ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เรื่อง

download report

Transcript ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เรื่อง

การเตรียมความพร ้อมและการปร ับตัวของ
ไทยในการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปี 2558
ชุตม
ิ า บุณยประภัศร
วันที่ 28 มีนาคม
2555
่ มารู ้จัก......การเจรจาการค้าโลก
ก่อนอืน
Multilateral
• GATT (2490)
WTO (2538) 153 members
• รอบอุรุกวัย (2538)
รอบโดฮา (2544-2554???)
Regional
• ASEAN (2510)
“AEC” (2558)
ASEAN Plus (10+6++)???
• APEC (2532) 21 members
FTAAP (21+++) ???
• EU (2535) 27 members
• NAFTA (2537) 3 members
• P4 (2549) 4 members
TPP (2555??) 9 members???
• BRICS (5 members) - Economic Cooperation
FTA???
Bilateral
• FTAs - 70 FTAs as of 2533
• Cooperation forum - JC, JTC
2
300 FTAs as of 2554
อานาจต่อรอง
•ขยายตลาด และ
แหล่งวัตถุดบ
ิ
ภู มภ
ิ าค
APEC,
• เสาะหาโอกาส
ทางการส่งออก ASEM
• ยึดตลาดใหม่ ช่วง
ชิงโอกาส
• สร ้างพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจ
ทวิภาคี
การค้าเสรีเป็ นธรรม อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และมีแนวคุม
้ กัน
•ร่วมสร ้าง
กฎเกณฑ ์ทาง
การค้า
พหุภาคี
WTO
•เสริมสร ้าง
โลกาภิว ัตน์
การแข่งขัน
่
การเปลียนแปลง
โลกการค้าปั จจุบน
ั -- การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ
EFTA
EU
FTAs – 28 countries ; ROK,
EFTA, MX , Middle East,
Nego – 23 countries ; SG,
ML, India, China
China
Japan
10 FTAs – 22 countries ;
SG, NZ, Chile, Peru, HK
Nego – 18 countries ;
AUS, GCC, SACU
13 FTAs – 16 countries ;
India, ASEAN (except CLM)
Nego – 8 countries ; ROK,
AUS, GCC
TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
NAFTA
ANDEAN
(US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN)
APEC
South Korea
GCC
BRICS
(Brazil, Russia,
India, China, South Africa)
BIMSTEC
US
14 FTAs – 20 countries ;
SG, NAFTA, AUS, Central –
South America, ROK,
Columbia, Panama
Nego - 4 countries ; TPP
(BR, ML, VN, NZ)
4
India
6 FTAs - 16 countries ; SG,
TH, ML, Sri Lanka, ROK
Nego – 55 countries ;
China, Japan, EU, EFTA,
GCC
Australia
6 FTAs – 13 countries ;
SG, TH, NZ, US, Chile
Nego – 13 countries ;
ROK, China, Japan,
India, GCC
8 FTAs – 44 countries ;
SG, India, EU, US, EFTA
Nego – 39 countries ;
AUS, NZ, GCC
New Zealand
8 FTAs – 12 countries ;
SG, TH, ML, China, AUS
Nego – 9 countries ;
ROK, India, US, GCC
AEC คืออะไร
ทาไมต้อง
เป็ น AEC
ASEAN (Association of South East Asian Nations)
ปี
2540
6
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
ปี
2540
ปี
2510
CAMBODIA
ปี
2542
ปี
2510
ปี
2510
6
ปี
2538
ปี
2510
ปี
2510
ปี
2527
ะชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ชุมชน
อาเซีย
น
ประชาคม
ความ
่
มันคง
อาเซียน
(ASC)
7
ประชาคม
สังคมวัฒนธรร
