1.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

download report

Transcript 1.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

321340 :
หลักการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1
เนื้ อหา
• แนะนำรำยวิชำ/กำรวัดและ
ประเมินผล
• มอบหมำยงำน
• หลักกำรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ
พำณิชยอิ
์ เล็กทรอนิกส์
2
ประเมินผล
• http://www.informatics.buu.ac.th/~k
antima/321340
• กำรส่งงำน ตองตรงต
อเวลำตำมที
่
้
่
กำหนด
• เช็คชือ
่ เขำเรี
้ ยนทุกครัง้
• เวลำเรียนไมครบ
80% ไมมี
่
่ สิทธสอบ
์
• ตัดเกรดอิงกลุม
่
3
มอบหมายงาน
งานที่ 1:มอบหมายงานรายบุคคล ค้นคว้าข้อมูล
มีส่วนร่วมในชัน้ เรียน)
งานที่ 2:การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์ + จัดทา
รายงาน + โปรแกรมนาเสนอ 15%
งานที่ 3:
5%(
http://www.informatics.buu.ac.th/~kantima/32
1340 10%
• กลุ่ม01+02 :Turban E. King D. Viehland D. Lee
J., Liang T., Turban D., Electronic Commerce
A Managerial Perspective 6th, ISBN 978-0-13703465-9, Pearson International Edition,
4
2010.
มอบหมายงาน
งานที่ 2:การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์
• เลือกบริษท
ั dot com (ต่างประเทศ) 1 บริษทั
บริษทั ไทย 1 บริษทั
• จัดทาเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีหว
ั ข้อ
ต่อไปนี้
1. รำยละเอียดเกีย
่ วกับ Domain (เช่น
www.digicert.com/whois ,
http://smilehost.asia/whois.html )โดย
นิสิต ซึง่ จะไดข
่ วกับ
้ อมู
้ ลเกีย
– ชือ
่ Domain
5
เว็บไซต์
3. กลุมลู
่ กคำเป
้ ้ ำหมำย
4. รูปแบบกำรพำณิชยอิ
เช่น
์ เล็กทรอนิกส์
แบบ B2C หรือ B2B หรือผสม
5. ระบบกำรสั่ งซือ
้ และระบบตะกรำ้
6. วิธก
ี ำรชำระเงิน
และระบบควำมปลอดภัย
7. กำรขนส่ง – ส่งมอบสิ นคำ้
8. ลักษณะกำรออกแบบเว็บไซต ์
• หน้ำ Home ของเว็บไซต ์
• ลักษณะของเมนู เช่น ควำมชัดเจนของ
6
ภำพ คำอธิบำย ภำษำทีใ่ ช้
เว็บไซต์
10. ควำมถีใ่ นกำร update สิ นคำ้
11. พันธมิตรของเว็บไซต ์ (นิสิตสำมำรถ
สั งเกตจำก logo ของบริษท
ั อืน
่ ทีอ
่ ยูหน
่ ้ำ
เว็บไซต)์
12. รูปแบบกำรสรำง
CRM กับลูกคำ้ เช่น
้
Web board, FAQ, Chat Room, E-mail
13. สถิตผ
ิ เข
ู้ ำชม
(ดูจำก Visitor หรือ
้
www.truehit.net)
7
งานที่ 1:การวิเคราะห์ SWOT
เว็บไซต์
14. ทดสอบกลยุทธกำรโฆษณำในเว็
บคนหำ
์
้
ทดสอบผลกำรคนหำ
โดยระบุ
้
• 1. ชือ
่ search engine เช่น
google.com, sanook.com (3 เว็บไซต)์
• 2. ระบุ
key words ทีใ่ ช้คนหำ
คือ
้
(ไมซ
คำ)
่ ำ้ กัน 4
• 3. พบวำอยู
อั
(ให้ดูผลลัพธว์ ำอยู
่
่ นดับที่
่
่
อันดับทีเ่ ทำไหร
หน้ำอะไร ถำเกิ
่
่
้ น
5 หน้ำ ก็ให้แสดงขอควำมว
ำเกิ
้
่ นหน้ำที่ 8
5)
1.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
9
1.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
•
•
การแข่งขันทางการค้าเสรีและระหว่างประเทศที่ต้อง
แข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ “ความเร็ว” ทัง้
ในเรื่องของ
– การนาเสนอสินค้าและการให้บริการ
– การให้ต้นทุนที่ ตา่
– การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
ส่ ง ผลให้ ก ารท าการค้ า ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ มี
ค ว า ม ส า คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ชิ ง
10
1.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• ธุรกิจ E-Commerce มีประโยชนร์ วมกั
นของทัง้ ผู้
่
ซือ
้ , ผู้ขำย, ผู้ผลิต
3 ประเด็น ได้แก่
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสำมำรถลดคำใช
่
้จำย
่
บุคลำกรบำงส่วน ลดขัน
้ ตอนกำรประกอบธุรกิจ
ประหยัดคำใช
ดตอแบบเดิ
มๆ ได้
่
้จำยในกำรติ
่
่
2. ไม่มีข้อจากัดด้านสถานที่ ซึง่ ทำให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถเขำถึ
้ งลูกค้ำไดทั
้ ว่ โลก
3. ไม่ มี ข้อจ ากัด ด้ า นเวลา ลูกค้ ำสำมำรถใช้ เว็ บ ไซต ์
เ พื่ อ เ ข้ ำ ถึ ง ธุ ร กิ จ
11
E-Commerce
1.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• ประโยชนส
้ /ผู้บริโภค
์ ำหรับผู้ซือ
– หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเรื่องราคา, คุณภาพสินค้า และ
ข้อมูลอื่นๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
• อินเทอรเน็
อ
่ งนี้ สำมำรถเขำไปใน
้
์ ตมีประโยชนมำกในเรื
์
เว็บบอรดต
อมู
่
้ ลหรือเปรียบเทียบสิ นค้ำไดง้ ำย
่
์ ำงในกำรหำข
–
มีร้านค้าให้เลือกมากขึน้
• เพียงแคพิ
่ งมือค้นหำ
่ มพค
์ ำค้น (keywords) ลงในเครือ
(search engine) ก็มส
ี ิ นค้ำออกมำให้เลือกมำกมำย
–
ได้รบั สินค้าอย่างรวดเร็ว ในกรณี ที่ซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิก12ส์
1.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• ประโยชนส
์ ำหรับผู้ผลิต/ผู้ขำย
– ลดความผิดพลาดในการสื่อสารแบบเดิมที่ ใช้ในการค้า
• เช่น กำรส่งแฟกซ,์ บอกจดทำงโทรศั พท ์ หรือกำรรับใบ
ค ำสั่ งซื้อ แล้วพิม พ ข
์ ้ อมูล เข้ ำระบบ ซึ่ง มีโ อกำสผิด พลำด
มำกกวำ่
ถำจะให
ั ลูกค้ำตองสำมำรถท
ำกำรติดตอ
้
้ดีน้น
้
่
ผำนสื
่ ออิเล็กทรอนิกส์และส่งขอมู
ง่ จะช่วย
่
้ ลไดเลยโดยตรงซึ
้
ลดควำมผิดพลำดในส่วนนี้ไปได้
–
ลดเวลาในการผลิต สามารถนาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
คานวณเรื่องความต้องการของการใช้วตั ถุดิบ
• เช่น
–
กำรทำคำสั่ งซือ
้ วัตถุดบ
ิ เป็ นตน
้
เพิ่มประสิทธิภาพในระบบสานักงานที่ประสานงานและ
บริการ
13
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1.

แผนผังสรุปประโยชน์ ของธุรกิจ E-Commerce
ิ
ประโยชน์
ข
องพาณ
ช
ย์
ระหว่าง ผูผ้ ลิต/ผูข้ าย/ผูซ้ ื้อ
ิ
ิ
อ
เ
ล็
ก
ทรอน
ก
ส์
หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
เพิ่มความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้
ิ่ มยอดขาย
เพ
ิ นค้าและบริการ
ราคาส
ทั
วถึ
่
ง
ขึ
น
้
้ าย เพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ผูข
ลดภาระส
ค้าคงคลัง
ภายในส
านักิ นงาน
สินค้า
เพิ่มสินค้า/บริการใหม่
ประหยั
ด
วยกัน
มีระหว่
ร้านค้าางผู
ให้บ้ เลืรอิ โภคด้
กมากมาย
เปิดตลาดใหม่
ได้
บั สินค้าบอย่
างรวดเร็
ว ค่าใช้จ่าย
ผ่ารนทางเว็
บอร์
ดผูซ
้ ื้ อ
ลดเวลาในการจัดซื้อ/ส่งมอบ
ลดผูค้ ้าคนกลาง
ิ่ มิ นประส
ไม่มีข้อจากัด เพเพิ่มสยอดขาย
ค้า ิ ทธิภาพในระบบ
ภายในสานักงาน
ิต
ลดเวลาในการผล
ผ้ ลิต ลดความผ
ด้าผูนเวลา
ิดพลาดในการ
14
สถานที่ สื่อสาร
2.ความหมายของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
• พำณิชยอิ
์ เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ
E-Commerce) บำงครัง้ เรียกกันวำ่
“กำรค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์”
• พำณิ ช ย อิ
์ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ทุ ก
รู ป แ บ บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อง กั บ ก ำ รซื้ อ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ผ่ ำ น
คอมพิ ว เตอร ์ และระบบสื่ อสำรโทรคมนำคมหรื อ สื่ อ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(กรมส่ งเสริม กำรส่ งออก กระทรวง
พำณิชย)์
• พำณิชยอิ
เป็ นกำรทำ “กำรค้ำ” ผำนทำง
์ เล็กทรอนิกส์
่
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยค ำว่ ำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น จะ
ครอบคลุมตัง้ แตระดั
บเทคโนโลยีพน
ื้ ฐำน เช่น โทรศัพท,์
่
15
โทรสำร, โทรทัศน์ ไปจนถึงเทคโนโลยีทม
ี่ ค
ี วำมซับซ้อน
2. ความหมายของพาณิชย์
หมายถึง ิ กส์
อิเล็กทรอน
• พำณิชยอิ
์ เล็ กทรอนิ กส์
ขนำดกำรทีใ
่ ช้วิธก
ี ำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์เพือ
่ ทำธุรกิจทีบ
่ รรลุเป้ำหมำยขององคกร
์
พำณิชยอิ
ๆ และ
์ เล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีประเภทตำง
่
ครอบคลุ ม รู ป แบบทำงกำรเงิน ทั้ง หลำย เช่ น ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์, การค้าอิเล็กทรอนิกส์, การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI), ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์,
โทรสาร , แคตตาล็ อ กอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ , การประชุ ม
ทางไกล และรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นข้ อ มู ล ระหว่ า ง
