คำบรรยายเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 2553

download report

Transcript คำบรรยายเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 2553

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ. 2553
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 1 ตัวบ่ งชี ้ คือ
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.
2.
3.
มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ท่ สี อดคล้ องกับนโยบำยของสภำสถำบัน
โดยกำรมีส่วนร่ วมของบุคลำกรในสถำบัน และได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกสภำสถำบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับปรั ชญำหรื อปณิธำน
และพระรำชบัญญัตสิ ถำบัน ตลอดจนสอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุ่ม
สถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 –
2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 – 2554)
มีกำรถ่ ำยทอดแผนกลยุทธ์ ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่ วยงำนภำยใน
มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี ครบ 4
พันธกิจ คือ ด้ ำนกำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร
และกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ต่อ)
4.
5.
6.
7.
8.
มีตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี และค่ ำเป้ำหมำย
ของแต่ ละตัวบ่ งชี ้ เพื่อวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี
มีกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี ครบ 4 พันธกิจ
มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่ งชีข้ องแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี
อย่ ำงน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ และรำยงำนผลต่ อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ อย่ ำงน้ อย
ปี ละ 1 ครั ง้ และรำยงำนผลต่ อผู้บริหำรและสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ
มีกำรนำผลกำรพิจำรณำ ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภำสถำบัน
ไปปรั บปรุ งแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 หรือ 7 ข้อ 8 ข้อ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 13 ตัวบ่ งชี ้ คือ
2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
2.2 อำจำรย์ ประจำที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอก
2.3 อำจำรย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่ งทำงวิชำกำร
2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสำยสนับสนุน
2.5 ห้ องสมุด อุปกรณ์ กำรศึกษำ และสภำพแวดล้ อมกำรเรี ยนรู้
2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรี ยนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้ กับนั กศึกษำ
สมศ.๑ บัณฑิตปริญญำตรี ท่ ีได้ งำนทำหรื อประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
สมศ.๒ คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ
สมศ.๓ ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้ รับกำรตีพมิ พ์ หรื อ
เผยแพร่
สมศ.๔ ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้ รับกำรตีพมิ พ์ หรื อ
เผยแพร่
สมศ.๑๔ กำรพัฒนำคณำจำรย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกกำรเปิ ดหลักสูตรใหม่ และปรั บปรุ ง
หลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัตทิ ่ กี ำหนดโดยคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีระบบและกลไกกำรปิ ดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัตทิ ่ ี
กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และดำเนินกำร
ตำมระบบที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ต่อ)
3.
ทุกหลักสูตรมีกำรดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์ มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ (กำร
ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ หมำยถึง
ต้ องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวบ่ งชีผ้ ลกำรดำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำน
คุณวุฒสิ ำขำ/สำขำวิชำ เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรี ยนกำร
สอน” กรณีท่ หี ลักสูตรใดยังไม่ มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำหรื อสำขำวิชำ
ให้ ประเมินตำมตัวบ่ งชีก้ ลำงที่กำหนดในภำคผนวก ก) สำหรั บหลักสูตรสำขำ
วิชำชีพต้ องได้ รับกำรรั บรองหลักสูตรจำกสภำหรื อองค์ กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย
(หมำยเหตุ: สำหรั บเกณฑ์ มำตรฐำนที่ 3 หลักสูตรเก่ ำหรื อหลักสูตรปรั บปรุ ง
ก่ อนปี กำรศึกษำ 2555 ให้ ยดึ ตำมเกณฑ์ มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2548 แทนกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ)
คาอธิ บายเพิม่ เติม
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อที่ 3 “...มีการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ....” (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอน”) KPI เหล่ านีจ้ ะ
ปรากฏในหลักสู ตรทุกหลักสู ตรทีเ่ ป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ต่อ)
4.
5.
มีคณะกรรมกำรรั บผิดชอบควบคุมกำกับให้ มีกำรดำเนินกำรได้ ครบถ้ วน
ทัง้ ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ข้ ำงต้ นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำร
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ ำงน้ อยตำมกรอบเวลำที่กำหนดใน
เกณฑ์ มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ จะต้ องควบคุมกำกับให้ กำร
ดำเนินงำนตำมตัวบ่ งชีใ้ นข้ อ 3 ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิน 5 ข้ อแรกและ
อย่ ำงน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่ งชีท้ ่ ีกำหนดในแต่ ละปี ทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมกำรรั บผิดชอบควบคุมกำกับให้ มีกำรดำเนินกำรได้ ครบถ้ วน
ทัง้ ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ข้ ำงต้ นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำร
พัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้ อ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ
จะต้ องควบคุมกำกับให้ กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่ งชีใ้ นข้ อ 3 ผ่ ำนเกณฑ์
กำรประเมินครบ ทุกตัวบ่ งชีแ้ ละทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ต่อ)
6.
7.
8.
มีควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ ำงสถำบันกับ
ภำครั ฐหรื อภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับวิชำชีพของหลักสูตร มำกกว่ ำ
ร้ อยละ 30 ของจำนวนหลักสูตรวิชำชีพทัง้ หมดทุกระดับกำรศึกษำ
(เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ค2)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้ นกำรวิจัยที่เปิ ดสอน (ปริญญำโท เฉพำะ
แผน ก และปริญญำเอก) มีจำนวนมำกกว่ ำร้ อยละ 50 ของจำนวน
หลักสูตรทัง้ หมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้ นกำรวิจัยที่เปิ ดสอน (ปริญญำโท เฉพำะ
แผน ก และปริญญำเอก) มีจำนวนนักศึกษำ*ที่ศกึ ษำอยู่ในหลักสูตร
มำกกว่ ำร้ อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษำทัง้ หมดทุกระดับกำรศึกษำ
(เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)
หมำยเหตุ * นับตำมหัว นศ.
คาอธิ บายเพิม่ เติม
เกณฑ์ มำตรฐำนข้ อที่ 6,7 และ ข้ อที่ 8 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะกลุ่มนัน้ ข้ อมูลจำนวนหลักสูตรควรสอดคล้ อง
กันทัง้ ในรำยงำนส่ วนนำ และในข้ อมูลพืน้ ฐำน (CDS)
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์ เฉพาะกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั ่วไป
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั ่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์ กำรประเมิน
: สถำบันสำมำรถเลือกใช้ เกณฑ์
กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่ อไปนี ้
1) แปลงค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำ
เอกเป็ นคะแนนระหว่ ำง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่ ำกำรเพิ่มขึน้ ของค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำ
ที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำเป็ น
คะแนนระหว่ ำง 0 – 5
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก(ต่อ)
เกณฑ์ เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอกที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 30 ขึน้ ไป หรื อ
2) ค่ ำกำรเพิ่มขึน้ ของร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอกเปรี ยบเทียบ
กับปี ที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 6 ขึน้ ไป
เกณฑ์ เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอกที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= ร้ อยละ 60 ขึน้ ไป หรื อ
2) ค่ ำกำรเพิ่มขึน้ ของร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอกเปรี ยบเทียบ
กับปี ที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 12 ขึน้ ไป
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์ กำรประเมิน : สถำบันสำมำรถเลือกใช้ เกณฑ์ กำร
ประเมินจำก 2 แนวทำงต่ อไปนี ้
1) แปลงค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่ งทำง
วิชำกำรเป็ นคะแนนระหว่ ำง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่ ำกำรเพิ่มขึน้ ของค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่
ดำรงตำแหน่ งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ
เป็ นคะแนนระหว่ ำง 0 – 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(ต่อ)
1. เกณฑ์ เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่ ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์
รวมกัน ที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 60 ขึน้
ไป หรือ
2) ค่ ำกำรเพิ่มขึน้ ของร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่ดำรง
ตำแหน่ งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ รวมกัน เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ ที่
กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 12 ขึน้ ไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(ต่อ)
2. เกณฑ์ เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่ ำร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่ ง
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ รวมกัน ที่กำหนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 30 ขึน้ ไป หรือ
2) ค่ ำกำรเพิ่มขึน้ ของร้ อยละของอำจำรย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่ ง
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ รวมกัน เปรียบเทียบกับ
ปี ที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้ อยละ 6 ขึน้ ไป
คาอธิ บายเพิม่ เติม
อำจำรย์ ประจำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที่
มีหน้ ำที่หลักทำงด้ ำนกำรสอนและกำรวิจัย และปฏิบัตหิ น้ ำที่
เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิ ดสอน
(มิใช่ เต็มเวลำตำมเวลำทำกำร) ทัง้ นี ้ อำจำรย์ ประจำในแต่ ละ
หลักสูตรจะเป็ นอำจำรย์ ประจำเกินกว่ ำ 1 หลักสูตรในเวลำ
เดียวกันไม่ ได้ และต้ องทำหน้ ำที่เป็ นอำจำรย์ ประจำตำมที่ระบุ
ไว้ ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่งๆ เท่ ำนัน้
(นิยำมจำก ประกำศกระทรวงฯ เรื่ อง
แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์ มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
1.