ม
อาเซียน
(ASCC)
ปี 2558 (2015)
ประชาค
ม
เศรษฐกิ
จ
อาเซียน
(AEC)
พิมพ ์เขียว
AEC
(AEC Blueprint)
One Vision
One Identity
One Community
วิว ัฒนาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน Building Blocs of
ASEAN Integration
2510
Bangkok Declaration
2535
CEPT-AFTA
2538
AFAS
ASEAN Framework Agreement on Services
2539
AICO
ASEAN Industrial Cooperation Scheme
2541
AIA
2550
ASEAN Charter
ASEAN Community
+ Declaration on AEC Blueprint
2552
2554
8
ASEAN
Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area
Framework Agreement on the ASEAN Investment Area
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement
ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement
4 เป้ าหมายภายใต้ AEC Blueprint
่
เพือประสานกลายเป็
นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน
การเป็ นตลาดและฐานการผลิ
ตร่วม้างเสริมขีดความสามารถแข
2. การสร
่
เคลือนย้
ายสินค้าอย่างเสรี
่
เคลือนย้
ายบริการอย่างเสรี
่
เคลือนย้
ายการลงทุนอย่างเสรี
่
คลือนย้
ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
่
้
คลือนย้
ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน
AEC
ปี 2015
นโยบายการแข่งขัน
การคุม
้ ครองผู บ
้ ริโภค
สิทธิในทร ัพย ์สินทางปั ญญา
้
โครงสร ้างพืนฐาน
นโยบายภาษี
e-ASEAN
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4. การบู รณาการเข้ากบ
ั เศรษฐกิจโล
สนับสนุ นการพัฒนา SMEs
ลดช่องว่างการพัฒนา IAI
การมีส่วนร่วมภาคร ัฐ-เอกชน PPE
9
ปร ับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร ้างเครือข่ายการผลิต จาหน่ าย
จัดทา FTA กับประเทศนอกภู มภ
ิ าค
อาเซียนจะกลายเป็ นตลาดร่วมอย่างสมบู ร
สินค้า
บริการ
ตลาด 10 ประเทศรวม
ภาษีนาเข้าเป็ นศู นย ์/
อุปสรรคนาเข้าระหว่าง
เป็ นหนึ่ ง
อาเซี
ทาธุยรนด้
กิจวยกั
บรินกหมดไป
ารในอาเซียนได้อย่างเสรี
การลงทุนการลงทุนในอาเซียนทาได้อย่างเสรี
่
ายแรงงานฝี มือเสรี
แรงงานฝี มือการเคลือนย้
่
้
ายเงินทุนอย่างเสรียงขึ
ิ่ น
เงินทุน การเคลือนย้
่
ความร่วมมือความมันคงด้
านอาหาร เกษตร ป่ าไม้
10
สินค้า/อุปสรรคนาเข้าจะหมดไป กลายเป็ นตลาดอ
้ ปี 2536)
1. ภาษีนาเข้าสินค้า – ต้องเป็ นศู นย ์ (ลดเป็ นลาดับตังแต่
- 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH
99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
ม.ค. 58 อาเซียน 4า(CLMV)
่ ใช่ภาษี
2. อุ- ป1 สรรคทางการค้
ทีมิ
(Non-Tariff
Barriers: NTBs) - ต้องหมดไป
- อาเซี
ยน
5 (1
53)
์ (1 ม.ค. 55)
CLMV
่ ม.ค.
่ (1 ม.ค.
3. กฎว่
าด้
วยถิ
นก
าเนิ
ดสิฟินลิปค้ปิานส(ROOs)
– เพิ
มทางเลื
อก58)
อย่างเท่าเทียม (co-equal)
4. มาตรฐานร่
วมCTC,
– ให้PSRs
สอดคล้องกับระบบสากลและ
- RVC (40),
ระหว่างอาเซียน
่
- เครืองใช้
ไฟฟ้า ความปลอดภัยทางไฟฟ้า องค ์ประกอบด้านแม่เหล็กไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ ์ยาง เภสัชกรรม (กาลังด่ าเนิ นการ - เกษตร ประมง ไม้ ยานยนต ์ วัสดุ
5.
