X*tti funksiya v* onun qrafiki.

Download Report

Transcript X*tti funksiya v* onun qrafiki.

y
Xətti funksiya və
Şəhər:
Sumqayıt
onun
qrafiki
Xətti funksiya və onun
qrafiki.
Sinif:
VIIc
X
Mövzu:
Xətti funksiya və onun qrafiki
Müəllif:
Ramazanova Yeganər
Sürətin zamandan aslılıqı
Fotosintez
Bunlar bizə
nə deyir?
http://prezi.com/t50k9wopogiw/edit/#0
Canlı arqanizimlər arasında əlaqə
da
öndərilir .
№1.Qaba temperaturu 6 ̊ S olan su tökdülər .Su
qızdırılmağa başlayan andan hər dəqiqə
temperaturu 2 ̊ S artırdı. Suyun T temperaturunun t
Cavabı
görmək üçün
bunu
qızdırılma vaxtından
aslılığını
düsturla
verin .
çəkin
T= 6 +2t
Mütləq temperaturun zamandan aslılıqı
6 ̊
№2 .. Aralarındakı məsafə 165 km olan kənddən şəhərə
40km ⁄saat sürətlə avtobus yola düşdü . x saatdan sonra
avtobusla şəhər arasındakı məsafəni y ilə işarə edərək y-in x
–dan aslılığını düsturla verin .Bu aslılıq xətti funksiyadırmı?
T=6+2t Bu aslılıqı koordinat
sisteminde
göstərək
Zamandan
aslı olaraq
T
Mütləq temperatura artar.
Verilmiş k və b ədədləri üçün
y=kx+b düsturu ilə verilən
Funksiyaya xətti funksiya
deyilir.
6
Funksiyanın qrafikini qurmaq üçün onun
qrafikinin koordinat oxları ilə kəsişmə nöq
Tələrini tapmaq lazımdır.
T=0 olduqda,
x=-3 və t=0 olduqda y=6
olduqundan
bu iki nöqtədən bir düz xətt
kecirdirik. Xətti funksiyanın
qrafiki düz xəttdir.
-3
O
t
MÜXTƏLİF FUNKSİYALARIN QRAFİKLERİNƏ BAXAQ.
Y=kx+b xətti funksiyanın absis oxuna yönəldiyi bucaqdan aslı olaraq k- bucaq
əmsalının
işarəsini təyin etmək olur .
Y=2x+5
K>0
Y=3x+6
K=0
(b>0)
K<0
Y=b (b<0)
Verilmiş funksiyanın qrafikinə əsasən k-nın
və b-nin işarəsini təyin etmək olar.
Xətti funksiyanın qrafiki
K və b ədədləri üçün xətti
funksiyanın düsturu.
Xətti funksiyanın qrafiki düz
xəttdir.
Aşağıdakı qrafiklərə uyğun funksiyanı
göstərin.
X=-4
Y=-4x
Y=x-4
Xətti funksiyaların qrafiklərinin
qurulması
k-nın və b-nin işarəsinə əsasən funksiyanın qrafikini qurun.
Yaradıcı düşüncə.
Saat
əqrəbinin əksi
istiqamətində
alınan bucaq
iti bucaq isə
onda k>0, kor
bucaq əmələ
gətirərsə
onda k<0 olar.
k>0
Günəş saatı...
Funksiya anlayışı tam formalaşmadıqı
zamanlarda insanlar
koordinat sistemində düz mutənasiblik aslılıq
funsiyasını özündə əks etdirən günəş şüalarının təsirindən
əmələ gələn kölgənin bucaq əmsalına əsasən günün hansı
saatı olduğunu təyin etmişlər.
Qiymətləndirmə
QRUPLAR
MEYARLAR
Məntiqi danışma
Biliyin tətbiq edilməsi
Əməkdaşlıq
Yekun
I
QRUP
II QRUP
RESURSLAR:
http://prezi.com/t50k9wopogiw/unt
itled-prezi/