Transcript Slide 1

‫استئوپروز و نقش مکمل های‬
‫دارویی در جلوگیری از آن‬
‫‪osteoporosis‬‬
‫گروه هدف دوره آموزشی ‪ :‬تکنسین و کمک تکنسین دارویی‬
‫تدوین و گردآوری ‪ :‬دکتر علی محمدی ‪ ,‬دکتر علیرضا حسن زاده ‪ ,‬اعظم همتی‬
‫زمستان‪92‬‬
‫) ‪ )osteoprosis‬پوکی استخوان‬
‫يك بيماري اسكلتي با كاهش قدرت استخواني كه خطر شكستگي را افزايش می یابد‬
‫استخوان های ران ‪ ،‬ستون فقرات ‪ ،‬مچ دست ‪ ،‬دنده ها ‪ ،‬لگن و بازوی فوقانی‬
‫عناصر استخوان از نظر کیفیت تغییر نمی‌کند‪ ،‬ولی از نظرکمیت کاهش می‌یابد‪.‬‬
‫زنان بسیار بیشتر از مردان دچار پوکی استخوان می‌شوند ولی مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان می باشد‬
‫هیچ نشانه ای قبل از شکستگی وجود ندارد ( بیماری خاموش )‬
‫‪ 200‬ميليون نفر زن در جهان در آمریکا ‪ ۲۶‬میلیون نفر‬
‫‪1/5‬میلیون نفر دچار شکستگی در سال‬
‫سه میلیون نفر در بریتانیا ‪ 230‬هزار مورد شکستگی در سال‬
‫حدود ‪ ۸۰‬درصد مبتالیان را زنان تشکیل میدهند‬
‫در استرالیا هر ‪ 5‬الی ‪ 6‬دقیقه یک بیمار با شکستگی ناش ی از پوکی استخوان در بیما ‌رستان‬
‫پذیرش می شود‪.‬‬
‫‪ 5/2‬میلیارد دالر در آمریکا فقط برای زنان‬
‫نوع اوليه (فیزيولوژيک)‬
‫در واقع يك فرآيند ناش ي از كمبود استروژن می باشد‬
‫تولید استروژن در تخمدانها بعد از یائسگی متوقف می‌شود‬
‫کمبود استروژن در ايجاد استئوپروز نقش ي اساس ي دارد‪.‬‬
‫مكانیزم اين كه كمبود استروژن چگونه باعث از دست رفتن استخوان مي شود معلوم نيست‪ ،‬ولي شواهد به‬
‫نفع افزايش بازجذب استخواني است‪ .‬در كمبود استروژن استخوانها به اثر بازجذبي هورمون پاراتیروئيد‬
‫حساس تر مي شوند‪.‬‬
‫به همین دليل توجه به پوكي استخوان در زنان بعد از يائسگي‬
‫مسئله مهمي است‬
‫داروها‬
‫گلوکوکورتيکوئيد‬
‫کاهش‬
‫کلسیوم سرم‬
‫و افزایش‬
‫‪P.T.H‬سرم‬
‫افزایش‬
‫دفع ادراری‬
‫کلسیوم‬
‫کاهش‬
‫جذب‬
‫کلسیوم از‬
‫روده‬
‫باعث‬
‫کاهش‬
‫استروژن‬
‫سرم می‬
‫شوند‬
‫باعث کاهش فعالیت‬
‫استئوبالست ها می‬
‫شوند‬
‫( کاهش طول عمر)‬
‫‪50‬درصد‬
‫بیماران‬
‫مصرف کننده‬
‫مزمن دچار‬
‫پوکی‬
‫استخوان می‬
‫شوند‬
‫اگر کس ي در نيمه اول زندگي ‪،‬‬
‫کلسيم ‪ ،‬خوب مصرف نکند ‪،‬‬
‫به سختي مي تواند آنرا در نيمه‬
‫دوم زندگي جبران کند‬
‫میزان کلسيم مورد نيازروزانه افراد‬
‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سالگي‬
‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۵‬سالگي‬
‫‪ ۳۵‬تا ‪ ۵۰‬سالگي‬
‫باالي ‪ ۵۰‬سال‬
‫مصرف دار ‌و‬
‫استفاده از کلسيم (روزانه ‪ ۱۰۰۰‬ميلي گرم)‬
‫مصرف مقدار کافي ويتامین دي‬
‫پياده روي حداقل ‪ ۲۰‬دقيقه در روز و سه بار در هفته‬
‫ويتامين دي‬
‫تشخیص‬
‫استئوپروزیس با آزمایش توده استخوان تشخیص داده می شود‬
‫) ‪( Body - Mass - Density ) BMD‬‬
‫نتیجه این آزمایش ‪ T- Score‬نامیده میشود‬
‫شرایط‬
‫طبیعی‬
‫استئوپنی ( دانسیته کم استخوان )‬
‫استئوپروزیس‬