พิ้างธก
ี เครื
ารทางศุ
ลกากรที
ทันสมั
ย - อานวยความสะดวก
่
ก่อสร
องมื
อแพทย
์ ยาแผนโบราณ
อาหารเสริ
ม)
ทางการค้า
- ASEAN Single Window, Self-Certification
11
ซียนสามารถถือหุน
้ ได้ถงึ 70% ในธุรกิจบริการในอ
ปี 2549
(2006)
สาขาเร่งร ัดการรวมกลุ่ม
e-ASEAN (โทรคมนาคมคอมพิวเตอร ์) สุขภาพ/
่
ท่องเทียว/การบิ
น
PIS: Priority
Integration Sectors
โลจิ
สติกส ์
สาขา
่
อืนๆ
49%
ปี 2551
(2008)
ปี 2553
(2010)
51%
70%
49%
51%
49%
51%
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
70%
70%
เป้ าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่
่ โรงแรม ร ้านอาหาร สุขภาพ
ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเทียว
้ งดู ดการลงทุนเข้ามา
ซ่อมรถ ก่อสร ้าง การศึกษา เป็ นต้น รวมทังดึ
้ ในขณะเดียวกัน เป็ นช่องทางให้อาเซียนเข้า
ในประเทศมากขึน
้ เกิดการแข่งขัน ทาให้
มาประกอบธุรกิจบริการในไทยได้สะดวกขึน
้
เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึน
12
FLEXIBILITY
สามารถไม่
เปิ ดเสรี ใน
บางสาขาย่อย
ได้
่
อาเซียนจะกลายเป็ นศู นย ์กลางการลงทุนทัวโ
FLEXIBILITY
หากยังไม่พร ้อม
เปิ ดเสรี สามารถ
ทาข้อสงวนไว้ได้
ส่งเส
ริม
13
เปิ ด
เสรี
NT – MFN การลงทุนใน
อาเซียนจะเปิ ดเสรีและ
้
Challenges
โปร่งใสมากขึ
น
(1) นโยบายเชิงรุก
FDI
่ งดู ดเงิน
เพือดึ
Portfolio
ลงทุนจาก
ต่างประเทศ
โดยสร ้าง
คุม
้ คร
สภาพแวดล้อม
อง
่ อต่
้ อการ
(IGA+AIA)
ทีเอื
บริ
ก
าร
เกษตร
ลงทุน
่
่อ
เกียวเนื
ประม
(2) นโยบาย
ง
ป่
าไม้
ง เหมือง
สนับสนุ นให้ม ี
การ
แร่ อานวย ผลิต
การลงทุนใน
ต่างประเทศ
ความ
้
น
สะดวก
ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียมากขึ
น
ACIA
(ASEAN Comprehensive Investment
Agreement)
- ลงนามปี
2552Agreement
IGA ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุม
้ ครองการลงทุ
นอาเซี
ยน (ASEAN
for the Promotion and Protection of Investment/ Investment Guarantee
Agreement) - ปี 1987
ซียนได้ร ับการอานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพ
MRA
ไม่ได้
สาขาวิศวกรรม
เป็ นการ
MRAs
เปิ ด
ข้
อ
ตกลงยอมร
ับร่
ว
ม
สาขานักสารวจ*
สาขานักบัญชี* ตลาด
นักวิชาชีพใน
แต่เป็ น
อาเซียนสามารถจด
เพียงการ
อานวย
ทะเบียนหรือขอ
ความ
ใบอนุ ญาตประกอบ
สะดวกใน
วิชาชีพในประเทศ
้
ขันตอน
สาขาแพทย ์
สาขาสถาปั
ต
ยกรรม
่
อาเซียนอืนได้
แต่ยงั
การขอ
ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฏ
ใบอนุ ญา
ต โดยลด
ระเบียบภายในของ
้
ขันตอน
้
ประเทศนันๆ
การ
ตรวจสอ
สาขาพยาบาล
สาขาทันตแพทย ์
บ/ร ับรอง
*
ยั
ง
เป็
นเพี
ย
ง
Framework
หรื
อ
หลั
ก
การกว้
า
งๆ
โดยต้
อ
งมี
ก
ารเจรจา
14
วุฒ ิ
ในรายละเอียดต่อไป
ซียนจะมีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเ
หลักการ
เปิ ดเสรี
โดย
15
•เปิ ดเสรีบญ
ั ชีทุน (Capital
้
Account) อย่างเป็ นขันตอนและ
สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ - ความ
พร ้อมแต่ละประเทศ
•อนุ ญาตให้มม
ี าตรการปกป้ องที่
่ าเป็ นเพือร
่ ักษา
เพียงพอ หรือทีจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
่ ง
•ทุกประเทศได้ประโยชน์อย่างทัวถึ
จากการเปิ ดเสรี
•ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจาก ัด ตาม
ความเป็ นไปได้และเหมาะสม”
•อานวยความสะดวกการจ่ายชาระเงินและ
โอนเงิน สาหร ับธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด
(Current Account Transactions)
•สนับสนุ นการลงทุนโดยตรงจาก
