Transcript Pobierz

Konkurencyjność i przedsiębiorczość w rozwoju regionu i gminy

Treść zajęć

1.

2.

3.

Definicja i obszary konkurencyjności; Sposoby zwiększania konkurencyjności:   Klaster; Learning region;   Innowacyjność: Przedsiębiorczość.

Praca w grupach – learning region.

Obszary konkurencyjności

   Nad innymi miejscami; O pozycje w rankingach;

O kluczowe zasoby:

 inwestycje kapitałowe,   fundusze, wydarzenia,  wykwalifikowanych, kreatywnych mieszkańców.

 Ma globalny charakter.

Różnica konkurencyjna

    W bieżącej pozycji konkurencyjnej; W potencjale konkurencyjnym; W strategii konkurowania (instrumentach); W przyszłej pozycji konkurencyjnej.

Władze lokalne mają wpływ na pozycję konkurencyjną swojej gminy lub regionu Poprawa konkurencyjności stała się elementem strategii rozwoju Konkurencyjność dziś konkurencyjność oczekiwana

Wyznacznik konkurencyjności

Na ile obszar potrafi produkować dobra i usługi, które znajdują nabywców na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnym zwiększaniu dobrobytu swoich mieszkańców Poziom bezpośredni Warunki zakładania i działania firm poziom pośredni sukcesy tych firm

Konkurencyjność jako drzewo

Owoce: dobrobyt, rozwój… Konary: zatrudnienie, zyski, podatki Pień: struktura sektorowa i produktywność Korzenie: zdolność firm do wykorzystywania potencjału (gleby) Gleba: kompetencje ludzi, więzi, przedsiębiorczość (cecha)

Klaster (Portera)

Znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączonych podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą.

Elementy:

 Produkty finalne,     Dostawcy maszyn, półproduktów itp, Instytucje finansowe, Badawczo – rozwojowe, Branże pokrewne.

Cechy klastra

    Bliskość geograficzna Wspólny cel Duża liczba podmiotów Współpraca i konkurencja Zalety klastra sprawiają, że firmy spoza zaczynają się do niego przenosić

Zalety klastra dla regionu

       Specjalizacja; Szybsze powstawanie nowych firm (miejsc pracy); Obniżanie kosztów transakcyjnych; Rozwój bazy naukowej; Zwiększone zainteresowanie inwestorów; Zwiększone inwestycje w infrastrukturę; Lepsze samopoczucie mieszkańców.

Wpływ klastra widać głównie w ujęciu jakościowym – postrzegany jako region innowacyjny.

Wspieranie klastra przez samorząd

      Tworzenie infrastruktury; Dopasowanie programu oświatowego; Wspieranie na uczelniach prac badawczo – rozwojowych w danym kierunku; Organizowanie spotkań uczestników; Promocja klastra – przyciąganie uczestników; Parki technologiczne nastawione na wsparcie klastra.

Pułapki przy wspieraniu klastra

  Tworzenie klastrów od podstaw; Wspieranie klastrów, których przewaga konkurencyjna została zniwelowana przez zewnętrznych konkurentów lub nowocześniejszą technologię.

Learning region

Magazyn wiedzy i pomysłów zapewniający odpowiednie środowisko i infrastrukturę ułatwiające przepływ wiedzy, pomysłów i proces uczenia się.

Wiedza – strategiczne źródło przewagi konkurencyjnej; Uczenie się i wymiana informacji – decydującym procesem ją kształtującym Raczej paradygmat nie wymagający definiowania niż teoria

Cechy regionu uczącego się

        Przepływ ludzi, informacji, dóbr i usług na poziomie globalnym, w systemie just-in-time; Struktury zarządzania są sieciowe; Proces decyzji zdecentralizowany; Elastyczność; Orientacja na potrzeby i wymagania konsumenta; Relacje oparte na zaufaniu; Dotyczy wszystkich : firm, otoczenia biznesu, nauki, władza, mieszkańcy; Możliwość uczenia się przez całe życie.

Learning region w praktyce

       Szkolnictwo wyższe; Wspierania badań przez sektor publiczny; Działalność ośrodków transferu technologii; Duże przedsiębiorstwa jako ośrodki dyfuzji wiedzy; Przyciąganie korporacji transnarodowych; Społeczne zakorzenienie organizacji – poczucie wspólnego celu oraz konsensusu społecznego; Organizacje publiczne i ngo tworzą i popularyzują wiedzę, przedsiębiorstwa ją wykorzystują sprzedają

Innowacyjność

Zdolność do tworzenia innowacji, motywacja do szukania nowych rozwiązań, wprowadzania nowych pomysłów, wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych.

Ma istotne znaczenia dla konkurencyjności regionu.

Innowacja – nowa metoda, nowa technologia, nowy produkt, wejście na nowy rynek czy segment.

Warunki innowacyjności

   Jakość i kwalifikacje siły roboczej (kapitał ludzki); Relacje społeczne (kapitał społeczny); Jakość instytucji kultury (kapitał kulturowy).

Konkurencyjność a przedsiębiorczość

   Strategia konkurencyjności – takie priorytety i sposoby ich osiągania, które przyciągną dobrych ludzi i kapitał; Strategia przedsiębiorczości – stymulowanie ludzi i kapitału do jak najlepszych efektów; Przedsiębiorczość i konkurencyjność: współdeterminanty trwałego rozwoju ekonomicznego.

Przedsiębiorczość

 Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw;  Nowe: o Produkty o Rynki o Technologie o Segmenty Skutki: Wzrost efektywności i produktywności; Przyspieszenie zmian strukturalnych; Wzrost innowacyjności; Zwiększenie wyboru dla konsumentów.

Jakość przedsiębiorstw

    Jaka stopa zwrotu; Wiek; Wydatki na badania i rozwój; Wchodzenie na rynki zewnętrzne.

Wspieranie przedsiębiorczości

   Zachęcanie do tworzenia nowych firm (głównie MŚP); Rozwój istniejących firm; Przyciąganie wielkiego biznesu.

1.

2.

3.

4.

5.

Jak pomagać firmom?

6.

7.

Dbać o dobre prawo i jakość urzędów; Udzielać adekwatnej informacji (o rynku); Pomagać w dostępie do wiedzy; Stwarzać możliwości dofinansowania; Rozwijać kompetencje przedsiębiorcze i zarządcze (też przedsiębiorczy klimat); Dbać o rozwój regionalny i lokalny (popyt wewnętrzny); Wspierać profil biznesowy regionu (klastry, nisze rynkowe, rozpoznanie potencjału lokalnego).

Ulgi podatkowe

    Metoda przyciągania inwestorów; Podatek gruntowy – bardzo niski – nie ma znaczenia; Możliwe zwolnienie budowli z podatku od nieruchomości – przypisany do wartości instalacji; Często i tak decydują pozafiskalne czynniki w wyborze lokalizacji.

Ułatwienia w pozyskiwaniu środków

    Pierwszy wniosek pisze doradca: Udostępnić szablony projektów; Informacja zwrotna od przedsiębiorców o ocenie programów wsparcia; Programy wsparcia powinny zmieniać się w czasie.

Co firmom przeszkadza?

    Dezorientacja w możliwościach wsparcia; Niewystarczające możliwości wsparcia inwestycyjnego; Szkolenia dofinansowane są nieprzydatne; Trudności we współpracy z nauką.