วิเคราะห์ความสำเร็จ

download report

Transcript วิเคราะห์ความสำเร็จ

INTRO
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดสากล
 วิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณเอง
 วิเคราะห์เว็บไซต์ค่แู ข่ง
 ปรับปรุงเว็บไซต์
 วิธีการสร้างรายได้จากเว็บไซต์
2
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดสากล
วิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณเอง
Analyze your own site
เหตุผล…ทาไม? คนไม่เข้าเว็บไซต์คุณ
ไม่รูจ้ กั เว็บไซต์ของคุณ?....จำชื่อเว็บไซต์คุณไม่ได้?...
เว็บไซต์ไม่น่ำสนใจ?...เว็บไซต์ไม่อพั เดท ?...
เว็บคุณช้ำ?...เว็บไซต์คูแ่ ข่งคุณดีกว่ำ…น่ำสนใจกว่ำ…
สิ่งที่ควรรูเ้ กี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ
 สถิตคิ นเข้ำบริ กำรเว็บไซต์(จำนวน,ส่วนใดคนนิ ยม)
 ประวัตขิ อ้ มูลกำรซื้อ-ขำย
 ควำมคิดเห็นจำกผูใ้ ช้
4
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คุณ
•
•
•
•
•
Who
Where
What
Why
When
–
–
–
–
–
ลูกค้าคือใคร?
ลูกค้าอยู่ที่ไหน?
อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ?
ทาไมเค้าถึงต้องมาที่เรา?
เมื่อไรที่เค้าต้องการเรา?
5
การเก็บข้อมูลสถิติผเู ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์
• นำบริ กำรเก็บสถิติ (Web Stat) ไปใช้กบั เว็บคุณ
สมัครสมำชิก  ได้โค๊ด (Code)  นำไปติดที่เว็บ  เก็บข้อมูลสถิติ
• สถิตทิ ่ เี ก็บ
– จำนวนคนเข้ำเว็บไซต์ (ชัวโมง, วัน, เดือน, ปี)
– คนเข้ำมำกจำกแหล่งไหน (ประเทศ, เว็บไซต์, Search Engine)
– เข้ำเว็บเรำด้วยอะไร (บรำว์เซอร์, OS, ขนำดหน้ำจอ ฯลฯ)
• ผูใ้ ห้บริ กำรฟรี.!
– www.Truehits.net (ของคนไทย) - www.9hit.com (ของคนไทย)
– www.nedstat
- www.extremetracking.com
– www.addfreestats.com
6
การศึกษาพฤติกรรมผูใ้ ช้ผ่าน www.Truehits.net
– เก็บข้อมูลผูท้ ่ เี ข้ำมำเว็บไซต์ เชิงลึก (วันเวลำ, ประเทศ)
– ดูขอ้ มูลเป็นตำรำง กรำฟ วิเครำะห์เชิงลึก
7
ตัวอย่างโค๊ดเก็บสถิติ
<script language='javascript1.1'> page='HomePage';</script>
<script language='javascript1.1' src='http://truehits.gits.net.th/data/a0000020.js'></script>
8
วิธีการรับความคิดเห็นจากผูใ้ ช้
•
•
•
•
เปิ ดเว็บบอร์ด, Guest Book
E-Mail ไปสอบถำม (Mailing List)
ทำแบบสำรวจควำมคิดเห็น (Poll & Vote)
ศึกษำจำกข้อมูลกำรใช้บริ กำร
แหล่งให้บริ กำรฟรี.!
www.thaimisc.com, www.dserver.org
9
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดสากล
วิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณเอง
Competitor Analysis
คาถาม?