่ างๆ ใน
ต่างประเทศ หรือ มาตรการริเริมต่
การส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ซียนเสริมสร ้างความร่วมมือรองร ับการเปิ ดเสรีใน
่
1) อาหาร สร ้างความมันคงทางอาหารและ
16
บรรเทาปั ญหาเร่งด่วน/ขาดแคลน สร ้างระบบ
และกระบวนการในการควบคุมคุณภาพ
อาหาร จัดทาระบบการร ับรองให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
2) เกษตร พัฒนาแนวทางปฏิบตั ท
ิ ดี
ี่ ทาง
่ และ
การเกษตร มาตรฐานการผลิต เก็บเกียว
่ กาหนดระด ับปริมาณ
จัดการหลังเก็บเกียว
สารพิษตกค้างและเกณฑ ์การร ับรองสินค้าปศุ
สัตว ์
่ นและ
3) ป่ าไม้ จัดการทร ัพยากรป่ าไม้อย่างยังยื
ี นจะเป็นภูมภ
ซย
ิ าคทีม
่ ค
ี วามสามารถในการแข่ง
17
1) นโยบายการแข่งขัน ผลักดันให้ทุกประเทศมีนโยบายและกฎหมาย
่
การแข่งขัน เพือสร
้างวัฒนธรรมของการแข่งขันทางธุรกิจที่
่ กฎหมายแข่งขัน ได้แก่อน
ยุตธ
ิ รรม (ประเทศทีมี
ิ โดนี เซีย สิงคโปร ์
้
่
่
ไทย) จัดตังคณะผู
เ้ ชียวชาญเพื
อหารื
อและประสานงาน
2) การคุม
้ ครองผู บ
้ ริโภค พัฒนามาตรการด้านการคุม
้ ครองผู บ
้ ริโภค
่ กฎหมายคุม
ควบคู ก
่ ับมาตรการด้านเศรษฐกิจ (ประเทศทีมี
้ ครอง
ผู บ
้ ริโภค ได้แก่ อินโดนี เซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส ์ สิงคโปร ์ ไทย
้
่ นศู นย ์กลาง
เวียดนาม ลาว) จัดตังคณะกรรมการเพื
อเป็
ประสานงานในการปฏิบต
ั /ิ ตรวจสอบกลไกภายในภู มภ
ิ าค
3) สิทธิในทร ัพย ์สินทางปั ญญา บังคับใช้แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสิทธิใน
้
ทร ัพย ์สินทางปั ญญาและแผนงานด้านลิขสิทธิ ์ จัดตังระบบการ
จัดเก็บเอกสารสาหร ับการออกแบบ
้
่
4) โครงสร ้างพืนฐาน
จัดทาแผนยุทธศาสตร ์ด้านการขนส่งเพือสร
้าง
่
ความเชือมโยงด้
านการขนส่งทุกรู ปแบบ (ทางบก ทางอากาศ ทาง
่
น้ า) และอานวยความสะดวกในการเคลือนย้
ายสินค้า จัดทา
่
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารส่งเสริมความมันคงด้
านพลังงาน (ไฟฟ้า ก๊าซ
่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเท่
่ าเทย
ซียนจะเป็ นภู มภ
ิ าคทีมี
SMEs
18
้ นย ์บริการ SMEs เพือเชื
่
่
• จด
ั ตังศู
อมโยงระหว่
างภู มภ
ิ าคและอนุ ภูมภ
ิ าค
(2553-2554)
• ให้บริการทางการเงินสาหร ับธุรกิจ SMEs ในแต่ละประเทศ (25532554)
่ อพั
่ ฒนา
• จ ัดทาโครงการส่งเสริมการปฏิบต
ั งิ านสาหร ับเจ้าหน้าทีเพื
่
ความเชียวชาญ
(2555-2556)
้ั
่
• จ ัดตงกองทุ
นเพือการพั
ฒนา SMEs ในระดับภู มภ
ิ าค (2557-2558)
IAI
่
• จ ัดทาความคิดริเริมในการรวมกลุ
่มอาเซียน (Initiative for ASEAN
่
Integration: IAI) เพือลดช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
้ั
่
่
• จ ัดตงแวที
ความร่วมมือเพือการพั
ฒนา เปิ ดโอกาสให้ประเทศอืนเข้
า
มามีส่วนร่วมในการหารือ
PPE
• สนับสนุ นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคร ัฐ-เอกชน (Public-Private Sector
Engagement: PPE) ในรู ปแบบของการประชุมประจาปี การจัด
่
นิ ทรรศการ/งานแสดงสินค้า เพือปร
ับปรุงความสอดคล้องกน
ั /ความ
โปร่งใส เสริมสร ้างแรงผลักด ันของนโยบายร ัฐบาลและกิจกรรมทาง
ธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
่ การบู รณาการเข้ากับเศรษฐ
ซียนจะเป็ นภู มภ
ิ าคทีมี
เป็ นการเปิ ดตลาดใหม่ทมี
ี่ ประสิทธิภาพ เสริมสร ้างการ
เข้าถึงตลาด ร ักษาความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียน
ดาเนิ นการ 2 แนวทางคู ข
่ นาน
่ าหมายสู งสุด คือ
(1) รวมกลุ่มภายในอาเซียน เพือเป้
AEC
(2) ขยาย FTAs ของอาเซียน ;
อนาคต ???
