Patologie pupečníku

download report

Transcript Patologie pupečníku

-pupečníku
-placenty
-plodových obalů
-plodové vody
 Naléhání
a výhřez
 Vývojové anomalie
 Odchylky v délce
 Obtočení, uzly, torse
 Záněty, nádory, poranění
 Naléhání,
skrytý, manifestní výhřez
 Frekvence cca 0,5% gravidit
 Příčné polohy, KP, PPH (závažné),
polyhydramnion, gemini, rozšířený DDS
 Dg: aspekce, palpace vag., CTG (saltatorní
oscilace, variabilní decelerace)
 Vedení porodu: akutní SC
 Norma:
2 arterie, 1 vena
 Velamentosní inserce – vasa umbilicalis
praevia – primární SC
 Agenese 1 arterie – 0,2%, v 50% VVV plodu
 Inserce pupečníku:



centralis, paracentralis – norma
marginalis, furcata, velamentosa
velamentosní inserce – vasa umbilicalis praevia –
primární SC (hrozící krvácení plodu)
Vasa praevia
Klinické symptomy: krvácení se objeví okamžitě po odtoku
plodové vody porušením cév probíhajících v blanách. Je vždy
spojeno s patologickým záznamem na CTG a vysokou fetální
mortalitou.
Porodnický postup: k záchraně plodu je nutno provést
okamžitě císařský řez.
Placenta after delivery showing vasa previa. Vessels are seen running unprotected through the membranes.
Twin placenta with a velamentous (left) and below it a paracentral inserted umbilical cord (right).
 Norma
40-70cm
 Dlouhý – více než 70cm
 Krátký


absolutně- méně než 40cm – při NNL
Relativně – obtočený kolem plodu

Neprav. Polohy plodu, abrupce, zástava porodu ve
II.DP, hypoxie plodu, ruptura pupečníku
Dlouhý – více než 70cm – častější naléhání, výhřez,
obtočení
 Krk,
ruce, nohy, trup (20-30% porodů)
 Strangulace pupečníku – až úmrtí plodu
 Dg: CTG – decelerace, bradykardie
 Uzly – pravé, nepravé
 Torse – překroucení v podélné ose


Jako příčina strangulace – tromby
Postmortálně
In the left picture two knots (arrows) are visible.
Macroscopic picture of over-coiling
umbilical cord (arrow).
This umbilical cord shows marked
spiralling, or torsion. This can potentially
compromise blood flow to fetus.
 Záněty
pupečníkových cév – funisitis
 Nádory – vzácné

Cystické, myxomy, hemangiomy
Poranění pupečníku – zadní VP krvavá (překotný
porod)
Tromboza pup. Cév – poruchy fetoplac. Oběhu,
edém placety (po kordocentéze)
 Poruchy
odlučování placenty
 Poruchy vypuzování placenty
 Placenta praevia

Vcestné lůžko
 Abrupce

placenty
Předčasné odloučení normálně nasedajícího lůžka
 Retrakce
dělohy, kontrakce dělohy – odloučí
placentu


Slabé kontrakce, silné krvácení
Důsledek dlouhého porodu, polyhydramnon
 Způsob
inserce placenty – nedostatečná
decidualizace


DDS, myomy, septum, jizva, výkony v děloze
Adherens, accreta, increta, percreta
With placenta accreta, placental implantation is abnormally
adherent to the uterine wall and placental villi are attached to the
myometrium.
With placenta increta, the myometrium is invaded.
With placenta percreta, the placenta extends beyond the uterine
serosa into another organ. (Source: Figure 3 from article)
 Uterotonika
 LMP
– manuální vybavení placenty v CA
 RCUD – digitální event. instrumentální revize
 Spasmus
hrdla - spasmolytika
 Nidace




v DDS
Insertio placentae profunda – nedosahuje k VB
PP marginalis – okraj k VB
PP partialis – částečně překrývá VB
PP centralis – překrývá celou VB
 Patologie
plodového vejce
 Chyba decidualizace endometria


Hormonální insuficience
Endometrium poškozené předchozím výkonem
 Submukozní
myom
 Děložní septum
 Častěji spojené s placentou
adherens/accreta
 Krvácení

(mateřská krev)
Slabé, opakované, anemizace matky
 Nepravidelné
polohy plodu(šikmá, příčná, KP)
 Odlučování části placenty –hypoxie-odumření
plodu
 Nepravidelná
poloha plodu (příčná, šikmá,
KP)
 Měkký DDS (placenta na PS)
 Ultrazvuk – abdom., vag. sonda
 Velmi opatrně – hrozí ŽOK:



Event.vyš.v zrcadlech
Event.palp.vyš. – pouze v nemocnici
Dif. dg. abrupce placenty, ca pochvy, ca hrdla,
poševní varixy
 Hospitalizace,
observace, KO – léčba anemie
 observace stavu plodu – CTG, Klid na lůžku
 Rozhodnutí o ukončení gravidity – 3x a dost, silné
krvácení – ukončit per SC
 Plánovaný SC – PP centralis, partialis
 Placenta na PS – SC transplacentárně




Silné krvácení,
Embolie plodovou vodou
Pl. Accreta – hysterektomie
Nebezpečí DIC – profylaktická heparinizace
 Hypertenze,
preeklampsie, eklampsie,
nefropatie
 Úraz
 Myom
 Tuhé plodové obaly, krátký pupečník, odtok
VP u polyhydramnia
 Narušení
AV spojek v decidua basalis –
krvácení
 Hematom placentu dále odlučuje
 Retroplacentární hematom – šok, bolest,
alterace ozev plodu, hypertonická děloha
 Krvácení
 Dle
rozsahu, dle lokalizace
 Centrální část – retroplacentární hematom
 Periferní část – krvácení, lepší diagnostika
 Uvolnění tkáňového tromboplastinu – DIC
 Konzumpce fibrinogenu, přeměna na fibrin
hypo až afibrinogenemie
 Trombocytopenie
 Porucha srážení krve
 Vedení
porodu – spontánně x SC
 Profylaktická heparinizace
 Závislost na rozsahu abrupce, fázi porodu,
stavu plodu
 Sectio caesarea – hypotenze, šok, hypoxie
plodu
 Spontánní porod – DVB, monitorace rodičky a
plodu (trvalá)
 Chrání
plod proti inzultům, infekci
 Předčasné porušení – infekce
 Obaly extrémně tuhé (abrupce, čepec
štěstěny) – nutno DVB za porodu
 Graviditas extraamnialis – amnion praská a
retrahuje - amniální pruhy=Simonartovy
provazce-zaškrtí části plodu…amputace
 Množství
VP se mění
 Koncem gravidity cca 1 litr
 Méně než 500ml – oligohydramnion
 Více než 2000ml - polyhydramnion
 Nedostatečná


tvorba
Insuficience placenty
VVV ledvin, močových cest plodu
 Odtok
VP
 Akutní
– anencefalie, monozygotické gemini
 Chronický
 Mateřské příčiny

DM (hydrops a polyurie plodu), kardiopatie,
nefritis, lues
 Fetální

příčiny
VVV plodu (VCC, VVV ledvin, GIT), komprese
pupečníku
 Potrat,
předčasný porod, dušnost, KV potíže
 Dg:
ultrazvuk
 Terapie:


Oligo: amnioinfuze
Poly: odlehčovací punkce
 DVB
 Pomalý
porod – dlouhodobě rozepnutá děloha
 Krvácení z hypotonie v III.DP