Modele rozwoju klastrów - Klaster Innowacyjna Medycyna

Download Report

Transcript Modele rozwoju klastrów - Klaster Innowacyjna Medycyna

INICJACJA PROCESÓW INNOWACYJNYCH
zarządzanie innowacyjnością
w klastrze.
Marcin Kowalski
Human Partner Sp. z o.o.
Szkolenie - zakres
• Czemu służy klaster ? Rola klastra w
rozwoju innowacji oraz działań B+R.
• Fazy rozwoju klastrów.
• Silne i słabe strony klastrów w Polsce.
Cele funkcjonowania klastrów.
• Projektowanie procesów innowacyjnych.
• Studia przypadków klastrów w Polsce,
które odniosły sukces w obszarze
innowacji.
Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.
Źródło: Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych,
red. Stanisław Szultka, PARP, Warszawa 2012, s.17
Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.
Modele rozwoju klastrów
• Model duński,
• Model włoski,
• Model holenderski,
• Model amerykański.
Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.
Model duński
Bazuje na wiodącej roli brokerów sieciowych nie
tylko identyfikujących potencjalnych członków, ale
także podejmujących nowe inicjatywy
ukierunkowane na budowę i rozbudowę sprawnego
partnerstwa w strukturze klastra.
Model włoski
•Dominacja wyspecjalizowanych małych i średnich firm,
•Brak sformalizowanej struktury i powiązań kapitałowych
między członkami klastra,
•Brak wyodrębnionej struktury zarządzającej,
• Klaster wzorowany jest na tradycji sieci rzemieślniczych i
bliskich związkach rodzinnych opartych na zaufaniu.
Model holenderski
• Zmodyfikowana wersja modelu duńskiego,
• Eksponuje rolę współpracy z instytucjami
naukowymi i badawczo-rozwojowymi w
koordynacji prac brokera sieciowego oraz aktywną
politykę rządu lub administracji.
Model amerykański
Przykład ścisłej współpracy dużych przedsiębiorstw,
często o dominującej pozycji powiązanych
hierarchicznie z dużą liczbą małych i średnich firm.
Modele rozwoju klastrów
Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012,
Forma organizacyjno-prawna
klastrów
Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.25
Struktura podmiotów
w klastrach
Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.26
Struktura przedsiębiorstw w klastrach
wg wielkości zatrudnienia
Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.28
Fazy rozwoju klastrów
• Faza I – wylęgania/embrionalna
• Faza II – wzrostu/dojrzałości
• Faza III – schyłku/transformacji
Faza wylęgania/embrionalna
To początkowy okres w funkcjonowaniu klastra,
w którym kilka lub kilkanaście podmiotów rozpoczyna
współpracę w podstawowej branży, wokół której
organizuje się powiązania kooperacyjne, realizując w
ten sposób wspólne cele.
W tej fazie obserwuje się przyłączanie do klastra
kolejnych przedsiębiorstw, w tym również podmiotów
z tzw. sektorów pokrewnych i wspomagających.
Faza wzrostu/dojrzałości
• To okres, w którym członkami klastra jest już duża
liczba podmiotów, a jego powiązania z otoczeniem
są silne.
• W ramach klastra powstają nowe podmioty (spin
off), a podmioty w nim funkcjonujące łączą się i
przekształcają.
Faza schyłku/transformacji
To okres, w którym zainteresowanie podmiotów
funkcjonowaniem klastra zmniejsza się, następuje
spadek powiązań między uczestnikami klastra oraz
spadek konkurencyjności będący w głównej mierze
efektem starzenia się branży, wokół której klaster
został zorganizowany.
Strategiczne cele rozwoju
badanych klastrów
1
2
10
poprawa przepływu informacji wiedzy
2
4
19
7
4
3
wzrost pozycji klastra jako partnera wobec otoczenia
2
4
20
pozycja 5
3
pozycja 4
7
5
wzrost znaczenia rynkowego marki klastra i marki regionu
pozycja 3
3
3
pozycja 2
pozycja 1
21
liczba wskazań ogółem
3
6
2
możliwośc pozyskania zewnetrznych środków finansowych dla klastra
6
7
24
2
1
współne projekty zorientowane na tworzenie rozwiązań innowacyjncyh i nowych
technologii
2
9
15
29
0
5
10
15
20
25
30
Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.40
35