ASEAN Plus (+3 +6) --- TPP ??? ASEAN FTAs++
or
ASEAN Hub
CEPEA (ASEAN +6)
ประชากร 3,284 ล้านคน (50%
GDP 12,250 พันล้าน US$
EAFTA (ASEAN +3)
ประชากร 2,068 ล้านคน (31%
GDP 9,901 พันล้าน US$
AEC (ASEAN 10)
ประชากร 590 ล้านคน (9% ของ
GDP 1,499 พันล้าน US$
19
ของประชากรโลก)
ของประชากรโลก)
ประชากรโลก)
(22% ของ GDP โลก )
(18% ของ GDP โลก )
(2% ของ GDP โลก )
19
่ อยู ่
ซียนจะต่อยอดจากความตกลงเดิมทีมี
5 FTAs ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู เ่ จรจา –
ปั จจุบน
ั
“Living Agreements”
India
China
สินค้า : ลงนาม 29 พ.ย. 47 มีผล
1 ม.ค. 48
บริการ : ลงนาม 14 ม.ค. 50 มีผล
1 ก.ค. 50
ลงทุน : ลงนาม 15 ส.ค. 52 มีผล
เม.ย. 53
AEC
สินค้า : ลงนาม 13 ส.ค. 52 มี
ผล 1 ม.ค. 53
บริการ/ลงทุน : กาลังเจรจา
Australia New Zealand
Japan
AKFTA
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26
ก.พ. 52
มีผล 1 ม.ค. 53 (ไทยให้สต
ั ยาบัน
12
มี
.
ค.
53)
่
สินค้าKorea
: อาเซียนอืนลงนาม
28 ส.ค. 49
่
บริการ : อาเซียนอืนลงนาม
21 พ.ย. 50
ไทย : บริการ ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1
มิ.ย. 52
สินค้า ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 ต.ค.
52
ลงทุน: ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิ.ย. 52 มี
ผล 31 ต.ค. 52
นค้า/บริการ/ลงทุน : ไทยลงนาม 11 เม.ย. 51
สาหร ับไทย มีผล 2 มิ.ย. 52
20
ผลกระทบจาก AEC
่
ใครบ้างทีจะได้
ร ับผลกระทบจาก AEC ?
ผู้ค้า
เกษตรกร
ผู้บริโภค
แรงงาน
นักธุรกิจ
นักวิชาชีพ
ประชาชน
AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
ภาษีนาเข้าเป็นศูนย์
อุปสรรคทีม
่ ใ
ิ ช่ภาษีหมดไป
ขยายการส่งออกเพิม
่ ขึน
้ ไปยังอาเซียน
สามารถนาเข้าวัตถุดบ
ิ /กึ่งสาเร็จรูป จากอาเซียน
ที่มค
ี วามได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพ
โอกาสส่งออกสินค้าใหม่ทเี่ คยมีภาษีสงู
ไปยังตลาดอาเซียน
สินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่ง
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึง่
ตลาดใหญ่ขน
ึ้ : เกิด economy of scale
ต้นทุนของคูแ
่ ข่งก็อาจต่าลงด้วย
ทาธุรกิจบริการ
ในอาเซียนได้อย่างเสรี
ไปตัง้ ธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้
ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทย
แก้ปญ
ั หาขาดแคลนแรงงานฝีมอ
ื
แรงงานฝีมอ
ื เคลือ
่ นย้ายได้โดยเสรี
อาจถูกแย่งแรงงานฝีมอ
ื ถ้าทีอ
่ น
ื่ มีสงิ่ จูงใจกว่า
AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
การลงทุนเสรีในอาเซียน
ใช้ AEC เป็นฐานการผลิตร่วม
ความร่วมมือด้าน
การอานวยความสะดวกทางการค้า
FTA อาเซียนกับคูค
่ า้ ต่างๆ
ASEAN +1, +3, +6
สามารถย้ายฐานการผลิตทัง้ หมด/บางส่วน
ไปยังอาเซียนอืน
่ ทีเ่ หมาะเป็นแหล่งผลิต
เพื่อเสริมความสามารถแข่งขัน
ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC
คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่งในเขตแดน
เราเพือ
่ มาใช้ความได้เปรียบ
ของปัจจัยการผลิตบางอย่าง
ระบบโลจิสติกส์ในภูมภ
ิ าคสะดวกและถูกลง
ต้นทุนโลจิสติกส์ของคูแ
่ ข่งในอาเซียนก็จะ
ลดลงด้วย หากเขาดีกว่า
ได้เปรียบด้านภาษีนาเข้าเมือ
่ เทียบกับสินค้า
ของประเทศคูแ
่ ข่งอืน
่ ในตลาดคูค
่ า้ เหล่านี้
นอกเหนือจากคูแ
่ ข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีคแ
ู่ ข่ง
เพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6
่ จะเกิ
่
้
่
สิงที
ดขึนกับชุ
มชนท้องถิน
ผู ป
้ ระกอบกา
ร SMEs
ธุรกิจภู ม ิ
ปั ญญา
่
ท้องถิน
ประชาชน
† สามารถนาเข้าวัตถุดบ
ิ จากอาเซียน ภาษี
0%
† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการใน
อาเซียน
† มีโอกาสสร ้างพันธมิตรธุรกิจกับ
ผู ป
้ ระกอบการในอาเซียน
† สามารถนาเข้าวัตถุดบ
ิ จากอาเซีย้ น
― คู แ
่ ข่งทางธุรกิจในอาเซียนมากขึน
อาจ
ภาษี 0%
ถู กแย่งตลาดไป
† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการ
ในอาเซียน
† มีโอกาสสร ้างพันธมิตรก ับ
ระกอบการในอาเซี
ยน ฒนธรรมใน
† ผู
มีป
โ้ อกาสเรี
ยนรู ้ภาษาและวั
้
―
ความท้
าทายในการร
ักษาภู มป
ิ ั ญญา
อาเซี
ยนมากขึ
น
่ อกซือสิ
้ นค้า บริการ
องถินไว้
† ท้
โอกาสเลื
หลากหลาย ราคายุตธ
ิ รรม
― อาจได้ร ับผลกระทบจากสินค้าและ
่
สินค้าทีไทยได้
เปรียบ/
ยเปรี
ยโบภค เช่น ข้าว ธัญพืช
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ
สินค้เสี
าเกษตรและอุ
ปโภคบริ
ผลไม้สดและแปรรูป อาหาร
สินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าไหม ของตกแต่งบ้าน
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์และชิน
้ ส่วน
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ
26
สินค้าที่มข
ี อ
้ กังวลว่าจะได้รบ
ั ผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้าในอาเซียน เช่น น้ามันปาล์ม (มาเลเซีย)
เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม) มะพร้าว (ฟิลิปปินส์) และ
ชา (อินโดนีเซีย)
่
เปรียบ/เสียเปรียบ
บริการทีไทยได้
บริการที่ไทยได้เปรียบ
การท่องเที่ยว ภาคบริการทีเ่ กี่ยวกับการท่องเที่ยว
อาทิ ร้านอาหาร และโรงแรม
บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล บริการสปา
นวดแผนไทย
บริการที่ไทยเสียเปรียบ
27
สาขาที่มข
ี อ
้ กังวลว่าจะได้รบ
ั ผลกระทบ เช่น
โลจิสติกส์ โทรคมนาคม สาขาที่ต้องใช้เงินลงทุน
และเทคโนโลยีสงู ธุรกิจสถาปนิกขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
ภาคเอกชนไทยมีความ
พร ้อมแค่ไหน
1. ระดับความรู ้ความเข้าใจของภาคเอกชน
โดยเฉพาะ SMEs
เป็ นกลุ่มใหญ่ทยั
ี่ ง
ขาดความพร ้อม
ไม่รู ้ และไม่คด
ิ จะรู ้
่ เห็นเป็ นเรืองไกลตั
่
รู ้ แต่ไม่รู ้เรือง
วและร ัฐไม่ควรละเลย
ไทย
•
•
ส่วนใหญ่เป็ น
• รู ้ แต่ไม่รู ้จะปร ับตัวอย่างไร
ผู ป
้ ระกอบการ
• รู ้ เห็นเป็ นโอกาส มีการปร ับตัวเชิงรุกรายใหญ่ทมี
ี่
2.
