research method - دانشکده پزشکی اصفهان

Download Report

Transcript research method - دانشکده پزشکی اصفهان

Arash Najimi
Department of health education & health promotion
School of health
Isfahan University of Medical Sciences
‫تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده‪،‬‬
‫هوشيارانه‪ ،‬نظام مند (‪ ) systematic‬و قابل‬
‫اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم عميق‬
‫مسايل‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬تحقيق خيلي وقت گير است‪.‬‬
‫‪ ‬تحقيق يك پديدة ذهني است‬
‫‪ ‬تحقيق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و‬
‫سرگرم كننده هم باشد‪.‬‬
‫‪‬تحقيق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬فرايند تحقيق ممكن است بسيار جالبتر از نتايج آن باشد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‬تحقيق نوعي فضولي كردن است‪.‬‬
‫‪‬تحقيق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد‪.‬‬
‫‪‬تحقيق ممكن است وارد روياهای شما شود‪.‬‬
‫‪‬تحقيق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند‪.‬‬
‫‪‬درتحقيق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
.)strategic (‫ ) و راهبردي‬applied(‫ كاربردي‬،)pure( ‫ تحقيق نظري‬
.)evaluation(‫) وارزيابي‬explanatory( ‫ تبييني‬،)descriptive(‫ توصيفي‬
academic (‫ ) وتحقيق آكادميك‬market research( ‫ تحقيق آزاد‬
.) research
6
‫‪ ‬تحقيق اكتشافي(‪ ) exploratory‬آزمايش‬
‫ي( ‪experimental or‬‬
‫‪ ) testing out‬حل مشكل(‪.) problem solving‬‬
‫‪ ‬تحقيق پنهاني يا ناآشكار(‪ ،) covert‬رقابتي(‪ ) adversarial‬ومبتني‬
‫بر همكاري (‪.) collaborative‬‬
‫‪ ‬تحقيق بنيادي(‪ ،) basic‬كاربردي‪ ،‬ابزاري‪ ،‬مشاركتي و عملياتي‬
‫‪7‬‬
‫برحسب هدف‪:‬‬
‫‪ ‬بنيادی که هدف آن آزمون نظريه ها‪ ,‬تبيين روابط و‬
‫پديده ها ونظريه پردازی‪ ,‬وباالخره توليد دانش و بررس ی‬
‫نظريه تحول تاريخ است‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬کاربردی که هدف آن کاربرد عملی دانش درزندگی است‪.‬‬
‫‪ ‬توسعه ای‪ ،‬که هدف آن تشخيص مناسب بودن يک دانش‪،‬‬
‫روش‪ ،‬ارزش و‪ ...‬برای هدفی خاص ويا تهيه و تدوين برنامه ها‪،‬‬
‫طرحها و پروژه های توسعه ای است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫بر حسب نحوه گرد آوری اطالعات يا طرح تحقيق‬
‫‪ ‬توصيفی (توصيف شرايط‪ ،‬اشياء‪ ،‬امور وپديده ها به منظور‬
‫شناخت بيشتر آنها)‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪ ‬پس رويدادي ( علي‪-‬مقايسه اي) كه هدف آن شناسايي معلول به‬