2.
3.
4.
มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ ทงั ้ ด้ ำนวิชำกำร เทคนิค
กำรสอนและกำรวัดผล และมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์
มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสนับสนุนให้
เป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
มีสวัสดิกำรเสริมสร้ ำงสุขภำพที่ดี และสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้
คณำจำรย์ และบุคลำกรสนับสนุนสำมำรถทำงำนได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
มีระบบกำรติดตำมให้ คณำจำรย์ และบุคลำกรสนับสนุนนำควำมรู้
และทักษะจำกกำรพัฒนำมำใช้ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
วัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ตลอดจนกำรปฏิบัตงิ ำนที่เกี่ยวข้ อง
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน (ต่อ)
5. มีกำรให้ ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์ และบุคลำกร
สำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ คณำจำรย์ และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและ
กำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสำยสนับสนุน
7. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งแผนหรือปรับปรุ ง
กำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสำย
สนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 5 หรือ 6 ข้อ 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
1. มีกำรจัดกำรหรื อจัดบริกำรเพื่อให้ นักศึกษำมีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ใช้ ในอัตรำไม่ สูงกว่ ำ 8 FTES ต่ อเครื่ อง
2. มีบริกำรห้ องสมุดและแหล่ งเรี ยนรู้ อ่ ืนๆ ผ่ ำนระบบเครื อข่ ำย
คอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึ กอบรมกำรใช้ งำนแก่ นักศึกษำทุกปี
กำรศึกษำ
3. มีบริกำรด้ ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่ อกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
และกำรพัฒนำนักศึกษำ อย่ ำงน้ อยในด้ ำนห้ องเรี ยน
ห้ องปฏิบัตกิ ำร อุปกรณ์ กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ต่อ)
4.
5.
6.
7.
มีบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นอื่นๆ อย่ ำงน้ อยในด้ ำนงำนทะเบียน
นักศึกษำผ่ ำนระบบเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัยและกำร
รั กษำพยำบำล กำรจัดกำรหรื อจัดบริกำรด้ ำนอำหำร และสนำมกีฬำ
มีระบบสำธำรณูปโภคและรั กษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่ ำงน้ อยในเรื่ องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบกำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ
รวมทัง้ มีระบบและอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ ำงๆ โดยเป็ นไป
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้ อ 2 – 5 ทุกข้ อไม่ ต่ำกว่ ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพในข้ อ 6 มำใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรพัฒนำกำร
จัดบริกำรด้ ำนกำยภำพที่สนองควำมต้ องกำรของผู้รับบริกำร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1.
2.
3.
มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญทุกหลักสูตร
ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตร มีรำยละเอียดของรำยวิชำและของ
ประสบกำรณ์ ภำคสนำม (ถ้ ำมี) ก่ อนกำรเปิ ดสอนในแต่ ละภำค
กำรศึกษำ ตำมที่กำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ
ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
กำรให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จำกกำรปฏิบัตทิ งั ้ ในและนอกห้ องเรียน
หรือจำกกำรทำวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
4.
5.
6.
7.
มีกำรให้ ผ้ ูมีประสบกำรณ์ ทำงวิชำกำรหรื อในวิชำชีพจำกหน่ วยงำนหรื อ
ชุมชนภำยนอกเข้ ำมำมีส่วนร่ วมในกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนทุกหลักสูตร
มีกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ท่ พ
ี ัฒนำจำกกำรวิจัย หรื อจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอน
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรี ยนรู้ ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจแต่ ละรำยวิชำต้ องไม่ ต่ำกว่ ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
มีกำรพัฒนำหรื อปรั บปรุ งกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน กลยุทธ์ กำรสอน หรื อ
กำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้ ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ
คาอธิ บายเพิม่ เติม
เกณฑ์ มำตรฐำนข้ อที่ 6 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ
ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ ละรำยวิชำต้ อง
ไม่ ต่ำกว่ ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
ตัวอย่ ำง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน ควรใช้ 80%ของ
ผู้เรียน หรือคำนวณจำกตัวอย่ ำงที่เป็ นที่ยอมรับทำงสถิติ
ในกำรประเมินระดับสถำบัน ควรพิจำรณำกับผลกำรประเมิน
ระดับคณะ และข้ อมูลควรสอดคล้ องกันทัง้ ในรำยงำนส่ วนนำและใน
ข้ อมูลพืน้ ฐำน (CDS)
คาอธิ บายเพิม่ เติม
ผลการประเมินการเรียนการสอนของแต่ ละรายวิชา
ให้ ใช้ ค่าเฉลีย่ ของผู้สอนในวิชานั้นๆ หรือมีการสอนวิชานี้
หลายกลุ่ม ให้ ใช้ ค่าเฉลีย่ ของทุกกลุ่มในการประเมินความ
พึงพอใจ หากเกินกว่ า 3.51 ถือว่ าผ่ านเกณฑ์ ข้อนีใ้ น
รายวิชานั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
1.
2.
3.
มีกำรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ตำมควำมต้ องกำร
ของผู้ใช้ บัณฑิต อย่ ำงน้ อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี
ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนกำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร
มีกำรนำผลจำกข้ อ 1 มำใช้ ในกำรปรับปรุ งหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ตำมควำม
ต้ องกำรของผู้ใช้ บัณฑิต
มีกำรส่ งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทัง้ ด้ ำนบุคลำกร เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และงบประมำณที่เอือ้ ต่ อกำรพัฒนำคุณลักษณะของ
บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(ต่อ)
4.
5.
6.
7.