องค์การ (คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่งอำเซีย
แปซิฟิก: ESCAP, 1998)
16
2. ความหมายของพาณิชย์
ว่ า ิ กส์
อิเล็กทรอน
• พำณิ ช ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็ นกำรด ำเนิ น กำรทำง
พำณิชยโดยอำศั
ยสื่ อ หรือวิธก
ี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
์
วิธก
ี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 1) กำรติดตอทำง
่
คอมพิวเตอรโดยผ
ำนทำงอิ
นเทอรเน็
์
่
์ ตหรือระบบเครือขำย
่
เช่น กำรแลกเปลีย
่ นข้อมูลทำงอิเล็ กทรอนิกส์ หรือ อีดไ
ี อ
(EDI)
ไปรษณียอิ
์ เล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (E-Mail)
กำรสนทนำโต้ตอบระหวำงบุ
คลและกลุมบุ
่
่ คคล และ 2)
กำรติดตอผ
อ
่ งมือหรืออุปกรณอิ
่
่ ำนทำงเครื
่
์ เล็กทรอนิกส์อืน
ๆ เช่น โทรเลข, โทรสำร (สุรำงคณำ แกวจ
้ ำนง)
• สรุปได้ว่า พำณิชอิเล็กทรอนิกส์ คือ กำรทำธุรกรรมทุก
รู ป แบบ (กำรซื้อ ขำยสิ นค้ ำบริก ำร, กำรช ำระเงิน , กำร
17
โ ฆ ษ ณ ำ , แ ล ะ ก ำ ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ส ำ ร ส น เ ท ศ ) ผ ำ น สื่ อ
3. ความหมายของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
18
3. ความหมายของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
• นอกจำกคำวำ่ E-Commerce และ MCommerce แลวยั
E้ งมีคำวำ่
Business หรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– คำวำ่ E-Business
จะมีความหมายทีก่ ว้างกว่า
หมำยถึง กำรดำเนินธุรกรรม
ทุกขัน
้ ตอนผำน
่
สื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ง ในส่ วนหน้ ำร้ ำน (Front
Office)
และหลังรำน
(Back Office)
้
– ในขณะที่ E-Commerce จะนำเน้นกำรซือ
้ ขำย
สิ นค้ำหรือบริกำรผำนสื
่ ออิเล็กทรอนิกส์เทำนั
19
่
่ ้น หรือ
3. ความหมายของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
• E-Business
คือ กำรดำเนินกิจกรรมทำง
“ธุรกิจ” ตำง
ๆ ผำนสื
่ ออิเล็กทรอนิกส์ กำร
่
่
ใช้คอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
สื่ อสำร
และอิน เทอร เน็
์ ต เพื่อ ท ำให้
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ท ำ ง ธุ ร กิ จ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
และตอบสนองควำมต้ องกำรของคู่ ค้ ำ และ
ลูกค้ำให้ตรงใจ และรวดเร็วและเพือ
่ ลดต้นทุน
และขยำยโอกำสทำงกำรคำและกำรบริ
กำร
้
20
3. ความหมายของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
• คำศัพทของธุ
รกรรมอิเล็กทรอนิกส์
์
– BI = Business Intelligence: กำรรวบรวมข้อมูลขำวสำร
่
ดำนตลำด,
ขอมู
้
้ ลลูกค้ำ และคูแข
่ งขั
่ น
– EC = E-Commerce: เทคโนโลยีทช
ี่ ่ วยทำให้เกิดกำรสั่ งซือ
้ ,
กำรขำย, กำรโอนเงินผำนอิ
นเทอรเน็
่
์ ต
– CRM = Customer Relationship Management: กำร
บริหำรจัดกำร, กำรบริกำร และกำรสร้ำงควำมสั มพันธที
่ ำให้
์ ท
ลูกค้ำพึงพอใจกับทัง้ สิ นค้ำ, บริกำร และบริษัท ระบบ CRM
นี้จะใช้ เทคโนโลยีส ำรสนเทศช่ วยด ำเนินงำน และจัด เตรีย ม
ขอมู
กำรลูกค้ำ
้ ลทีเ่ ป็ นประโยชนต
่
์ อกำรบริ
– SCM = Supply Chain Management: กำรประสำนหวงโซ
่
่
ทำงธุรกิจ ตัง้ แตแหล
งวั
ิ , ผู้ผลิต, ผู้จัดส่ง, ผู้ค้ำส่ง, ผู้ค้ำ
่
่ ตถุดบ
ปลีก จนถึงมือผู้บริโภค
21
– ERP = Enterprise Resource Planning: กระบวนกำรของ
4. ประเภทของ E-
Commerce
22
Two major Types of ECommerce
• Business-to-Consumer (B2C) :
การขายสินค้าออนไลน์ ระหว่าง
บริษทั กับลูกค้า
• Business-to-Business (B2B):
การขายสินค้าออนไลน์ ระหว่าง
23
4. ประเภทของ E-Commerce
Classification of EC by
• จาแนกตามลักษณะของกิจกรรมที่ ดาเนินงาน
Transactions or Interactions
ระหว่างองค์กรและบุคคลได้หลายประเภท ดังนี้
1. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) หรือ B-toB หรือ B2B
2. ธุรกิจกับลูกค้ำ (Business to Customer) หรือ B-toC หรือ B2C
3. ธุรกิจกับภำครัฐ (Business to Government) หรือ
B-to-G หรือ B2G
4. ลูกค้ำกับลูกค้ำ (Customer to Customer) หรือ C to
24
C หรือ C2C
4. ประเภทของ EธุรกิจกับCommerce
ธุรกิจ (Business to Business)
หรือ B-to-B หรือ B2B กำรทำธุรกรรมดวยระบบ
้
1.
