Transcript Hidrosel

Skrotum hastalıkları
ANATOMİ
• Skrotum, simfizis pubis ve
penis altında bulunan bir
kese yapısında olup dartos
kasının oluşturduğu
septumla iki kompartmana
ayrılmıştır.
• Her kompartmanda;




Testis
Epididim
Spermatik kord
Fasyalar
• Skrotumu dıştan içe doğru
oluşturan fasyalar;







Cilt
Dartos kası
Colles fasyası
Fasya spermatika eksterna
Kremasterik kas
Fasya spermatika interna
Tunika vaginalis
Skrotum içerisindeki fasyalar karın duvarını oluşturan fasyaların devamıdır. Testisin
desensusu sırasından abdomenden skrotuma yerleşirler.
KARIN DUVARI
SKROTUM
Fascia superfiscialis
Tunica dartos
Eksternal oblik kasın
aponevrozu
İnternal oblik kas
aponevrozu
Fasya transversalis
Fasya spermatika
eksterna
Kremasterik kas
Paryetal periton
Fasya spermatika
interna
Tunika vaginalis
ANATOMİ
• Skrotumun arterleri
 Femoral arter
 İnternal pudental arter
 İnferior epigastrik arter
• Skrotumun venleri arterleri takip eder.
• Skrotumun lenfatikleri
 Superfisyal inguinal lenf nodu
 Subinguinal lenf nodu
SKROTUM HASTALIKLARI
•
•
•
•
•
HİDROSEL
VARİKOSEL
SPERMATOSEL
HEMATOSEL
PİYOSEL
HİDROSEL
• Tunika vaginalisin
viseral ve paryetal
yaprakları arasına
normalden fazla sıvı
bulunmasıdır.
• Tunika vaginalisin
yaprakları arasında
bulunan normal sıvı
miktarı 1-3 ml
arasındadır.
HİDROSEL
• Konjenital (Doğumsal) Hidrosel: Doğumdan sonra normalde
kapanması gereken prosessus vaginalisin açık kalmasına bağlı
olarak gelişir. Karın içi sıvısı bu açıklıktan geçerek testis
etrafında skrotumda birikir ve şişliğe neden olur bu oluşan
durum hidrosel olarak adlandırılır.
• Erişkin(Edinsel) Hidrosel: Erişkin erkeklerde ve daha yaşlılarda
skrotumun maruz kaldığı travma, testis ve eklerinin iltihabi
hastalıkları, testis tümörleri, varikosel ameliyatları ve
radyoterapi sonrası gibi nedenler ile hidrosel oluşabilir.
SEMPTOM VE BULGULAR
• Skrotumda şişlik
• Transluminasyon
• Komünikan hidroselde hareketle şişlikte artma
HİDROSEL
• Tunika vaginalisin
parietal ve viseral
yapraklarının
arasında normalde
olan 1-3 ml.’den
daha fazla sıvı
bulunmasıdır.
Bu sıvı, viseral yapraktan
sekrete edilip parietal
yapraktaki lenfatikler aracılığı
ile rezorbe edilir
• Primer (konjenital) Hidrosel: Processus vaginalis
kapanmasının normal zamanından önce, geç
ya da inkomplet oluşmasına bağlıdır.
• Sekonder (edinsel) Hidrosel: İkincil bir ek
patolojiye bağlı olarak gelişir. Orşit, epididimit,
travma, tümör, radyoterapi, varikoselektomi,
herniotomi örnek olarak verilebilir.
SEMPTOM VE BULGULAR
•
•
•
•
•
Skrotumda şişlik
Gergin skrotum
Net bir hidroselde testis ayrıca palpe edilmez
Funiküler hidroselde kasıkta şişlik
Kommünikan hidroselde zaman zaman
kaybolup artan şişlik
• Transilluminasyon
SEMPTOM VE BULGULAR
•
•
•
•
•
Skrotumda şişlik
Gergin skrotum
Net bir hidroselde testis ayrıca palpe edilmez
Funiküler hidroselde kasıkta şişlik
Kommünikan hidroselde zaman zaman
kaybolup artan şişlik
• Transilluminasyon
HİDROSELİN TİPLERİ
• Testiküler Hidrosel
• Konjenital kommunikan hidrosel
• Herni ile birlikte konjenital kommunikan
hidrosel
• Funiküler hidrosel
• Herni ile birlikte funiküler hidrosel
• Kistik funiküler hidrosel
• İnfantil Hidrosel
KOMÜNİKAN
• Prosesus vajinalisin patent kalması ve periton
sıvısının skrotal sınırlar icerisine serbestce
iletilmesi
• ‘’Klasik tanım:genellikle aktiviteye baglı olarak
boyutu degısen hidroseldir’’
• İnmemis testislerin cogunda eksplorasyon
sırasında patent prosesus vajınalıs bulundugu
için k.hidrosefalisi olan cocukta kriptorşidizm
akla getirilmeli !!!