‫منظوركشف علل احتمالي آن ويا مطالعة متغير وابسته به منظور‬
‫يافتن متغير مستقل‬
‫‪10‬‬
‫‪ ‬همبستگی‪ :‬تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق‪:‬‬
‫‪ ‬مطالعه همبستگی دو متغيری‬
‫‪ ‬تحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با‬
‫توجه به تغييرات متغيرهای مستقل‬
‫‪ ‬تحليل ماتريس همبستگی با هدف بررس ی مجموعه ای از همبستگيهای دو‬
‫متغيری در جدولی بنام ماتريس‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ‬تحقيق تجربي يا آزمايش ي با استفاده از شیوه هاي زير‪:‬‬
‫‪ ‬انتساب تصادفي(اختصاص هرآزمودني با شانس مساوي به گروه‬
‫آزمايش ي يا گواه)‬
‫‪ ‬همتا كردن تصادفي( همانندي آزمودنيهاي انتخاب شده از نظر متغير‬
‫ناخواسته)‬
‫‪ ‬انتخاب همگن ( بكسان كردن ميانگين متغيري كه بايد كنترل شود در‬
‫گروه هاي مورد نظر)‬
‫‪12‬‬
‫‪ ‬فرايند تحقيق از ديدگاهاي متفاوت شامل موارد متنوعي‬
‫است‪ .‬بنابراين‪ ،‬نمي توان ديدگاه مشخص ي را به عنوان الگو‬
‫معرفي كرد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ترجيح ما ديدگاه چرخه اي است‪ .‬در اين ديدگاه تحقيق فرايندي است‪:‬‬
‫‪ ‬دوري يا چرخه اي (‪)cyclical‬‬
‫‪ ‬پايان ناپذير (‪)never- ending‬‬
‫‪ ‬قابل بررس ي مجدد‬
‫‪ ‬باز گشت پذير به نقطة آغازهاي متفاوت‬
‫‪ ‬با قابليت ورود به چرخه از هر نقطه اي كه بخواهيد‪.‬‬
‫‪14‬‬
15
16
‫‪ ‬صرف نظر از اين انواع كه از ديدگاههاي متفاوت بيان شدند‬
‫تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده‪ ،‬هوشيارانه‪ ،‬نظام‬
‫مند (‪ ) systematic‬و قابل اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم‬
‫عميق مسايل‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫تحقيق چگونه آغاز می شود؟‬
‫‪18‬‬
‫انتخاب موضوع مهمترين تصميم در فرايند‬
‫تحقيق است‪ .‬زيرا با آيندة تحصيلي يا كاري و‬
‫حتي شغلي شما در ارتباط است‪.‬‬
‫در اين تصميم گيري به چه نكات مهمي بايد‬
‫توجه كرد؟‬
‫‪19‬‬
‫‪‬معمو ال موضوع تحقیق ناش ی ااز سوالی است که د ار‬
‫ذهن محقق شکل می گیرد‪.‬‬
‫‪‬سوال تحقیق سوالی است که محقق می خواهد‬
‫پاسخ آن را بداند‪.‬‬
‫کار انتخاب موضوع‬
‫‪‬برای افراد متخصص معمو ال ا‬
‫سایرین‬
‫ا‬
‫ی نسبت به‬
‫برای تحقیق با مشکل کمتر ا‬
‫انجام می گیرد‪.‬‬
‫نگریا‬
‫‪ ‬به خصوص دانشجویان که با وسواس او کل ا‬
‫بیشتریا به انتخاب موضوع می پردازند‪.‬‬
‫منابع برای انتخاب موضوع‬
‫‪‬استفاده از تجارب‬
‫‪‬استننتاج از نظریه ها و فرضیه ها‬
