Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie-wizytówką Wrocławia

Download Report

Transcript Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie-wizytówką Wrocławia

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie
wizytówką Wrocławia
Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
Wrocławski Medyczny Park
Naukowo Technologiczny
Zawartość prezentacji
• Działania sieci
• Priorytety i projekty strategiczne w
e-Zdrowiu w latach 2007 – 2013
• Partnerzy sieci
• Przyszłość sieci i rozwój ogólnopolskiego
Klastra e-Zdrowie
Cele sieci
Wzmacnianie powiązań nauki z gospodarką
• Poprzez realizację projektu „Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a
gospodarką dolnego śląska poprzez tworzenie sieci naukowo
gospodarczych”
• Wykorzystanie potencjału naszego regionu (gospodarczy,
badawczy, edukacyjny, kulturowy, instytucjonalny, administracyjny,
biznesowy)
Realizacja
• Wykreowanie regionalnego, branżowego programu
badawczo-wdrożeniowego zgodnego
z Regionalną Strategią Innowacji i Strategią Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego.
• Powołanie środowiskowych zespołów eksperckich i
zespołów badawczych
• Przygotowanie/realizacja projektów pilotowych z
obszaru innowacji/nowych technologii
• Działamy dzięki finansowaniu z UE i budżetu państwa
Zadania na początku projektu
• opracowanie regionalnego, zintegrowanego Programu
o dużym znaczeniu dla Regionu – priorytety Regionu
• integracja kluczowych partnerów gospodarczych
i badawczych wokół Programu
• stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej
w celu realizacji Programu
• promocja i lobbing na rzecz realizacji Programu
• udział w odpowiedniej Krajowej Platformie Technologicznej oraz w 7
Programie Ramowym UE
• opracowanie koncepcji środowiskowej infrastruktury niezbędnej dla
realizacji programu z uwzględnieniem istniejących zasobów
• przygotowanie wniosków o finansowanie pilotowych projektów
badawczo-wdrożeniowych w ramach Programu
Kolejne działania sieci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Powołaliśmy 40 osobowy Komitet Ekspertów
Zorganizowaliśmy 4 seminaria branżowe i dwie konferencje
Prezentowaliśmy działania sieci na konferencjach a także publikowaliśmy
materiały informacyjne i doniesienia konferencyjne
Nawiązaliśmy współpracę z władzami samorządowymi i miejskimi a także
firmami informatycznymi (Grupa EMAX, UHC, Prokom Softweare)
Zaprosiliśmy do współpracy zakłady opieki zdrowotnej z całego
województwa
Obecnie w sieci funkcjonuje kilkunastu partnerów
Nawiązaliśmy współpracę z partnerami z Czech (iZIP) i Niemiec (Polsko
Niemieckie Forum Zdrowia, Tudag Dresden)
Braliśmy udział w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym
Przygotowaliśmy razem z Ekspertami szczególnie Akademii Medycznej i
Politechniki listę projektów do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć UMWD na
łączną kwotę ponad 200 mln PLN
Trwają prace nad ekspertyzami
• Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie
informatyki medycznej w Polsce i UE
• Mapy problemów Regionu do rozwiązania w zakresie
zarządzania służbą zdrowia
• Identyfikacja i inwentaryzacja zasobów
medycznych/informatycznych Regionu
(przeprowadziliśmy proces ankietyzacji ZOZ dolnego
śląska przy współpracy z Departamentem Polityki
Zdrowotnej UMWD)
• Przygotowanie listy zadań - tematów określających
problemy do rozwiązania w Regionie oraz założeń do
odpowiednich projektów badawczo - wdrożeniowych
• Regionalny Program "E-zdrowie
Obecnie
• Dzięki współpracy międzyuczelnianej a także działań
realizowanych wspólnie z Wrocławskim Medycznym
Parkiem Naukowo Technologicznym powołaliśmy
Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie
• Wskazaliśmy najistotniejsze projekty do realizacji w
ramach sieci i Klastra (EHR, MDC, Dolnośląska sieć
diagnostyki obrazowej)
• Prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące
finansowania tych projektów zarówno z poziomu
lokalnego jak i centralnego
Priorytety – strategia regionu i kraju
• Elektroniczny Rekord Pacjenta
• Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce i
stanowi rozszerzenie proponowanego Rejestru Usług
Medycznych, które pozwoli na usprawnienie opieki
medycznej a także optymalizacje jej kosztów
EHR i RUM
• Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał know
how naszych partnerów a korzystać z niego będą mogli
w ramach pilotażu członkowie Dolnośląskiej sieci
eZdrowie i Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie
• Po zakończonym pilotażu stanowić będzie usługę
proponowaną dla każdego pacjenta w kraju a także
doskonałe narzędzie dla płatnika
Dolnośląskie Centrum E-Zdrowie
– regionalne rozwiązania na
miarę Unii Europejskiej
•
•
•
•
Dolnośląska Sieć Usług Telemedycznych
Medyczne całodobowe „call center 24”
Medyczne centrum e-learningu
Elektroniczna biblioteka medyczna wraz z centrum baz danych
• Dolnośląskie Medyczne Centrum Baz Danych
DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM E-ZDROWIE
ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA
MEDYCZNA
+
CENTRUM
BAZ
DANYCH
DOLNOŚLĄSKIE MEDYCZNE
CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWE
MEDYCZNE CENTRUM
SZKOLENIOWE
MEDYCZNE
CAŁODOBOWE „CALL
CENTER 24”
BUDOWA OBIEKTU I WYPOSAŻENIE NA POTRZEBY
DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM E-ZDROWIE
•
•
DOLNOŚLĄSKA SIEĆ
USŁUG
TELEMEDYCZNYCH
Porozumienie na rzecz powołania
Ogólnopolskiego Klastra eZdrowie
INICJATORZY KLASTRA
• Wrocławski Medyczny Park Naukowo
Technologiczny - KOORDYNATOR
• Akademia Medyczna we Wrocławiu
• Politechnika Wrocławska
Klaster eZdrowie
W celu utworzenia obszaru do prowadzenia działalności
naukowej, badawczej, gospodarczej i transferu
technologii na terenie Polski strony niniejszego
porozumienia postanawiają podjąć wspólne działania dla
utworzenia i rozwoju Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie
(zwanym dalej Klastrem) będącego formą rozwoju
Dolnośląskiej Sieci eZdrowie w ramach Dolnośląskiego
Centrum Zaawansowanych Technologii.
Projekty z zakresu e-Zdrowia planowane do
realizacji w latach 2007-2013 są pierwszą tego
typu inicjatywą w Polsce wzorowaną na
zaawansowanych technologiach IT
wykorzystywanych już w branży medycznej
krajów wysoko rozwiniętych.
Dzięki potencjałowi naukowemu i gospodarczemu
naszego regionu postrzegamy ten sektor jako
wyróżnik w skali kraju a może nawet Europy
Dziękuję za uwagę