Transcript II KİR

ÜMUMİ TARİX
FƏNNİNDƏN
AÇIQ DƏRS
12.12.2013
Hökmdar Tomiris demişdir:
“Sən qana çox susamışdın, bu
da qan doyunca iç! Mən sənə
döyüşdə qalib gəldim. Lakin,
sən mənə ağır dağ çəkdin,
oğlumu məndən ayırdın.”
Əhəmənilər
dövləti necə
yarandı və
imperiyaya
çevrildi?
I QRUP:
“II KİR”
II KİR HANSI TORPAQLAR HESABINA
ƏHƏMƏNİLƏR DÖVLƏTİNİN ƏRAZİSİNİ
GENİŞLƏNDİRDİ?
II QRUP:
“II KAMBİZ”
II KAMBİZ
ATASI II KİRİN
SİYASƏTİNİ
NECƏ HƏYATA
KEÇİRDİ?
III QRUP:
“QAUMATA”
QAUMATA HANSI
TƏDBİRLƏRİ HƏYATA
KEÇİRDİ?
IV QRUP:
“I DARA”
I DARA HANSI İSLAHATLARI
HƏYATA KEÇİRDİ?

B.e.ə II minilliyin
axırında kimlər İran
ərazisində
məskunlaşdı ?

B.e.ə 550 ci ildə hansı
dövlət yarandı ?

B.e.ə 525 ci ildə hansı
hadisə baş verdi ?

B.e.ə 522 ci ildə
çevriliş nəticəsində
kim hakimiyyəti ələ
keçirdi ?

B.e.ə 330 cu ildə
hansı imperiya
dağıldı?

B.e.ə II minilliyin
axırında kimlər İran
ərazisində
məskunlaşdı ?

B.e.ə 550 ci ildə hansı
dövlət yarandı ?

B.e.ə 525 ci ildə hansı Əhəmənilər dövləti
hadisə baş verdi ?
Misiri özünə tabe etdi

B.e.ə 522 ci ildə
çevriliş nəticəsində
kim hakimiyyəti ələ
keçirdi ?
Midiyalı maq Qaumata
Əhəmənilər dövlətində
hakimiyyəti ələ keçirdi

B.e.ə 330 cu ildə
hansı imperiya
dağıldı?
Əhəmənilər imperiyası
süqut etdi.
Ari tayfaları indiki
İran ərazisində
məskunlaşdı.
Əhəmənilər
dövləti yarandı
Verilmiş açar sözlərdən istifadə
edərək mətn qurun.
II Kirin hakimiyyətə gəlməsi ilə
Əhəmənilər dövlətinin yaranması,
II Kirin, II Kambizin istilaları
və Əhəmənilər imperiyasının
yaranması
I Dara islahatları və
Makedoniyalı İsgəndərin bu
dövləti süquta uğratmasını
öyrəndik
Meyarlar əsasında
qruplar qiymətləndirilir
MEYARLAR
QRUPLAR
I qrup
“II Kir”
II qrup
“II
Kambiz”
III qrup
“Qaumata”
IV qrup
“I Dara”
Təqdimat
Mənbələrdən
düzgün istifadə
Tapşırıqların
vaxtında
yerinə
yetirilməsi
Əməkdaşlıq
Ümumi
nəticə
Əhəmənilərin işğalları haqqında
müxtəlif mənbələrdən məlumat
toplayın və təqdimat edin.
İstifadə olunan mənbə:
dərslik
www. tarix.info.az
vikipediya