มีระบบและกลไกกำรส่ งเสริมให้ นักศึกษำระดับปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำเข้ ำร่ วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรื อนำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ ำงสถำบัน หรื อที่ประชุมระดับชำติหรื อ
นำนำชำติ
มีกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่ นักศึกษำระดับปริ ญญำตรี
และบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยสถำบัน
มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ ใช้ ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ ของ
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และมีกำรรั บรองกำรใช้ ประโยชน์ จริ งจำก
หน่ วยงำนภำครั ฐ หรื อเอกชน หรื อหน่ วยงำนวิชำชีพ (เฉพำะกลุ่ม ค 1)
มีกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำในกำรจัดทำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ และ
มีกำรนำไปตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวำรสำรระดับนำนำชำติ (เฉพำะกลุ่ม ง)
คาอธิ บายเพิม่ เติม
เกณฑ์ มำตรฐำนข้ อที่ 1 มีกำรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ ตำมควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บัณฑิตอย่ ำงน้ อยทุกหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนกำหนดกำรศึกษำของ
หลักสูตร
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรประเมินตำมเกณฑ์ ฯ ข้ อนี ้ คือ เอกสำรกำร
สำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ตำมควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บัณฑิต
ตำมรอบกำรปรับปรุ งหลักสูตรนัน้ ๆ ในทุกรอบตำมแผนในแต่ ละหลักสูตร
เช่ น หลักสูตรปรับปรุ งปี 2553 เมื่อมีกำรประเมินคุณภำพในรอบปี 2554 –
2555 เอกสำรยังคงเป็ นเอกสำรกำรสำรวจฯ เพื่อกำรปรับปรุ งหลักสูตรเมื่อ
รอบปี ปรับปรุ ง 2553 จนกว่ ำจะมีกำรปรับปรุ งหลักสูตรนัน้ ๆ ในรอบถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์ เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั ่วไป
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั ่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดให้กับ
นักศึกษา
1. มีกำรกำหนดพฤติกรรมด้ ำนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษำที่
ต้ องกำรส่ งเสริมไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร
2. มีกำรถ่ ำยทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้ ำนคุณธรรมจริยธรรม
สำหรั บนักศึกษำที่ต้องกำรส่ งเสริมตำมข้ อ 1 ไปยังผู้บริหำร
คณำจำรย์ นักศึกษำและผู้เกี่ยวข้ องทรำบอย่ ำงทั่วถึงทัง้ สถำบัน
3. มีโครงกำรหรื อกิจกรรมส่ งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ ำน
คุณธรรมจริยธรรมที่ กำหนดในข้ อ 1 โดยระบุตัวบ่ งชีแ้ ละ
เป้ำหมำยวัดควำมสำเร็จ
4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรื อกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษำตำมตัวบ่ งชีแ้ ละเป้ำหมำยที่กำหนดในข้ อ 3 โดยมีผล
กำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ ำงน้ อยร้ อยละ 90 ของตัวบ่ งชี ้
5. มีนักศึกษำหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษำได้ รับกำรยกย่ อง
ชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่ วยงำน
หรื อองค์ กำรระดับชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ
ี อิสระ
๑. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด ้งานทาหรือประกอบอาชพ
ภายใน ๑ ปี
วิธก
ี ารคานวณ
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด ้งานทาหรือ
ี อิสระภายใน ๑ ปี
ประกอบอาชพ
จานวนบัณฑิตทีต
่ อบแบบสารวจทัง้ หมด
X
๑๐๐
ึ ษาหรือมีกจ
หมายเหตุ ไม่น ับรวมบ ัณฑิตทีม
่ งี านทาก่อนเข้าศก
ิ การของตนเองที่
ึ ษาต่อในระด ับบ ัณฑิตศก
ึ ษา ผูอ
มีรายได้ประจาอยูแ
่ ล้ว ผูท
้ ศ
ี่ ก
้ ป
ุ สมบท และ
ผูไ้ ด้ร ับการเกณฑ์ทหาร
้ านวนบ ัณฑิตทีต
ทงนี
ั้ จ
่ อบแบบส ารวจต้องไม่นอ
้ ยกว่า ร้อ ยละ ๗๐
ของ
ึ ษา
ผูส
้ าเร็ จการศก
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่าก ับ
ใชบ
๕ คะแนน ทุกกลุม
่ สาขาวิชา
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก
ึ ษาแห่งชาติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศก
วิธก
ี ารคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด ้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด ้รับการประเมินทัง้ หมด
หมายเหตุ ข้อ มู ล จากการส ารวจต้อ งมีค วามเป็ นต วั แทน
ึ ษาทงในเช
ของผูส
้ าเร็จการศก
ั้
งิ ปริมาณและในเชงิ คุณภาพ
ครอบคลุ ม ทุ ก คณะ อย่ า งน้อ ยร้อ ยละ ๒๐ ของจ านวน
ึ ษาในแต่ละระด ับ
ผูส
้ าเร็จการศก
เกณฑ์การให้คะแนน
้ า
ใชค
่ เฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบ ัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ึ ษาระดับปริญญาโท
๓. ผลงานของผู ้สาเร็จการศก
ทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์หรือเผยแพร่
กาหนดระด ับคุณภาพบทความวิจ ัยทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์
ค่านา้ หน ัก
ระด ับคุณภาพงานวิจ ัย
๐.๒๕
มีการเผยแพร่สส
ู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่
๐.๕๐
ื เนือ
มีการตีพม
ิ พ์ในรายงานสบ
่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
๐.๗๕
มี ก ารตี พ ิ ม พ์ ใ นรายงานส ื บ เนื่ อ งจากการประ ชุ ม วิ ช าการระ ดั บ นานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
๑.๐๐
มีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
่ าธารณะในล ักษณะใดล ักษณะหนึง
การเผยแพร่สูส
่ หมายถึง การเผยแพร่ในล ักษณะของรายงาน
ื เนือ
สบ
่ งจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสงิ่ พิมพ์ทางวิชาการในระด ับมหาวิทยาล ัย หรือ
ระด ับคณะ และต้องเป็นผลงานทีผ
่ า่ นการกลน
่ ั กรอง (Peer review) โดยมีบค
ุ คลภายนอกสถาบ ันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย
- การส ่ง บทความเพือ
่ พิจารณาค ัดเลือ กให้น าเสนอในการประชุ มวิช าการต้อ งส ่งเป็ นฉบ ับสมบูร ณ์
ึ่
(Full Paper) และเมือ
่ ได้ร ับการตอบร ับและตีพม
ิ พ์แล้ว การตีพม
ิ พ์ตอ
้ งตีพม
ิ พ์เป็นฉบ ับสมบู รณ์ซง
ื่ อิเล็กทรอนิกสไ์ ด้
สามารถอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือสอ
กาหนดระด ับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทเี่ ผยแพร่
กาหนดระด ับคุณภาพงานสร้
างสรรค์ทเี่ ผยแพร่
ค่านา้ หน ัก
ระด ับคุณภาพการเผยแพร่ *
๐.๑๒๕
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
ี น
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซย
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่นอ
้ ยกว่า ๓ คน และต้องมีบค
ุ คลภายนอก
ึ ษาร่วมพิจารณาด้วย
สถานศก
ี น หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชย
ี ตะว ันออกเฉียงใต้ (Association of South
อาเซย
ี สปป.ลาว มาเลเซย
ี
East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ก ัมพูชา อินโดนีเซย
พม่า ฟิ ลิปปิ นส ์ สงิ คโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระด ับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ
ี น เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม
ี น ๑๐ ประเทศ
การเผยแพร่ในระด ับภูมภ
ิ าคอาเซย
่ อาเซย
(อย่างน้อย ๕ ประเทศ หมายถึงน ับรวมต ัวเองด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่
ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระด ับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ทเี่ ปิ ดกว้างสาหร ับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕
ี น)
ประเทศทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม
่ อาเซย
วิธก
ี ารคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หน ักของผลงานทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์หรือ
ึ ษาระด ับปริญญาโท
เผยแพร่ของผูส
้ าเร็จการศก
ึ ษาระด ับปริญญาโททงหมด
จานวนผูส
้ าเร็จการศก
ั้
X
๑๐๐
หมายเหตุ น ับตามปี ทีไ่ ด้ร ับการตีพม
ิ พ์เท่านน
ั้
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ กาหนดร้อยละ ๒๕ เท่าก ับ ๕ คะแนน
ใชบ
ทุกกลุม
่ สาขาวิชา
๔. ผลงานของผู ้สาเร็จการศกึ ษาระดับปริญญาเอก
ทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์หรือเผยแพร่
าหนดระด
ับคุ
ณภาพบทความวิ
่ พ
ี ม
ิ พ์
กก
าหนดระด
ับคุณ
ภาพบทความวิ
จ ัยทีต
่ พ
ี จม
ิ ัยที
พ์ ต
ค่านา้ หน ัก
ระด ับคุณภาพงานวิจ ัย
๐.๒๕
ื เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
มีการตีพม
ิ พ์ในรายงานสบ
การตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการทีป
่ รากฎในฐานข ้อมูล TCI
๐.๕๐
ื่ ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทม
ี่ ช
ี อ
๐.๗๕
ื่ ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
๑.๐๐
มีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป
ี่ รากฏในฐานข ้อมูลการจัดอันดั บวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com ในปี ล่าสุด ใน subject
category ที่ต ีพ ิม พ์ หรือ มีก ารตีพ ิม พ์ใ นวารสารวิช าการระดั บ นานาชาติท ี่ป รากฏ ใน
ฐานข ้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
- การส ่ง บทความเพือ
่ พิจารณาค ัดเลือ กให้น าเสนอในการประชุ มวิช าการต้อ งส ่งเป็ นฉบ ับสมบูร ณ์
ึ่
(Full Paper) และเมือ
่ ได้ร ับการตอบร ับและตีพม
ิ พ์แล้ว การตีพม
ิ พ์ตอ
้ งตีพม
ิ พ์เป็นฉบ ับสมบู รณ์ซง
ื่ อิเล็กทรอนิกสไ์ ด้
สามารถอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือสอ
กาหนดระด ับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทเี่ ผยแพร่
กาหนดระด ับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทเี่ ผยแพร่
ค่านา้ หน ัก
๐.๑๒๕
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐
ระด ับคุณภาพการเผยแพร่*
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
ี น
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซย
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่นอ
้ ยกว่า ๓ คน และต้องมีบค
ุ คลภายนอก
ึ ษาร่วมพิจารณาด้วย
สถานศก
ี น หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชย
ี ตะว ันออกเฉียงใต้ (Association of South
อาเซย
ี สปป.ลาว มาเลเซย
ี
East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ก ัมพูชา อินโดนีเซย
พม่า ฟิ ลิปปิ นส ์ สงิ คโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระด ับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ
ี น เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม
ี น ๑๐ ประเทศ
การเผยแพร่ในระด ับภูมภ
ิ าคอาเซย
่ อาเซย
(อย่างน้อย ๕ ประเทศ หมายถึงน ับรวมต ัวเองด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่
ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระด ับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ทเี่ ปิ ดกว้างสาหร ับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕
ี น)
ประเทศทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม
่ อาเซย
วิธก
ี ารคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หน ักของผลงานทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ของ
ึ ษาระด ับปริญญาเอก
ผูส
้ าเร็จการศก
ึ ษาระด ับปริญญาเอก
จานวนผูส
้ าเร็จการศก
ทงหมด
ั้
X
๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ กาหนดร้อยละ ๕๐ เท่าก ับ ๕
ใชบ
คะแนน ทุกกลุม
่ สาขาวิชา
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
กาหนดค่านา้ หน ักระด ับคุณภาพอาจารย์ ด ังนี้
ึ ษา
วุฒก
ิ ารศก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์
๐
๒
๕
่ ยศาสตราจารย์
ผูช
้ ว
๑
๓
๖
รองศาสตราจารย์
๓
๕
๘
ศาสตราจารย์
๖
๘
๑๐
ตาแหน่งทางวิชาการ
วิธก
ี ารคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หน ักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทงหมด
ั้
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ โดยกาหนดให้คา่ ด ัชนี
ใชบ
คุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่าก ับ ๕ คะแนน
•น ับจานวนอาจารย์ประจาทงหมด
ั้
ึ ษาต่อด้วย) *
(น ับจานวนอาจารย์ทล
ี่ าศก
ี
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชพ
ี ให้
คุณวุฒค
ิ ณาจารย์ กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชพ
ร ับรองการเทียบเท่าตามหล ักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณี
ี ให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.