‫‪‬استفاده ازمتون درس ی و مجالت تخصص ی‬
‫‪‬مراجعه به اولویت های پزشکی‬
‫‪ ‬معیارهای یک سوال خوب برای تحقیق‪:‬‬
‫عملی و قابل اجرا باشد‬
‫مورد عالقه محقق باشد‬
‫‪Feasible‬‬
‫‪Interesting to the investigator‬‬
‫جدید باشد‬
‫‪Novel‬‬
‫اخالقی باشد‬
‫‪Ethical‬‬
‫مرتبط باشد‬
‫‪Relevant‬‬
‫معیار کلمه ‪ FINER‬ساده او کمک کننده است‬
‫ی این پنج ا‬
‫برای فراگیر ا‬
‫معیارهای یک عنوان خوب برای تحقیق‬
‫‪ ‬مناسبت‪ :‬برای اینکه مناسبت واولویت داشتن یک موضوع را تعیین نماییم این‬
‫سوالت را ااز خودمان می پرسیم ‪:‬‬
‫چقدر وسعت دارد؟‬
‫ا‬
‫‪)1‬این مشکل یا این مسئله‬
‫در برمی گیرد؟‬
‫‪)2‬چه گروهی را ا‬
‫چقدر است؟‬
‫ا‬
‫‪)3‬شدت مسئله‬
‫ی‪:‬‬
‫‪‬تازگی او عدم دوباره کار ا‬
‫در سه وضعیت ز ایر می توان به انجام تحقیق روی موضوعی که قب ال روی‬
‫تنها ا‬
‫کار شده است اقدام کرد‪:‬‬
‫آن ا‬
‫در شرایط زمانی متفاوت‬
‫‪ )1‬ا‬
‫در شرایط جغرافیایی مختلف‬
‫‪ )2‬ا‬
‫در صورت عدم دستیابی به نتایج کافی‬
‫‪ )3‬ا‬
‫‪‬قابلیت اجرا ‪:‬‬
‫سه شرط نيروی انسانی ماهر‪ ،‬منابع مالی مناسب و کافی و امکانات‬
‫مناسب برای انجام هرتحقیقی ضروری است‪.‬‬
‫‪ ‬تناسب با زمان‪:‬‬
‫تحقیق ازنظرزمانی باید در محدوده ای مناسب صورت پذیرد تا در زمان تعیين شده‬
‫دستیابی به داده ها وکسب نتایج با مشکلی مواجه نشود‪.‬‬
‫‪ ‬با صرفه بودن‪:‬‬
‫آیا به لحاظ مفهوم هزینه اثر بخش ی تحقیق و انجام هزینه در مورد آن اثر بخش ی کافی‬
‫خواهد داشت؟‬
‫‪‬ملحظات اخلقی‪:‬‬
‫ااز جمله مهمترین شرایط برای انتخاب موضوع عدم تضاد او مواجهه آن‬
‫با ملحظات اخلقی است‪.‬اصو ال رفتن به دنبال موضوعاتی که انجام‬
‫آن با مشکل او مسائل اخلقی زیاد مواجه باشد توصیه نمی شود‪.‬‬
‫‪‬علقه مندی او دانش تحقیق‬
‫‪ ‬كمك گرفتن از ديگران (استادان‪ ،‬مدير مؤسسه‪ ،‬همكاران‪ ،‬يا افراد‬
‫خانواده)‪.‬‬
‫‪ ‬مطالعة كارهاي تحقيقي ديگران و ارتباط دادن آنها با عاليق و انگيزه هاي‬
‫ديگر خود‪.‬‬
‫‪ ‬فكر كردن به تجارب قبلي و زمينه هاي مورد عالقه تان‪.‬‬
‫‪ ‬فكر كردن به يك عنوان‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ ‬ياد آوري كلمات قصار‪ ،‬واگويه ها وگفته ها‪.‬‬
‫‪ ‬پي جويي حدس و گمانهاي خود‪.‬‬
‫‪ ‬ترسيم شكل‪ ،‬نمودار يا انگاره اي از آنچه در ذهن داريد‪.‬‬
‫‪ ‬خوب‪ ،‬حاال شروع كنيد ولي آمادة تغيير باشيد‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ .1‬چه انتخابهايي داريد؟‬
‫‪ .2‬انگيزة شما چيست؟‬
‫‪ . 3‬ارتباط موضوع با رشتة تحصيلي شما‬
‫‪ .4‬نمونه هاي قبلي پروژه هاي تحقيقي‬