• ใครคือคู่แข่งของคุณ (ทางตรง, ทางอ้อม)
– เป้ำหมำยของคูแ่ ข่ง (Target & Objective)
– กลยุทธ์ และ กำรก้ำวสู ค่ วำมสำเร็จของคูแ่ ข่งคุณ (Strategy &
Success Factors)
– จุดแข็งและจุดอ่อน (Strength and Weakness)
• รูปแบบของบริการ และสินค้า
– สินค้ำ บริ กำรที่มใี ห้บริ กำร
- กำรสร้ำงรำยได้
– รู ปแบบกำรออกแบบเว็บไซต์ - ใครคือลูกค้ำที่มำใช้บริ กำร
• การโฆษณาประชาสัมพันธ์
– รู ปแบบกำรประชำสัมพันธ์
- Search Engine รู จ้ กั ไหม
11
ทาไมต้องศึกษาคู่แข่ง
ศึกษำและติดตำมควำมเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลงของคูแ่ ข่ง
• เข้ำใจในธุ รกิจที่เรำจะทำมำกขึ้น ในมุมมองใหม่
• สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงกำรทำธุ รกิจ
• เข้ำใจและเรียนรู ก้ ลยุทธคูแ่ ข่งจำก อดีต-ปั จจุบนั -อนำคต
• สำมำรถประมำณกำรกำรทำงำนของเรำได้ (Forecast)
12
วิธีการศึกษาคู่แข่ง (ต่อ)
1. ข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกเอาไว้ (Recorded Data)
– เป็นกำรศึกษำจำกข้อมูลที่ได้มกี ำรเก็บเอำไว้ ลองค้นหำจำก
Google.com เช่น
• ผลประกอบกำร www.dbd.go.th ดูผลประกอบกำรคูแ่ ข่ง
• รำยงำนต่ำงๆ
• ข่ำวตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ (ลองหาใน press release ของ
เว็ บคูแ่ ข่ง)
• บทวิเครำะห์ตำมนิ ตยสำร-เว็บไซต์
13
วิธีการศึกษาคู่แข่ง (ต่อ)
2. ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ (Observable Data)
– เป็นกำรเข้ำไปดูและศึกษำเว็บไซต์ของคูแ่ ข่งบ่อยๆ เช่น
• สินค้ำและ บริ กำรต่ำงๆ
• รู ปแบบเว็บไซต์
• รำคำ
• แคมเปญโฆษณำ, โปรโมชัน่
14
วิธีการศึกษาคู่แข่ง (ต่อ)
3. ข้อมูลจำกโอกำส (Opportunistic Data)
- เป็นกำรเข้ำถึงและได้ขอ้ มูลจำกกำรวำงแผน เข้ำไปพบปะกับ
แหล่งข้อมูลของคูแ่ ข่ง
• บอกรับจดหมำยสมำชิกของคูแ่ ข่ง สมัคร Mailing list คูแ่ ข่ง
• เข้ำร่วมเว็บบอร์ดของคูแ่ ข่ง (ศึกษำพฤติกรรมของผูใ้ ช้ ชอบไม่ชอบ
อะไร)
• ศึกษำเคำเตอร์ (Stat) ของคูแ่ ข่งลูกค้ำ
• เช็ก FAQ (รวมข้อมูลสำคัญๆ ไว้)
• ขอข้อมูลที่เกียวข้องกับเว็บไซต์ (รำคำโฆษณำ, สถิต)ิ
• เข้ำชมเว็บคูแ่ ข่งเป็ นประจำ , ปลอมตัวเป็ นลูกค้ำ
• พูดคุยกับ Supplier, พนักงำนเก่ำ
15
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดสากล
ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเอง
Web Site Development
6 Cs กับความสาเร็จของการทาเว็บ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C ontent (ข้อมูล)
C ommunity (ชุมชน,สังคม)
C ommerce (การค้าขาย)
C ustomization (การปรับให้เหมาะสม)
C ommunication, Channel (การสื่อสารและช่องทาง)
C onvenience (ความสะดวกสบาย)
17
1. C ontent (ข้อมูล)
•
•
•
ข้อมูลใหม่สดเสมอ
ข้อมูลมีควำมถูกต้อง
อ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของ
ข้อมูล
www.CMSThailand.com
18
1. C ontent (ข้อมูล)
การจัดการและบริหารข้อมูล (Content Management )
1. เว็บไซต์ท่ มี ขี อ้ มูลไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงบ่อย (Static Content)
2. เว็บไซต์ท่ เี ปลี่ยนแปลงข้อมูลอยูเ่ สมอ (Dynamic Content)
รูปแบบของการหาข้อมูลมาไว้ในเว็บไซต์มี 3 รูปแบบใหญ่ๆ
1. ทำงผูจ้ ดั ทำเว็บไซต์เป็นคนผลิตข้อมูลขึ้นมำ (Self Feeding)
2. ข้อมูลมำกจำกผูเ้ ข้ำมำใช้บริ กำร (User Feeding)
3. ข้อมูลมำกจำกพันธมิตร (Partner Content)
19
2. C ommunity (ชุมชน,สังคม)
Community คือ กำรรวมตัวของกลุม่ คนจำนวนหนึ่ ง ที่อยูร่ ่วมกัน
ภำยใต้สถำนๆ หนึ่ ง โดยกำรพูดคุย หรื อมีกจิ กรรมร่วมกันภำยใน
สถำนที่แห่งนั้น
20
2. C ommunity (ชุมชน,สังคม)
องค์ประกอบในกำรสร้ำง Community ในเว็บไซต์ของคุณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เว็บบอร์ด (Web Board)
