Bucaqlar IV sinif

Download Report

Transcript Bucaqlar IV sinif

13.04.2015
İlahə Həsənli
1
13.04.2015
İlahə Həsənli
2
В
Təyinatı:
 ВАС və ya  САВ və ya  А
Təpə
А
Tərəf
С
Bucaq təpə nöqtəsi və tərəfləri üzərindəki
hər hansı bir nöqtəni göstərən hərflərlə
işarələnir və adlandırılır.
13.04.2015
İlahə Həsənli
3
 А=  В
А
В

А
13.04.2015
А<  C
С
İlahə Həsənli
4
Düz bucaq
İti bucaq
Açıq bucaq
Kor bucaq
13.04.2015
İlahə Həsənli
5

Bucağı göstərmək üçün
işarəsi 18-ci əsrdə
Fransız riyaziyyatçısı Pierre Erigon təqdim edib
Erigon hüququ bucağı əlamətini işarə
etmək üçün
istifadə edilir
13.04.2015
İlahə Həsənli
6
Açıq bucağı - qədim həndəsi anlayışlarından
biridir.
Düz bucaq - Bu anlayış 19-cu əsrdə təqdim olundu
13.04.2015
İlahə Həsənli
7
13.04.2015
İlahə Həsənli
8
11
12
1
2
10
9
3
8
4
7
Saat
Bucaq
1
İ
5
6
2
İ
3
4
5
6
7
8
9
D
K
K
D
K
K
D
İp ucu
13.04.2015
10 11
İ
İ
Yoxlama
İlahə Həsənli
9
А
В
О
13.04.2015
С
İlahə Həsənli
10
Dəftərin vərəqindən istifadə edərək düz bucaqlar çəkin.
13.04.2015
İlahə Həsənli
11
• Xətkeşdən istifadə edərək müxtəlif bucaqlar
çəkin .
13.04.2015
İlahə Həsənli
12
13.04.2015
İlahə Həsənli
13
Bəs bucaqları
transportirlə neçə
ölçürlər?
Gəl, araşdıraq.
13.04.2015
İlahə Həsənli
14
Bucaq dərəcə ( 0 ) ilə ölçülür. Bucaqları ölçmə və qurmaq
üçün transportir və günyədən ( düzbucaqlı üçbucaq formalı
xətkeş ) istifadə edilir. Günyə düz bucaqları ölçmək və qurmaq
üçün əlverişlidir. Transportirlə 180 0 - yə qədər istənilən
bucaqları qurmaq və ölçmək olar. Transportirin mərkəzi
bucağın təpəsində olmaqla , bucağın bir tərəfi üzərinə düzgün
qoyulur.
Bucağın digər tərəfinin transportir üzərindəki hansı bölğü
üzərinə düşdüyü qeyd olunur. Bu bölgüyə uyğun ədəd bucağın
dərəcələrlə ölçüsünü göstərir.
Bucaqlar transportir vasitəsilə
qurulur:
1. Hər hansı bir nöqtənin başlanğıcını qəbul edərək
bir şüa çək. Bu şüa bucağın bir tərəfidir.
2. Transportirin mərkəzini üzünün başlanğıc nöqtəsinə
qoymaqla transportiri xəttin üzərində düzgün
yerləşdir.
3. Transportir üzərindəki dərəcə bölgüsündən istifadə
edərək istədiyin dərəcəyə uyğun olan nöqtəni qeyd et.
4. Transportiri qaldır . Bu nöqtə ilə əvvəlcədən çəkilən şüanın
təpə nöqtələrini birləşdir. Alınan bucağa bax.

90 0



13.04.2015
İlahə Həsənli
25