‫‪T- Score‬‬
‫باالتر از ‪1‬‬
‫بین ‪ - 2/5‬و ‪1‬‬
‫‪ - 2/5‬یا پایین تر‬
‫نتیجه ‪ : T-Scor‬باالتر از ‪1‬‬
‫ویتامین ‪D‬‬
‫دریافت‬
‫کلسیوم‬
‫ورزش‬
‫کردن‬
‫توده‬
‫استخوان‬
‫طبیعی‬
‫است‬
‫نتیجه ‪ : T-Scor‬بين ‪ 1‬و ‪- 2/5‬‬
‫نتیجه ‪ -2/5 : T-Scor‬و یا پایين تر‬
‫پیگیری درمان‬
‫تغییر سبک‬
‫زندگی‬
‫شروع دارو‌‬
‫توده‬
‫استخوان کمتر‬
‫است‬
‫تغییرات مهم سبک زندگی‬
‫افزایش دریافت کلسیم‬
‫افزایش مقدار ورزش هفتگی‬
‫ترک سیگار‬
‫عدم مصرف الکل‬
‫افزایش دریافت ویتامین دی‬
‫کاهش دوز کورتیکو استرویید ها ( با مشورت پزشک )‬
‫داروهای مورد استفاده ( ‪) 1‬‬
‫بی فسفونیت ها ‪:‬‬
‫)‪• Risedronate ( Actonel‬‬
‫)‪• Alendronate (Fosamax‬‬
‫)‪• Etidronat (Didrocal‬‬
‫‪• Pamidronate‬‬
‫ساالنه انفوزیون وریدی آهسته)‪• Zolendronat(Aclasta‬‬
‫این داروها توده استخوانی را افزایش میدهند‬
‫‪ 4‬الی ‪ 8‬درصد در ستون فقرات و ‪ 1‬الی ‪ 3‬درصد در استخوان هیپ‬
‫تاثیرحداکثر این داروها به‪ 3‬الی ‪ 4‬سال زمان نیاز دارد‬
‫توصیه های طالیی دارویی‬
‫قرص بی فسفونیت هاباید صبح با معده خالی همراه‬
‫یک لیوان آب مصرف شوند‬
‫بیمار باید نیم ساعت بعد از آن ایستاده باشد و نه‬
‫چيزی بخورد و نه بیاشامد‬
‫مکمل های کلسیوم باید حداقل با دو ساعت فاصله‬
‫با داروها مصرف شود‬
‫عارضه نادر ولی خطرناک مصرف بی فسفونیت ها‬
‫استئونکروزیس فک یا مرگ استخوانی‬
‫عارضه شایع در بیماران سرطانی مصرف کننده ‪ Pamidronat‬می‬
‫باشد‬
‫در صورت نیاز به کشیدن دندان یا ایمپلنت باید دندانپزشک را از‬
‫مصرف این داروها مطلع نمود‬
‫داروهای مورد استفاده ( ‪)2‬‬
‫‪Calcitonin‬‬
‫ي سلولها را نسبت به کلسيم کاهش داده فعاليت استئوکالست‬
‫ن نفوذپذير ‌‬
‫اين هورمو ‌‬
‫در برداشت کلسيم ‌از استخوانها ‌و تشديد فعاليت‬
‫ها را متوقف کرده ‌از طريق وقفه ‌‬
‫ن‬
‫ي را تسهيل ‌و تشديد مي کندشکستگی ستو ‌‬
‫استئوبالست ها عمل استخوان ساز ‌‬
‫فقرات را ‪ 50‬درصد ‌و بقیه استخوان ها را ‪ 16‬درصد را کاهش میدهد‬
‫داروهای مورد استفاده ( ‪) 3‬‬
‫هورمون درمانی جایگزینی ‪H . R . T‬‬
‫استروژن درمانی‬
‫نیاز به مصرف طوالنی مدت دارد ( ‪ 5‬سال )‬
‫به علت ارتباط با افزایش بیماری های قلبی عروقی و سرطان سینه به تنهایی‬
‫توصیه نمی شود‬
‫داروهای مورد استفاده ( ‪) 4‬‬
‫تنظیم کننده های انتخابی گیرنده استروزن ) ‪Raloxifene ( Evista‬‬
‫شبیه استروزن عمل می نمایند‬
‫وقوع شکستگی را در ستون فقرات ‪ 50‬درصد کاهش میدهد ولی در سایر استخوان ها‬
‫تاثیری ندارد‬
‫این دارو عالیم یائسگی را شدید تر میکند ( گر گرفتگی ‪)hot flushes‬‬
‫خطر افزایش لخته خون و سکته کشنده وجود دارد‬
‫اگر براي درمان پوکي استخوان ‪ ،‬دارو مصرف می‬
‫کنید کلسيم کافي نخوريد ‪ ،‬اين داروها هيچ فايده‬
‫اي ندارند ‪ ،‬زيرا ماده اصلي در بدنتان وجود ندارد که‬
‫اين داروها کمک کنند تا استخوان با آن ساخته‬
‫شود يا از تخريب استخوان جلوگیري کنند‬