พิ๊กโพสต์ (Pic Post)
ไดอำรี่ หรื อ บล็อก (Diary or Blog)
ข่ำว (News) + Web Board
รวมลิงค์ เว็บไซต์
ห้องแช๊ตรู ม (Chat Room)
21
3. C ommerce (การค้าขาย)
Commerce หรื อ กำรทำกำรค้ำขำยผ่ำนเว็บไซต์ ซึ่งสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กบั เว็บไซต์ได้ เช่นเว็บข้อมูล (Content), เว็บโปรแกรมมิ่ง,
เว็บ Community, หรื อ เว็บโป๊ ก็สำมำรถทำ E-Commerce
กำรหำสินค้ำมำขำยผ่ำนหน้ำเว็บ
– กำรซื้อสินค้ำมำเก็บไว้
– กำรนำสินค้ำจำกแคตตำล๊อกมำขำย (จับเสือมือเปล่ำ)
– กำรนำสินค้ำจำกพันธมิตรมำขำย
www.thaisecondhand.com/promotion
22
4. C ustomization (การปรับให้เหมาะสม)
C - Customization คือ รู ปแบบกำรให้บริ กำรที่สำมำรถปรับแต่ง
กำรใช้งำนให้มคี วำมเหมำะสมกับ ผูใ้ ช้บริ กำรภำยในเว็บไซต์
• กำรปรับแต่งข้อมูลเพื่อกำรบริ กำร (Service) : http://my.MSN.com
• กำรปรับแต่งสินค้ำเพื่อกำรค้ำ (Commerce) : www.Nike.com
• กำรเก็บข้อมูลของลูกค้ำเพื่อกำรนำเสนอข้อมูล (Information) :
www.Amazon.com
23
www.cafepress.com
www.nike.com
24
5. C ommunication, Channel
(การสื่อสารและช่องทาง)
Communication คือ ช่องทำงในกำรสื่อสำรและติดต่อกับ
ผูใ้ ช้บริ กำรในเว็บไซต์ของคุณจริ งๆ แล้วสิ่งที่คุณมีอยูใ่ นเว็บไซต์คุณคือ
ข้อมูล (Content) หรื อ บริ กำร (Service)
ซึ่งเป็นเพียงแค่ “ช่องทำง” ในกำร “เข้ำถึง” ข้อมูลหรื อบริ กำร
เหล่ำนั้น
25
5. C ommunication, Channel
(การสื่อสารและช่องทาง)
-โทรศัพท์มือถือ
- บริ กำรผ่ำน WAP
- บริ กำรข้อมูลผ่ำน SMS
- PDA
- หนังสือ
- Exhibition
26
6. C onvenience (สะดวกสบาย)
การใช้งานง่าย (Usability)
1. "ดู" ง่ำย
• กำรวำงรู ปแบบ (Layout)
• รู ปภำพ และไอค่อน ( Image & Icon)
• ขนำดตัวอักษร (Font) และกำรจัดหน้ำ
• กำรออกแบบระบบนำทำงที่ดี (Navigation)
• มี Site map ในเว็บ
2. "เรียนรู"้ ได้งำ่ ย (easy to learn)
3. "จดจา" วิธกี ำรใช้งำนได้งำ่ ย
27
6. C onvenience (สะดวกสบาย)
4. "เข้าถึง" ได้งำ่ ยเร็ว
• www.WebSiteOptimization.com – เว็บไซต์วดั ควำมเร็ว
ของเว็บไซต์คุณ
5. ใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (efficient to use)
6. กำรเจอปั ญหำและกำรแก้ไข (Help & FAQ)
28
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดสากล
การสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั เว็บไซต์ของคุณ
To build credibility with your site
10 วิธีการสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั เว็บไซต์ของคุณ
1.
2.
3.
4.
5.
มีช่ ือโดเมนเนม เป็นของคุณเอง
หลีกเลี่ยงกำรใช้เว็บ Hosting ฟรี.!
ออกแบบเว็บไซต์ท่ ดี ูน่ำเชื่อถือ
นำเสนอข้อมูลภำยในเว็บไซต์ท่ ใี หม่-สดเสมอ
แสดงที่อยูข่ อ้ มูลจริ งที่สำมำรถติดต่อได้งำ่ ย
30
10 วิธีการสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั เว็บไซต์ของคุณ
6. อ้ำงอิงถึงผูท้ ่ เี คยใช้บริ กำรไปแล้ว (Testimonials)
7. กำรนำองค์กรที่มคี วำมน่ำเชื่อถือหรื อให้บริ กำรช่วยยืนยันควำมมี
ตัวตนและน่ำเชื่อถือของเว็บคุณ (จดทะเบียน E-Commerce,
สมำคมผูด้ ูแลเว็บไทย www.webmaster.or.th, Trust.org)
8. กำรนำรำงวัล หรื อข่ำวสำรที่เกี่ยวกับเว็บ หรื อบริ ษัทคุณ มำแสดง
9. อ้ำงอิงถึงระยะเวลำที่คุณได้เปิ ดให้บริ กำรมำแล้ว
10. ภำยในเว็บไซต์ควรจะสะกดอักษรที่ถูกต้อง
31
7Ps Marketing Mix
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Product
Price
Place
Promotion
Privacy
Personalize
Payment
สินค้า
ราคา
สถานที่
โปรโมชัน่
ความเป็ นส่วนตัว
การให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล
การชาระเงิน
32
1. Product (สินค้า)
เริ่มต้นทา E-Commerce ขายอะไรดี ?