สายวิชาชพ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 2 ตัวบ่ งชี ้ คือ
3.1 ระบบและกลไกกำรให้ คำปรึกษำและบริกำรด้ ำนข้ อมูล
ข่ ำวสำร
3.2 ระบบและกลไกกำรส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
มีกำรจัดบริกำรให้ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ ชีวติ แก่
นักศึกษำ
มีกำรจัดบริกำรข้ อมูลข่ ำวสำรที่เป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษำ
มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่
นักศึกษำ
มีกำรจัดบริกำรข้ อมูลข่ ำวสำรที่เป็ นประโยชน์ ต่อศิษย์ เก่ ำ
มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ให้ ศษิ ย์ เก่ ำ
มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้ บริกำรในข้ อ 1 – 3 ทุกข้ อไม่ ต่ำกว่ ำ
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้ บริกำรมำใช้ เป็ นข้ อมูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนองควำมต้ องกำรของนักศึกษำ
หมายเหตุ ในกรณีคณะหรื อสถาบันที่ยงั ไม่มีศษิ ย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ อ 4 และ
ข้ อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1.
2.
3.
สถำบันจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรี ยนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติทุกด้ ำน
มีกจิ กรรมให้ ควำมรู้ และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่ นักศึกษำ
มีกำรส่ งเสริมให้ นักศึกษำนำควำมรู้ ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ ในกำร
จัดกิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยนักศึกษำอย่ ำงน้ อย 5 ประเภทสำหรั บระดับ
ปริญญำตรี และอย่ ำงน้ อย 2 ประเภทสำหรั บระดับบัณฑิตศึกษำ จำก
กิจกรรมต่ อไปนี ้
-กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
-กิจกรรมกีฬำหรื อกำรส่ งเสริมสุขภำพ
-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรื อรั กษำสิ่งแวดล้ อม
-กิจกรรมเสริมสร้ ำงคุณธรรมและจริยธรรม
-กิจกรรมส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (ต่อ)
4. มีกำรสนับสนุนให้ นักศึกษำสร้ ำงเครือข่ ำยพัฒนำคุณภำพ
ภำยในสถำบันและระหว่ ำงสถำบัน และมีกจิ กรรมร่ วมกัน
5. มีกำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ของแผนกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งแผนหรือปรับปรุ งกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 6 ตัวบ่ งชีค้ ือ
4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ ำงสรรค์
4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจยั หรืองำน
สร้ ำงสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ ำงสรรค์ ต่อจำนวน
อำจำรย์ ประจำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
สมศ.๕ งำนวิจัยหรืองำนสร้ ำงสรรค์ ท่ ไี ด้ รับกำรตีพมิ พ์ หรือ
เผยแพร่
สมศ.๖ งำนวิจัยหรืองำนสร้ ำงสรรค์ ท่ นี ำไปใช้ ประโยชน์
สมศ.๗ ผลงำนวิชำกำรที่ได้ รับกำรรับรองคุณภำพ
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์
เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ ำนกำรวิจัยของ
สถำบัน และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ กับ
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ ำนกำรวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์
และให้ ควำมรู้ ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่ อำจำรย์
ประจำและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ)
4.
5.
มีกำรจัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพื่อเป็ นทุนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์
มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ ำนกำรวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ ตำมอัตลักษณ์
ของสถำบันอย่ ำงน้ อยในประเด็นต่ อไปนี ้
- ห้ องปฏิบัตกิ ำรวิจัยฯ หรื อหน่ วยวิจัยฯ หรื อศูนย์ เครื่ องมือ หรื อ
ศูนย์ ให้ คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยฯ
- ห้ องสมุดหรื อแหล่ งค้ นคว้ ำข้ อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรื อกำรรั กษำควำมปลอดภัยในกำร
วิจัยฯ เช่ น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรั กษำควำม
ปลอดภัยในห้ องปฏิบัตกิ ำรวิจัย
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่ น กำรจัดประชุม
วิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ ำงสรรค์ กำรจัดให้ มีศำสตรำจำรย์
อำคันตุกะหรื อศำสตรำจำรย์ รับเชิญ (visiting professor)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ)
6.
7.
8.
มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้ อ 4 และข้ อ 5 อย่ ำง
ครบถ้ วนทุกประเด็น
มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรั บปรุ งกำรสนับสนุนพันธกิจด้ ำนกำรวิจัย
หรื องำนสร้ ำงสรรค์ ของสถำบัน
มีระบบและกลไกเพื่อสร้ ำงงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ บนพืน้ ฐำน
ภูมิปัญญำท้ องถิ่น หรื อจำกสภำพปั ญหำของสังคม เพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของท้ องถิ่นและสังคม และดำเนินกำรตำมระบบที่
กำหนด (เฉพำะกลุ่ม ข และ ค 2)
คาอธิ บายเพิม่ เติม
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อที่ 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจยั หรือ
งานสร้ างสรรค์ ตามอัตลักษณ์ ของสถาบัน (อัตลักษณ์ ของสถาบันจะ
สอดคล้ องตามกลุ่มสถาบันทีก่ าหนดในมาตรฐานสถาบันที่ ม/ส เลือก
และสอดคล้ องกับตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีการกาหนด
ตัวบ่ งชี้เพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ ของสถาบัน)
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 ข้อ
7 ข้อ
2. เกณฑ์ เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั ่วไป
มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั ่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม่
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ ผลงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรื อกำรตีพมิ พ์ ในวำรสำรระดับชำติหรื อนำนำชำติ และมีกำร
เผยแพร่ ผลงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ ในกำรประชุมวิชำกำรหรื อกำรตีพมิ พ์
ในวำรสำรระดับชำติหรื อนำนำชำติ
มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ควำมรู้ จำก
งำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ เพื่อให้ เป็ นองค์ ควำมรู้ ท่ คี นทั่วไปเข้ ำใจได้ และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
มีกำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ องค์ ควำมรู้ จำกงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์
ที่ได้ จำกข้ อ 2 สู่สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้ อง
มีกำรนำผลงำนงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีกำร
รั บรองกำรใช้ ประโยชน์ จริงจำกหน่ วยงำนภำยนอกหรื อชุมชน
มีระบบและกลไกเพื่อช่ วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรื องำน
สร้ ำงสรรค์ ท่ ีนำไปใช้ ประโยชน์ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
มีระบบและกลไกส่ งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรื ออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ
2. เกณฑ์ เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั ่วไป
มีการ
ดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์
ทั ่วไป
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั ่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม่
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
เกณฑ์ การประเมิน โดยการแปลงจานวนเงิน*ต่ อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
เป็ นคะแนนระหว่ าง 0 – 5
1. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย**หรืองานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 60,000 บาทขึน้ ไปต่ อคน
1.2 กล่ มุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึน้ ไปต่ อคน
1.3 กล่ มุ สาขาวิชามนษุ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 25,000 บาทขึน้ ไปต่ อคน
หมายเหตุ * นับเงิน In cash และแบ่ งสั ดส่ วนหากร่ วมวิจัยระหว่ างหน่ วยงาน ** นับได้ ท้งั งานวิจัยเชิง
วิชาการ วิจัยสถาบัน วิจัยการเรียนการสอน แต่ เฉพาะงานของอาจารย์ และนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ ประจา
และนักวิจัยประจา(ต่อ)
2. เกณฑ์ ประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง จำแนกเป็ น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอก
สถำบันที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 180,000 บำทขึน้ ไปต่ อ
คน
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอก
สถำบันที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 150,000 บำทขึน้ ไปต่ อ
คน
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอก
สถำบันที่ กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5
= 75,000 บำทขึน้ ไปต่ อคน
๕. งานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์
หรือเผยแพร่
าหนดระดับคุ
ับคุณ
ณภาพบทความวิ
ภาพบทความวิจจัยที
ัยทีต
่พ
ี ม
ิ พ์
พ์
กกาหนดระด
่ต
ีพ
ิม
ค่านา้ หน ัก
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐
ระด ับคุณภาพงานวิจ ัย
-
ื เนือ
มีการตีพม
ิ พ์ในรายงานสบ
่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการทีป
่ รากฏในฐานข ้อมูล TCI
-
ื่ ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทม
ี่ ช
ี อ
-
ื่ ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
-
มีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป
ี่ รากฏในฐานข ้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปี ลา่ สุด ใน
subject category ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ หรือมีการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท ี่
ปรากฏในฐานข ้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
- การส ่ง บทความเพือ
่ พิจารณาค ัดเลือ กให้น าเสนอในการประชุ มวิช าการต้อ งส ่งเป็ นฉบ ับสมบูร ณ์
ึ่
(Full Paper) และเมือ
่ ได้ร ับการตอบร ับและตีพม
ิ พ์แล้ว การตีพม
ิ พ์ตอ
้ งตีพม
ิ พ์เป็นฉบ ับสมบู รณ์ซง
ื่ อิเล็กทรอนิกสไ์ ด้
สามารถอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือสอ
กาหนดระด ับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทเี่ ผยแพร่
กาหนดระด ับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทเี่ ผยแพร่
ค่านา้ หน ัก
ระด ับคุณภาพการเผยแพร่*
๐.๑๒๕
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
-
ี น
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซย
-
งานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่นอ
้ ยกว่า ๓ คน และต้องมีบค
ุ คลภายนอก
ึ ษาร่วมพิจารณาด้วย
สถานศก
ี น หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชย
ี ตะว ันออกเฉียงใต้ (Association of South
อาเซย
ี สปป.ลาว มาเลเซย
ี
East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ก ัมพูชา อินโดนีเซย
พม่า ฟิ ลิปปิ นส ์ สงิ คโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระด ับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ
ี น เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม
ี น ๑๐ ประเทศ
การเผยแพร่ในระด ับภูมภ
ิ าคอาเซย
่ อาเซย
(อย่างน้อย ๕ ประเทศ หมายถึงน ับรวมต ัวเองด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่
ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระด ับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ทเี่ ปิ ดกว้างสาหร ับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕
ี น)
ประเทศทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม
่ อาเซย
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หน ักของงานวิจ ัย
หรืองานสร้างสรรค์ทต
ี่ พ
ี ม
ิ พ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและน ักวิจ ัยประจา
ทงหมด
ั้
X
๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ โดยกาหนดร้อยละ
ใชบ
เท่าก ับ ๕ คะแนน จาแนกตามกลุม
่ สาขาวิชา
กลุม
่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์
ร้อยละ
๒๐
๒๐
๑๐
คาอธิ บายเพิม่ เติม
นักวิจัยประจำ หมำยถึง ข้ ำรำชกำรหรื อพนักงำน หรื อ
บุคลำกรที่มีสัญญำจ้ ำงกับสถำบันอุดมศึกษำทัง้ ปี กำรศึกษำ ที่มี
ตำแหน่ งเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่วจิ ัยหรื อนักวิจัย
หำกชื่อตำแหน่ งไม่ เหมือนกัน ให้ พจิ ำรณำจำกหน้ ำที่ควำม
รั บผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัตติ ำมแบบบรรยำยลักษณะงำน
(job description) ที่กำหนดให้ ทำงำนวิจัยเป็ นหลัก
้
๖. งานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์ทน
ี่ าไปใชประโยชน์
วิธก
ี ารคานวณ
ผลรวมของจานวนงานวิจ ัยหรือ
้ ระโยชน์
งานสร้างสรรค์ทน
ี่ าไปใชป
จานวนอาจารย์ประจาและน ักวิจ ัย
ประจาทงหมด
ั้
X
๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๒๐
ใชบ
เท่าก ับ ๕ คะแนน ทุกกลุม
่ สาขาวิชา
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ ด ้รับการรับรองคุณภาพ
กาหนดระด ับคุณภาพผลงานวิชาการ
ค่านา้ หน ัก
ระด ับคุณภาพ
๐.๒๕
บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐
บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕
ื ทีม
ตาราหรือหนังสอ
่ ก
ี ารประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ึ ษากาหนด
ทีส
่ ถานศก
ื ทีใ่ ชในการขอผลงานทางวิ
้
ตาราหรือหนังสอ
ชาการและผ่านการพิจารณา
ื ทีม
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่ งทางวิชาการแล ้ว หรือ ตาราหรือหนั งสอ
่ ี
คุณ ภาพสูง มีผู ้ทรงคุณ วุฒ ต
ิ รวจอ่า นตามเกณฑ์ก ารขอต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
๑.๐๐
วิธก
ี ารคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หน ักของผลงานวิชาการ
ทีไ่ ด้ร ับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและน ักวิจ ัยประจา
ทงหมด
ั้
X
๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๑๐ เท่าก ับ ๕
ใชบ
คะแนน ทุกกลุม
่ สาขาวิชา
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 4 ตัวบ่ งชีค้ ือ
5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ สังคม
5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
สมศ.๘ ผลกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกกำรให้ บริกำร
วิชำกำรมำใช้ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำร
วิจัย
สมศ.๙ ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ ำงควำมเข้ มแข็งของชุมชนหรื อ
องค์ กรภำยนอก
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1.
2.
3.
4.
5.
มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ สังคม และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่ สังคมกับกำรเรียนกำร
สอน
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่ สังคมกับกำรวิจัย
มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่ สังคมกับกำรเรี ยนกำรสอนและกำรวิจัย
มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรั บปรุ งกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่ สังคมกับกำรเรี ยนกำรสอนและกำรวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
มีกำรสำรวจควำมต้ องกำรของชุมชน หรื อภำครั ฐ หรื อภำคเอกชน
หรื อหน่ วยงำนวิชำชีพ เพื่อประกอบกำรกำหนดทิศทำงและกำร
จัดทำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้ นของสถำบัน
มีควำมร่ วมมือด้ ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรี ยนรู้ และเสริมสร้ ำง
ควำมเข้ มแข็งของชุมชน หรื อภำคเอกชน หรื อภำครั ฐ หรื อ
หน่ วยงำนวิชำชีพ
มีกำรประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของกำรให้ บริกำรทำง
วิชำกำรต่ อสังคม
มีกำรนำผลกำรประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรื อ
กิจกรรมกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำร
มีกำรพัฒนำควำมรู้ ท่ ไี ด้ จำกกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ ำยทอด
ควำมรู้ ส่ ูบุคลำกรภำยในสถำบันและเผยแพร่ ส่ ูสำธำรณชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ
๘. ผลการนาความรู ้และประสบการณ์จากการ
้
ให ้บริการวิชาการ มาใชในการพั
ฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ธก
ี ารค
ารคานวณ
านวณ
วิว;ธีวิก
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทีน
่ ามาใชใ้ นการพ ัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจ ัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ตามแผนทีส
่ ภาสถาบ ันอนุม ัติ
X
๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน
้ ัญญ ัติไตรยางศเ์ ทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๓๐ เท่าก ับ ๕ คะแนน
ใชบ
๙. ผลการเรียนรู ้และเสริมสร ้างความเข ้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ประเด็
นาเนิ
การพิ
จารณา ณภาพ (PDCA) โดยการมีสว่ น
๑.
