Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska

Download Report

Transcript Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska

INNOWACJA
DLA POZ i AOS
DZIAŁANIA ZPODŚ
oraz KLASTRA
INNOWACYJNA MEDYCYNA
Główni Aktorzy Działań
Związek Pracodawców Ochrony
Zdrowia Dolnego Śląska
Klaster Innowacyjna Medycyna
Główni Adresaci
• lekarze,
• przedsiębiorcy,
• managerowie,
• właściciele
• personel
podmiotów medycznych prowadzących tzw.
PODSTAWOWĄ ORAZ SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ
ZDROWOTNĄ (POZ i AOS)
W pierwszej kolejności
członkowie Związku i Klastra
z rejonu Dolnego Śląska ale
również podmioty z
pozostałych regionów kraju
zrzeszone w ramach
Federacji Porozumienie
Zielonogórskie
• POROZUMIENIE
ZIELONOGÓRSKIE
•
•
•
•
•
Powstało w 2003
Początkowo dla reprezentacji i obrony interesów lekarzy
prowadzących podstawową i ambulatoryjną opiekę
zdrowotną w relacjach z Ministerstwem Zdrowia oraz
płatnikiem – obecnie NFZ
14 województw,
12 tysięcy lekarzy
Ochrona populacji około 12 milionów pacjentów
Główny Inicjator
działań na rzecz
innowacji:
Związek
Pracodawców
Ochrony Zdrowia
Dolnego Śląska
• Obszar działania – głównie
województwo Dolnośląskie
• Powstał w 2004 roku
• 2005 przystąpienie do PZ
• 2012 przystąpienie do Konfederacji
Pracodawców Polskich Lewiatan
• 76 członków – podmiotów
medycznych z sektora MŚP
• Ponad 500 tys. mieszkańców
Dolnego Śląska pod ochroną
Przykładowe Obszary działania
Związku:
• ochrona oraz reprezentacja interesów członków przed
dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na
finansowanie usług medycznych (NFZ, prywatni ubezpieczyciele)
• doradztwo i reprezentacja prawna,
• inicjowanie zmian otoczenia prawnego zmierzające do zapewnienia
stabilności i przewidywalności świadczenia usług zdrowotnych w
Polsce,
• inicjowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz
integracyjnych dla zrzeszonych podmiotów,
• wspólna grupa zakupowa,
• obecność w organach społecznych np. Wojewódzka Komisja
Dialogu Społecznego, Powiatowa Rada Zatrudnienia,
Programy unijne
ŁĄCZNA KWOTA OBECNIE
REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
4,5 mln PLN
ZE ŚRODKÓW UE
www.zarzadzaniebeztajemnic.pl
• „Zarządzanie bez
tajemnic. Wdrożenie
standardów
zarządzania zasobami
ludzkimi w firmach
branży medycznej”
• Okres realizacji
11.2013-07.2015
CEL
poprawa adaptacyjności 100 MMŚP
branży medycznej z woj.
dolnośląskiego i opolskiego poprzez
wdrożenie w firmach standardów
Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
PLAN DZIAŁAŃ
• Spotkania rekrutacyjne,
• Dwudniowe warsztaty,
• Przygotowanie i
wdrożenie katalogów
dobrych praktyk,
• Sesje coachingowe
poprzedzone
wywiadami,
• Indywidualne
doradztwo,
Adresaci to przychodnie borykające się z wszystkimi
aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, przy
uwzględnieniu kluczowego problemu branży medycznej
jakim jest starzenie się kadr.
www.funduszeszkoleniowe.pl
(animacja ze strony)
http://vimeo.com/86592653
PONADNARODOWY
PROJEKT GENETYCZNY
Program ponadnarodowy współfinansowany z Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerzy projektu
Związek Pracodawców
Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska
Dolnośląski Związek Lekarzy
Rodzinnych - Pracodawców
Biogenoma Sp. z o.o.
Applied Biology
BUDŻET PROJEKTU
1.023.079,74 zł
Okres realizacji: lipiec 2013-grudzień 2014
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
CEL GŁÓWNY
Rozwój współpracy jednostek naukowych
z przedsiębiorstwami na Dolnym Śląsku
w zakresie innowacji i transferu technologii
poprzez import, eksport i adaptację
amerykańskiego modelu współpracy
z zakresu genetyki.
