(1-ci qrup).

Download Report

Transcript (1-ci qrup).

Manna dövlətinin
yaranması və yüksəlişi.
Azərbaycan tarixi
6-cı sinif Sumqayıt
şəhər 28 nömrəli
tam orta məktəbin
tarix müəllimi
Bayramova
Təhminə
STANDARTLAR: 3.1.2; 4.1.1.
DƏRSİN
MƏQSƏDİ:
Məqsəd:
1. Mannanın daxili və xarici siyasətini
izah edir:
2. Manna dövlətinin yaranmasında,
inkişafında İranzunun ( tarixi
şəxsiyyət) rolunu dəyərləndirir.
Təlim forması: qruplarla iş, killektivlə iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, müzakirə
İnteqrasiya: Ü-t. 3.1.1. ; 4.1.1.;
Az-d.2.2.3; H-B. 2.2.1
Resurslar
M o t i v a s i y a:
Xəritə haqqında nə
deyə bilərsiniz?
Hansı dövlətdən
söhbət gedir?
Bu sizə nəyi xatırladır?
MANNA
Yaranması və
Yüksəlişi
MÖVZU
DÖVLƏTİ
TƏDQİQAT SUALI:
Mərkəzləşdirilmiş Manna
dövlətinin yaranmasında və
yüksəlişində İranzunun rolu
nədən ibarət idi?
QRUPLARLA İŞ:
Qruplarla iş aparılır.
İş vərəqləri
paylanır. İş vərəqləri
ndə aşağıdakı
tapşırıqlar qoyula
bilər.Mənbələr
əsasında tədqiqat
aparılır.
İş vərəqi №1 (1-ci qrup).
Tapşırıq:Dərslikdə verilən mətni oxuyun və
aşağıdakı cədvəli doldurun.
Manna harada
yerləşirdi?
Mannada hansı
faydalı qazıntılar
çıxarılırdı?
Mannalılar hansı
heyvanları
bəsləyirdilər?
II -İŞ QRUP
MANNA NECƏ
İDARƏ
OLUNMUŞDUR?
MANNANIN
QONŞU
DÖVLƏTLƏRLƏ
MÜNASİBƏTİ
NECƏ İDİ ?
İş vərəqi №2
(2qrup)
İfadələri istifadə
edərək,mətn tərtib
edin:e.ə.1 minilliyin
əvvəli,Urmiya
gölü,çaylar,duzlu,
Faydalı
qazıntılar,arpa,buğda,
darı,dəmir oraq,taxıl
anbarları,atçılıq,Subi,
Bara,dəvə.
İş vərəqi №3
(3 qrup)
Manna və Kuti
dövlətlərini Venn
diaqramı vasitəsilə
müqaisə edin.
İş vərəqi №4 (4-ci qrup).
Tapşırıq:Dərslikdə verilən mətni oxuyun və
aşağıdakı cədvəli doldurun.
Manna dövlətinin daxili
siyasəti:
Manna dövlətinin xarici
siyasəti:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Məlumatların müzakirəsi:
• Mannada təsərrüfat yüksək inkişaf
etmişdir.
• Manna dövlətinin yaranması zəzuzi idi.
• Manna hökmdarı İranzu
mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratdı.
• Mannanın daxili və xarici siyasəti.
ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİCƏ:
Manna dövlətinin yaranması və inkişafı.
Azərbaycanın cənub ərazilərinin İkiçayarasının
quldar dövlətlərinə yaxın olması burada quldarlıq
quruluşunun və dövlətin yaranmasına təkan
vermişdir. Miladdan əvvəl I minillyin başlanğıcında
Urmiya gölü ətrafında qüdrətli bir Azərbaycan
dövləti- Manna dövləti yarandı. Bu dövlətin tam
təşəkkülü miladdan əvvəl IX əsrin axırlarına
təsadüf edir. Manna adına ilk dəfə Assuriya
padşahı III Salmanasarın mixi yazılı
kitabələrində miladdan əvvəl 843-cü il hadisləri ilə
əlaqədar rast gəlinir. Assurlar bu ölkəni
«Manneylər ölkəsi», urartulular isə «Manna ölkəsi»
adlandırırdılar. Manna adı mənşəcə yerli türk
tayfalarından birinin adını bildirirdi.
Azərbaycan
RespublikasıDemokratik,hüquqi,
dünyəvi və unitar
respublikadır.Qədim
Manna dövlətinin
varisidir.
Azərbaycan
Respublikası xarici
dövlətlərlə
münasibətlərini
sülh və qarşılıqlı
əməkdaşlıq
əsasında qurur.
«Iranzu
Mannanın
bütövlüyü
nü necə
qorudu?»esse
e.ə. 1 minilliyin əvvəli-Urmiya
gölü ətrafında mərkəzləşmiş
dövlətin meydana gəlməsi
üçün şəraitin olması.
e.ə.740-719-cu illər-Manna
hökmdarı İranzunun hakimiyyət
illəri.
e.ə.714-cü ildəII Sarqon Manna,Midiya və
başqa ölkələrə böyük yürüş etdi.
e.ə. 843 ildə Mannanın ilk
hökmdarı Udaki haqqında
Assuriya hökmdarı III
Salmanasarın mixi yazılı
kitabəsində Mannanın adı
verilmişdir.
e.ə.719-cu ildə-Mannanın
Şuandaxul və Durdukka
şəhərlərinin əhalisi İranzuya
qarşı üsyan etdi..
e.ə.718-716-cı illər-Manna
hökmdarı Aza;
e.ə.təxminən 716-680-ci illərManna hökmdarı Ullusunu.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Qrupları qiymətləndirmək üçün meyarlar
Meyarlar
1-ci 2-ci
3-cü 4-cü
qrup qrup qrup qrup
Uyğun informasiyanı seçir
Aydın, tapşırığa uyğun
təqdimat hazırlayır
Xronoloji məsələləri həll
edir
Əməkdaşlıq
Nizam-intizam
Ümumi nəticə
Mannanın mədəniyyəti
Ev tapşırığı
Müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək Mannanın idarə
olunması haqqında məlumat toplayın və təqdim edin:
Qiymətləndirmə
Şagirdlər fərdi
şəkildə
.
qiymətləndirilir
Afərin, uşaqlar