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระหว่ ำงองค ์ กำรธุ ร กิ จ ด้ วยกั น เช่ น
ผู้ผลิต-ผู้ผลิตผู้ผลิต-ผู้ส่งออก และผู้ผลิต-ผู้ค้ำส่ง กำร
ทำธุรกิจลักษณะนี้สินค้ำมีจำนวนมำก รวมถึงมูลคำของ
่
สิ นค้ ำจึง มีสู ง ตำมไปด้ วย ตัว อย่ำงเช่ น อุ ต สำหกรรม
อำหำร เป็ นตน
้
เว็บไซต์ B2B รวบรวมผูผ้ ลิต/ผูส้ ่งออก อุตสาหกรรมต่างๆ
http://www.b2btha
25
4. ประเภทของ E2.
ธุรกิจกับลูกค้Commerce
า (Business to Customer) หรือ B-to-C
หรือ B2C คือ กำรค้ำระหวำงผู
่
้ค้ำหรือผู้ประกอบกำรกับ
ผู้บริโภค เป็ นกำรทำธุรกรรมผำนสื
่ ออิเล็กทรอนิกส์ทีร่ วมกำร
่
ขำยส่ง, กำรทำกำรสั่ งซือ
้ สิ นค้ำผำนทำงระบบอิ
เล็กทรอนิกส์,
่
ระบบห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain Management) ทัง้
แบบทีจ
่ บ
ั ต้องได้ เช่น กำรขำยหนังสื อ ขำยวีด โี อ ขำย
ซี ด ีเ พลง ขำยเครื่อ งประดับ ขำยของเล ่ น หรือ จะเป็ น
สิ นค้ำทีจ
่ บ
ั ตองไม
ได
นอกจำกนี้
้
่ ้ เช่น เพลง ซอฟตแวร
์
์
ยังมีสินค้ำประเภทบริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ทีไ่ ดรั
้ บควำมนิยม
ได้แก่ กำรจองตัว
๋ เครือ
่ งบิน กำรซือ
้ ขำยหุ้ น และธนำคำร
ออนไลน์
ตัวอย่างเว็บไซต์
ebay(Thailand)
และ TARAD.com บริการขายสินค้าจากผูป้ ระกอบการ
ใ
26
4. ประเภทของ E•
Commerce
ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ข้อมูล
ต่ าง ๆ จะมี การแชร์หรื อแจ้ ง และแบ่ง
สรรให้ ทุกแผนก/ทุกหน่ วยงานในระบบ
รับทราบและใช้งาน
ทาให้แต่ละ
หน่ วยงานสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ยกตัว อย่ า งเช่ น ในการ
ประกอบรถยนต์หนึ ง่ คัน แผนกจัดซื้ อจะ
จัดซื้ อวัตถุดิบหลายอย่างเกี ย่ วเนื อ่ งกัน
เป็ นลูกโซ่ เช่น เครือ่ งยนต์ น้ ามันเครือ่ ง
แบตเตอรี ่ ยางรถยนต์ เป็ นต้ น เมื อ่
สังซื
่ ้ อเสร็จอุปกรณ์ ดงั กล่าวจะเก็บให้ใน
27
4. ประเภทของ E•
Commerce
ตัวอย่าง ควำมสั
มพันธระหว
ำง
B2B และ
์
่
B2C
ธุรกิจ (B-
Supplier)
ชิ้นส่วน
ออกแบบ
รถยนต์
จัดซื้อวัตถุดิบ
/ขาย
การจัดส่ง
สินค้า
B2B
ตัวแทน
จาหน่ าย
รถยนตร์
Website
ธุรกิจ
ผลิตรถไทย
ออกแบบ
จากัด
จัดซื้อวัตถุดิบ
/ขาย
การจัดส่ง
สินค้า
ลูกค้า
(Customer)
B2C
28
4. ประเภทของ E3.
ธุรกิจกับภาครัฐ (Business to Government) หรือ
Commerce
B-to-G หรือ B2G คือ กำรประกอบธุรกิจระหวำง
่
ภำคเอกชนกับ ภำครัฐ เช่ น กำรจัด ซื้ อ จัด จ้ ำงของ
ภำครัฐ หรือทีเ่ รียกวำ่ e-Government Procurement
เพื่ อ ประหยัด ค่ ำใช้ จ่ ำย นอกจำกนี้ ย ัง มี ก ำรประมู ล
ออนไลน์ (E-Auction) กำรจดทะเบียนกำรค้ำและกำร
นำสิ นค้ำเข้ำออกโดยใช้อีดไี อ (EDI Electronic Data
Interchange) ผำนกรมศุ
ลกำกร
่
การประมูลออนไลน์ (E-Auction) สานักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
29
4. ประเภทของ E4.
ลูกค้ากับลูกค้Commerce
า (Customer to Customer) หรือ C to
C หรือ C2C คือกำรประกอบธุรกิจระหวำงผู
่
้บริโภคกับ
ผู้บริโภค อำจเพือ
่ กำรติดตอแลกเปลี
ย
่ นขอมู
่
้ ล ขำวสำร
่
หรืออำจจะทำกำรแลกเปลีย
่ นสิ นค้ำกันเอง หรือประมูล
สิ นค้ำ หรือกำรขำยของมือสอง เป็ นตน
้
http://savepay.net/auctions/
ตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อการให้บริการธุรกิจแบบ
C2C
30
4. ประเภทของ E5.