Kominikan (karın zarı=periton ile devamlılığı olan) ve nonkominikan (karın zarı=periton ile devamlılığı olmayan)
KORD HİDROSELİ
• P.vajinalis bazen segmental olarak kapanır ve
periton boşlugu ile baglantısı olan ya da
olmayan lokule kord hidroseline yol acar.
• Agrısız,mobil ve translüminasyon veren bir
kasık kitlesi olarak gözlenir
Abdominoskrotal hidrosel
• Nadir bir durum olmakla beraber iki lobdan
olusan hidrosel inguinal halkadan gecer
• Büyük bir intraabdominal ve inguinoskrotal
komponenti bulunur.
• Sıvı arttıkca dusuk basınclı olan abdomene
dogru hareket ederek intraabdomınal kısmı
olusturur
• Abdomen basıncı arttırıldıgında genellıkle
hıdroselın boyutu artar
FUNNİKÜLER HİDROSEL (KORDON
KİSTİ)
Eğer prosessus vajinalisin tam kapanması
sadece orta bölümü açık kalacak şekilde
gerçekleşirse bu durumda kordon kisti (kordon
hidroseli) oluşur
NE YAPALIM ???
• Tanıda öncelikle fizik muayeneden yararlanılır.
Skrotal ultrasonografi ile tanı kesinleştirilir.
• Komplikasyonlar: Hematosel, pyosel
TEDAVİ
• Konjenital non-komunikan hidrosel:
• genellikle lenfatiklerdeki gelişmeye bağlı olarak 1 yıl
• içinde rezorbe olur.
• • Komunikan hidrosel: Processus vaginalis 12-18 aya
• kadar kapanabilir.
• • Erişkinlerde
hidroselin tedavisi
cerrahidir(hidroselektomi)
• (Winkelman, Bergman, Lord)
• • Skleroterapi (%5’lik tetrasiklin, %5’lik etolamin)
VARİKOSEL
• Spermatik kord içinde
bulunan panpiniform
pleksusun dilatasyonu
sonucu oluşur.
• Sağlıklı erkeklerin %10-15 inde
• İnfertil erkeklerin yaklaşık %40 ında varikosel
bulunur.
• Erkek infertilitesinin en düzeltilebilir nedenidir.
• Sol tarafta daha sık görülür (%90)
• Sol varikosel(%90)
• Sağ varikosel (%2) (IVC veya spermatik vene
kompresyon/tromboz sonucu sekonder
olabilir)
• Bilateral (%7) oranlarında görülür.
Primer Varikosel:
• Venöz hidrostatik basınçta artış
• Pleksus panpiniformise olan reflü
Sekonder Varikosel:
• İnternal spermatik vende kompresyon ya da
obstrüksiyon sonucu oluşur.(tümor)
(Böbrek tümörünün renal vene invazyonu)
Solda varikoselin daha sık görülmesinin temel
nedenleri V.spermatika internanın sağ ve solda
farklı drenajlarının olması ve anatomik
özelliklerdir.
Etioloji
Anatomik Nedenler:
• Sol V.spermatika interna sol renal vene dik
açıyla drene olur
• Nutcracker fenomeni
(internal spermatik ven veya eksternal
spermatik vende hidrostatik basınç artışı)
•
Pleksus Panpiniformise olan reflü
2 farklı mekanizma buna neden olur.
1. V. Spermatika internada valv yokluğu veya
yetersizliği
2. Venöz kollateralerin varlığı
Evreleme
• Subklinik: Fizik muayene ile saptanamaz,
sadece Doppler USG ile saptanabilir.