ประเภทของสินค้ำ
สินค้ำ (Goods)
ข้อมูล (Content)
บริ กำร (Service)
33
ขายอะไรผ่าน E-Commerce
เวิรค์ ?
ไม่เวิรค์ ?
• สื่อลำมก (รู ป,หนัง, ฯลฯ)
• ท่องเที่ยว จองโรงแรม
• สินค้ำที่ไม่ตอ้ งกำร กำรจับต้อง และ
เป็นมำตรฐำน เช่น เพลง, หนังสือ,
ของขวัญ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• สินค้ำประมูล
• บ้ำนและที่ดิน
• กำรบริ กำรลูกค้ำ
• สินค้ำที่ตอ้ งกำร “กำรจับและ
ทดสอบกำรซื้อ”
– เสื้อผ้ำ ยกเว้น ทีเชิรต์
• ของชำ (อำหำร) บำงคนอำจ
ซื้อ แต่อำจจะยำกในกำร
ขนส่งและขำย
www.dstmart.com
34
1. สินค้าจับต้องได้ (Physical Goods Product)
– ทัวร์ กำรท่องเที่ยว, จิวเวลลี่, สินค้ำหัตถกรรม
– หนังสือ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, มือถือ, เสื้อยืด Silk Screen,
– อำหำร, ข้ำวหลำม
– วิญญำณ, ยำบ้ำ
– แอร์ (www.ca-air.com)
– อะไรก็ได้ ท่ อี ยำกขำย
35
2. ข้อมูลหรือสินค้าสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(Data -Digital Goods Product)
– Software (PDA Software, โปรแกรมไล่ยุง)
– รู ปภำพ (www.imagebank.com)
– เพลง (www.Apple.com)
– ข้อมูลหุ น้ (www.SET50.com)
– หนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) (www.amazon.com)
– โลโก้-ริ งโทน (www.siam2you.com)
36
3. การบริการ (Service)
– Hosting-Domain (www.hostpacific.com, www4bot.net)
– Games (www.Ragnarok.in.th, www.Monozone.com)
– หำงำน (www.Jobtopgun.com, www.TARADJob.com)
– E-Commerce (www.TARAD.com)
– อัลบัมออนไลน์ (www.Keepalbum.com)
– ดูดวง
(www.meesook.com)
37
การหาสินค้ามาขายผ่านหน้าเว็บ
1. กำรซื้อสินค้ำมำเก็บไว้
2. กำรนำสินค้ำจำกแคตตำล๊อกมำขำย (จับเสือมือเปล่ำ)
3. กำรนำสินค้ำจำกพันธมิตรมำขำย
www.thaisecondhand.com/promotion
38
2. Price (ราคา)
• ตัง้ รำคำที่เหมำะสม (เช็กรำคำตลำดและคูแ่ ข่ง)
• สร้ำงควำมน่ำสนใจ และควำมแตกต่ำง
• กำหนดรำคำเพื่อค่ำขนส่งด้วย
– ประเทศหรื อสถำนที่สง่ (อำจจะรวมค่ำจัดส่งเข้ำไปในสินค้ำเลย)
• แสดงรำคำเต็มและรำคำส่วนลด 2,000 บำทเหลือ 1,500 บำท
• รวมเป็นแพ็กเพื่อให้รำคำดีข้ ึน
• ซื้อเป็นคู ่ (แพ็กเกจ)
• จัด Promotion Package เพื่อทำให้เว็บไซต์น่ำสนใจ
39
3. Place (สถานที่)
•
•
•
•
•
•
Web Site
ใช้งำนง่ำย / User Friendly
ดำวน์โหลดเร็ว
ข้อมูลที่ชดั เจนน่ำสนใจ
ควำมปลอดภัยของข้อมูล
โดเมนเนมที่จำง่ำย
ดูรายละเอียดสิ นค้า
Demo
40
การเพิ่มความน่ าสนใจในตัวสินค้า
ดูสถำนที่ 360 องศำ
Demo
www.pixaround.com
หมุนสินค้ำ 360 องศำ
Demo
ซูมดูสินค้ำระยะใกล้
Demo
41
4. Promotion (โปรโมชัน่ )
• กำรทำสื่อโฆษณำออนไลน์ & PR
– Banner, Email
• กำรทำ Up Sale และ Cross Sale สินค้ำ
42
5. Privacy (ความเป็ นส่วนตัว)
• ควำมรักษำควำมเป็นส่วนตัว Privacy Policy
• กำรเก็บข้อมูลส่วนตัว
– E-Mail กับ Spammer
• แจ้งกฏการรักษาข้อมูลส่วนตัว
43
6. Personalization
(การให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงบุคคล)
• ให้บริ กำรแบบเจำะจง
• กำรศึกษำพฤติกรรมของลูกค้ำ
• กำรใช้ Cookie
44
One 2 One Marketing
เข้ำถึงกลุม่ ผูใ้ ช้บริ กำรแบบคนต่อคนนี้ โดยมีกำรเก็บข้อมูลและ
พฤติกรรมของลูกค้ำแต่ละคนของคุณก่อน ซึ่งกำรได้มำซึ่งข้อมูล
เหล่ำนั้นมีหลำยวิธี ได้แก่
• จำกข้อมูลกำรสมัครสมำชิก
• จำกพฤติกรรมกำรใช้บริ กำร
กำรเก็บลงระบบเก็บข้อมูลชัว่ ครำว (Session)
กำรเก็บข้อมูลลงในไฟล์คุก๊ กี้ (Cookie)
กำรเก็บข้อมูลลง Log File หรื อ ฐำนข้อมูล (Database)
45
เก็บข้อมูลพฤติกรรมผูใ้ ช้เอาไปทาอะไร ?
1. นำเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้ำ เว็บไซต์ Amazon.com
2. อำนวยควำมสะดวก กำรจดจำ User Name หรื อ Password
3. สร้ำงควำมเป็นกันเองและประทับใจให้กบั ลูกค้ำ
สวัสดีเมื่อ login, กำรส่งอีเมล์ตรงชื่อผูร้ ับ, ส่งอีกำร์ดหรื อบัตรลด
รำคำร้ำนต่ำงๆ ในวันเกิดหรื อวันพิเศษ
4. สร้ำงควำมเป็นส่วนตัว (Personalize) my.yahoo.com
46
7. Payment (ระบบชาระเงิน)
1.
2.
3.
4.
5.
ชำระผ่ำนระบบไปรษณีย ์
กำรชำระผ่ำนทำงธนำคำร
บัตรเครดิต
ชำระผ่ำนผูใ้ ห้บริ กำรรับชำระเงิน
ระบบกำรชำระเงินแบบผ่ำนโทรศัพท์ (Mobile Payment)
M-Pay, MPC, ThaiSmarCard
47
1) ชาระผ่านระบบไปรษณี ย ์
• ระบบโอนเงินผ่านที่ทาการไปรษณี ย ์
– ธนำณัติ (ธนำณัตธิ รรมดำ, ธนำณัตดิ ว่ นพิเศษ, โทรเลขธนำณัต,ิ
ธนำณัตเิ วสต์เทิร์นยูเนี่ยน )
– ตัว๋ แลกเงินไปรษณีย ์ , ไปรษณียเ์ ก็บเงิน , เพย์ แอท โพสท์
2) การชาระผ่านทางธนาคาร
•
•
•
•
โอนผ่ำนหน้ำเคำเตอร์ธนำคำร
โอนผ่ำนเครื่ องเอทีเอ็ม (ATM)
ชำระผ่ำนอินเทอร์เน็ตแบงค์ก้งิ (E-Banking)
ชำระผ่ำนโฟนแบงค์ก้งิ (Phone Banking)
48
2) การชาระผ่านทางธนาคาร
Tips : ยิ่งมีหลำยแบงค์ย่ งิ ดี
(สะดวกลูกค้ำในกำรโอน)
กำรยืนยันกำรชำระเงิน
• ส่งใบสลิปกำรโอนเงินให้รำ้ นค้ำ
– ทำงแฟกซ์ หรื อ ทำง E-Mail
• กำรเช็กยอดกำรโอนเงินว่ำโอนมำจริ ง
– ผ่ำนทำง E-banking , Phone Banking
49
3) บัตรเครดิต
• บัตรเครดิต
กำรสมัครใช้บริ กำรกับธนำคำรโดยตรง
– ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่จดทะเบียนนิ ตบิ ุคคล มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี และ
จดทะเบียนนิ ตบิ ุคคลต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ำกว่ำ 1,000,000 บำท
– ผูบ้ ริ หำรหลักจะต้องเป็ นผูท้ ่ ไี ม่มปี ระวัตเิ สียทำงด้ำนกำรเงิน
– ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ได้จดทะเบียนผูช้ ำระภำษีมูลค่ำเพิ่มเป็ นที่เรียบร้อย
– ประกอบกำรค้ำขำยสินค้ำและบริ กำรที่ไม่ผดิ กฎหมำย
– จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
50
3.บัตรเครดิต (ต่อ)
• ธนำคำรเอเชีย
www.bankasia4u.com
• ธนำคำรกสิกรไทย www.kasikornbank.com
• ธนำคำรไทยพำณิชย์ www.scbcreditcard.com
ลูกค้ำ
ร้ำนค้ำ
ธนำคำร
51
ชาระผ่านบัตรเครดิต ผ่านผูใ้ ห้บริการ
• ผูใ้ ห้บริ กำรรับชำระผ่ำนบัตรเดรดิต
– www.TARADpay.com, www.EcommercePay.com,
www.ThaiEpay.com