„Współpraca pomiędzy
przedsiębiorstwami
a jednostkami badawczonaukowymi jest niezbędna,
aby projekty innowacji trafiały
ze sfery badań i rozwoju do
firm, które mogą
przekształcić innowacyjny
pomysł w konkretny produkt
lub usługę”
1. Niewystarczający
rozwój
współpracy
jednostek
naukowych z przedsiębiorstwami w dziedzinie genetyki
na Dolnym Śląsku;
2. Słabość sektora badawczo-rozwojowego w zakresie
komercjalizacji wiedzy;
3. Brak współpracy z przedsiębiorstwami i doktorantami,
4. Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma
środowiskami, w tym brak wykorzystania internetowych
narzędzi do komunikacji;
5. Zbyt mała ilość pośredników we współpracy nauki i
biznesu, co skutkuje niemożliwością znalezienia partnera
do współdziałania.
BENEFICJENCI PROGRAMU
70 przedsiębiorstw z branży medycznej
50 mikroprzedsiębiorstw, 15 małych, 5 średnich przedsiębiorstw
100 pracowników z tych przedsiębiorstw
10 uczestników studiów doktoranckich
1 jednostka naukowa - Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Jeśli oderwiemy się jednak od
terminologii programów unijnych,
będziemy mogli zauważyć, że w
efekcie wdrażanych zmian
beneficjentami będziemy my sami
jako PACJENCI
Plan działań
1.
Wypracowanie z jednostkami naukowymi 4 rekomendacji;
2.
Opracowanie dokumentacji dla 70 firm;
3.
Opracowanie platformy internetowej ELIS w wersji polskiej i angielskiej;
4.
Opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk;
5.
Zorganizowanie 2 bloków seminaryjnych z wykładowcami, praktykami,
pracownikami
naukowymi
zarówno
z
Polski
jak
i
Stanów
Zjednoczonych– pierwszy blok zakończony
6.
Zorganizowanie 2 wizyt studyjnych u partnera ponadnarodowego w
Siedzibie Klastra Genetycznego w San Diego w Kalifornii.
7.
Zorganizowanie międzynarodowej konferencji grudzień 2014
Platforma internetowa ELIS będzie pierwszą w
Polsce otwartą bazą wiedzy z zakresu genetyki
zarówno
dla
jednostek
naukowych,
doktorantów, uczelni, lekarzy, przedsiębiorców
oraz pacjentów. Dzięki swojej interaktywności
umożliwi zadawanie pytań on-line lub też
spotykanie się z ekspertami w chatroomach.
ALE CO Z TĄ PODSTAWOWĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ….
Przełożenie na praktykę lekarską
w codzienności
Jak to wyglądało niegdyś a jak będzie
wyglądało jutro
Każda nowość wzbudza zrozumiałą ostrożność
 Dobrym przykładem jest badanie EKG. Jeszcze 20 lat temu były to
duże czasami zawodne aparaty. Konieczność zlecanie badania na
zewnątrz z długim okresem oczekiwania.
 Obecnie posiadanie EKG jest jednym z podstawowych wymogów
kontraktowania świadczeń zdrowotnych w NFZ.
 Aparaty wielokanałowe bardzo często z modułem interpretacji
opartym na skomplikowanych algorytmach w znacznej mierze
wyręczają lekarza, a przynajmniej wyostrzają czujność.
 Szkolenia z interpretacji wyników są powszechne
Kolejny krok czyli USG
Coraz powszechniejsze
w prywatnych
placówkach zdrowia
dają możliwość
nieinwazyjnej
diagnostyki ludzkiego
ciała.
Światowy rynek badań genetycznych
Ocenia się, że wartość rynku testów genetycznych w USA wzrośnie z 5
miliardów dolarów w chwili obecnej do 20 miliardów w roku 2020.
Uważa się, że trendy na całym świecie są podobne.
77% konsumentów uważa, że wykonanie testów genetycznych pozwoli na
bardziej świadome i spersonalizowane podejmowanie decyzji medycznych.
78% konsumentów uważa, że badania genetyczne pozwolą lekarzom
diagnozowanie schorzeń, którym można będzie zapobiec.
prof. Adam Reich UM Wrocław
Tak może wyglądać jutrzejsza rzeczywistość
• Rozpoznanie podstawowych chorób cywilizacyjnych będzie
uzupełnione o profil genetyczny a leczenie nie będzie takie
same
dla wszystkich
pacjentów.
Może
oprócz
doświadczenia, wiedzy, testów laboratoryjnych i badań
diagnozę uzupełnimy o badanie genetyczne?