ภาครัฐกับประชาชน
(Government to Customer)
Commerce
หรือ G-to-C หรือ G2C ซึง่ เป็ นประเภททีไ่ มใช
่ กำรค้ำ
่ ่ เพือ
แตจะเป็
นเรือ
่ งกำรบริกำรของภำครัฐผำนสื
่ ออิเล็กทรอนิกส์
่
่
เช่น กำรเสี ยภำษี ผำนอิ
นเทอรเน็
่
์ ต กำรให้บริกำรข้อมูล
ประชำชนผำนอิ
นเทอรเน็
่
์ ต
เว็บไซต์สาหรับการเสียภาษีออนไลน์ (E-Revenue)
กรมสรรพากร
31
4. ประเภทของ E6.
ธุร กิ จ กับ พนั กCommerce
งานหรื อ ลู ก จ้ า ง (Business
to
Employee) หรือ B-to-E หรือ B2E เป็ นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรที่ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เครือขำยภำยใน
(Intranet) ในการลดค่ าใช้ จ่ายของ
่
บริษทั เช่น การติดต่ อสื่อสารระหว่างพนักงานแบบไร้
กระดาษ และการฝึ กอบรมออนไลน์
ตัวอย่าง การมีระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) สาหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารร่วมกันภายในองค์กร
32
4. ประเภทของ E-
Commerce
7. Business-to-Business-to-Consumer(B2B2C):
เป็ นรูปแบบธุรกิจ E-commerce ทีบ
่ ริษท
ั ในเครือส่ง
สิ นค้ำ/บริกำร ไปยังลูกค้ำของตน
8. Mobile commerce (M-commerce): เป็ นรูปแบบ
ธุรกรรมกำรค้ำในระบบไรสำย
(Wireless)เช่น
้
โทรศั พทมื
์ อถือ
9. Location-based commerce (Lcommerce): เป็ น
m-commerce ทีม
่ เี ป้ำหมำยเฉพำะกลุม
่ หรือเฉพำะ
เวลำ เฉพำะที่
10. Collaborative commerce (C-commerce): Ecommerce model เป็ นกำรรวมกลุมเฉพำะธุ
รกิจ
่
11. Exchange-to-exchange (E2E): E-Commerce
33
5. เป้ าหมายการมีเว็บไซต์
1.Web เพือ
่ กำรประชำสั มพันธ ์
2.Web เพือ
่ ทดแทนแคตำล๊อค
3.Web เพือ
่ เป็ นโชวรู์ ม
4.Web เพือ
่ เป็ นงำนแสดงสิ นคำ้
5.Web เพือ
่ กำรคำ้ E-commerce
6.Web เพือ
่ เป็ น E- Marketplace / E-market
exchangee
7.Web เพือ
่ เป็ นเครือขำยกำรจ
ำหน่ำยของตนเอง
่
8.Web เพือ
่ เป็ นช่องทำงกำรขำยให้ผูน
้ ำเขำ้
34
เริ่มต้นเมื่อใด
• เริม
่ นำมำใช้ในปี 1970 ดวยนวั
ตกรรมใหม่ คือ
้
กำรโอนเงินแบบ EFT (Electronic Fund Transfer)
ในสถำบันกำรเงิน
และองคกรขนำดใหญ
่
์
สำหรับธุรกิจขนำดเล็กไดน
้ ำ E-commerce มำใช้เพียง
เล็กน้อย
• ตอมำมี
กำรใช้ระบบแลกเปลีย
่ นขอมู
่
้ ลอิเลกทรอนิกส์(
Electronic Data Interchange : EDI)ระหวำงคู
ค
่
่ ้ำโดย
กำรส่งขอมู
้ สิ นค้ำ ใบส่งของและใบ
้ ลธุรกิจเช่นใบสั่ งซือ
เรียกชำระเงิน เนื่องจำก EDI มีคำใช
งจึงทำให้
่
้จำยสู
่
มีกำรใช้เฉพำะเครือขำยธุ
รกิจรำยใหญเท
่
่ ำนั
่ ้น
• เมือ
่ เกิด World Wide Web พรอมบรำเซอร
รุ์ นแรกชือ
่
้
Mosaic ในปี ค.ศ. 1993
พำณิชยอิ
์ เลกทรอนิกส์จึง
35
เป็ นทีแ
่ พรหลำย
่
เริ่มต้นเมื่อใด
• ปี 1999 ธุรกิจ E-commerce ไดขยำยตั
วจำก
้
รูปแบบ B2C ไปเป็ น B2B
มำกขึน
้ และ เริม
่ มี
ธุรกิจหลำย ๆ แหงประสบกั
บควำมลมเหลวในกำรน
ำ
่
้
E-commerce มำใช้
โดยเฉพำะ e-tailing
(B2C)
เริม
่ ลมเหลว
(www.startupfailures.com)
้
ณ เวลำนั้น
หลำยบริษท
ั ทีด
่ ำเนินธุรกิจแบบ Click
and Mortor
เริม
่ พบกับผิดหวัง
และไมได
่ ้
ดำเนินกำร E-commerce ตอ