• กำรคิดค่ำ บริ กำรรำยเดือน, ค่ำบริ กำร % ของกำร
ลูกค้ำ
ร้ำนค้ำ
ผูใ้ ห้บริ กำร
ชำระบัตร
เครดิต
ธนำคำร
52
TARADPay.com
• ตัวกลำงในกำรชำระเงิน
ผ่ำนบัตรเครดิต
• รับบัตรเครดิตของ VISA
และ MasterCard ทุก
ธนำคำร และ Amex
53
กระบวนการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตบน Internet
ลูกค้ำ
ธนำคำร
ลูกค้ำ
8.เรียกเก็บเงิน
6. ยืนยัน
9. หักบัญชี
บัญชี
ลูกค้ำ
3. ตรวจสอบ
Internet
เครื อข่ำยเฉพำะ
Clearing House
1. สั่งซื้อ
4. อนุ มตั ิ
Payment
Gateway
ผูค้ ำ้
5.อนุ มตั ิ
2.ขอ
ตรวจสอบ
ธนำคำร
ผูค้ ำ้
7.เข้ำบัญชี
บัญชี
คูค่ ำ้
54
รูปแบบพฤติกรรมของผูท้ ี่ใช้บตั รเครดิตปลอม
• ใช้ Email ที่ไม่สำมำรถตรวจสอบที่อยูจ่ ริ งได้ เช่น Hotmail.com,
Yahoo.com
• ใช้ซ้ ือสินค้ำที่มรี ำคำแพง เพรำะเมื่อซื้อมำได้แล้ว ก็จะสำมำรถนำไป
ขำยต่อได้
• ซื้อสินค้ำทีละมำกๆ จนดูผดิ ปกติ
• ที่อยูส่ ง่ สินค้ำไปเป็นที่อยูค่ นละที่กบั ที่อยู บ่ นบัตรเครดิต
• ให้ระวังหำกมีกำรสัง่ ซื้อมำจำกประเทศที่อยูใ่ นเครื อข่ำยน่ำสงสัย
ได้แก่ ประเทศโรมำเนีย มำซิโดเนีย เบลำรู ส ปำกีสถำน รัสเซีย
ลิทวั เนีย อียปิ ต์ ไนจีเรีย โคลัมเบีย มำเลเซีย และ อินโดนีเซีย
55
วิธีการป้องกันการใช้บตั รเครดิตชาระผ่านเว็ บไซต์
•
•
•
•
•
•
•
ข้อมูลของผูส้ ง่ั ซื้อต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้
ไม่รับกำรสัง่ ซื้อจำกผูท้ ่ ใี ช้ Email ฟรี หรื อ Email Forwarding
โทรตรวจสอบกลับไปยังที่อยูข่ องผูท้ ่ บี ตั รเพื่อยืนยันกำรสึ่งซื้อ
กำรเช็กจำก IP ของผูท้ ่ ไี ด้เข้ำมำทำกำรซื้อของ
กำรเช็กแหล่งที่มำของบัตรเครดิต
ใช้ Software ที่ชว่ ยตรวจสอบหมำยเลขบัตร
แฟกซ์สำเนำบัตรยืนยันกำรสัง่ ซื้อ
56
4) ชาระผ่านผูใ้ ห้บริการรับชาระเงิน
• เคำน์เตอร์เซอร์วสิ (Counter Services)
• Paypal.com
• พนักงำนส่งของ (Cash On Delivery)
57
5. การชาระเงินแบบผ่านโทรศัพท์ (Mobile Payment)
• Micro Payment
– SMS Payment , IVR Payment (1900 Audio Text)
– MPC, M-Pay
58
1900 Ads Activate
Posting in Special Location Service
(self service)
59
Mobile Payment Club
http://www.mobilepaymentclub.net/
60
M-Pay
61
รูปแบบการส่งสินค้า
ในประเทศ
•
•
•
•
•
รูปแบบการส่งสินค้า
ต่างประเทศ
พนักงำนส่งสินค้ำ (messenger) • ผูใ้ ห้บริ กำรส่งสินค้ำ Courier
ไปรษณียด์ ว่ นพิเศษ (EMS)
พัสดุไปรษณียล์ งทะเบียน
พัสดุเก็บเงินปลำยทำง (พ.ง.ก.)
