Ekstrasistolik aritmiya.

Download Report

Transcript Ekstrasistolik aritmiya.

Ekstrasistolik aritmiya.
Az.DHTİ KARDİOLOGİYA
KAFEDRASININ DOSENTİ
ZAHİDOVA K.X.
Ürəyin vaxtından əvvəl oyanması və
yığılması eksrasistoliya adlanır.
PATOGENEZ
• Ekstrasistoliyanın mexanizminin əsasında “re
entry” nəzəriyəsi durur (oyanma dalğasının
təkrar girişi).”Re entry” yaranır
qulaqçıqlarda,atriventrikulyar düyündə və
mədəcikdaxili keçiricilik yollarında.
HüceyrəYüksək Hüceyrə membr
• aar aktivliyi,analarının triiqqerakakakaaktivliyi
yüksək triqqer
Ekstrasistoliyanın səbəbləri
• Funksional (emosional gərginlik,Tünd çay və
kofenin qəbulu,siqaret çəkmə,).Fiziki yük
sınaqından sonra yox olurlar
• Orqanik -1.miokardda dərin morfoloji
dəyişiklər (nekroz,distrofiya,kardioskleroz).
2.-metabolik pozulmalar ( ÜİX,hipertonik ürəy,
kardiomiopatiya,miokardit,durgunluq ÜÇ)
• Toksik –(digitalis intoksikasiyası,qızdırmalı
hallar,əlavə proaritmik effek alkoqolun )
Ekstrasistoliyanın morfoloji substratı
miokardın müxtəlif məişəli elektrik
qeyriqomogenliyidir
Ekstrasistoliyanın təsnifatı
• Qulaqçıq
• Atrioventrikulyar
• Mədəcik
supraventrikulyar
Ekstrasistoliyanın klinikası
• Ürəyin „fırlanması”,„ürəyin dəyanması”
şikayətləri
• VH artması bağlıdır Kompensator pauza
zamanı mədəciklərin diastolik dolmasının
artması ilə (SM önyükünün artması ilə)
• Auskultasiya zamanı vaxtından əvvəl eşidilən I
və II ekstrasistolik tonların zəifləməsi, sonra
isə bərkdən eşidilir ürəyin I və II tonları
Ekstrasistoliyanın EKQ diaqnostikası
Qoşma interval- əsas ritmin P –QRST
kompleksi ilə ekstrasistolanın arasında olan
məsafə
 Kompensator pauza-ekstrasistola ilə əsas
ritmin növbəçi P-QRST kompleksi arasında
olan məsafə
Natamam kompensator pauza
• Natamam kompensator pauza-qeyd edilir
qulqqçıq və atrioventrikulyar
ekstrasistoliyalardan sonra və E. sonraki R-R
məsafəsindən çox olur, 2R-R məsafəsindən isə
az olur.
• NKP daxildir vaxt,hansı ki ektopik impulsa
lazımdır sinus düyününün „yükünü
boşaltmaq” üçün və vaxt sinus düyünündə
növbədçi impulsun yaranması üçün.
Tam kompensator pauza.
• Tam kompensator pauza – mədəcik E. sonra
qeyd edilir( 2 sinus P-QRST kompleksləri və
yaxud önekstrasistolik və sonekstasistolik
intervallar arasında olan məsafə) və
bərabərdir 2R-R məsafəsinə.
Qulaqçıq ekstrasistoliyasının
etiologiyası
• Sağlam şəhslərdə
• ÜİX,kəskin Mİ,AH
• Ağ ciyərlərin patoloğiyasında
Qulaqçıqların orqanik zədələnməsi zamanı
səyrici aritmiyanın və qulaqçıq titrəməsini
provakasiya edir
Qulaqçıq ekstrasistoliyasının təsnifatı
YUX
ARI
QUL
ABE
RRA
NT
QUL
AŞA
ĞI
QUL
QULAQ
ÇIQ
E
GİZLİ
AV
BLO
KAD
A
SOL
QUL
BLO
KAD
AYA
DÜŞ
MÜŞ
Qulaqçıq ekstrasistolyasının EKQ
diaqnostikası
•
•
•
•
1.Ritm sinus
2.R-R intervalları qeyri bərabər
3.P „+”„-”„+_”.q.q. formasinda QRS əvvəl
4.Natamam kompensator pauza
Qulaqçıq ekstrasistoliyası.
Atrioventrikulyar ekstrasistoliyanın
təsnifatı
1) Qulaqçıq formalı P „– ”QRS kompleksindən
əvvəl PQ<0,12
2) Düyünlü forma P yoxdur
3) Mədəcik forma P „– ”QRS kompleksinden
sonra
Atrioventrikulyar exstrasistoliyanın EKQ
diaqnostikası
1)
2)
3)
4)
5)
Ritm sinus
R-R ≠R-R
P„-” QRS əvvəl,P olmur,P„-” QRS sonra
QRS dəyişmir
Natamam kompensator pauza
Atrioventrikulyar ekstrasistoliya.
Mədəcik ekstasistoliyası.
Mədəcik ekstrasistoliyası
LAUN QRADASIYASI