Informasiya prosesl*ri

Download Report

Transcript Informasiya prosesl*ri

Standartlar:4.1.1.İnformasiya resurslarını əsas əlamətlərinə
görə təsnif edir
Mövzu: İnformasiya prosesləri
İnteqrasiya:Riyaziyyat 3.1.1,həyat bilgisi 1.1.1,təsviri
incəsənət 1.3.1
Texnikalar: beyin həmləsi
İş forması: qruplarla iş,fərdi iş
Resurslar: dərslik,iş vərəqləri
Təlimin nəticələri:Motivasiya,tədqiqat sualı,tədqiqatın
aparılması,məlumat mübadiləsi,məlumatın müzakirəsi və
təşkili,nəticə,yaradıcı
tətbiqetmə(dərsdə,evdə),qiymətləndirmə
(meyarlar və üsullar).
İnforma
-siyanın
qəbulu
İnforma
siyanın
toplanm
ası
Silinməsi
,ləğv
edilməsi
İnforma
siyanın
saxlan
ması
İnforma
siyanın
emalı
?
Surətinin
cıxarılma
sı
İnforma
siyanın
kodlaşdı
rılması
İnforma
siyanın
ötürül
məsi
1.İnformasiya nədir?
2.İnformasiya prosesləri nədir?
Tədqiqatın aparılması
Sinif qruplara bölünür.Hər qrupa bir tapşırıq
verilir.
I Qrup: Pəncərədən çölə baxın və gördüyünüz
mənzərə haqqında iki cümlə yazın.
II Qrup: Sinif otağının şəklini çəkin
III Qrup: Həndəsi fiqurlar çəkin
IV Qrup: Quş şəkli çəkin
İnformasiya sözü latınca “informato”sözündən
götürülüb “məlumat”,”izah
etmə”,”aydınlaşdırmaq”mənalarında işlədilir.
İnformasiya
İzah etmə
Bilgi
Aydınlaşdırmaq
Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra qruplar suallara
cavab yazır.
1.İnformasiyanın mənbəyi nədir?
2.Hansı informasiyanı aldınız?
3.İnformasiyanı harada saxladınız?
4.İnformasiyanı necə çatdırdınız?
 I qrup:İlkin informasiya nədir?Bu informasiyanı başqa cür




necə emal etmək olar?Gördüyünüz informasiyanı necə emal
etdiniz?(əl və ya fotoaparatla şəklini çəkməklə,sözlərlə
söyləmək və s.)
IIqrup:Daha nəyin şəklini çəkə bilərsiniz?Bu zaman
informasiyanı necə saxlamaqolar?(fotoşəkildə,dəftərdə,
yaddaşda)
IIIqrup:İlkin informasiya nədir?(fiqurlar).Alınmış nəticəni
başqasına necə ötürmək olar?(şəkillə,kvadrat,ücbucaq
yazmaqla)
IVqrup:İlkin inf0rmasiya nədir? (canlı obyekt)Quşu daha
necə təsvir etmək olar?(qanadları var,ucur,canlı varlıqdır)
“Proses”sözünü harada eşitmisiniz?
Ağacın böyüməsi,avtomobilin təmiri,
binanın tikilməsi,suyun qaynaması,
informasiyanın alınması,yaddaşda
saxlanması,emal edilməsi müəyyən zaman
ərzində baş verir.
Deməli proses işin başlanması və davam
edilməsidir.
Axtarmaq
Toplamaq
Qəbul etmək
Ötürmək
Saxlamaq
İNFORMASİYANI Surətini çıxarmaq
Kodlaşdırmaq
Emal etmək
Ləğv etmək
Ölçmək
Hissələrə bölmək
YARADICI TƏTBİQETMƏ
Sinifdə:İş dəftəri,çalışma 1-3
Ev tapşırığı:İş dəftəri,çalışma 4
I qrup
Qruplar
Meyarlar
Nümunələrlə izah
etmə
Şərh etmə
Təqdim etmə
Tapşırığı tam və
uyğun yerinə
yetirmə
Vaxt
Əməkdaşlıq
II qrup
III qrup
IVqrup