cevrə daxilinə çəkilmiş bucaqlar

Download Report

Transcript cevrə daxilinə çəkilmiş bucaqlar

C
O
A
C
O
A
1)Çevrə nəyə deyilir?
2)Çevrə ilə bağlı hansı anlayışları bilirik?
3)Bucaq nəyə deyilir?
4)Bucaq ilə bağlı hansı anlayışları bilirik?
A
C
O
M
E
O
.O
D
F
A.
B
Təpəsi çevrə mərkəzində tərəfləri bu çevrəni kəsən bucağa mərkəzi bucaq
deyilir.

Çevrə 360 -yə bərabərdir.
A və B nöqtələri çevrəni iki qövsə ayırır. (AMB vəANB qövsləri)
AOB bucağı açıq bucaq olduqda, AMB və ANB qövsləri yarımçevrə adlanir.
AOB bucağı açıq bucaq olmadıqda isə,onun daxili oblastından kecən qövs (AMB) kiçik
qövs,xarici oblastından kecən qövs (ANB) isə böyük qövs adlanır.
Qövsün dərəcə ölçüsü də qövsün özü kimi işarə olunur.
Əgər qövs yarımçevrədirsə və ya kiçik qövsdürsə,həmin qövsün dərəcə ölçüsü onun aid olduğu
mərkəzi bucağin dərəcə ölçüsünə bərabər hesab olunur.
Əgər qövs böyük qövsdürsə, onun dərəcə ölçüsü,360
Ilə kiçik qövsün fərqinə bərabər hesab olunur.
 AMB  AOB
 ANB  360   AMB
A
N
O
M
B
ÇEVRƏ DAXİLİNƏ ÇƏKİLMİŞ BUCAQ
• Təpəsi çevrə üzərində,tərəfləri çevrəni kəsən bucağa
çevrə daxilinə çəkilmiş bucaq deyilir.
• Çevrə daxilinə çəkilmiş bucağın dərəcə ölçüsü,onun
söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünün yarısına
1
bərabərdir.
ABC 
2
 AC
• Eyni bir qövsə söykənən daxilə
çəkilmiş bucaqlar bərabərdir.
• Yarımçevrəyə söykənən bucaq
düz bucaqdır.
A
B
O
C
Tapşırıq 1
A
B
X
 BXC  70 30

C
∠ BAC  35 15 olarsa,
0
 BAC  28930
 BXC  ?  BAC  ? hesablayin.
Tapşırıq 2
A
B
X
BAC  4330
C
 BXC  87
00
∠BAC - ?
Tapşırıq 3
A
C
B
О
BAC  90
∠ BAC - ?
B
Tapşırıq 4
600
A
O
C
 AB: BC 5:7
∠ ABC  60
0
 AB, BC,  AC,∠ AOC  ?
Doğru cavab
B
A
Tapşırıq 4
600
O
C
 AB: BC 5:7
∠ ABC  600
 AB  100,BC  140, AC  120, AOC  120
B
1000
A
Tapşırıq 5
540
C
 AB  100 ,∠ ABC  54
0
 BC - ?
0
Doğru cavab
B
1000
A
Tapşırıq 5
540
C
 AB  1000 ,∠ ABC  540
 BC  152
Tapşırıq 6
A
B
X
C
 BAC :  BXC  5 : 7
∠BAC - ?
Doğru cavab
Tapşırıq 6
A
B
X
C
 BAC :  BXC  5 : 7
BAC  75
0