Transcript Qaydalar

Hazırladı:
Sumqayıt şəhər 2
nömrəli tam orta
məktəbin ibtidai
sinif müəllimi
Sevinc Quliyeva
Yarış bir sinifdə aparılır, yaxud bir neçə sinifdən
seçilmiş intellektual şagirdlər arasında da aparmaq olar.
Yarış 3 turdan ibarətdir. I turda bütün şagirdlər 4
komandaya bölünür. Hər komandaya bir kiçik ağ lövhə
verilir. Sual səslənir. Hər suala 15 saniyə vaxt verilir.
Vaxt bitdikdə komandalar lövhəciklərə yazdıqları
variantları təqdim edirlər. Qrupların düzgün cavabları
münsiflər heyəti tərəfindən qeyd edilir. I tur bitdikdən
sonra ballar hesablanır və qalib komanda elan edilir.
OYUNA BAŞLA
İnformatika
A) 20 aprel
C) 21 fevral
B) 21 aprel
D) 8 fevral
A. Vurğu sözün sonuna düşür.
B. Saitlər dodaqlanmayan, incə, açıqdır.
C. Sözdə 2 kar, 4 cingiltili samit var.
D. Üç hecalıdır.
A) Ərik
C) Daraq
B) Ələk
D) Qaşıq
A) isim, sifət, fel
C) sifət, fel, qoşma
B) sifət, zərf, qoşma
D) isim, fel, ədat
A) Səsli oxu
C) Aydın oxu
B) Səssiz oxu
D) Sürətli oxu
A) Ərəbistanda
C) Yunanıstanda
B) Hindistanda
D) Rusiyada
A) 0 : a = 0
C) a : a = 1
B) a : 0 = 0
D) a : 1 = a
A) 5600 m
C) 56150 m
B) 57000 m
D) 56015 m
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
A) Romb
C) Paraleloqram
B) Trapesiya
D) Düzbucaqlı
A) 3 günə
C) 18 günə
B) 14 günə
D) 30 günə
2. Dünyanın 7
möcüzəsinə hansı aid
deyil?
A) Babil bağları
C) Pizza qülləsi
B) Misir ehramları D) Rodos heykəli
A) Kür
C) Ural
B) Samur
D) Volqa
A) 55
C) 125
B) 120
D) 150
A) Rusiya
C) Azərbaycan
B) Amerika
D) Türkiyə
1. Eşitmə qabiliyyəti
güclü olan heyvan
hansıdır?
A) İt
C) Canavar
B) Qartal
D) Delfin
2. “Robot” sözünün çex
dilində mənası nədir?
A) Ağır iş
C) Yüngül iş
B) Ağır yük
D) Yüngül adam
3. Hansı daha qədimdir?
A) Telefon
C) Radio
B) Teleqraf
D) Televizor
4.Periferiya qurğusu
deyil:
A) Printer
C) Səsucaldan
B) Skaner
D) Siçan
5. ABŞ-ın ARPANET
şəbəkəsi neçənci ildə
yaradılmışdır?
A) 1960-cı ildə
C) 1969-cu ildə
B) 1962-ci ildə
D) 1972-ci ildə
II Tur qalib gəlmiş komandanın şagirdləri arasında
aparılır. Şagirdlər 15 saniyə ərzində səslənmiş
sualın cavab variantını kiçik lövhəyə yazıb
təqdim erdirlər. Düzgün variant müəllim
tərəfindən qeyd edilir.Turun sonunda ballar
hesablanır və hər bir şagirdin balı elan edilir.
Ən çox bal toplamış üç şagird növbəri III tura
keçir.
OYUNA BAŞLA
A) qaçacaq
C) yazacaq
B) dayanacaq
D) çəkəcək
A) Bal
C) Lalə
B) Xəzər
D) Tural
A) Alınma şəkilçilərdir
B) Açıq saitlərdən düzəlir
C) Qapalı saitlərdən düzəlir
D) Qramatik şəkilçilərdir
A) Üç hecadan ibarətdir.
B) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir.
C) Vurğu ikinci hecaya düşür.
D) Ahəng qanununa tabe deyillər.
A) I şəxsin təkində
C) II şəxsin təkində
B) I şəxsin cəmində D) III şəxsin cəmində
A) H.X.Andersen
C) Jül Vern
B) Mark Tven
D) Viktor Hüqo
A) Səməd Vurğun
C) M. Ə. Sabir
B) Abdulla Şaiq
D) B. Vahabzadə
3.F.Köçərli uşaqları ı sinfə qəbul edirdi. Bu zaman
sinfə iki balaca qardaş daxil oldu. Köçərli ı uşağı
qəbul etdi, lakin ıı uşaq balaca və çox arıq olduğuna
görə onu məktəbə götürmədi Bu zaman uşaq
dedi:”Müəllim, sən nə bilirsən, bu arıq bədəndə necə
böyük ürək döyünür.” Bu sözlərdən sonra F.Köçərli
fikrini dəyişdi. Bu uşaq kim idi?
A) S.Vurğun
C) B.Vahabzadə
B) M.Ə.Sabir
D) M.Müşviq
A) Qara Qarayev
B) Üzeyir Hacıbəyov
C) Ağabacı Rzayeva
D) Fikrət Əmirov
A) M.F.Axundov
C) M. Ə. Sabir
B) H. Zərdabi
D) F. Köçərli
A) 1926
C) 1922
B) 1932
D) 1986
2. Şəkildə neçə üçbucaq var?
A) 7 B) 9
C) 11 D) 13
3. abcabc0 : abc = ?
A) 110
C) 10000
B) 1010
D) 10010
4. X neçədir?
A) 75 B) 81 C) 83
D) 92
5.
**** - 1 = ***
Ulduzların yerində duran rəqəmlərin
cəmini tapın.
A) 10 B) 18 C) 27 D) 28
1.
Eşidəcəyiniz musiqi əsərinin
müəllifi kimdir?
A) Soltan Hacıbəyov
C) Fikrət Əmirov
B) Üzeyir Hacıbəyov
D)Qara Qarayev
A) Mahnı
C) Muğam
B) Rəqs
D) Musiqi aləti
A) AABAC
C) ABACA
B) ABBAC
D) BACAC
A) Lətifə və əfsanə
C) Tragediya və komediya
B) Qədim və müasir D) Tarixi və komik
A) Hindistan
C) Amerika
B) Yunanıstan
D) Almaniya
A) Şüşə üzərində rəsm
B) Taxta üzərində oyma
C) Əsərə çəkilmiş rəsm
D) Kiçik heykəl
Yarış I, II, III yer uğrunda davam etdirilir. Müəllim
əvvəlcədən hazırladığı sualları 1 dəqiqə ərzində
səsləndirir, şagird cavab verir. (suallar şagirdlərə
göstərilmir)1 dəqiqə ərzində daha çox düzgün
cavab verən şagird “Ağıl dəryası” elan edilir və
mükafatlandırılır.
(mübtəda və
xəbər)
(istidən)
(Əkinçi)
(M.Ə.Sabir)
(beş)
(Şirvanın)
(Türkiyənin)
(Xocalı faciəsi)
(ad bildirir)
(yeddi)