28
้ั ับอย่างเดียวไม่ได้ความพร
เราจะตงร
แล้ว ้อมทัง้
เงินทุนและ
เอกชนต้องมีการปร ับต ัวให้ บุคลากร
รองร ับ
่
าคเอกชนไทยควรเตรียมความพร ้อมอย่าง
เชงิ
รุก
เชงิ
รับ
29
่ ความได้เปรียบ
• ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดบ
ิ ทีมี
ได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ
• ศึกษาความเป็ นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต
่
• สร ้างมู ลค่าเพิมและพั
ฒนา BRAND
่
Thailand ให้เป็ นทียอมร
ับ
• สร ้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซียน
่ เพือใช้
่
อืน
ประโยชน์จากความได้เปรียบใน
การแข่งขันของหุน
้ ส่วนในพันธมิตร
้
• เรียนรู ้คู แ
่ ข่ง (จุดอ่อน-จุดแข็ง) ทังในประเทศ
่
และอาเซียนอืน
• ศึกษารสนิ ยมและแนวโน้มความต้องการของ
ผู บ
้ ริโภคสินค้าและบริการ
• ปร ับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้า/การ
ให้บริการ (ต้นทุนและคุณภาพ)
• ให้ความสาคัญก ับการพัฒนาบุคลากรภายใน
องค ์กร
มาตรการรองร ับผลกระทบของภาคร ัฐ
่
กองทุนเพือปร
ับ
โครงสร ้างด้าน
การเกษตร
่
กองทุนเพือการปร
ับตัวภาค
่ ร ับ
การผลิตและบริการทีได้
ผลกระทบจาก FTA
แผนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
่
แผนพัฒนาการท่องเทียว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
30
โครงการพัฒนาให้ไทย
เป็ นศู นย ์กลางการศึกษาใน
ภู มภ
ิ าค
• อยูภ
่ ายใต ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• โครงการทีด
่ าเนินการแล ้ว : กระเทียม โคเนือ
้
โคนม ชา ปาล์ม สุกร
• อยูภ
่ ายใต ้กระทรวงพาณิชย์ ให ้การสนั บสนุนด ้าน
วิจัยและพัฒนา
้
• โครงการทีด
่ าเนินการแล ้ว : เครือ
่ งใชไฟฟ้
า เครือ
่ ง
หนั ง สมุนไพร ข ้าวปลาป่ น สม้ บริการอาหาร
ขนสง่ ท่องเทีย
่ ว
• อยูภ
่ ายใต ้สานั กงานสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.)
• มียท
ุ ธศาสตร์ 4 ด ้าน คือ 1. ปั จจัยเอือ
้ ต่อธุรกิจ 2.
เพิม
่ ขีดความสามารถการแข่งขัน 3. การเติบโต
ื่ มโยงกับเศรษฐกิจโลก
อย่างสมดุล 4. การเชอ
• อยูภ
่ ายใต ้คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย
่ ว
แห่งชาติ
• มียท
ุ ธศาสตร์ 5 ด ้าน 1. โครงสร ้างพืน
้ ฐาน 2. พัฒนา
ิ ค ้า บริการ และ
& ฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย
่ ว 3. พัฒนาสน
ื่ มั่น & สง่ เสริมการ
ปั จจัยสนับสนุน 4. สร ้างความเชอ
ท่องเทีย
่ ว 5. การมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ประชาชน
ึ ษาขัน
•ท
อยู
ภ
่
ายใต
้สานักงานคณะกรรมการศก
้ พืน
้ ฐาน
้องถิน
่
(สพฐ.)
ั ยภาพโรงเรียนมัธยมศก
ึ ษา
• วัตถุประสงค์เพือ
่ พัฒนาศก
ทีม
่ ค
ี วามพร ้อมให ้มีมาตรฐานระดับสากล และพัฒนาสู่
ึ ษาในภูมภ
การเป็ นศูนย์กลางการศก
ิ าค
ขอบคุณ
Call Center : 0-2507-7555
www.dtn.go.th
31