่ ทัง้ ๆ ที่ Ecommerce กำลังเป็ นสิ่ งสนใจกันทัว่ ไป
ประสบกำรณ ์ และโครงสรำงที
แ
่ ตกตำงนั
บเป็ นพืน
้ ฐำน
้
่
ของกำรนำ E-commerce ไปใช้
แมกระทั
ง่
้
36
เว็บไซตที
่ ช
ี อ
ื่ เสี ยงอยำง
่
่ amazon.com กอตั
่ ง้ มำเมือ
์ ม
7. แนวโน้ มในอนาคตของ E-
commerce
• ปี 1996 งำนวิจย
ั ของ www.forrester.com ได้
รำยงำนวำธุ
ปี
่ รกิจ B2C เติบโต $518 ลำน
้
2000 เพิม
่ ขึน
้
$6.6 พันลำน
สำหรับธุรกิจแบบ
้
B2B ปี 1997 เติบโตถึง $10 พันลำน
้
• ปี 2004 คำดคะเนวำ่ ธุรกิจแบบ B2B จะเติบโต
ระหวำง
$2 - $7 หมืน
่ ลำน
โดยมีกำรนำไปใช้ใน
่
้
กำรประมูล
กำรซือ
้ ขำย ซึง่ มีอต
ั รำกำรเติบโต
ประมำณ 15-25 % ตอเดื
่ อน
• ปี 2008 คำดคะเนวำ่ จำนวนของผู้ใช้อินเทอรเน็
์ ต
เพือ
่ ซือ
้ สิ นค้ำจะโตถึง 50% ของผู้ใช้อินเทอรเน็
์ ต
ทัง้ หมด
37
8. Major Business Pressures and
the Role of EC
38
8.แรงผลักดันของธุรกิจ
(Business Pressures)
• 1. แรงกดดันดำนกำรตลำดและ
้
เศรษฐกิจ
–กำรแขงขั
่ นสูง
–เศรษฐกิจทัว่ โลก
–ควำมรวมมื
อระหวำงประเทศ
่
่
–ตนทุ
้ นแรงงำนตำ่ ในบำงประเทศ
–ลูกคำมี
้
้ อำนำจมำกขึน
39
8.แรงผลักดันของธุรกิจ
(Business Pressures)
• 2. แรงกดดันดำนสั
งคมและสิ่ งแวดลอม
้
้
–ลักษณะงำนเปลีย
่ น
–รัฐบำลมีกฎ ระเบียบ
–รัฐบำลจ้ำงเอกชน
–เพิม
่ ควำมสำคัญของจริธรรมและ
กฎหมำย
–นโยบำยเปลีย
่ นแปลงเร็ว
40
8.แรงผลักดันของธุรกิจ
(Business Pressures)
• 3. แรงกดดันดำนเทคโนโลยี
้
–เทคโนโลยีเปลีย
่ นแปลงเร็ว
–มีนวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่
–สำรสนเทศมำกเกิน
–ตนทุ
ลดลง
้ นดำนเทคโนโลยี
้
41
9.1 ข้อจากัดของ E-Commerce
ด้าน Technical
• ขำดควำมปลอดภัย กำรมีเสถียรภำพ และ
ควำมเป็ นมำตรฐำนในบำงระบบ
• มีช่องสั ญญำณกำรสื่ อสำรขอมู
้ ลไมเพี
่ ยงพอ
• โปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำเปลีย
่ นแปลงเร็ว
• กำรเชือ
่ มตอระบบต
องใช
่
้
้มำตรฐำนเดียวกัน
• ขอจ
ดแวร
้ ำกัดในกำรใช้อุปกรณด
์ ำนฮำร
้
์
์
(hardware) และ Software รวมกั
น
่
• ผูขำยอำจต
องกำร
Web Server หรืออุปกรณ ์
้
้
อืน
่ ๆ ทีพ
่ เิ ศษเพือ
่ เชือ
่ มตอกั
่ บระบบเครือขำย
่
42
9.2 ข้อจากัดของE-Commerce
ด้าน
Non-Technical
• กำรพัฒนำจะใช้คำใช
อนข
ำงสู
ง และ
่
้จำยค
่
่
้
โอกำสผิดพลำดสูง รวมถึงควำมลำช
่ ้ำในกำร
พัฒนำ และมีโอกำสทีจ
่ ะตองจ
ั ขำง
้
้ำงบริษท
้
นอกเป็ นผูพั
้ ฒนำให้
• ควำมปลอดภัยของขอมู
้ ลโดยเฉพำะรูปแบบ
B2C มีโอกำสทีจ
่ ะถูกเจำะระบบไดมำกขึ
น
้
้
• ลูกคำอำจขำดควำมเชื
อ
่ มัน
่ หรือควำมมัน
่ ใจ
้
เพรำะรูปแบบกำรคำขำย
ผูซื
้ -ผูขำยจะไม
ได
้
้ อ
้
่ ้
เจอหน้ำกัน
43
• ลูกคำไม
ได
งกอนซื
อ
้ อำจจะรูสึ้ ก
้
่ สั
้ มผัสสิ นคำจริ
้
่
10. ประเด็นในการพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มีประเด็นสำคัญทีเ่ กีย
่ วของหลำยประเด็
นซึง่ สรุปไดดั
้
้ งนี้
• โครงสรำงพื
น
้ ฐำน
้
– กำรมีโครงสรำงพื
น
้ ฐำนทีม
่ ค
ี ุณภำพ
รำคำถูก
้
และกำรบริกำรไดครอบคลุ
มพืน
้ ทีท
่ ว่ ั ประเทศ
จะ
้
เป็ นตัวสนับสนุ นกำรพัฒนำพำณิชยอิ