• Grade 1 : Sadece Valsalva manevrası ile palpe
edilebilir.
• Grade 2 : Venler kolayca palpe edilebilir.
• Grade 3 : Dilate olan venler skrotumda gözle
görülür.
TESTİKÜLER DİSFONKSİYON
Varikosel,farklı mekanizmalarla
testiküler disfonksiyona neden olur
• Venöz staz sonucu testiküler ısıda artış ve
spermatogenezde inhibisyon
Skrotal ısı vücut sıcaklığından daha düşüktür,varikoseli olan
hastalarda skrotal ısı artar. Bu ısı artışı testiküler parankimal
hasara ve germ hücre enzimlerinin inhibisyonuna neden olur
• Kısmen azalan intratestiküler testosteron
seviyelerine bağlı Leydig hücre fonksiyon
bozukluğu
• Testiste Leydig hücrelerinde testosteron
yapımında azalma
ısı artışından dolayı 17alfa-hidroksiprogesteronu testosterona
dönüştüren enzim 17alfa-hidroksiprogesteron aldolaz enzimi
etki gösteremez
SEMPTOMLAR
• Varikosel genellikle asemptomatiktir
• İnfertilite nedeniyle tetkik edilen hastada rutin
muayene sırasında tespit edilebilir
• Ağrı ve çekilme hissi vardır
FİZİK MUAYENE
• Dilate venler kolaylıkla tespit edilir
• Fazla dilatasyon olmayan durumlarda fizik
muayene yetersiz kalabilir ,bu durumda dilate
venlerin belirgin hale gelmesi için hastaya
derin bir nefes aldırılıp ıkındırılır
TEŞHİS VE TEDAVİ
En değerli tanı yöntemi venografidir ancak
invazif bir teknik olduğu için rutin kullanılmaz.
Diğer tanı yöntemleri ;
Doppler ultrasonografi
Radyonüklid anjiografi
Skrotal termografi
TEŞHİS VE TEDAVİ
• Varikoselde semen parametrelerinde
astenozoospermi görülür
• Hastaların %65inde oligozoospermi vardır(<20
milyon/ml)
• Morfolojik anomaliler de yaygındır
• Varikoseli olan herkes infertil değildir,ancak
progresif testiküler atrofi yapar
TEŞHİS VE TEDAVİ
• Semen analizinde sperm dansitesinde veya
motilitesinde azalma ya da testiküler
atrofi,hastada kronik ağrı varsa varikosel
tedavi edilmelidir.
• Klinik varikosel,oligospermi,2 yıldan uzun
süreli infertilite ve sebebi açıklanamayan
varikosel hastaları cerrahi tedavi edilmelidir
TEDAVİ
• En etkili tedavi yöntemi cerrahi ligasyondur
retroperitoneal internal spermatik ven ligasyonu
• Perkütan ya da transvenöz embolizasyon
• Laparaskopik varikoselektomi
Komplikasyonlar;hidrosel,testiküler arter
yaralanması ve rekürrens
spermatosel
• Spermatozoa içeren ağrısız kistik lezyondur
• Rete testis, eferent duktuli divertikülü, epididim
kaynaklı
• Genellikle asemptomatik <1cm
• Büyük olursa hidroselle testis tümorleriyle karışabilir
• Fm; fixe olamayan transluminayson veren kitle
• Beyaz sıvı mikroskopik incelmede ölü spermler
• Ayırıcı tanı; hidrosel(berrak sarı sıvı), mezothelioma,
fibroma
• Genellikle tedavi edilmez,
• Cerrahi eksizyon; ağrı, çok büyük olup rahatsız etmesi
hematosel
• Paryetel ve visceral yapraklar arasında kanama
olması
• Travma, cerrahi sonrası(varikoselektomy,
epididimektomi, orşiektomi), testisin hızla
büyüyen tümörlerinde
• Konservatif izlem, spontan rezorpsiyon
• Eğer rezorbe olmayacak kadar büyükse drenaj
piyosel
• Tunika vaginalisin paryetel ve visceral
yapraklar arasındaki sıvının enfekte olması
• Epididimit ve orşiepididimitte görülebilir
• Antibiyotiğe cevap vermeyen olgularda drenaj