มีการด
นงานตามวงจรคุ
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปี ไม่ตา่ กว่าร้อยละ ๘๐
ิ ทีม
๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผน
ู ้ าหรือสมาชก
่ ก
ี ารเรียนรูแ
้ ละดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนือ
่ ง
๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม
่ ก
ี ารพ ัฒนาตนเอง โดยคง
อ ัตล ักษณ์ของคนในชุมชนและเอกล ักษณ์ของท้องถิน
่ อย่าง
ต่อเนือ
่ งหรือยง่ ั ยืน
ั
๕. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงคม
หรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๑ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๒ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๓ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๔ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๕ ข ้อ
้ ไป
๑. “ต่อเนือ
่ ง” หมายถึง มีการดาเนินงานตงแต่
ั้
๒ ปี ขึน
้ ไป
๒. “ยง่ ั ยืน” หมายถึง มีการดาเนินงานตงแต่
ั้
๕ ปี ขึน
๓. “ชุมชน/องค์กร เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึง่ พา
ตนเองได้
ึ ษาระด ับอุดมศก
ึ ษาทีไ่ ด้ร ับการประเมินปี ๒๕๕๕
หมายเหตุ สาหร ับสถานศก
เป็ นต้นไป สามารถใช โ้ ครงการ/กิจกรรมใหม่ท ป
ี่ รากฏอยูใ่ นแผนระยะยาว
โดยได้ร บ
ั การอนุ ม ต
ั จ
ิ ากสภาสถาบ น
ั เป็ นโครงการ/กิจ กรรมทีต
่ ่อ เนือ
่ งใน
อนาคตและจะยง่ ั ยืน เข้มแข็ง สามารถพึง่ พาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจารณา
ให้คะแนนล่วงหน้า
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 3 ตัวบ่ งชีค้ ือ
6.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.๑๐ กำรส่ งเสริมและสนับสนุนด้ ำนศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.๑๑ กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิตทิ ำงศิลปะและวัฒนธรรม
***เป็ นศิลปะและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น ในตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 6.1และสมศ. ๑๐
เนื่องจากเป็ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกกำรทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม
และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ ำนทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ
3. มีกำรเผยแพร่ กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ ำนทำนุบำรุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่ อสำธำรณชน
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)
4. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ ำน
ทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึกษำ
4. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งกำรบูรณำกำรงำนด้ ำน
ทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึกษำ
5. มีกำรกำหนดหรือสร้ ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงำนเป็ นที่ยอมรับในระดับชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
่ เสริมและสน ับสนุนด้านศล
ิ ปะและ
๑๐. การสง
ว ัฒนธรรม
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปี ไม่ตา
่ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีการดาเนินงานสมา
่ เสมออย่างต่อเนือ
่ ง
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
๕. ได้ร ับการยกย่องระด ับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบตั ิ ได้
๑ ข้อ
ปฏิบตั ิ ได้
๒ ข้อ
ปฏิบตั ิ ได้
๓ ข้อ
ปฏิบตั ิ ได้
๔ ข้อ
ปฏิบตั ิ ได้
๕ ข้อ
ิ ปะและว ัฒนธรรม
๑๑. การพ ัฒนาสุนทรียภาพในมิตท
ิ างศล
่ นร่วมของบุ
๑. การมีสว
คลากรในสถาบ
ก
่ อ
่ ให้เกิดว ัฒนธรรมทีด
่ ี
ประเด็
นการพิันที
จารณา
๒. สงิ่ แวดล้อมและความปลอดภ ัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูก
สุขล ักษณะ
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์
๓. ปร ับแต่งและร ักษาภูมท
ิ ัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องก ับธรรมชาติ และ
เป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม
่ เสริมให้
้ และสง
๔. การจ ัดให้มพ
ี น
ื้ ทีแ
่ ละกิจกรรมทางว ัฒนธรรมทีเ่ อือ
ึ ษาและบุคลากรมีสว
่ นร่วมอย่างสมา
น ักศก
่ เสมอ
ึ ษาไม่ตา่ กว่า ๓.๕๑
๕. ระด ับความพึงพอใจของบุคลากรและน ักศก
จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๑ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๒ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๓ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๔ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๕ ข ้อ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 6 ตัวบ่ งชีค้ ือ
7.1 ภำวะผู้นำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน
7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้
7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
สมศ.๑๒ กำรปฏิบัตติ ำมบทบำทหน้ ำที่ของสภำสถำบัน
สมศ.๑๓ กำรปฏิบัตติ ำมบทบำทหน้ ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
1. สภำสถำบันปฏิบัตหิ น้ ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดครบถ้ วน
และมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ ท่ กี ำหนดล่ วงหน้ ำ
2. ผู้บริหำรมีวสิ ัยทัศน์ กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน และ
สำมำรถถ่ ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถ
ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรนำข้ อมูลสำรสนเทศเป็ นฐำน
ในกำรปฏิบัตงิ ำนและพัฒนำสถำบัน
3. ผู้บริหำรมีกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทัง้ สำมำรถสื่อสำรแผน
และผลกำรดำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน (ต่อ)
4.
5.
6.
7.
ผู้บริหำรสนับสนุนให้ บุคลำกรในสถำบันมีส่วนร่ วมในกำรบริหำร
จัดกำร ให้ อำนำจในกำรตัดสินใจแก่ บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม
ผู้บริหำรถ่ ำยทอดควำมรู้และส่ งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้
สำมำรถทำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ
ผู้บริหำรบริหำรงำนด้ วยหลักธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของสถำบันและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
สภำสถำบันประเมินผลกำรบริหำรงำนของสถำบันและผู้บริหำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งกำรบริหำรงำนอย่ ำงเป็ นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ 1 ดาเนินการ 2 ดาเนินการ 4 ดาเนินการ 6 ดาเนินการ 7
ข้อ
หรือ 3 ข้อ หรือ 5 ข้อ ข้อ
ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
มีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้ และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ ท่ สี อดคล้ อง
กับแผนกลยุทธ์ ของสถำบันอย่ ำงน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ ำนกำรผลิตบัณฑิต
และด้ ำนกำรวิจัย
กำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้ และทักษะด้ ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ ำนกำรวิจัยอย่ ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ ท่ กี ำหนดในข้ อ 1
มีกำรแบ่ งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้ นหำแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีตำมประเด็นควำมรู้ ท่ ีกำหนด
ในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด
มีกำรรวบรวมควำมรู้ ตำมประเด็นควำมรู้ ท่ กี ำหนดในข้ อ 1 ทัง้ ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่ งเรี ยนรู้ อ่ ืนๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ ำง
เป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมำเป็ นลำยลักษณ์ อักษร (Explicit Knowledge)
มีกำรนำควำมรู้ ท่ ไี ด้ จำกกำรจัดกำรควำมรู้ ในปี กำรศึกษำปั จจุบันหรื อปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็ นลำยลักษณ์ อักษร (Explicit Knowledge) และจำก
ควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบัตทิ ่ ี
ดีมำปรั บใช้ ในกำรปฏิบัตงิ ำนจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
1.
2.
3.
4.
5.
มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของ
สถำบัน โดยอย่ ำงน้ อยต้ องครอบคลุมกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน กำร
วิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถนำไปใช้ ในกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพ
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสำรสนเทศ
มีกำรนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสำรสนเทศมำ
ปรั บปรุ งระบบสำรสนเทศ
มีกำรส่ งข้ อมูลผ่ ำนระบบเครื อข่ ำยของหน่ วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้ องตำมที่กำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1.
