5. Miroslaw Zajdel

Download Report

Transcript 5. Miroslaw Zajdel

dr Mirosław Zajdel
[email protected]
UJK (Filia Piotrków Tryb.)
 Rozwój łódzkiego klastra logistycznego
w kontekście orientacji marketingowej i
wspierania kreatywności
 (wybrane problemy)
Jelenia Góra 2013
W dzisiejszych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych coraz większą
rolę odgrywa orientacja prorynkowa (marketingowa) oraz kwestia rozwoju
klastrów. Te zagadnienia stanowić będą m.in. pewne pole zainteresowania
tego artykułu. także m.in. klaster łódzki (zwłaszcza logistyczny, który się wciąż
kształtuje). Zatem wiodącym celem prowadzonych rozważań jest głownie
prezentacja wybranych aspektów rozwoju klastra łódzkiego w kontekście
orientacji marketingowej (szczególnie logistycznego oraz innych regionalnych i
lokalnych inicjatyw rozwoju przedsiębiorczości). Klaster ten ma także znaczenie
dla rozwoju innowacyjności w Łodzi i regionie (co jest także pewnym
przejawem orientacji rynkowej).
Przy czym termin przedsiębiorczość w tym opracowaniu rozumiany jest
dość szeroko, jako wszelkie działania i przedsięwzięcia, związane z
ponoszeniem ryzyka, polegające na wytwarzaniu, oferowaniu, dostarczaniu i
sprzedawaniu produktów i usług uznanych za korzystne do zaspokajania
potrzeb oraz przyczyniających się do funkcjonowania gospodarki. Jest ona
m.in. indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżniającej się inteligencją,
innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań i związków
zachodzących między zjawiskami gospodarczymi[1].
[1]
Por. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza „Placet”,
Warszawa 1998, s. 259-260.
Tabela 1. Zalety i wady funkcjonowania w klastrach
Wady klastrów (potencjalne
zagrożenia)
Zalety klastrów
- - Wyższy poziom innowacji
-
- Wyższe tempo wzrostu
- - Wyższa produktywność
- Wyższa zyskowność
konkurencyjność
-
Wzmożona
- Rosnąca liczba nowych firm
--Technologiczny izomorfizm
- Rosnące koszty pracy
- Rosnące koszty ziemi i
nieruchomości
Rosnące
zróżnicowanie
dochodów
- Zbyt wąska specjalizacja
- Naciski otoczenia
- Rosnąca liczba miejsc pracy
Źródło: R. Martin, P. Sunley, Deconstructing clusters: chaotic concept or policy
Praktyki marketingowe mogą stanowić pewien czynnik
umożliwiający intensyfikację oddziaływania sprzyjającego kreowaniu
korzystnych dla interesów klastrów zachowań wśród uczestników
szeroko pojętej wymiany rynkowej (m.in. nabywców, inwestorów,
decydentów, itp.). Rynek znacznie się nasyca, na ważności zyskują
tzw. „miękkie” środki oddziaływania. Wzrasta chęć stosowania aktyw
niematerialnych do stwarzania pozycji rynkowej. Dla budowania
przewagi konkurencyjnej klastra, marketing odgrywa strategiczną
rolę. Jest on zasadniczym czynnikiem kreującym relacje z
podmiotami go otaczającymi (otoczeniem zewnętrznym)[2].
Istotna jest też współpraca m.in. uczelni- Politechniki Łódzkiej,
UL i innych z inkubatorami przedsiębiorczości, ŁSSE i Klastrem
Łódzkim (m.in. IT, logistycznym, AGD itd.). Współpraca łódzkich
uczelni (m.in. technicznych) z przedsiębiorcami (kształcenie siły
roboczej dla rynku usług i przemysłu). Kooperacja w kontekście
absorpcji środków unijnych (m.in. z funduszy strukturalnych i
spójności, kapitału ludzkiego, itd.). Kwestia tworzenia m.in.
inicjatywy „Asystent Innowacji”.
[1]
Tamże.
[1]
Zazwyczaj przyjmuje się, iż największym „okręgiem logistycznym” w kraju
jest „złoty trójkąt”, zlokalizowany między Łodzią, Piotrkowem Trybunalskim i
Strykowem. Funkcjonują w tych miastach i ich okolicach znaczne centra
logistyczne, które są inwestycjami o dużym efekcie mnożnikowym. W rejonie
Strykowa są to centra magazynowo-spedycyjne takich firm logistycznych jak:
Masterlink, Express, Gravelau Polska i Raben oraz „Tulipan Park Stryków”, o
powierzchni 61 hektarów, na której zlokalizowano magazyny o powierzchni stu
tysięcy metrów kwadratowych dla firm z branż spożywczej oraz chemii
kosmetycznej i gospodarczej. Powstają także dwa kolejne parki logistyczne:
Diamond Business Park i ProLogis Park. Poza tym rozwój usług logistycznych w
powiecie piotrkowskim rozwija się prężnie od kilku lat, a ilość powierzchni
magazynowej wzrosła ponad trzykrotnie. Mieszczą się tu magazyny sieci
hipermarketów: Ahold, Geant, Nomi, Carrefour, Auchan i Kaufland. Szwedzka
Ikea zainwestowała, zaś w centrum dystrybucyjne obsługujące jej punkty
sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. ruszyła, zaś budowa
wiodącego centrum logistycznego (Central Poland) w Woli Bykowskiej koło
Piotrkowa Trybunalskiego, w którym docelowo ma pracować około sześć