‫‪ .5‬آيا از قواعد وانتظارات مؤسسه خود آگاهيد؟ اگر شما براي دريافت درجة‬
‫داشگاهي تحقيق مي كنيد محدوديتهايي از نظر اتخاب موضوع‪ ،‬تعداد كلمات‪،‬‬
‫نحوة سازماندهي مطالب و‪ ...‬خواهيد داشت و ‪...‬‬
‫‪30‬‬
‫‪.6‬گسترة موضوع و اندازة عنوان‬
‫‪ .7‬چقدر وقت داريد و چگونه مي خواهيد وقت خودرا مديريت كنيد؟‬
‫‪ .8‬هزينه هاي تحقيق را چگونه تأمين ميكنيد؟‬
‫‪ .9‬چه منابعي در دسترس شما قرار دارد‪.‬‬
‫‪ .10‬نياز شما به پشتيباني و حمايت‪.‬‬
‫‪ . 11‬مسائل دسترس ي به امكانات‪.‬‬
‫‪ .12‬ميزان آشنائي شما با روشهاي تحقيق‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫عنوان تحقیق‬
‫‪32‬‬
‫عنوان تحقیق را چگونه بنویسیم‬
‫پس از لیست کردن مشکلت واولویت بندی و انتخاب موضوع آنچه در نوشتن یک طرح‬
‫تحقیقاتی اهمیت دارد عنوان آن می باشد‪.‬‬
‫هر عنوانی شامل محتوایی است‬
‫‪ ‬چه چیزیا را می خواهید بررس ی کنید‪ :‬ا‬
‫فشار‬
‫ا‬
‫در مورد آن بررس ی نماید‪:‬مثل شیوع‬
‫که محقق می خواهد ا‬
‫تاثیر یک دارو‪ ،‬درمان بیماری‪ ،‬آگاهی او‬
‫خو ان یا حاملگی ناخواسته ا‬
‫در مورد ایذر و‪......‬‬
‫فتار ا‬
‫در ر ا‬
‫نگرش ا‬
‫لذا محقق باید آنچه را که بعنوان مسئله یا مشکل انتخاب نموده‬
‫کار برد‬
‫بعنوان محتوای عنوان به ا‬
‫‪34‬‬
‫‪‬روی چه کس ی می خواهید بررس ی کنید‬
‫در عنوان تحقیق همیشه جامعه مورد هدف او یا گروه هدف آن‬
‫ایذر می‬
‫در مورد ا‬
‫فتار ا‬
‫در مورد آگاهی نگرش او ر ا‬
‫مشخص شود‪ .‬مثل ا‬
‫توان گروههای هدف مختلفی ااز جمله مردم‪ ،‬دانش آموزان‪،‬‬
‫در‬
‫مدنظر محقق باشد ا‬
‫ا‬
‫دانشجویان‪ ،‬معلمان‪ ،‬بیماران‪ ،‬بهورزان و‪...‬‬
‫عنوان باید مشخص شود‪.‬‬
‫‪ ‬کجا می خواهید تحقیق کنید‪:‬‬
‫نیز مشخص می باشد لزم است‬
‫در هر عنوانی محل انجام تحقیق ا‬
‫ا‬
‫مرکز‪ ،‬شهر‪ ،‬شهرستان استان یا کشورا مورد مطالعه قید گردد‪.‬‬
‫در‬
‫‪ ‬در چه زمانی تحقیق انجام خواهد شد‪ :‬زمان انجام تحقیق ا‬
‫عنوان آن آورده شود‬
‫‪.1‬از کلمات کوتاه و رسا در حد امکان از یک زبان استفاده شود ‪.‬‬
‫‪.2‬به صورت عبارت باشد و از به کار بردن فعل در عنوان باید خودداری شود‪:‬‬
‫به عنوان مثال ‪:‬‬
‫” بررس ی شیوع حاملگی ناخواسته در زنانی که به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در‬
‫سال ‪ 91‬مراجعه می کنند ”‬
‫بهتر است بنویسیم ”بررس ی شیوع حاملگی ناخواسته در زنان مراجعه کننده به مراکز‬
‫بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال ‪“ 91‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ ‬عنوان را با کلماتی مانند بررس ی ‪ ،‬مطالعه‪ ،‬مقایسه یا اندازه گیریا‬
