Transcript ***** 1

• KİM? NƏ? HARA?
İSİM
SİFƏT
SAY
FEL
ZƏRF
ƏVƏZLİK
• NECƏ? NƏ CÜR? HANSI?
• NEÇƏ? NƏ QƏDƏR? NEÇƏNÇİ?
• NƏ ETDİ? NƏ EDİR? NƏ EDƏCƏK?
• NECƏ? NƏ ZAMAN? HARAYA? NƏ QƏDƏR?
• KİM? NECƏ? HANSI? NEÇƏNCİ?
Sifətin adi
dərəcəsinin
şəkilçisi
hansıdır?
Şəkilçisi yoxdur
Biri həm
isim,həm də
sifət düzəldən
şəkilçidir.
-ıntı -tı -ıq
Hansı saylar
Roma rəqəmləri
ilə ifadə olunur?
kəsr sayları
sıra sayları
bütün saylar
Hansı felin sualı
deyil?
Hara? Nə etdi?
Nə edəcək?
Hansı işarə
əvəzliyi zərf
yerində işlənə
bilir?
Bu Həmin Elə
Təşəkkürlər