tysięcy osób[1]. W Łodzi zlokalizowano m.in. centra dystrybucyjne firm
Rossmann i Polskiej Grupy Farmaceutycznej oraz terminale tekstylne Spedimex
i IC Company, a tworzy się park logistyczny Panattoni Park. Tu także stworzono
terminal i sortownia firmy kurierskiej DHL z call center, w którym zatrudnienie
znajdzie czterystu konsultantów. Działa m.in. Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości, która
stara się stymulować rozwój aktywności
ekonomicznej.
N. Stępnicka, Łódzki klaster logistyczny jako przykład działalności sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, Rozwój
regionów, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu
Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 14, Nr specjalny 2010, s. 279 i nast.
Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała 7 lipca 2011 r. z myślą
o
środowisku
szczególnym
działania
akademickim
uwzględnieniem
mają
wspierać
Politechniki
Łódzkiej,
studentów.
ze
Prowadzone
pozyskiwanie
środków
wspomagających kształcenie studentów, ich działalności
naukowo-badawczej
oraz
rozwoju,
a
także
integracji
środowiska akademickiego. Fundacja podejmuje współpracę
z
przedsiębiorstwami,
jednostkami
otoczenia
biznesu,
samorządem miasta i województwa oraz innymi organizacjami
pozarządowymi regionu łódzkiego w celu realizacji swoich
zadań statutowych.
Zwróćmy uwagę na „Strategię rozwoju klastra w Łodzi na lata
2006-2015”[1]. Jej celem to zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i
regionu. Klaster łódzki stanowi sieć współpracy oraz powiązań między
lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym, jednostkami
naukowo-badawczymi,
szkołami,
samorządem
gospodarczym
zawodowym oraz instytucjami wspierania biznesu. Poprzez działania
aktywnie wspierające rozwój branż priorytetowych planuje się
kształtować warunki dla utworzenia około 25 tysięcy nowych miejsc
pracy do 2010 r., a 40 tysięcy do 2015 r. Branże podstawowe
(priorytetowe) dla rozwoju klastra w Łodzi to: centra zaplecza
biznesowego, sektor logistyczny (będący m.in. istotnym czynnikiem
rozwoju lokalnego), przemysł AGD (sukcesywnie się rozwijający).
[1]
Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2006-2015, UMŁ, Łódź 2005, s. 1 i nast.
Podsumowanie
Poruszono niektóre aspekty (problemy) odnośnie klastrów (zwłaszcza
logistycznych) oraz orientacji prorynkowej (marketingowej) w kontekście klastra
łódzkiego i kreacji innowacyjności. Klaster łódzki (m.in. logistyczny, nowych
technologii, AGD) wspomaga tworzenie wizerunku regionu stymulującego
innowacyjność i przedsiębiorczość, różnicującego bazę ekonomiczną i
zwiększającego atrakcyjność inwestycyjną (co nie zawsze idzie w parze ze
wzrostem zatrudnialności – m.in. ze względu na bezzatrudnieniowy wzrost
gospodarczy). Nastawienie marketingowe sprzyja także wzrostowi poziomu
konkurencyjności klastrów (i centrów logistycznych) oraz promuje
zdynamizowanie działalności ekonomicznej zlokalizowanych w danym klastrze
przedsiębiorstw. Znacząca jest także rola podejścia marketingowego w kreację
dobrych relacji z partnerami gospodarczymi w ramach klastra. Władze lokalne i
regionalne powinny nadal m.in. wspierać tworzenie klastra łódzkiego (m.in.
logistycznego, nowych technologi, AGD). Ten klaster jest wciąż w fazie
kształtowania i rozwoju. Trzeba przy tym nadal dążyć do pozyskiwania
inwestorów krajowych i zagranicznych, dzięki oferowaniu im: korzyści
aglomeracyjnych, środowiska korzyści dla rozwoju wiedzy, możliwości
ograniczania niepewności związanej z procesem inwestycyjnym, itp. Ważna jest
również polityka promująca klastry. Pobudzająca rozwój regionalny (i lokalny)
oraz tworzenie miejsc pracy w kontekście strategii innowacyjnej.
Należy więc wciąż dążyć do pobudzania rozwoju społecznogospodarczego
oraz
prowadzenia
kompleksowej
polityki
w
sferze
zatrudnienia i rynku pracy. Co ma na celu m.in. zwiększanie popytu na siłę
roboczą. Ponadto warto nadmienić, iż poruszone w opracowaniu wybrane
zagadnienia dotyczące omawianej problematyki są z natury rzeczy w pewnym
stopniu kontrowersyjne. Analizowane problemy wydają się być także
wielostronne (i na ogół skomplikowane) oraz często trudne do jednoznacznej
interpretacji (m.in. w zależności od przyjętej szkoły społeczno-ekonomicznej).
Ponadto
warto
odnosić
do
nich
wielofazowo
(wielowarstwowo
i
wieloaspektowo) w świetle pewnego „szerszego podejścia”, unikając zarazem
rozwiązań skrajnych (ekstremalnych).
badawczej.
Zatem też wymagają kontynuacji
 DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