ไปรษณียด์ ว่ นพิเศษ (EMS)
มำรับสินค้ำที่จุดรับสินค้ำ
• พัสดุไปรษณียล์ งทะเบียน
62
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดสากล
วิธีการสร้างรายได้จากเว็บไซต์
Revenue from the site
รูปแบบรายได้จากการทาเว็บไซต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ขำยโฆษณำออนไลน์
ขำยสินค้ำ E-Commerce
ขำยบริ กำรหรื อสมำชิก
ขำยข้อมูล (Content)
กำรจัดกิจกรรม, งำน
กำรให้บริ กำรผ่ำนโทรศัพท์มือถือ
กำรแนะนำ หรื อบอกต่อ
กำรรับพัฒนำเว็บไซต์
64
1. ขายโฆษณาออนไลน์
ตัวอย่างโฆษณา Banner แบบต่างๆ
- Banner
- Pop Up
- Floating Ads
65
2. ขายสินค้าทา E-Commerce
กำรขำยสินค้ำผ่ำนหน้ำเว็บ โดยคุณอำจจะมีสินค้ำหรื อไม่มสี ินค้ำก็ได้
เช่น notebook, Application
Notebook.tarad.com
KKtechnologies.com
66
3. การขายบริการหรือสมาชิก
ให้บริ กำรเช่ำ แอพพิลเคชัน่ (ASP) Ex. Thaimisc, TARAD.com
ขำยบริ กำรที่ดกี ว่ำ Ex. Keepalbum.com
www.thaimisc.com
www.templatemonster.com
67
4. ขายข้อมูล
• ค่ำเข้ำไปดูขอ้ มูลในเว็บไซต์ รู ปภำพหรื อข้อมูล Ex. Stock
information, จำกัดกำรเข้ำดู Ex. Balloon Album
Kapook.com Ballon’s Gallery
Stock Web Site
68
5. จัดกิจกรรมและงาน
งำนสัมมนำ, งำนสอน, กำรแข่งกีฬำ กำร
นัดพบปะสังสรรค์
69
6. การให้บริการผ่านมือถือ
–SMS, Logo-Ringtone, 1900 Ex. Sanook
MobileMagic, Siam2you , Monozone.com
shinee.com
Sanook.com
70
6. การให้บริการผ่านมือถือ
www.SmileSMS.com
www.Monozone.com
71
รูปแบบการชาระเงินแบบใหม่
• Micro Payment
– SMS Payment, IVR Payment (1900)
– SMS, Logo-Ringtone, 1900 Ex. Sanook MobileMagic,
Siam2you , Monozone.com
72
Audio text - IVR (Offline)
73
1900 Ads Activate
Posting in Special Location Service (self service)
74
7. การแนะนาและบอกต่อ
www.Silkspan.com
www.hotelsthailand.com
75
8. การรับพัฒนาเว็บไซต์
ใช้ควำมรู ท้ ่ มี ใี นกำรรับพัฒนำเว็บไซต์ มำให้บริ กำร
• ออกแบบเว็บ (Web Design)
• เขียนโปรแกรม (Web Programming)
• ดูแลเว็บ (Web Maintenance)
• กำรตลำดออนไลน์ (Web Marketing)
• ที่ปรึ กษำ (Consultant)
อำจนำทัง้ หมดมำทำเป็น Package
76
http://www.happy.co.th/th/index.html
77
7P’S กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
1. Product
เวปไซต์ของ DTAC ไม่ได้จดั จำหน่ำยเป็ นรู ปแบบสินค้ำที่เป็ นชิ้น แต่ได้
ทำกำรขำยแบบโปรโมชัน่ ที่เรำใช้โทรหำกันโดยทำง DTAC ได้มโี ปรโมชัน่ หลำย
แบบเช่น ระบบเติมเงินและระบบรำยเดือน
2. Price
รำคำที่ตงั้ ไว้เป็ นไปตำมโปรโมชัน่ แต่ละหลำยกำรที่เรำตัง้ ไว้ แต่ละ
โปรโมชัน่ ที่เรำกำหนดมำนั้นเหมำะสมทัง้ รำคำและกำรใช้งำนของลูกค้ำ
3. Place
ชื่อของ เวปไซต์ ของเรำนั้นจำง่ำยเพรำะทำงเรำได้โฆษณำไว้หลำยทำงทัง้
สื่อทำง TV และหนังสือพิมพ์ และ ทำงดีแทคได้จดั ทำโปรโมชัน่ ไว้ให้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
78
7P’S กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
4. Promotion
ทำงเวปไซต์ของ DTAC ได้มโี ปรโมชัน่ หลำยโปรโมชัน่ อำทิเช่น โทรหำคน
