Transcript Yüklə

SİNİF:
Tarix. 30 sentyabr 2013
Məzmun xətti: Nəqletmə xarakterli əsərlərdə
hadisələrin ardıcıllığının müəyyən edilməsi.
Standart;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lüğətdən istifadə etməklə tanış olmayan sözlərin mənasını müəyyən
edir (1.1.1.)
Əsərin hissələrinə başlıq verir, plan tərtib edir, onların ardıcıllığını
müəyyən edir. (1.1.3.)
Əsərin ideyasını müəyyən edir, fikirlərini əsaslandırır (1.2.4.,
3.1.2.,)
Əsərlə bağlı fikirlərini bildirərkən obrazlı söz ifadələrdən istifadə
edir. (2.1.2)
Yoldaşları ilə ümumi rəyə gəlir. (2.2.1.)
Əsərin janr xüsusiyyətini müəyyənləşdirir. (1.1.4.)
MÖVZU: “Xan sarayı”
TƏLİM MƏQSƏDİ:
•
•
•
•
•
Lüğətlə iş
Hadisələrin müəyyən edilməsi.
Əsərin ideyasının müəyyən edilməsi.
Fikrin obrazlı ifadəsi
Janr xüsusiyyətlərinin
müəyənləşdirilməsi
İnteqrasiya: Az.tar.1.1.1., 1.1.2.,
İnf.1.2.1.,1.2.2. Təsəsviri incəsənət,
Texnologiya, Tarix
İş forması: Qruplarla iş, kollektivlə iş
İş üsulu: Müzakirə
Resurslar:
Dərslik, iş vərəqləri, əlavə oxu
materialı.
Dərsin gedişi: davamiyyəti yoxlayıram.
1.Motivasiya
2.Tədqiqatın aparılması
4. Məlumat müzakirəsi
3. Məlumat mübadiləsi
və təşkili
6. Yaradıcı tətbiq etmə
5. Nəticələrin çixarilmasi
7. QİYMƏTLƏNDİRMƏ-
I.Motivasiya -4dəq
Şagirdlərə “Xan sarayı”ının şəkilləri olan plakatlar
göstərirəm saray haqqında məlumatlarını yoxlamaq
üçün lövhədə sxem çəkirəm. Mövzuya aid şəkillər
asaraq lövhəyə şagirdlərdən – “şəkillərin hansı
qədim saray olduğunu” sual verirəm
Gəlin “Xan sarayı” əfsanəsini oxuyaq, görək
həmin əsərdə hansı hadisələr baş verir.Diqqətli
olaq görək yazıçı bizə həmin hadisələri hansı
ardıcıllıqla təqdim edir.
Tədqiqat sualı:
1. Şəki
“Xan sarayı”nın memarı kim idi?
2.Xan nə üçün böyük tarixi abidə yaradan
sənətkarı öldürür?
3.Azərbaycanda hansı qədim abidələrin
olduğunu bilirsiniz?
4.Sizcə müasir tipli binaları yoxsa qədim
abidələri qorumalıyıq?
II. Tədqiqatın aparılması -15 dəq
Oxu başa çatdıqdan sonra şagirdləri 3 qrupa bölürəm.
Şagirdlər hadisələrin ardıcıllığı ilə bağlı apardıqları
qeydlərlə birlikdə qruplarda fəaliyyətlərini davam
etdirirlər.
I-XAN SARAYI
II-ŞİRVANŞAHLAR
III-QIZ QALASI
I-XAN SARAYI
1.Sarayı tikdirən kim idi?
2.“Binanın inşasına o vaxt 32 min çervon, yaxud,
32 min İran tüməni məbləğində pul
xərclənmişdir” cümləsinin izzahını yazın.
3. Xan sarayı neçənci ildə inşa edilmişdir?
II-ŞİRVANŞAHLAR
1.Çox vax onun tikilmə tarixi səhvən
................................... tikilmə tarixi ilə
qarışdırılır. Cümləni tamamla.
2. Ruslar Şəki xan sarayını hansı formaya salmış
və nə üçün istifadə edirdilər?
3.Qalanın dörd küncündəki 4 böyük bürc də
ruslar tərəfindən nə üçün inşa edilmişdir.
III-QIZ QALASI
1.”Qala biyar yolu ilə tikilmişdir. “ cümləsinin
mənasını lüğətdən istifadə etməkə izzah edin.
2. Xan sarayı hansı xanın divanxanası idi?
3.”Qoca usta xana etiraz edir:-”Qızıl qiymət
ölçüsü deyil, mən istəyirən siz sənətə və
sənətkara qiymət qoyasınız.””
Xan ustanı razı salacaqmı?
III. Məlumat mübadiləsi- ( 5 dəq)
Qrup təqdimatları
müzakirə
edilir.
qiymətləndirilir.
dinlənilir, nəticələr kollektiv
Qrup
işlərinin
nəticələri
VI. Məlumat müzakirəsi və təqdimatı -6 dəq
Şagirdlərə əlavə olaraq yönləndirici sual
verirəm.
Hansı illərdə memar H.Q Rzayevin lahiyəsi
və başçılığı ilə Xan sarayında geniş bərpa
işləri aparılmış və abidə ilkin halına
qaytarılmışdır?
V. Nəticənin çıxarılması -6 dəq
Şagirdlər əldə etdikləri bilgilərlə
Sujetin beş hissəsinin
xüsusiyyətlərini əsərdəki hadisələri
süjet xətti üzrə yerləşdirirlər.
VI.Yaradıcı tətbiqetmə -6 dəq
Sinifdə şagirdlər Qoca sənətkarın “-Sənə elə
gəlir ki, mənim əllərimi kəsmisən .Amma buna
sənin gücün çatmaz.İndi mənim əllərim
şəyirdlərimdədir.Məndən sonra onlar qurub
yaradacaqlar.” Ustanın sözləri haqqında nə
düşündüklərinizi qeyd edin.
Şagirdlərə “Əlavə oxu materiallarından”
öz marağına uyğun olan nəqletmə
xarakterli bədii nümunələrdən birini
seçib öyrənməyi və “Xan sarayı”na aid
şəkilləri internetdən filəşkarda
yazmalarını tapşırıram.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ( 3-dəq)
Qruplar
Bilik və bacarıqlar
(meyarlar)
Lüğətlə iş
Hadisələrin müəyyən edilməsi.
Əsərin ideyasının müəyyən
edilməsi.
Fikrin obrazlı ifadəsi
Janr xüsusiyyətlərinin
müəyənləşdirilməsi
Ümumi rəyə gəlmə
Əməkdaşlıq
I
II
III
Kompyuterdə yığdı:Zümrüd Məmmədova
Neftçala şəhəri: 2013