2.
มีกำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรหรื อคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผ้ ูบริหำรระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถำบันร่ วมเป็ นคณะกรรมกำรหรือ
คณะทำงำน
มีกำรวิเครำะห์ และระบุควำมเสี่ยง และปั จจัยที่ก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงอย่ ำงน้ อย 3 ด้ ำน
ตำมบริบทของสถำบัน ตัวอย่ ำง เช่ น
- ควำมเสี่ยงด้ ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อำคำรสถำนที่)
- ควำมเสี่ยงด้ ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ ของสถำบัน
- ควำมเสี่ยงด้ ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ
- ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบัตงิ ำน เช่ น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร
กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ
- ควำมเสี่ยงด้ ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณ
ของอำจำรย์ และบุคลำกร
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ ภำยนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและ
จัดลำดับควำมเสี่ยงที่ได้ จำกกำรวิเครำะห์ ในข้ อ 2
4. มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยง
สูง และดำเนินกำรตำมแผน
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
และรำยงำนต่ อสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำอย่ ำงน้ อยปี ละ
1 ครัง้
6. มีกำรนำผลกำรประเมิน และข้ อเสนอแนะจำกสภำ
สถำบันไปใช้ ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงใน
รอบปี ถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
2 ข้อ
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงขึ้น
ภายในสถาบันในรอบปี การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั ่นคงทางการ
เงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือปั จจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
๑๒. การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาทหน ้าทีข
่ องสภาสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
้ า่ คะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงาน
ใชค
ของสภาสถาบ ัน (คะแนนเต็ม ๕)
ทีค
่ รอบคลุม ๕ ประเด็น ด ังต่อไปนี้
๑.สภาสถาบ ันทาพ ันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าทีท
่ ก
ี่ าหนดใน
ึ ษา
พระราชบ ัญญ ัติของสถานศก
๒. สภาสถาบ ันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กาก ับนโยบาย ข้อบ ังค ับ
ระเบียบ
ั ัด และหน่วยงานที่
๓. สภาสถาบ ันทาตามกฎระเบียบข้อบ ังค ับของต้นสงก
เกีย
่ วข้อง
ึ ษา
๔. สภาสถาบ ันกาก ับ ติดตาม การดาเนินงานของผูบ
้ ริหารสถานศก
้ ล ักธรรมาภิบาล ครบทงั้ ๑๐ ประเด็น
๕. สภาสถาบ ันดาเนินงานโดยใชห
หมายเหตุ ระด ับคณะไม่ประเมิน
๑๓. การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาทหน ้าทีข
่ องผู ้บริหารสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
้ า
ใชค
่ คะแนนการประเมินผลผูบ
้ ริหารโดยคณะกรรมการ
ทีส
่ ภาสถาบ ันแต่งตงั้ (คะแนนเต็ม ๕)
หมายเหตุ
ระด ับสถาบ ัน ผูบ
้ ริหาร หมายถึง อธิการบดี
ระด ับคณะ
ผูบ
้ ริหาร หมายถึง คณบดีหรือผูบ
้ ริหารของ
หน่วยงานทีเ่ ทียบเท่าคณะทีม
่ ก
ี ารจ ัดการเรียน
การสอน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 1 ตัวบ่ งชีค้ ือ
8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของ
สถำบัน
2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์ กำร
จัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้ เงินอย่ ำงมีประสิทธิภำพ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมำณประจำปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฏิบัตงิ ำนในแต่ ละ
พันธกิจและกำรพัฒนำสถำบันและบุคลำกร
4. มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ ำงเป็ นระบบ และรำยงำน
ต่ อสภำสถำบันอย่ ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ต่อ)
5.
6.
7.
มีกำรนำข้ อมูลทำงกำรเงินไปใช้ ในกำรวิเครำะห์ ค่ำใช้ จ่ำย
และวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของ
สถำบันอย่ ำงต่ อเนื่อง
มีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ทำหน้ ำที่ตรวจ
ติดตำมกำรใช้ เงินให้ เป็ นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ ท่ ี
สถำบันกำหนด
ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้ เงินให้ เป็ นไปตำม
เป้ำหมำย และนำข้ อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ ใน
กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ
มีการ
ดาเนินการ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.
2.
3.
4.
มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสม และ
สอดคล้ องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของสถำบัน ตัง้ แต่ ระดับภำควิชำ
หรื อหน่ วยงำนเทียบเท่ ำ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
มีกำรกำหนดนโยบำยและให้ ควำมสำคัญเรื่ องกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของ
สถำบัน
มีกำรกำหนดตัวบ่ งชีเ้ พิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ ของสถำบัน
มีกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้ วน
ประกอบด้ วย1) กำรควบคุม ติดตำมกำรดำเนินงำน และประเมินคุณภำพ
2) กำรจัดทำรำยงำนประจำปี ที่เป็ นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่ อสภำ
สถำบันและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ตำมกำหนดเวลำ โดย
เป็ นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้ วนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำกำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรนำผลกำรประเมิน
คุณภำพไปทำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ต่อ)
5.
6.
7.
8.
9.
มีกำรนำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรั บปรุ งกำรทำงำน และ
ส่ งผลให้ มีกำรพัฒนำผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่ งชี ้
มีระบบสำรสนเทศที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ครบทัง้ 9 องค์ ประกอบคุณภำพ
มีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
นักศึกษำ ผู้ใช้ บัณฑิต และผู้ใช้ บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน
มีเครื อข่ ำยกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ ำง
สถำบันและมีกจิ กรรมร่ วมกัน
มีแนวปฏิบัตทิ ่ ีดีหรื องำนวิจัยด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่ วยงำน
พัฒนำขึน้ และเผยแพร่ ให้ หน่ วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์
คาอธิ บายเพิม่ เติม
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อที่ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่ วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ ให้ หน่ วยงานอืน่ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์
1. แนวปฎิบัติทดี่ ี หมายความถึง มีข้นั ตอนการทางานทีช่ ั ดเจน
เป็ นตัวอย่ างได้ มีหลักฐานของความสาเร็จ (Evidence of Success)
มีปัจจัยเกือ้ หนุนความสาเร็จ
2. เผยแพร่ ให้ หน่ วยงานอืน่ หมายความถึง มีการเผยแพร่ ให้ กบั
หน่ วยงานภายนอกสถาบัน หลักฐานอาจมาจากการศึกษาดูงาน)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดาเนินการ
1 ข้อ
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการดาเนินการ มีการ
มีการ
ดาเนินการ 2 4 หรือ 5 หรือ ดาเนินการ 7 ดาเนินการ
หรือ 3 ข้อ 6 ข้อ
หรือ 8 ข้อ 9 ข้อ
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต ้นสงั กัด
เกณฑ์การให้คะแนน
้ า่ คะแนนผลการประเมินการประก ันคุณภาพ
ใชค
ั ัด (คะแนนเต็ม ๕)
ึ ษาภายในโดยต้นสงก
การศก
หมายเหตุ กรณี ของการประเมินระด ับคณะ หากประเมินการประก ัน
คุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกต ัวทีก
่ าหนดในระด ับสถาบ ัน ให้
้ ะแนนจากการประเมินในระด ับสถาบ ันของต ัวบ่งชน
้ ทน
ี้ นมาใช
ใชค
ั้
แ
องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอั ตลักษณ์
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 5 ตัวบ่ งชีค้ ือ
สมศ.๑๖.๑ ผลกำรบริหำรสถำบันให้ เกิดอัตลักษณ์
สมศ.๑๖.๒ ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์
สมศ.๑๗ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้ นและจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ น
เอกลักษณ์ ของสถำบัน
สมศ.๑๘.๑ ผลกำรชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1
ภำยในสถำบัน
สมศ.๑๘.๒ ผลกำรชีน้ ำ ป้องกัน หรือแก้ ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2
ภำยนอกสถำบัน
ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์
๑๖. ผลการพ ัฒนาสถาบ ันตามอ ัตล ักษณ์ของสถาบ ัน
่ ผล
๑๗. ผลการพ ัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส
่ ง
สะท้อนเป็นเอกล ักษณ์ของสถาบ ัน
๑๖.ผลการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให ้เกิดอัตลักษณ์
ประเด็นการพิจารณา
๑.มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบ ัติงาน ทีส
่ อดคล้อง
ึ ษาระด ับอุดมศก
ึ ษา โดยได้ร ับการ
ก ับอ ัตล ักษณ์ของสถานศก
เห็นชอบจากสภาสถาบ ัน
่ นร่วมของผูเ้ รียน และบุคลากรใน
๒. มีการสร้างระบบการมีสว
การปฏิบ ัติตามกลยุทธ์ทก
ี่ าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๓. ผลการประเมินของผูเ้ รียนและบุคลากรเกีย
่ วก ับการ
ึ ษาทีส
ปฏิบ ัติงานของสถานศก
่ อดคล้องก ับอ ัตล ักษณ์
ไม่ตา
่ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบทีเ่ ป็นประโยชน์และ/
ั
หรือสร้างคุณค่าต่อสงคม
ึ ษา ได้ร ับการยกย่องใน
๕. ผูเ้ รียน/บุคลากร/คณะ/สถานศก
ระด ับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นทีเ่ กีย
่ วก ับอ ัตล ักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๑ ข ้อ
๒
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๒ ข ้อ
๓
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๓ ข ้อ
๔
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๔ ข ้อ
๕
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๕ ข ้อ
หมายเหตุ
๑. คณะและสถาบ ันมีอ ัตล ักษณ์เดียวก ัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบ ัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมก ับสถาบ ันก็ได้
๓. กรณีทค
ี่ ณะดาเนินการร่วมก ับสถาบ ัน จะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ
้ ลการประเมินของสถาบ ัน
และแสดงหล ักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใชผ
การคิดคะแนน
๑. กรณีทค
ี่ ณะดาเนินการร่วมก ับสถาบ ันและมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ ผล
การประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระด ับสถาบ ัน โดยคณะทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมให้ใช ้
คะแนนเดียวก ับสถาบ ัน
๒. กรณีทค
ี่ ณะดาเนินการแยกก ับสถาบ ัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระด ับ
คณะ
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
วิธก
ี ารคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รบั การประเมินทัง้ หมด
วิธีการคานวณ
เกณฑ์การให้คะแนน
้ า
ใชค
่ เฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบ ัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นต ัวแทนของ
ึ ษาทงในเช
ผูส
้ าเร็จการศก
ั้
งิ ปริมาณและในเชงิ
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐
ึ ษาในแต่ละระด ับ
ของจานวนผูส
้ าเร็จการศก
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน ้นและจุดเด่น
ทีส
่ ง่ ผลสะท ้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบ ัติงานทีส
่ อดคล้องก ับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ี่ วชาญเฉพาะของสถานศก
ึ ษา โดยได้ร ับการเห็นชอบจาก
ความเชย
สภาสถาบ ัน
๒. มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนและบุคลากรในการปฏิบ ัติ
ตามกลยุทธ์ทก
ี่ าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ กีย
่ วก ับการดาเนินการ
ี่ วชาญเฉพาะของสถานศก
ึ ษา ไม่
ตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชย
ตา
่ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
ี่ วชาญเฉพาะ
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชย
ึ ษาและเกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ของสถานศก
ั
สงคม
ึ ษา มีเอกล ักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น
๕. ผูเ้ รียน/บุคลากร/คณะ/สถานศก
ี่ วชาญเฉพาะทีก
หรือความเชย
่ าหนด และได้ร ับการยอมร ับใน
ระด ับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๑ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๒ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๓ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๔ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๕ ข ้อ
หมายเหตุ
่ ผลก ับเอกล ักษณ์
๑. เอกล ักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือสง
้ อ
ของสถาบ ันก็ได้ ทงนี
ั้ ต
้ งผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบ ัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมก ับสถาบ ันก็ได้
๓. กรณีทค
ี่ ณะดาเนินการร่วมก ับสถาบ ัน จะต้องรายงานไว้ใน SAR ของ
คณะ และแสดงหล ก
ั ฐานการด าเนิน งานด้ว ย โดยใช ้ผ ลการประเมิน ของ
สถาบ ัน
การคิดคะแนน
่ นร่วมในการ
๑. กรณีทค
ี่ ณะกาหนดเอกล ักษณ์เหมือนก ับสถาบ ันและมีสว
ดาเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อ มูลในระด ับสถาบ ัน โดยคณะทีม
่ ี
้ ะแนนเดียวก ับสถาบ ัน
สว่ นร่วมให้ใชค
๒. กรณีทค
ี่ ณะกาหนดเอกล ักษณ์ไม่เหมือนก ับสถาบ ัน ผลการประเมิน จะ
พิจารณาในระด ับคณะด้วย
ี้ าตรการสง่ เสริม
ตัวบ่งชม
้ี า ป้องก ัน หรือแก้ปญ
ั
๑๘. ผลการชน
ั หาของสงคมใน
ด้านต่าง ๆ
ี้ า ป้ องกัน หรือแก ้ปั ญหาของ
๑๘. ผลการชน
สงั คมในด ้านต่าง ๆ
ั
ี้ า ป้องก ัน หรือแก้ปญ
๑๘.๑ ผลการชน
ั หาของสงคม
ในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบ ัน
ั
ี้ า ป้องก ัน หรือแก้ปญ
๑๘.๒ ผลการชน
ั หาของสงคม
ในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบ ัน
โดยได้ร ับความเห็นชอบจากสภาสถาบ ัน
ี้ า ป้ องกัน หรือแก ้ปั ญหาของสงั คม
๑๘. ผลการชน
ในด ้านต่าง ๆ
สถาบันเลือกดาเนินการ ๒ ประเด็น ในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ
ประเด็นการพิจารณา ๑๘.๑
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนประจาปี ไม่ตา่ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
๕. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ี้ า ป้ องกัน หรือแก ้ปั ญหาของสงั คม
๑๘. ผลการชน
ในด ้านต่าง ๆ
สถาบันเลือกดาเนินการ ๒ ประเด็น ในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ
ประเด็นการพิจารณา ๑๘.๒
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนประจาปี ไม่ตา่ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
๕. ได้รบั การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
-
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๑ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๒ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๓ ข ้อ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
๔ – ๕ ข ้อ
หมายเหตุ
่ เสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือสง
่ ผลก ับ
๑. มาตรการสง
่ เสริมของสถาบ ันก็ได้ ทงนี
้ อ
มาตรการสง
ั้ ต
้ งผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบ ัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมก ับสถาบ ันก็ได้
๓. กรณีทค
ี่ ณะดาเนินการร่วมก ับสถาบ ัน จะต้องรายงานไว้ใน SAR ของ
้ ลการประเมินของสถาบ ัน
คณะ และแสดงหล ักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใชผ
การคิดคะแนน
๑. กรณีทค
ี่ ณะมีการดาเนินงานในประเด็นเดียวก ับสถาบ ันและมีสว่ นร่วมใน
การดาเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระด ับสถาบ ัน โดยคณะทีม
่ ี
้ ะแนนเดียวก ับสถาบ ัน
สว่ นร่วมให้ใชค
๒. กรณีทค
ี่ ณะมีการดาเนินงานในประเด็นทีต
่ า่ งจากสถาบ ัน ผลการประเมิน
จะพิจารณาในระด ับคณะด้วย
องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.
ตัวบ่ งชี ้ จำนวน 1 ตัวบ่ งชีค้ ือ
ตัวบ่ งชี ้ 4.1.3 (ก.พ.ร.) ระดับควำมสำเร็จของกำรเตรียมควำม
พร้ อมในกำรก้ ำวสู่ประชำคมอำเซียน
(ร้ อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ ำนเกณฑ์
กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ ำน
ภำษำต่ ำงประเทศ)
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่จะต้องถูกประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ
โดยสานักงาน ก.พ.ร. ขอให้กรรมการประเมินตัวบ่งชี้น้ ีด้วย
การคานวณ
จำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ ำนเกณฑ์ กำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ด้ ำนภำษำต่ ำงประเทศที่กำหนด
จำนวนนักศึกษำที่เข้ ำสอบทัง้ หมด
x 100
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
40
ระดับ 2
50
ระดับ 3
60
ระดับ 4
80
ระดับ 5
100
** ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอั งกฤษ และภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน + 3
(จีน ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้)