‫کار میباشند‬
‫شروع کنیم که نشان دهنده چگونگی انجام ا‬
‫ی نم اوده‬
‫ی که شایع او رایج نیست خوددار ا‬
‫کار بردن حروف اختصار ا‬
‫‪ ‬ااز به ا‬
‫در صورت امکان ااز کلمات فارس ی استفاده شود‬
‫بهتر است ا‬
‫او ا‬
‫غیر سوال مطرح نماید‬
‫‪‬عنوان را ا‬
‫در ابر گیرنده هدف کلی تحقیق باشد‬
‫‪‬عنوان تحقیق ا‬
‫‪38‬‬
‫انتخاب موضوع‬
‫بررس ي متون‬
‫بيان مسئله‬
‫بررسي متون‬
‫تعريف بررس ي متو ان‪:‬‬
‫در‬
‫غیر مستقيم با موضوع پژوهش ا‬
‫‪ ‬مطالعه كليه منابعي كه به طورا مستقيم يا ا‬
‫ارتباطند او استفاده ااز اين منابع به نفع خود‪.‬‬
‫‪ ‬تحقيق كمي‪:‬‬
‫در ابتداي تحقيق (اساس طرح تحقيقاتي)‬
‫انجام بررس ي متونا ا‬
‫‪ ‬تحقيق كيفي‪:‬‬
‫در جريان تجزيه او تحليل داده ها او يا بعد از آن (مقايسه‬
‫انجام بررس ي متونا ا‬
‫متو ان علمي با يافته هاي مطالعه)‬
‫‪ ‬تعيين يا تصحيح موضوع تحقيق‪:‬‬
‫ بررس ي متون‪ ،‬كمك به محقق در تشخيص موضوعي كه نياز به تحقيق و مطالعه بيشتر دارد‪.‬‬‫‪ -‬تصحيح موضوع تحقيق در جريان بررس ي متون علمي‪.‬‬
‫‪ ‬تحكيم دليل منطقي براي انجام تحقيق‪:‬‬
‫ اجتناب از دوباره كاري (قبال موضوع توسط افراد ديگري به طور گستردهاي مورد تحقيق‬‫قرار گرفته است)‪.‬‬
‫‪ -‬مطالعه بيشتر موضوع تحقيق(كمبود متون علمي مربوط به موضوع تحقيق)‪.‬‬
‫‪ -1‬مشخص كردن وسعت او شدت تحقيق(اهميت موضوع)‪.‬‬
‫در پژوهش‪.‬‬
‫‪ -2‬نشان دادن مشكلت موجود ا‬
‫در تعيین يا تصحيح موضوع تحقيق‪.‬‬
‫‪ -3‬كمك به محقق ا‬
‫‪ -4‬پيدا كردن دليل منطقي براي حمايت از تحقيق‪.‬‬
‫ديگر مطالعه‪.‬‬
‫‪ -5‬آشنايي با راههاي ا‬
‫‪ -6‬توضيح يا تاييد يافتهاها‪.‬‬
‫هدف كلي مرور متون علمي‪ :‬دستيابي به دانش موجود درباره يك موضوع‬
‫‪ ‬آشناي با راههاي ديگر مطالعه‪:‬‬
‫ آشكار شدن روشهاي تحقيقي خاص مورد استفاده در مطالعات قبلي‪.‬‬‫ استفاده محقق از روشهاي بكار گرفته در مطالعات قبلي‪.‬‬‫ پيدا روش ي جديد براي انجام تحقيق‪.‬‬‫‪ ‬توضيح يا تاييد يافته ها‪:‬‬
‫آشكار شدن يافته هايي مشابه يافته هاي تحقيق فعلي يا متفاوت با آنها‪.‬‬
‫ا‬
‫‬‫ استفاده ااز بررس ي متونا جهت اثبات ارتباطات او نظريه هاي حاصل ااز داده هاي‬‫تحقيق فعلي‪.‬‬
‫‪ -1‬جستجوي متون علمي‬
‫‪ -2‬غربال كردن منابع‬
‫‪ -3‬خلصه كردن منابع‬
‫‪ -4‬سازماندهي و تحليل منابع‬
‫‪ -5‬نگارش متون‬
‫مرحله او ال‪:‬‬
‫جستجوي متو ان‬
‫مهارت تعيین او پيدا كردن متونا مربوطه به موضوع‪ :‬اصل مهم در تحقيق‬
‫‪ -1‬جستجويا اوليه‪:‬‬
‫در مورد موضوع تحقيق‪.‬‬
