ………….
a
b
c
d
2. Supposing I come next Thursday rather than
Wednesday, ……
a
b
c
d
3. Will these shoes will be OK for tennis?
a
b
c
d
4. Supposing that all living creatures were gifted
with the power of speech, …………..
a
b
c
d
Exit
ในบทนี้เรำศึกษำเกี่ยวกับรู ปประโยคที่มีควำมหมำยเหมือนกับ if ดังนี้
1. กำรใช้กริ ยำช่วย Had, Should, Were แทน If
2. กำรใช้คำที่มีควำมหมำยเหมือนกับ if เช่น in case, in case of, just in case,
suppose, supposing, supposing that
3. กำรใช้คำ unless มีควำมหมำยเท่ำกับ if ….not
Exit
Test Yourself V
Read the conversation between son and Mom.
Son is asking Mom for permission to Kao Yai trip.
Mom: 1) ……… you were lost in the jungle,
what would you do?
Son : I’d call for help. I’d take my cell phone.
Mom: 2) ………… the heavy rain, what will you do?
Son: 3) ……….. the weather be too bad, I won’t go out
and I will stay at the camp.
Mom: Good. 4) ………… you were sick?
Son: I would take my medicine.
Mom: OK. Call me as soon as you arrive there. 5) ………
you call me, I’ll never let you go out again.
Son : Yes, Mom.
Click for choosing the best answer.
•
2.
3.
4.
5.
1. Suppose
2. Unless
3. In case of 4. What
1. In case of 2. In case
3. Unless
4. If
1. Should
2. If
3. Had
4. Did
1. Supposing that 2. What
3. Unless
4. In case of
1. Unless
2. In case
3. In case of 4. If
นักเรียนคงเข้ าใจแล้วนะคะ
คลิกปุ่ ม Exit ออกจำกส่ วนนี้
เพื่อไปทำแบบทดสอบค่ะ
Exit
Key 1
If the weather is too bad, we won’t go for a picnic.
มีความหมายเหมือนกับข้ อ 2
Should the weather be too bad, we won’t go for
picnic.
ซึง่ หมายถึงเหตุการณ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น ซึง่ ตรงกับโจทย์คือ
ถ้ าไม่อากาศดี เราจะไม่ปิกนิก
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
a
Key 2
…… I …… hard last semester, I wouldn’t have failed.
คำตอบที่ถกู ต้องคือ Had …studied โดยสังเกตจำก
Main clause คือ I wouldn’t have failed
เป็ นกริ ยำใน If clause type III ดังนั้น ประโยค
ข้ำงหน้ำจึงมำจำก If I had studied
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Key 3
……..you are sick, call me anytime.
ประโยคนี้เติม In case เพรำะ In case + clause ซึ่ ง
มีควำมหมำยว่ำ ถ้ำคุณป่ วย เรี ยกฉันได้ตลอดเวลำ
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Key 4
คาตอบคือ
Unless he practiced a lot,
he wouldn’t win the game.
เพรำะ unless มีควำมหมำยเท่ำกับ if … not
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Key 5
คำตอบคือ
• Suppose/Supposing it rains, shall we go?
(ถ้ำฝนตก เรำจะไปไหม)
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Very good.
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Sorry. Try again.
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Very good.
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Sorry. Try again.
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Very good.
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
Sorry. Try again.
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
คลิกปุ่ ม
เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ
References
About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available :
http://esl.about.com/od/gramma1/a/conditional.htm. (Access date :
December 19, 2007).
Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate).
Madrid: Mateu Cromo.
Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar.
New York: Pearson Education,.
EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online].
Available : http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/
first-conditional (Access date : July 19, 2009).
Easy English.(n.d.). [online]. Available : http://www.easyenglish.com/
lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007).
Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available :
http://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/if_clauses1/
index.php (Access date : December 19, 2007).
ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice.
[online]. Available : http://netgrammar.altec.org/Units/Unit 15/
(Access date : January 19, 2008).
Exit
References
Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use
Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press.
Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2.
New York : Cambridge University Press.
Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York:
Cambridge University Press.
______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press.
Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically.
New York : Meredith Corporation.
Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press.
______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press.
Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available :
http://joeleonhart.wordpress.com/2008/06/13/if-sentences-withwishwould-rathersupposewhat-ifif-only/ (Access date : July 19, 2009).
Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online].
Available:http://xpress.nationmultimedia.com/2009/01/20/lifestyle/
lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009).
Exit
References
Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd
Edition. Bangkok : Wattana Panich.
Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use
Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University
Press.
Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana
Panich.
______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich.
Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A
Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University
Press.
Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL
Learning and Teaching [online]. Available : http://www.
nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007).
Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne :
Cambridge University Press.
_____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge
University Press.
Exit
References
Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use
Intermediate. New York: Cambridge University Press.
Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online].
Available : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19,
2009).
Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4.
Bangkok: Aksorncharoentas.
______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas
WordReference.com. Language Forums. [online]. Available :
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=72738.
(Access date : July 19, 2009).
Exit