• Badania genetyczne pozwolą nie tylko odnaleźć źródła
chorób, określić indywidualne ryzyka zapadalności na
poszczególne choroby, ale jednocześnie odpowiedzą na
pytanie o prawidłowe dawkowanie leków w celu uzyskania
najlepszych efektów leczenia
11 kwietnia 2013r.
z inicjatywy Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska
powstał Klaster Innowacyjna Medycyna.
Klaster to geograficzne bądź funkcjonalne
skupisko wzajemnie powiązanych firm,
jednostek naukowych, wyspecjalizowanych
dostawców, firm działających w pokrewnych
sektorach i związanych z nimi instytucji w
poszczególnych dziedzinach, jednocześnie
współdziałających i konkurujących ze sobą w
celu realizacji wspólnych założeń
programowych
M.Porter
Pytanie po co nam klaster skoro mamy
dynamicznie działający Związek….
Związki regionalne, struktury PZ funkcjonują
jako organizacje pracodawców – ustawa z
października 1991 roku o organizacjach
pracodawców
Klastry – ustawa z kwietnia 1989 roku prawo o
stowarzyszeniach
A co za tym idzie …
Różne reżimy prawne, różne możliwości
• Tylko w 2014 roku Województwo Dolnośląskie planuje
przeznaczyć na wsparcie klastrów kwotę 1 miliona złotych,
do wykorzystania do końca grudnia tego roku
• W wielu programach wsparcia unijnego organizacje
pracodawców nie są w ogóle brane pod uwagę
• Według założeń Strategii Województwa do roku 2020,
klastry będą istotnym elementem wsparcia procesów
gospodarczych (Priorytet: 8.1.2 Rozwój gospodarczy oparty
o współpracę w ramach klastrów)
Zgodnie z unijnym założeniem
tworzenia tzw.
Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji,
klastry mają być istotnym elementem
pobudzania procesów gospodarczych w
poszczególnych krajach.
Wsparcie funduszy unijnych będzie
kontynuowane do 2020
roku. Po tej dacie, zgodnie z
zapowiedziami, „kurek z pieniędzmi
zostanie zakręcony”. Klastry mają zatem
sześć lat na wytworzenie mechanizmów
samofinansowania.
Wybrane cele:
1. Wzmacnianie konkurencyjności i przedsiębiorczości
branży medycznej.
2. Tworzenie korzystnych warunków dla nowych
inwestycji w branży medycznej.
3. Tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju e-Zdrowia.
4. Wspieranie i ułatwianie współpracy między nauką i
przedsiębiorcami w branży medycznej.
5. Kreowanie wspólnych przedsięwzięć mających na
celu rozwój medycyny, nowych innowacyjnych metod
terapii, pomoc we wdrażaniu nowych technologii.
Otwarta struktura...
Członkostwo w klastrze tworzy niepowtarzalną
możliwość podniesienia prestiżu oraz promocji
firmy na krajowym i międzynarodowym rynku,
pozyskania nowych technologii, podniesienia
konkurencyjności oraz pozyskania nowych
klientów
- zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Pozyskaliśmy ponad 100 tys. PLN na realizację
Zadania publicznego „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna”
finansowane ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Okres realizacji: 16.09-16.12.2013r.
Wykonane działania w zakresie realizowanego zadania publicznego
1.
2.
3.
4.
Upowszechnienie informacji i promocja inicjatywy klastrowej.
Inicjowanie i stymulowanie rozwoju klastra jako sieci
kooperacji.
Szkolenia i doradztwo dla członków klastra.
Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej
5.
Serwis online - http://innowacyjnamedycyna.eu/.
6.
Ogłoszenia w prasie specjalistycznej.
7.
Ogłoszenia w dziennikach regionalnych
Promocja i media
WIZYTA STUDYJNA RZESZÓW GRUDZIEŃ 2013R.
SPOTKANIA KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE
GRUDZIEŃ 2013R.
Obecność na branżowych konsultacjach
Konferencja programowa PZ, z udziałem Ministra Zdrowia Kraków luty 2014
Kolejne Działania
Przyjęta strategia rozwoju klastra
zakłada realizację w ciągu roku
minimum 1 programu prospołecznego
oraz 1 programu pro gospodarczego
adresowanego w pierwszej kolejności
do członków klastra.
W tej chwili trwają prace nad
wnioskiem wspierającym nasze
działania w obydwu obszarach.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I
ZAPRASZAM DO
WSPÓŁPRACY