‫ بررس ي اجمالي انتشارات براي چكيده اي ااز دانش موجود ا‬‫مشخص شدن اين مطلب كه موضوع تحقيق به طورا دقيق مورد مطالعه قر اار‬
‫گرفته يا نه‪.‬‬
‫در تصميم گیريا جهت ادامه تحقيق‪.‬‬
‫كمك به محقق ا‬
‫‪ -2‬جستجوي ثانويه ‪:‬‬
‫در رابطه با موضوع‬
‫منتشر شده ا‬
‫ا‬
‫ تلش همه جانبه محقق جهت بررس ي تمام اطلعات‬‫تحقيق‪.‬‬
‫ي جديدترين انتشارات توسط محقق‪.‬‬
‫‪ -‬جستجو ا‬
‫ي متو ان علمي‬
‫‪ ‬انواع جستجو ا‬
‫‪ -1‬جستجويا دستي متونا علمي‪:‬‬
‫ وقت گیر‪ ،‬اما نسبتا ارزان‪.‬‬‫مستلزم آشنايي با كتابخانه او انواع ابزارهاي راهنما شامل چكيده نامه ها‪،‬‬
‫كتابنامه ها‪ ،‬دانشنامه ها‪ ،‬فرهنگ ها‪ ،‬دستنامه ها‪ ،‬درسنامه ها‪ ،‬دستور نامه‬
‫ها‪ ،‬سالنامه ها‪ ،‬اطلس ها‪ ،‬نشان نامه ها و سرگذشت نامه ها‪.‬‬
‫ي متو ان علمي‬
‫‪ ‬انواع جستجو ا‬
‫‪ -2‬جستجوي كامپيوتري متون علمي‪:‬‬
‫ي كامپيوتري‪ ،‬دسترس ي به اطلعات ذخیره در بانك های اطلعاتي‬
‫‪ ‬هدف ااز جستجو ا‬
‫هر كتابخانه اي كه به بانك اطلعات دسترس ي دارد‪.‬‬
‫در ا‬
‫‪ ‬انجام جستجويا كامپيوتريا ا‬
‫‪ ‬استفاده ااز كلمات كليدي جهت دستيابي به اطلعات‪.‬‬
‫غربال منابع‬
‫مرحله دوم‪:‬‬
‫‪ ‬هدف‪ :‬ارتباط او مناسبت منابع با موضوع تحقيق(جدا كردن منابع مربوط به‬
‫موضوع)‬
‫‪ ‬مهمترين روش‪:‬‬
‫ طبقه بندي منابع‬‫ خواندن سريع چيكده يا مقدمه‬‫در منبع بستگي دارد‪.‬‬
‫مناسبت منبع با موضوع تحقيق به اطلعات موجود ا‬
‫مرحله سوم‪:‬‬
‫خلصه كردن‬
‫‪ ‬خواندن منابع‪:‬‬
‫ گرفتن كپي از مقاله و ‪...‬‬‫ نوشتن خلصه اي از مقاله‬‫‪ -‬يادداشت نقاط قوت و يا ضعف مقاله‬
‫مرحله چهارم‪:‬‬
‫سازماندهي و تحليل منابع‬
‫مرحله پنجم‪:‬‬
‫نگارش متو ان‬
‫در پايان مقدمه يا بخش مجزا‬
‫در مقدمه با آوردن مرجع ا‬
‫‪ -1‬ادغام ا‬
‫‪ -2‬ارائه جداگانه بصورت مرو ار متونا‪:‬‬
‫در انتها‬
‫ذكر مراجع ا‬
‫الف) شيوه نگارش با ا‬
‫ب) شيوه ارايه جداو ال خلصه مطالعات(عناوين ستونها‪ :‬مولفین‪ ،‬هدف‪ ،‬نوع‬
‫مطالعه‪ ،‬نمونه ها‪ ،‬روشها او نتايج)‬
 REFERENCES:
 Akimoto T, Akama T, Sugiura K, Tatsuno M, Koda
Y, Waku T, et al. Alteration of local immunity in the
oral cavity after endurance running. Japanese
Journal of Physical Fitness and Sports Medicine.
1998; 47: 53–62.
 Rapport, M. D., Dupaul, G. J., Stoner, G., & Jones, J.
T. (1986). Comparing classroom and clinic
measures of Attention Deficit Disorder:
Differential Idiosyncratic, and Dose-Response
Effects of Methylphenidate. consulting and clinical
psychology, 54(3), 334-341.