์ เล็กทรอนิกส์
• กำรรักษำควำมปลอดภัย
– ประเด็นทีส
่ ำคัญในส่วนนี้คอ
ื
กำรใช้เทคโนโลยีท ี่
มีควำมปลอดภัยเพียงพอและกำรมี
มำตรฐำน
กำรเขำรหั
สทีเ่ ป็ นสำกล
รวมทัง้ กำรจัดตัง้ องคกร
้
์
รับรองเกีย
่ วกับลำยมือชือ
่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ
่ มำ
รองรับรหัสประจำตัวของผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค
44
10.ประเด็นในการพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• กำรเงิน
– กำรศึ กษำและวำงมำตรกำรเพือ
่ ทีส
่ ่ งเสริมกำรพัฒนำ
พำณิชยอิ
่ ำครัฐ
์ เล็กทรอนิกส์ในภำคเอกชนโดยทีภ
ไมเกิ
่ งระบบกำรเงินกำรคลังของ
่ ดควำมเสี ยหำในเรือ
ประเทศ
• กำรคุ้มครองผู้บริโภค
– ควรมีมำตรกำรทีจ
่ ะรองรับกำรคุ้มครองผู้บริโภคทัง้
ในเรือ
่ งขอมู
้ ลส่วนบุคคลและกำรคุ้มครองกำรทำ
ธุรกรรมทีผ
่ ำนอิ
นเทอรเน็
้ ขำยในและ
่
์ ตทัง้ กำรซือ
ระหวำงประเทศเพื
อ
่ เตรียมรับมือ
้ กับ
ขอพิ
่
้ พำทที่
อำจเกิดขึน
้ ไดในอนำคต
้
45
10.ประเด็นในการพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• กำรตลำด
– จัดสั มมนำ
ฝึ กอบรมให้ควำมรูแก
้ ผู
่ ้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำดยอมเพื
อ
่ ให้สำมำรถนำพำณิชย ์
่
อิเล็กทรอนิกส์มำเป็ นเครือ
่ งมือในกำรแขงขั
่ นเชิงธุรกิจ
ในยุคทีม
่ ก
ี ำรแขงขั
่ นอยำงรุ
่ นแรงและหลังกำรเปิ ด
กำรค้ำเสรีในอนำคต
• กฎหมำย
– กำรมีกฎหมำยทีม
่ รี องรับกำรพัฒนำพำณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยสรำควำมมั
น
่ ใจให้กับ
้
ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค
ซึง่ หลำย ๆ
หน่วยงำนทีเ่ กีย
่ วของก
ำลังเรงผลั
กดันกฎหมำยตำง
ๆ
้
่
่
46
ทีจ
่ ะมำรองรับ
แตในระหว
ำงที
ร่ อกฎหมำยอยู่
่
่
11. กระบวนการซื้อขายของระบบ
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
Searching & Advertising
No
Transaction
Transaction
Ordering
Payment
Delivery
Electronic Delivery
Physical Goods
47
http://www.ecommerce.or.t
ประชาสัมพันธ์
(Searching & Advertising)
ำมำท
ำ
• ขัน
้ ตอนแรก
ลูกคำจะเข
้
้
กำรสื บคนหำข
อมู
้
้ ลสิ นคำใน
้
อินเทอรเน็
์ ตหรืออำจจะช่องทำง
อืน
่ ๆแลวแต
ควำมสะดวก
เพือ
่
้
่
ประกอบกำรตัดสิ นใจในกำรทีจ
่ ะ
ซือ
้ หรือไมซื
้ สิ นคำต
่ อ
้ อไป
่
48
11.2 การทาธุรกรรม
(Transaction)
• จะเริม
่ ตัง้ แตกำรท
ำคำสั่ งซือ
้ กำร
่
ชำระเงินคำสิ
่ นคำ้ ไปจนถึงกำร
จัดส่งสิ นคำ้
49
11.3 การทาคาสังซื
่ ้อ
(Ordering)
• เมือ
่ ไดข
ำกำร
้ อมู
้ ลเพียงพอและตองกำรจะท
้
ซือ
้ สิ นคำหรื
อจะทำธุรกรรมกันแลว
้
้ ในฝั่ง
ผูขำยต
องมี
ระบบทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภำพรองรับ
้
้
อยู่ ไมว่ ำจะเป็
นระบบตะกรำสิ
่
้ นคำ้
(Shopping Carts) ทีอ
่ ำนวยควำมสะดวก
ให้ผูใช
่ ไ
ู ดง้ ำย
้ ้ เช่นแสดงรำยละเอียดทีด
่
บ
ท
วำได
วใน
้
้
้ ำงแล
้
้ ำกำรเลือกสิ นคำใดๆไว
่
ตะกรำ้ รวมแลวค
ภำษี
้ ำสิ
่ นคำเป็
้ นเทำไร
่
คำจั
ควรแสดงให้เห็ นดวย
่ ดส่งตำงๆ
่
้
50
อินเทอร์เน็ต
• องคประกอบในกำรช
ำระเงิน 1.ลูกค้ำ(Customer) 2.
