Pobierz prezentację - Śląski Klaster ICT

Download Report

Transcript Pobierz prezentację - Śląski Klaster ICT

Prezentacja inicjatyw
Śląskiego Klastra ICT
Leszek Żychoń
AGENDA
• ICT a IT,
• Centrum naukowo – Przemysłowe SEMTECH,
• Od Śląskiego Klastra eBiznesu do Śląskiego
Klastra ICT,
• Strategia Śląskiego Klastra ICT,
• Główne projekty klastra.
ICT a IT
• ICT – Information and Communication Technologies
Szeroki zakres wszystkich technologii
umożliwiających przetwarzanie i przesyłanie
informacji – systemy informacyjne (systemy do
zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji
w celu ich kreatywnego wykorzystania)
• IT – Information Technology
Zagadnienia, metody i środki umożliwiające
przetwarzanie informacji – systemy informatyczne
Centrum N-P SEMTECH – trochę historii
Rok
2003
2004
2005
2006
2009
Działanie
Projekt
Utworzenie klastra „Regionalny System Monitoringu
w ramach e-Government”
PRELUDE
Projekt Broker – Broker integrujący usługi administracyjne
oparty na WebServices
BROKER
Projekt WKUP _ System Wirtualnego Konsultanta Usług
Publicznych realizowanych w regionie oparty na technikach
semantycznych
WKUP
Utworzenie konsorcjum EMAG – IMM – 2CONN - IPM
Utworzenie Centrum Naukowo – Przemysłowego SEMTECH
2010
Projekt LTS – Laboratorium Technik Semantycznych
2011
Umowa o współpracy z Województwem Śląskim (Śląskim
Centrum Społeczeństwa Informacyjnego)
2013
Rozwój Śląskiego Klastra ICT
LTS
Śląski Klaster
ICT
Centrum Naukowo – Przemysłowe SEMTECH
Centrum Naukowo – Przemysłowe SEMTECH zostało powołane
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych.
Członkowie Centrum:
•Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach,
•Instytut Maszyn matematycznych w Warszawie,
•IPM Sp. z o.o. w Katowicach,
•2CONN Sp. z o.o. w Sosnowcu,
•C N-P ICT Sp. z o.o. w Katowicach.
Cel Centrum:
Skoncentrowanie zasobów dla wspólnej realizacji prac badawczo
– rozwojowych w obszarze systemów informacyjnych oraz komercjalizacji
i wdrażania wyników tych prac w praktyce gospodarczej
Od Śląskiego Klastra eBiznesu do Śląskiego Klastra ICT
1999 – początki współpracy firm tworzących Śląski Klaster eBiznesu
2009 – formalne utworzenie Śląskiego Klastra eBiznesu
2010 – utworzenie Centrum Naukowo – Przemysłowego SEMTECH
2013 – Projekt Rozwój Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT
Zmiany formalne:
•Zmiana nazwy klastra: Śląski Klaster ICT
•Zmiana nazwy koordynatora klastra: Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT
•Przeniesienie siedziby koordynatora klastra z Bielska Białej do Katowic
Cel zmian:
•Rozszerzenie zakresu działalności klastra na cały obszar ICT
•Rozwinięcie zakresu terytorialnego działania klastra z klastra lokalnego na klaster
regionalny z udziałem wybranych uczestników spoza Województwa Śląskiego
Projekt rozwoju klastra
Tytuł projektu:
Rozwój działalności Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go
w Śląski Klaster ICT
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji
Beneficjent: Centrum Naukowo Przemysłowe ICT Sp. z o.o.
Budżet projektu: 908 200 zł netto
Dofinansowanie: 771 970 zł
Strategia Śląskiego Klastra ICT
Misja:
Utworzenie w Województwie Śląskim silnej i stabilnej organizacji potrafiącej
sprostać każdemu wymaganiu z zakresu informatyki , telekomunikacji i inżynierii
projektów
Cele strategiczne:
• Ułatwienie członkom dostępu do krajowych i europejskich źródeł
finansowania projektów ICT
• Agregacja zasobów informacyjnych i rzeczowych
• Wsparcie w zakresie informacji rynkowej
• Rozwój współpracy między członkami klastra a innymi podmiotami
gospodarczymi w kraju i zagranicą.
Uczestnicy Śląskiego Klastra ICT (1)
Obecnie klaster zrzesza
31
członków, w tym:
•Uczelni wyższych
3
•Instytutów badawczych
2
•Przedsiębiorstw
•Jednostek otoczenia biznesu
24
2
Netmedia Grzegorz Kopel
Inforg Andrzej Goleń
Inicjatywy - Projekty Klastra
Projekt kluczowy:
Interoperacyjne systemy informacyjne w efektywnym i bezpiecznym zarządzaniu
wrażliwymi danymi medycznymi oraz jednostkami służby zdrowia na poziomie
regionu.
Koncepcje projektów:
• Regionalna Platforma Usług Publicznych
• Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego konurbacji katowickiej
oparty o ekspercką e-platformę współpracy samorządów i podmiotów
gospodarczych
• Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
• Zarządzanie ciągłością działania organizacji
Rola Śląskiego Klastra ICT (1)
• Działanie ukierunkowane na multidyscyplinarne projekty
ICT, priorytetowe dla perspektywy 2014 – 2020;
• Projekty zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego;
• Praktyczna realizacja koncepcji Smart City w regionie;
• Wykorzystanie potencjału i wiedzy na rzecz komercjalizacji
wyników prac badawczo – rozwojowych i efektywnym
stosowaniu ich w praktyce gospodarczej;
• Wykorzystanie i rozwinięcie wytworzonego wcześniej,
a zwłaszcza w perspektywie 2007 – 2013, potencjału
innowacyjnego Regionu.
Rola Śląskiego Klastra ICT (2)
Działanie na rzecz kontraktu demograficznego dla
Województwa Śląskiego:
• Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez
praktyczną realizację koncepcji Smart City, w tym w
obszarze ochrony zdrowia
• Korzystne zmiany na rynku pracy regionu poprzez
zapewnienie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów
uczelni wyższych i zapobieganie w ten sposób odpływowi
ludzi młodych
Dziękuję za uwagę