สนิ ทนำทีละ 25 สตำงค์ในเครื อข่ำย และ โทรนำทีละ 1 บำททุกเครื อข่ำย เป็ นต้น
5. Privacy
ทำงเวปไซต์ของ DTAC ได้มกี ำรบริ กำรถ้ำลูกค้ำมีปัญหำหรื อข้อสงสัย
อะไรจะมี Call Center โดยโทรหำได้ท่ ี 1678 ทำงเรำพร้อมที่ให้คำแนะนำและ
ตอบทุกปั ญหำหรื ออีกทำงนึ งคือ ส่งemail มำยังผูด้ ูและเวปไซต์ทำง DTAC ก็จะ
ส่งคำตอบไปยัง email ของท่ำน
6. Personalization
ทำงเวปไซต์ของ DTAC ได้มหี ลำยโปรโมชัน่ ให้เลือก และ มีโปรโมชัน่ ที่
เหมำะสมแก่กำรใช้งำนสำหรับลูกค้ำ ทำงเวปไซต์ของ DTAC ได้มกี ำรให้ลูกค้ำ
สำมำรถสมัครโปรโมชัน่ มือถือผ่ำนทำงเวปไซต์ของ DTAC
79
7P’S กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
7. Payment
ส่วนกำรชำระเงินนั้นมีอยู ่ 2 ทำง คือระบบเติมเงินและระบบรำยเดือน
วิธกี ำรชำระเงินด้วยระบบเติมเงินคือ ทำงลูกค้ำต้องซื้อบัตรเติมเงินแล้วทำกำรเติม
เงินผ่ำนทำงบัตรที่เรำซื้อมำ ทำง DTAC ก็ทำกำรหักเงินจำกที่เรำเติมเงินเข้ำไป
ส่วนวิธกี ำรชำระเงินด้วยระบบรำยเดือนทำงเรำส่งเอกสำรเก็บเงินไปยังที่บำ้ น
ของผูใ้ ช้แล้วผูใ้ ช้กไ็ ปชำระเงินที่ศูนย์ DTAC ทัว่ ประเทศ
80
6 C’s กับความสาเร็จของการจัดทาการตลาดออนไลน์
1. Content
1.1 ทันสมัย : เนื้ อหำภำยในเวปของ DTAC ทำงเรำได้ทำกำรอัพเดต
ข้อมูลตลอดเวลำที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลู กค้ำ
1.2 ควำมถูกต้องแม่นยำ : ข้อมูลในเวปไซต์ DTAC มีควำมถูกต้องทัง้
รำคำและข้อมูลที่ทำง DTAC ได้ทำกำรโฆษณำซึ่งทำให้ลูกค้ำเชื่อถือได้ถึงทุกวันนี้
1.3 น่ำสนใจดึงดูดผูพ้ บเห็น : ข้อมูลในเวปไซต์ของ DTAC ได้มกี ำร
ตกแต่งเวปไซต์ท่ ที นั สมัยและมีลูกเล่นที่น่ำสนใจและ มีขอ้ มูลที่น่ำสนใจ ทัง้ ยังมี
โปรโมชัน่ ที่รำคำถูกและน่ำสนใจอีกหลำยโปรโมชัน่
1.4 มีแหล่งที่มำอ้ำงอิงได้ : โปรโมชัน่ มือถือภำยในเวปไซต์ DTAC
บอกถึงที่มำและอ้ำงอิงได้เนื่ องจำกเวปไซต์น้ ีได้จดทะเบียนพำณิ ชเพื่อให้ลูกค้ำ
ตรวจสอบ
81
6 C’s กับความสาเร็จของการจัดทาการตลาดออนไลน์
2. Community
ทำง เวปไซต์ของเรำได้มกี ำรให้ทำงลูกค้ำสำมำรถสมัครโปรโมชัน่ มือถือ
ผ่ำนทำง เวปไซต์ทงั้ ยังมีเวปบอร์ดให้ลูกค้ำมำถำมและตอบในโปรโมชัน่ มือถือที่
ทำง DTAC ได้นำเสนอพร้อมทัง้ เรำยังมีกจิ กรรมต่ำงๆให้ลูกค้ำได้มำเข้ำร่วม
กิจกรรม
3. Commerce
โปรโมชัน่ มือถือของ DTAC นั้นไม่มกี ำรเก็บเป็ น Stock เพรำะทำง
ดีแทคได้ขำยโปรโมชัน่ มือถือแทนที่จะเป็ นสินค้ำก็เลยไม่มกี ำรค้ำงของ Stock
4. Customization
เวปไซต์ DTAC ได้มกี ำรจัดโปรโมชัน่ ได้ถูกต้องตำมที่ลูกค้ำต้องกำร
เพรำะได้จดั หมวดหมูข่ องโปรโมชัน่ ไว้ให้ลูกค้ำเลือกใช้อย่ำงถูกต้อง
82
6 C’s กับความสาเร็จของการจัดทาการตลาดออนไลน์
5. Communication
ทำงเวป DTAC ได้จดั หน้ำเวปบอร์ดไว้สำหรับติดต่อกับผู ข้ ำย มีทงั้ ที่
อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อสำหรับกำรติดมำทำงเรำได้อย่ำงถูกต้อง
6. Convenience
หน้ำเวปไซต์มสี ่ ิงอำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำโดยมีชอ่ ง Search
สำหรับหำโปรโมชัน่ ที่ลูกค้ำต้องกำร มีกำรแนะนำโปรโมชัน่ มือถือที่น่ำสนใจทำ
ให้เวปไซต์น้ ีใช้งำ่ ย
83