์
รำนค
้
้ำ(Merchant) 3.ธนำคำรทีร่ ำนค
้
้ำเปิ ดบัญชีไว้
(Acquiring Bank) 4.ธนำคำรผู้ออกบัตร (Issuing
Bank)
• เมือ
่ ลูกค้ำใส่ขอมู
้ ลบัตรเครดิตและกดปุ่ม “ตกลง/ส่ง”
ขอมู
้ จะถูกส่งไปยังรำนค
้ ลในส่วนของคำสั่ งซือ
้
้ำ (1)
ส่วนขอมู
้ ลของบัตรเครดิตจะถูกส่งไปทีร่ ะบบกำรชำระ
เงินของธนำคำรทีร่ ำนค
้
้ำสมัครใช้บริกำรไว(2)
้ และถูกส่ง
ตอไปยั
งธนำคำรผูออกบั
ตรเพือ
่ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
่
้
ของบัตรวำมี
่ วงเงินให้ใช้งำนไดหรื
้ อไม่ บัตรหมดอำยุ
หรือยัง (3)[แตในที
น
่ ี้ไมได
ำผู
่
่ ตรวจสอบว
้
่ ใช
้ ้บัตรนั้นเป็ น
เจ้ำของจริงหรือเปลำ]
่ ถำบั
้ ตรยังใช้งำนไดก็
้ จะตอบ
51
กลับมำยังรำนค
ำกำรชำระเงินใน
้
้ำและลูกค้ำวำสำมำรถท
่
11.5 การจัดส่งสินค้า
• สิ นค้ำจะมี 2 รูปแบบคือ สิ นค้ำทีจ
่ บ
ั ตองได
้
้
(Tangible Goods) และสิ นค้ำทีจ
่ บ
ั ตองไม
ได
้
่ ้
(Intangible Goods) ดังนั้นกำรจัดส่งจึงมี 2
รูปแบบคือ
– ส่งโดยผำนผู
่ บ
ั ตองได
่
้ให้บริกำรสำหรับสิ นค้ำทีจ
้
้
เช่นเดียวกันในกำรจัดส่งตองมี
วธิ ใี ห้ลูกค้ำให้เลือก
้
ไดหลำยวิ
ธต
ี ำมตองกำรเช
้
้
่ นกัน ส่งพัสดุตำมปกติ
ส่ง EMS ส่งผำนผู
่
้ให้บริกำรรับส่งสิ นค้ำ
(Courier) เช่นเดียวกันตองมี
ให้เลือกทัง้ แบบส่ง
้
ปกติ ส่งดวน
ส่งดวนพิ
เศษ ตำมควำมตองกำร
่
่
้
ของลูกค้ำ
– ส่วนสิ นค้ำทีจ
่ บ
ั ตองไม
ได
้
่ นั
้ ้นกำรจัดส่งจะทำกำร 52
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
•
ขัน้ ตอนที่ 1: ทาความเข้าใจว่าพาณิชย์อิเลก
ทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจที่ดาเนิน
อยู่ได้อย่างไร
– เป็ นพืน
้ ฐำนในกำรทำธุรกิจในอนำคต
– มีบทบำทตำมธุรกิจขนำดไหน เพือ
่ ทีจ
่ ะ
กำหนดรูปแบบ
•
ขัน้ ตอนที่ 2:วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
และวางแผน
– วิเครำะหควำมสั มพันธระหวำงคูคำ ลูกคำ
53
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
•
ขัน้ ตอนที่ 3: การเลือกระหว่างพัฒนาเองหรือจ้าง
บุคคลภายนอก
– พัฒนำเอง ตองมี
บุคลำกรทีด
่ แ
ู ลเองได้ ตองจ
้
้
้ำง
พนักงำนเพิม
่ ลงทุนอุปกรณเป็
่
์ นเงินเทำไร
– จ้ำงผู้ชำนำญกำรดำเนินกำรแทนซึง่ ประหยัด
งบประมำณมำกกวำ่
• แตต
กำรตรวจสอบ
มีกำรประสำนงำนและ
่ องมี
้
ติดตำมผล
• ตองศึ
กษำถึงประสบกำรณของบริ
ษท
ั ทีผ
่ ำนมำว
ำท
้
์
่
่ ำ
แลวประสบผลส
ำเร็จมำกน้อยแคไหน
้
่
•
ขัน้ ตอนที่ 4:การออกแบบ
– กำรออกแบบทีเ่ รียบงำย มีโครงสรำงไมซับซอน
54
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
•
ขัน้ ตอนที่ 5: การเตรียมความพร้อมสาหรับธุรกิจ
แบบใหม่
– ระหวำงพั
ฒนำระบบควรเตรียมกำรปรับกระบวนกำร
่
ในกำรทำธุรกิจ
– วำงแผนเรือ
่ งควำมปลอดภัยของระบบ
• กำรจัดเก็บขอมู
้ ลลูกค้ำ จะเก็บแบบใด เก็บที่
ไหน ใครดูแล
• กำรจัดกำรเรือ
่ งกำรใช้ขอมู
้ ล
•
ขัน้ ตอนที่ 6:หมันปรั
่ บปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่าง
สมา่ เสมอ
55
พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
•
ขัน้ ตอนที่ 7: การให้บริการลูกค้า
– บริกำรลูกค้ำสั มพันธหรื
์ อ บริกำรหลังกำรขำย
• สรำงระบบบริ
กำรให้ครบถวน
้
้
• กำรให้ขอมู
ี ำรใช้สิ นค้ำ
้ ลวิธก
• กำรให้ขำวสำรที
เ่ ป็ นประโยชน์
่
• กำรรับขอเสนอแนะจำกลู
กค้ำ
้
• ขัน
้ ตอนที่ 8:การประชาสัมพันธ์
– ทำอยำงไรจึ
งจะทำให้คนเขำมำรู
จั
่
้
้ กเว็บไซตเรำ
์
– ประกำศทำงสื่ อ สิ่ งพิมพ ์ วิทยุ โทรทัศน์ กำร
ประกำศในเว็บบอรดต
กำรวำงแบรนเนอรใน
่
์ ำงๆ
์
เว็บทำต
่ ำงๆ
่
• ขัน
้ ตอนที่ 9: กระตุ้นการใช้งาน การสร้าง
56