‫زمان و مكان‬
‫‪ .1‬ژاپن ‪1974‬‬
‫نوع مطالعه‬
‫تجربي ‪ 50‬مورد‬
‫‪ . 2‬امريكا ‪1980‬‬
‫داروي بكاررفته‬
‫آسپرين‬
‫تجربي ‪ 60‬مورد‬
‫نتيجه‬
‫‪ %50‬بهبودي‬
‫ديكلوفناك‬
‫‪ % 80‬بهبودي‬
‫‪ -1‬متون نبايد يكسري نقل قو ال خلصه دنبال هم باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬وظيفه اصلي مرور‪ :‬خلصه كردن و ارزيابي مدارك‬
‫‪ -3‬مرور بايد شامل تناقضات و توافق ها و همچنین حاوي توضيحاتي راجع بهه تناقضهات‬
‫يافته ها‪.‬‬
‫‪ -4‬عدم لزوم توضيح زياد در مورد هر منبع استفاده شده‪.‬‬
‫‪ -5‬مرور متون بايد با لغات خودتان نوشته شود‪.‬‬
‫‪ -6‬مرور متون بايد تا حد امكان عيني باشد(مواردي كه در تضاد با ارزشهاي شخص ي‬
‫است نبايد خذف گردد)‬
‫‪ -7‬اتمام مرور متون با خلصه اي از آن‪:‬‬
‫خلصه بايد نشان دهنده قابل اطمينان بودن يافته هاي تحقيق باشد‪.‬‬
‫حذف منابع نا مناسب‬
‫تعيین‬
‫لغات‬
‫كليدي‬
‫جستجوي‬
‫منابع‬
‫نوشتن مرور‬
‫گرفتن‬
‫منابع‬
‫احتمالي‬
‫غربال‬
‫منابع‬
‫تحليل مطالب‬
‫خلصه‬
‫كردن‬
‫سازماندهي منابع‬
‫بیان مسأله‬
‫توضيحي استت مختصتر و مفيتد در متورد مناستبت مستئله بتا استتفاده از بيتان وضتعيت‬
‫مح تتيط‪ ،‬وياگيه تتاي آن مس تتئله‪ ،‬گس تتتردگي آن در جامع تته‪ ،‬عل تتل احتم تتالي وق تتوع مس تتئله از‬
‫طريق پاوهش‪.‬‬
‫‪ -1‬توجيه خود‬
‫‪ -2‬توجيه ديگران‬
‫‪ -3‬جلب نظر شوراي پاوهش ي براي اخذ بودجه‬
‫‪ -4‬توجيه همكاران طرح‬
‫دليل اهميت بيان مسئله‪:‬‬
‫‪ -1‬پايه اصلي براي تنظيم طرح تحقيقاتي است‪.‬‬
‫‪ -2‬ارائه طرح را به مسئولين امر آسان مي كند‪.‬‬
‫‪ -3‬عنوان انتخاب شده را روشن و مشخص مي كند‪.‬‬
‫‪ -4‬مسئله تحقيق بطور منظم توضيح داده مي شود‪.‬‬
‫‪ -5‬وضعيت موجود تحقيقات انجام شده را مشخص مي كند‪.‬‬
‫‪ -6‬دستيابي به ساير مطالعات در همان زمينه را آسان مي كند‪.‬‬
‫‪ -7‬داليل انجام تحقيق توضيح داده مي شود‪.‬‬
‫‪ -8‬اهميت و اولويت موضوع تحقيق را بيان مي كند‪.‬‬
‫‪ ‬تعریف مشکل‬
‫‪ ‬نمایاندن اهمیت مشکل (وسعت‪ ،‬شدت‪ ،‬افراد در معرض خطر و ‪)...‬‬
‫‪ ‬اعالم نحوه مواجهه فعلی با مشکل‬
‫‪ ‬اعالم عوارض و عواقبی که در صورت پایدار ماندن مشکل رخ دهد‪.‬‬
‫‪ ‬اعالم عواملی که می تواند بر روی بیماری و عوارض آن و یا بر روی مواجهته فعلتی تتأثير گتذار بتوده و یتا بتا آنهتا مترتبط‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اعالم نقطه تاریک و یا وجود تناقضات یا اختالف نظرهای موجود درباره موضوع‬
‫ً‬
‫‪ ‬اعالم تصویری روشن و نسبتا کامل از طرح‬
‫‪ ‬اعالم فواید متصور از نتایج احتمالی تحقیق‬
‫‪ ‬تعريف عملي واژه ها يا مفاهيم اصلي و عالئم اختصاري‬